华严经教念网

《大方广佛华严经注音》53

编辑:鸿博 · 时间:2020-04-10

《大方广佛华严经注音》53

lí shì jiān pǐn dì sān shí bā zhī yī

离世间品第三十八之一

ěr shí shì zūn zài m? ji? tí gu? ā lán rě fǎ pú tí chǎngzhōng pǔ guāngmíngdiàn zu? lián huā zàng shī

尔时,世尊在摩竭提国阿兰若法菩提场 中,普光明殿,坐莲华藏师

zǐ zhī zu? miào wù jiē mǎn ar hangyǒng ju? dá wú xiàng fǎ zhù yú f? zhù d? f? píngděng dào wú

子之座,妙悟皆满,二行永绝,达无相法。住于佛住,得佛平等,到无

zhàng chù bù kě zhuǎn fǎ suǒ hang wú ài lì bù sī yì pǔ jiàn sān shì shēnh?ngchōngbiàn yī qiē gu? tǔ

障处不可转法。所行无碍,立不思议,普见三世。身恒充遍一切国土,

zhì h?ngmíng dá yí qia zhū fǎ liǎo yí qia hang jìn yí qia yí wú n?ng ca shēn yí qia pú sà děng suǒ qiú zhì

智恒明达一切诸法,了一切行,尽一切疑,无能测身,一切菩萨等所求智,

dào f? wú ar jiū jìng bǐ àn jù zú rú lái píngděng xia tuō zhang wú zhōngbiān f? píngděng dì jìn yú fǎ jia

到佛无二究竟彼岸,具足如来平等解脱,证无中边佛平等地,尽于法界

děng xū kōng jia yǔ bù kě shuō bǎi qiān yì nu? yú tuō f? chà wēi ch?n shù pú sà m? hē sà jù jiē yì shēngdāng

等虚空界,与不可说百千亿那由他佛刹微尘数菩萨摩诃萨俱,皆一生当

d? ā n?u duō lu? sān miǎo sān pú tí ga c?ng tā fāngzhǒngzhǒng gu? tǔ ?r g?ng lái jí xī jù pú sà fāngbiàn zhì

得阿耨多罗三藐三菩提,各从他方种 种国土而共来集,悉具菩萨方便智

huì suǒ wai shànn?ngguān chá yí qia zh?ngshēng yǐ fāngbiàn lì lìng qí tiáo fú zhù pú sà fǎ shànn?ngguān

慧。所谓:善能观察一切众 生,以方便力令其调伏,住菩萨法;善能观

chá yí qia shì jia yǐ fāngbiàn lì pǔ jiē wǎng yì shànn?ngguān chá nia pán jìng jia sī w?i ch?uliáng yǒng lí

察一切世界,以方便力普皆往诣;善能观察涅槃境界,思惟筹量,永离

yí qia xì lùn fēn bi? ?r xiū miàohang wú yǒu jiànduàn shànn?ng sha sh?u yí qia zh?ngshēng shàn rù wú liàng zhū fāng

一切戏论分别而修妙行,无有间断;善能摄受一切众 生,善入无量诸方

biàn fǎ zhī zhū zh?ngshēngkōng wú suǒ yǒu ?r bù huài ya guǒ shàn zhī zh?ngshēng xīn shǐ zhū gēn jìng jia fāngbiàn

便法,知诸众 生空无所有而不坏业果;善知众 生心,使诸根境界方便,

zhǒngzhǒng chā bi? xī n?ngsh?u chí sān shì f? fǎ zì d? xia liǎo fù w?i tā shuō yú shì chū shì wú liàng

种 种差别悉能受持,三世佛法,自得解了,复为他说;于世、出世无量

zhū fǎ jiē shàn ān zhù zhī qí zhēn shí yú yǒu w?i wú w?i yí qia zhū fǎ xī shànguān chá zhī wú yǒu

诸法,皆善安住,知其真实;于有为、无为一切诸法,悉善观察,知无有

ar yú yī niànzhōng xī n?ng hu? d? sān shì zhū f? suǒ yǒu zhì huì yú niànniànzhōng xī n?ng shì xiànch?ngděng

二。于一念中,悉能获得三世诸佛所有智慧;于念念中,悉能示现成等

zhangjiào lìng yí qia zh?ngshēng fā xīn ch?ng dào yú yī zh?ngshēng xīn zhī suǒ yuán xī zhī yí qia zh?ngshēngjìng jia

正觉,令一切众 生发心成道。于一众 生心之所缘,悉知一切众 生境界,

suī rù rú lái yí qia zhì dì ?r bù shě pú sà hang zhū suǒ zu? ya zhì huì fāngbiàn ?r wú suǒ zu? w?i yī yī

虽入如来一切智地,而不舍菩萨行诸所作业,智慧方便而无所作,为一一

zh?ngshēng zhù wú liàng ji? ?r yú ā sēng qí ji? nàn kě zhí yù zhuǎnzhang fǎ lún tiáo fú zh?ngshēng jiē bù táng

众 生住无量劫,而于阿僧祇劫难可值遇,转 正法轮调伏众 生,皆不唐

yuán sān shì zhū f? qīngjìnghangyuàn xī yǐ jù zú ch?ng jiù rú shì wú liànggōng d? yí qia rú lái yú wú biān

捐。三世诸佛清净行愿悉已具足,成就如是无量功德,一切如来于无边

ji? shuō bù kě jìn qí míng yuē pǔ xián pú sà pǔ yǎn pú sà pǔ huà pú sà pǔ huì pú sà pǔ

劫,说不可尽。其名曰:普贤菩萨、普眼菩萨、普化菩萨、普慧菩萨、普

jiàn pú sà pǔ guāng pú sà pǔ guān pú sà pǔ zhào pú sà pǔ chuáng pú sà pǔ jiào pú sà rú shì

见菩萨、普光菩萨、普观菩萨、普照菩萨、普 幢 菩萨、普觉菩萨,如是

děng shí bù kě shuō bǎi qiān yì nu? yú tuō f? chà wēi ch?n shù jiē xī ch?ng jiù pǔ xiánhangyuàn shēn xīn dà yuàn jiē

等十不可说百千亿那由他佛刹微尘数,皆悉成就普贤行愿,深心大愿皆

yǐ yuán mǎn yí qia zhū f? chū xīng shì chù xī n?ngwǎng yì qǐngzhuǎn fǎ lún shànn?ngsh?u chí zhū f? fǎ yǎn

已圆满。一切诸佛出兴世处,悉能往诣,请转法轮。善能受持诸佛法眼,

bú duàn yí qia zhū f? zhǒngxìng shàn zhī yí qia zhū f? xīng shì sh?u jì cì dì míng hào gu? tǔ ch?ngděng

不断一切诸佛种性;善知一切诸佛兴世,授记次第、名号、国土,成等

zhang ju? zhuǎn yú fǎ lún wú f? shì jia xiànshēnch?ng f? n?nglìng yí qia zá rǎn zh?ngshēng jiē xī qīngjìng

正觉,转于法轮,无佛世界现身成佛,能令一切杂染众 生皆悉清净,

n?ng mia yī qiē pú sà ya zhàng rù yú wú ài qīngjìng fǎ jia ěr shí pǔ xián pú sà m? hē sà rù guǎng dà

能灭一切菩萨业障,入于无碍清净法界。尔时,普贤菩萨摩诃萨入广大

sān mai míng f? huā zhuāng yán rù cǐ sān mai shí shí fāng suǒ yǒu yí qia shì jia liù zhǒng shí bā xiàngd?ng

三昧,名:佛华 庄 严。入此三昧时,十方所有一切世界六种、十八相动,

chū dà yīn shēng mǐ bù jiē w?n rán h?u c?ng qí sān mai ?r qǐ

出大音声,靡不皆闻;然后从其三昧而起。

ěr shí pǔ huì pú sà zhī zh?ng yǐ jí wan pǔ xián pú sà yán f? zǐ yuàn w?i yǎn shuō h? děng

尔时,普慧菩萨知众已集,问普贤菩萨言:佛子!愿为演说:何等

w?i pú sà m? hē sà yī h? děng w?i qí ta xiǎng h? děng w?i hang h? děng w?i shàn zhī shi h? děng w?i

为菩萨摩诃萨依?何等为奇特想?何等为行?何等为善知识?何等为

qín jīng jìn h? děng w?i xīn d? ān yǐn h? děng w?i ch?ng jiù zh?ngshēng h? děng w?i jia h? děng w?i zì zhī

勤精进?何等为心得安隐?何等为成就众 生?何等为戒?何等为自知

sh?u jì h? děng w?i rù pú sà h? děng w?i rù rú lái h? děng w?i rù zh?ngshēng xīn hang h? děng w?i rù

受记?何等为入菩萨?何等为入如来?何等为入众 生心行?何等为入

shì jia h? děng w?i rù ji? h? děng w?i shuō sān shì h? děng w?i zhī sān shì h? děng w?i fā wú pí yàn

世界?何等为入劫?何等为说三世?何等为知三世?何等为发无疲厌

xīn h? děng w?i chā bi? zhì h? děng w?i tu? lu? ní h? děng w?i yǎn shuō f? h? děng w?i fā pǔ xián xīn

心?何等为差别智?何等为陀罗尼?何等为演说佛?何等为发普贤心?

h? děng w?i pǔ xiánhang fǎ yǐ h? děng gù ?r qǐ dà bēi h? děng w?i fā pú tí xīn yīn yuán h? děng w?i yú

何等为普贤行法?以何等故而起大悲?何等为发菩提心因缘?何等为于

shàn zhī shi qǐ zūn zh?ng xīn h? děng w?i qīngjìng h? děng w?i zhū bō lu? mì h? děng w?i zhì suí ju? h?

善知识起尊重心?何等为清净?何等为诸波罗蜜?何等为智随觉?何

děng w?i zhang zhī h? děng w?i lì h? děng w?i píng děng h? děng w?i f? fǎ shí yì jù h? děng w?i shuō

等为证知?何等为力?何等为平等?何等为佛法实义句?何等为说

fǎ h? děng w?i chí h? děng w?i biàn cái h? děng w?i zì zài h? děng w?i wú zhu?xìng h? děng w?i píngděng

法?何等为持?何等为辩才?何等为自在?何等为无著性?何等为平等

xīn h? děng w?i chū shēng zhì huì h? děng w?i biàn huà h? děng w?i lì chí h? děng w?i d? dà xīn wai

心?何等为出生智慧?何等为变化?何等为力持?何等为得大欣慰?

h? děng w?i shēn rù f? fǎ h? děng w?i yī zhǐ h? děng w?i fā wú wai xīn h? děng w?i fā wú yí hu? xīn

何等为深入佛法?何等为依止?何等为发无畏心?何等为发无疑惑心?

h? děng w?i bù sī yì h? děng w?i qiǎo mì yǔ h? děng w?i qiǎo fēn bi? zhì h? děng w?i rù sān mai h? děng

何等为不思议?何等为巧密语?何等为巧分别智?何等为入三昧?何等

w?i biàn rù h? děng w?i xia tuō m?n h? děng w?i sh?ntōng h? děng w?i míng h? děng w?i xia tuō h? děng w?i

为遍入?何等为解脱门?何等为神通?何等为明?何等为解脱?何等为

yuán lín h? děng w?i gōngdiàn h? děng w?i suǒ la h? děng w?i zhuāng yán h? děng w?i fā bù d?ng xīn h?

园林?何等为宫殿?何等为所乐?何等为 庄 严?何等为发不动心?何

děng w?i bù shě shēn dà xīn h? děng w?i guān chá h? děng w?i shuō fǎ h? děng w?i qīngjìng h? děng w?i yìn

等为不舍深大心?何等为观察?何等为说法?何等为清净?何等为印?

h? děng w?i zhì guāngzhào h? děng w?i wú děng zhù h? děng w?i wú xià lia xīn h? děng w?i rú shān zēng shàng

何等为智光照?何等为无等住?何等为无下劣心?何等为如山增上

xīn h? děng w?i rù wú shàng pú tí rú hǎi zhì h? děng w?i rú bǎo zhù h? děng w?i fā rú jīn gāng dà chang

心?何等为入无上菩提如海智?何等为如宝住?何等为发如金刚大乘

shì yuàn xīn h? děng w?i dà fā qǐ h? děng w?i jiū jìng dà shì h? děng w?i bù huài xìn h? děng w?i sh?u

誓愿心?何等为大发起?何等为究竟大事?何等为不坏信?何等为授

jì h? děng w?i shàn gēn huí xiàng h? děng w?i d? zhì huì h? děng w?i fā wú biānguǎng dà xīn h? děng w?i

记?何等为善根回向?何等为得智慧?何等为发无边广大心?何等为

fú zàng h? děng w?i lǜ yí h? děng w?i zì zài h? děng w?i wú ài y?ng h? děng w?i zh?ng shēng wú ài

伏藏?何等为律仪?何等为自在?何等为无碍用?何等为众 生无碍

y?ng h? děng w?i chà wú ài y?ng h? děng w?i fǎ wú ài y?ng h? děng w?i shēn wú ài y?ng h? děng w?i yuàn wú

用?何等为刹无碍用?何等为法无碍用?何等为身无碍用?何等为愿无

ài y?ng h? děng w?i jìng jia wú ài y?ng h? děng w?i zhì wú ài y?ng h? děng w?i sh?ntōng wú ài y?ng h? děng

碍用?何等为境界无碍用?何等为智无碍用?何等为神通无碍用?何等

w?i sh?n lì wú ài y?ng h? děng w?i lì wú ài y?ng h? děng w?i y?u xì h? děng w?i jìng jia h? děng w?i

为神力无碍用?何等为力无碍用?何等为游戏?何等为境界?何等为

lì h? děng w?i wú wai h? děng w?i bù g?ng fǎ h? děng w?i ya h? děng w?i shēn h? děng w?i shēn ya

力?何等为无畏?何等为不共法?何等为业?何等为身?何等为身业?

h? děng w?i shēn h? děng w?i yǔ h? děng w?i jìng xiū yǔ ya h? děng w?i d? shǒu hù h? děng w?i ch?ng bàn

何等为身?何等为语?何等为净修语业?何等为得守护?何等为成办

dà shì h? děng w?i xīn h? děng w?i fā xīn h? děng w?i zhōubiàn xīn h? děng w?i zhū gēn h? děng w?i shēn

大事?何等为心?何等为发心?何等为周遍心?何等为诸根?何等为深

xīn h? děng w?i zēngshàngshēn xīn h? děng w?i qín xiū h? děng w?i ju? dìng xia h? děng w?i ju? dìng xia rù

心?何等为增上深心?何等为勤修?何等为决定解?何等为决定解入

shì jia h? děng w?i ju? dìng xia rù zh?ngshēng jia h? děng w?i xí qì h? děng w?i qǔ h? děng w?i xiū

世界?何等为决定解入众 生界?何等为习气?何等为取?何等为修?

h? děng w?i ch?ng jiù f? fǎ h? děng w?i tuì shī f? fǎ dào h? děng w?i lí shēng dào h? děng w?i ju? dìng

何等为成就佛法?何等为退失佛法道?何等为离生道?何等为决定

fǎ h? děng w?i chū shēng f? fǎ dào h? děng w?i dà zhàng fū míng hào h? děng w?i dào h? děng w?i wú liàng

法?何等为出生佛法道?何等为大丈夫名号?何等为道?何等为无量

dào h? děng w?i zhù dào h? děng w?i xiū dào h? děng w?i zhuāng yán dào h? děng w?i zú h? děng w?i

道?何等为助道?何等为修道?何等为 庄 严道?何等为足?何等为

shǒu h? děng w?i fù h? děng w?i zàng h? děng w?i xīn h? děng w?i pī jiǎ h? děng w?i qì zhàng h?

手?何等为腹?何等为藏?何等为心?何等为被甲?何等为器仗?何

děng w?i shǒu h? děng w?i yǎn h? děng w?i ěr h? děng w?i bí h? děng w?i sh? h? děng w?i shēn h? děng

等为首?何等为眼?何等为耳?何等为鼻?何等为舌?何等为身?何等

w?i yì h? děng w?i hang h? děng w?i zhù h? děng w?i zu? h? děng w?i w? h? děng w?i suǒ zhù chù h?

为意?何等为行?何等为住?何等为坐?何等为卧?何等为所住处?何

děng w?i suǒ hang chù h? děng w?i guān chá h? děng w?i pǔ guān chá h? děng w?i fan xùn h? děng w?i shī zǐ

等为所行处?何等为观察?何等为普观察?何等为奋迅?何等为师子

hǒu h? děng w?i qīngjìng shī h? děng w?i qīngjìng jia h? děng w?i qīngjìng rěn h? děng w?i qīngjìngjīng jìn

吼?何等为清净施?何等为清净戒?何等为清净忍?何等为清净精进?

h? děng w?i qīngjìngdìng h? děng w?i qīngjìng huì h? děng w?i qīngjìng cí h? děng w?i qīngjìng bēi h? děng w?i

何等为清净定?何等为清净慧?何等为清净慈?何等为清净悲?何等为

qīngjìng xǐ h? děng w?i qīngjìng shě h? děng w?i yì h? děng w?i fǎ h? děng w?i fú d? zhù dào jù h?

清净喜?何等为清净舍?何等为义?何等为法?何等为福德助道具?何

děng w?i zhì huì zhù dào jù h? děng w?i míng zú h? děng w?i qiú fǎ h? děng w?i míngliǎo fǎ h? děng w?i xiū

等为智慧助道具?何等为明足?何等为求法?何等为明了法?何等为修

xíng fǎ h? děng w?i m? h? děng w?i m? ya h? děng w?i shě lí m? ya h? děng w?i jiàn f? h? děng w?i

行法?何等为魔?何等为魔业?何等为舍离魔业?何等为见佛?何等为

f? ya h? děng w?i màn ya h? děng w?i zhì ya h? děng w?i m? suǒ sha chí h? děng w?i f? suǒ sha chí

佛业?何等为慢业?何等为智业?何等为魔所摄持?何等为佛所摄持?

h? děng w?i fǎ suǒ sha chí h? děng w?i zhù dōu shuàitiān suǒ zu? ya h? gù yú dōu lǜ tiāngōng m? h? gù

何等为法所摄持?何等为住兜率天所作业?何故于兜率天宫殁?何故

xiàn chǔ tāi h? děng w?i xiàn wēi xì qù h? gù xiàn chū shēng h? gù xiàn wēi xiào h? gù shì xíng qī

现处胎?何等为现微细趣?何故现初生?何故现微笑?何故示行七

bù h? gù xiànt?ng zǐ dì h? gù xiàn chǔ nai gōng h? gù xiàn chū jiā h? gù shì kǔ hang yún h? wǎng

步?何故现童子地?何故现处内宫?何故现出家?何故示苦行?云何往

yì dào chǎng yún h? zu? dào chǎng h? děng w?i zu? dào chǎng shí qí ta xiàng h? gù shì xiáng m? h? děng

诣道场?云何坐道场?何等为坐道场时奇特相?何故示降魔?何等

w?i ch?ng rú lái lì yún h? zhuǎn fǎ lún h? gù yīn zhuǎn fǎ lún d? b? jìng fǎ h? gù rú lái yìngzhangděng

为成如来力?云何转法轮?何故因转法轮得白净法?何故如来应正等

ju? shì bō nia pán shàn zāi f? zǐ rú shì děng fǎ yuàn w?i yǎn shuō

觉示般涅槃?善哉!佛子!如是等法,愿为演说!

ěr shí pǔ xián pú sà gào pǔ huì děng zhū pú sà yán f? zǐ pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒng yī

尔时,普贤菩萨告普慧等诸菩萨言:佛子!菩萨摩诃萨有十种依。

h? děng w?i shí suǒ wai yǐ pú tí xīn w?i yī h?ng bù wàng shī gù yǐ shàn zhī shi w?i yī h? h? rú yī

何等为十?所谓:以菩提心为依,恒不忘失故;以善知识为依,和合如一

gù yǐ shàn gēn w?i yī xiū jí zēngzhǎng gù yǐ bō lu? mì w?i yī jù zú xiū xíng gù yǐ yí qia fǎ

故;以善根为依,修集增长故;以波罗蜜为依,具足修行故;以一切法

w?i yī jiū jìng chū lí gù yǐ dà yuàn w?i yī zēngzhǎng pú tí gù yǐ zhū hang w?i yī pǔ jiē ch?ng jiù

为依,究竟出离故;以大愿为依,增长菩提故;以诸行为依,普皆成就

gù yǐ yí qia pú sà w?i yī t?ng yī zhì huì gù yǐ g?ngyǎng zhū f? w?i yī xìn xīn qīngjìng gù yǐ yí

故;以一切菩萨为依,同一智慧故;以供养诸佛为依,信心清净故;以一

qia rú lái w?i yī rú cí fù jiào huì bú duàn gù shì w?i shí ru? zhū pú sà ān zhù cǐ fǎ z? d? w?i rú

切如来为依,如慈父教诲不断故。是为十。若诸菩萨安住此法,则得为如

lái wú shàng dà zhì suǒ yī chù f? zǐ pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒng qí ta xiǎng h? děng w?i shí suǒ wai

来无上大智所依处。佛子!菩萨摩诃萨有十种奇特想。何等为十?所谓:

yú yí qia shàn gēn shēng zì shàn gēn xiǎng yú yí qia shàn gēn shēng pú tí zhǒng zi xiǎng yú yí qia zh?ngshēngshēng pú

于一切善根生自善根想;于一切善根生菩提种子想,于一切众 生 生菩

tí qì xiǎng yú yí qia yuànshēng zì yuànxiǎng yú yí qia fǎ shēng chū lí xiǎng yú yí qia hangshēng zì hangxiǎng

提器想,于一切愿生自愿想,于一切法生出离想,于一切行生自行想,

yú yí qia fǎ shēng f? fǎ xiǎng yú yí qia yǔ yán fǎ shēng yǔ yán dào xiǎng yú yí qia f? shēng cí fù xiǎng

于一切法生佛法想,于一切语言法生语言道想,于一切佛生慈父想,

yú yí qia rú lái shēng wú ar xiǎng shì w?i shí ru? zhū pú sà ān zhù cǐ fǎ z? d? wú shàngshànqiǎoxiǎng

于一切如来生无二想,是为十。若诸菩萨安住此法,则得无上善巧想。

f? zǐ pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒnghang h? děng w?i shí suǒ wai yí qia zh?ngshēnghang pǔ lìng

佛子!菩萨摩诃萨有十种行。何等为十?所谓:一切众 生行,普令

ch?ng shú gù yí qia qiú fǎ hang xián xī xiū xu? gù yí qia shàn gēn hang xī shǐ zēngzhǎng gù yí qia sān

成熟故;一切求法行,咸悉修学故;一切善根行,悉使增长故;一切三

mai hang yì xīn bù luàn gù yí qia zhì huì hang wú bù liǎo zhī gù yí qia sh?ntōnghang biàn huà zì zài gù

昧行,一心不乱故;一切智慧行,无不了知故;一切神通行,变化自在故;

yí qia xiū xí hang wú bù n?ng xiū gù yí qia f? chà hang jiē xī zhuāng yán gù yí qia shàn yǒu hang g?ng

一切修习行,无不能修故;一切佛刹行,皆悉 庄 严故;一切善友行,恭

jìngg?ngyǎng gù yí qia rú lái hang zūn zh?ngch?ng shì gù yī qiē sh?ntōngbiàn huà zì zài gù shì w?i shí

敬供养故;一切如来行,尊重 承事故;一切神通变化自在故;是为十。

ru? zhū pú sà ān zhù cǐ fǎ z? d? rú lái wú shàng dà zhì huì hang f? zǐ pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒng

若诸菩萨安住此法,则得如来无上大智慧行。佛子!菩萨摩诃萨有十种

shàn zhī shi h? děng w?i shí suǒ wai lìng zhù pú tí xīn shàn zhī shi lìngshēngshàn gēn shàn zhī shi lìnghang

善知识。何等为十?所谓:令住菩提心善知识,令生善根善知识,令行

zhū bō lu? mì shàn zhī shi lìng jiě shuō yí qia fǎ shàn zhī shi lìngch?ng shú yī qiē zh?ngshēngshàn zhī shi lìng d?

诸波罗蜜善知识,令解说一切法善知识,令成熟一切众 生善知识,令得

ju? dìngbiàn cái shàn zhī shi lìng bù zhu? yí qia shì jiānshàn zhī shi lìng yú yí qia ji? xiū xíng wú yàn juànshàn zhī

决定辩才善知识,令不著一切世间善知识,令于一切劫修行无厌倦善知

shi lìng ān zhù pǔ xiánhangshàn zhī shi lìng rù yí qia f? zhì suǒ rù shàn zhī shi shì w?i shí

识;令安住普贤行善知识,令入一切佛智所入善知识,是为十。

f? zǐ pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒng qín jīng jìn h? děng w?i shí suǒ wai jiào huà yí qia zh?ngshēng

佛子!菩萨摩诃萨有十种勤精进。何等为十?所谓:教化一切众 生

qín jīng jìn shēn rù yí qia fǎ qín jīng jìn yán jìng yí qia shì jia qín jīng jìn xiū xíng yí qia pú sà suǒ xu? qín

勤精进,深入一切法勤精进,严净一切世界勤精进,修行一切菩萨所学勤

jīng jìn mia chú yí qia zh?ngshēng a qín jīng jìn zhǐ xī yí qia sān a dào kǔ qín jīng jìn cuī p? yí qia zh?ng

精进,灭除一切众 生恶勤精进,止息一切三恶道苦勤精进,摧破一切众

m? qín jīng jìn yuàn w?i yí qia zh?ngshēng zu? qīngjìng yǎn qín jīng jìn g?ngyǎng yí qia zhū f? qín jīng jìn lìng yí

魔勤精进,愿为一切众 生作清净眼勤精进,供养一切诸佛勤精进,令一

qia rú lái jiē xī huān xǐ qín jīng jìn shì w?i shí ru? zhū pú sà ān zhù cǐ fǎ z? d? jù zú rú lái wú shàng

切如来皆悉欢喜勤精进,是为十。若诸菩萨安住此法,则得具足如来无上

jīng jìn bō lu? mì f? zǐ pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒng xīn d? ān yǐn h? děng w?i shí suǒ wai zì

精进波罗蜜。佛子!菩萨摩诃萨有十种心得安隐。何等为十?所谓:自

zhù pú tí xīn yì dānglìng tā zhù pú tí xīn xīn d? ān yǐn zì jiū jìng lí fan zhang yì dānglìng tā lí

住菩提心,亦当令他住菩提心,心得安隐;自究竟离忿诤,亦当令他离

fan zhang xīn d? ān yǐn zì lí fán yú fǎ yì lìng tā lí fán yú fǎ xīn d? ān yǐn zì qín xiū shàn

忿诤,心得安隐;自离凡愚法,亦令他离凡愚法,心得安隐;自勤修善

gēn yì lìng tā qín xiū shàn gēn xīn d? ān yǐn zì zhù bō lu? mì dào yì lìng tā zhù bō lu? mì dào xīn

根,亦令他勤修善根,心得安隐;自住波罗蜜道,亦令他住波罗蜜道,心

d? ān yǐn zì shēng zài f? jiā yì dānglìng tā shēng yú f? jiā xīn d? ān yǐn zì shēn rù wú zì xìngzhēn

得安隐;自生在佛家,亦当令他生于佛家,心得安隐;自深入无自性真

shí fǎ yì lìng tā rù wú zì xìngzhēn shí fǎ xīn d? ān yǐn zì bù fěi bàng yí qia f? fǎ yì lìng tā bù

实法,亦令他入无自性真实法,心得安隐;自不诽谤一切佛法,亦令他不

fěi bàng yí qia f? fǎ xīn d? ān yǐn zì mǎn yī qiē zhì pú tí yuàn yì lìng tā mǎn yí qia zhì pú tí yuàn

诽谤一切佛法,心得安隐;自满一切智菩提愿,亦令他满一切智菩提愿,

xīn d? ān yǐn zì shēn rù yí qia rú lái wú jìn zhì zàng yì lìng tā rù yí qia rú lái wú jìn zhì zàng xīn d?

心得安隐;自深入一切如来无尽智藏,亦令他入一切如来无尽智藏,心得

ān yǐn shì w?i shí ru? zhū pú sà ān zhù cǐ fǎ z? d? rú lái wú shàng dà zhì ān yǐn

安隐;是为十。若诸菩萨安住此法,则得如来无上大智安隐。

f? zǐ pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒngch?ng jiù zh?ngshēng h? děng w?i shí suǒ wai yǐ bù shī ch?ng

佛子!菩萨摩诃萨有十种 成就众 生。何等为十?所谓:以布施成

jiù zh?ngshēng yǐ sa shēnch?ng jiù zh?ngshēng yǐ shuō fǎ ch?ng jiù zh?ngshēng yǐ t?nghangch?ng jiù zh?ngshēng yǐ

就众 生,以色身成就众 生,以说法成就众 生,以同行成就众 生,以

wú rǎn zhu?ch?ng jiù zh?ngshēng yǐ kāi shì pú sà hangch?ng jiù zh?ngshēng yǐ chì rán shì xiàn yí qia shì jia ch?ng jiù

无染著成就众 生,以开示菩萨行成就众 生,以炽然示现一切世界成就

zh?ngshēng yǐ shì xiàn f? fǎ dà wēi d? ch?ng jiù zh?ngshēng yǐ zhǒngzhǒngsh?ntōngbiànxiànch?ng jiù zh?ngshēng yǐ

众 生,以示现佛法大威德成就众 生,以种 种神通变现成就众 生,以

zhǒngzhǒng wēi mì shànqiǎofāngbiànch?ng jiù zh?ngshēng shì w?i shí pú sà yǐ cǐ ch?ng jiù zh?ngshēng jia f? zǐ

种 种微密善巧方便成就众 生,是为十。菩萨以此成就众 生界。佛子!

pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒng jia h? děng w?i shí suǒ wai bù shě pú tí xīn jia yuǎn lí ar chang dì jia

菩萨摩诃萨有十种戒。何等为十?所谓:不舍菩提心戒,远离二乘地戒,

guān chá lì yì yí qia zh?ngshēng jia lìng yí qia zh?ngshēng zhù f? fǎ jia xiū yí qia pú sà suǒ xu? jia yú yí

观察利益一切众 生戒,令一切众 生住佛法戒,修一切菩萨所学戒,于一

qia fǎ wú suǒ d? jia yǐ yí qia shàn gēn huí xiàng pú tí jia bù zhu? yí qia rú lái shēn jia sī w?i yī qiē

切法无所得戒,以一切善根回向菩提戒,不著一切如来身戒,思惟一切

fǎ lí qǔ zhu? jia zhū gēn lǜ yí jia shì w?i shí ru? zhū pú sà ān zhù cǐ fǎ z? d? rú lái wú shàng

法离取著戒,诸根律仪戒,是为十。若诸菩萨安住此法,则得如来无上

guǎng dà jia bō lu? mì

广大戒波罗蜜。

f? zǐ pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒngsh?u jì fǎ pú sà yǐ cǐ zì zhī sh?u jì h? děng w?i shí

佛子!菩萨摩诃萨有十种受记法,菩萨以此自知受记,何等为十?

suǒ wai yǐ shū shang yì fā pú tí xīn zì zhī sh?u jì yǒng bù yàn shě zhū pú sà hang zì zhī sh?u jì

所谓:以殊胜意发菩提心,自知受记;永不厌舍诸菩萨行,自知受记;

zhù yí qia ji? xíng pú sà hang zì zhī sh?u jì xiū yí qia f? fǎ zì zhī sh?u jì yú yí qia f? jiào yí

住一切劫,行菩萨行,自知受记;修一切佛法,自知受记;于一切佛教一

xiàngshēn xìn zì zhī sh?u jì xiū yí qia shàn gēn jiē lìngch?ng jiù zì zhī sh?u jì zhì yí qia zh?ngshēng yú f?

向深信,自知受记;修一切善根皆令成就,自知受记;置一切众 生于佛

pú tí zì zhī sh?u jì yú yí qia shàn zhī shi h? h? wú ar zì zhī sh?u jì yú yí qia shàn zhī shi qǐ rú

菩提,自知受记;于一切善知识和合无二,自知受记;于一切善知识起如

lái xiǎng zì zhī sh?u jì h?ng qín shǒu hù pú tí běn yuàn zì zhī sh?u jì shì w?i shí f? zǐ pú sà

来想,自知受记;恒勤守护菩提本愿,自知受记;是为十。佛子!菩萨

m? hē sà yǒu shí zhǒng rù rù zhū pú sà h? děng w?i shí suǒ wai rù běn yuàn rù hang rù jù

摩诃萨有十种入,入诸菩萨。何等为十?所谓:入本愿,入行,入聚,

rù zhū bō lu? mì rù ch?ng jiù rù chā bi? yuàn rù zhǒngzhǒng xia rù zhuāng yán f? tǔ rù sh?n lì zì

入诸波罗蜜,入成就,入差别愿,入种 种解,入 庄 严佛土,入神力自

zài rù shì xiànsh?ushēng shì w?i shí pú sà yǐ cǐ pǔ rù sān shì yí qia pú sà f? zǐ pú sà m?

在,入示现受生,是为十。菩萨以此普入三世一切菩萨。佛子!菩萨摩

hē sà yǒu shí zhǒng rù rù zhū rú lái h? děng w?i shí suǒ wai rù wú biānch?ngzhang ju? rù wú biānzhuǎn

诃萨有十种入,入诸如来。何等为十?所谓:入无边成 正觉,入无边转

fǎ lún rù wú biānfāngbiàn fǎ rù wú biān chā bi? yīn shēng rù wú biāndiào fú zh?ngshēng rù wú biānsh?n lì

法轮,入无边方便法,入无边差别音声,入无边调伏众 生,入无边神力

zì zài rù wú biānzhǒngzhǒng chā bi? shēn rù wú biān sān mai rù wú biān lì wú suǒ wai rù wú biān shì xiàn

自在,入无边种 种差别身,入无边三昧,入无边力无所畏;入无边示现

nia pán shì w?i shí pú sà yǐ cǐ pǔ rù sān shì yí qia rú lái

涅槃,是为十。菩萨以此普入三世一切如来。

f? zǐ pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒng rù zh?ngshēnghang h? děng w?i shí suǒ wai rù yí qia zh?ngshēng

佛子!菩萨摩诃萨有十种入众 生行,何等为十?所谓:入一切众 生

gu? qù hang rù yí qia zh?ngshēng wai lái hang rù yí qia zh?ngshēngxiàn zài hang rù yí qia zh?ngshēngshànhang

过去行,入一切众 生未来行,入一切众 生现在行,入一切众 生善行,

rù yí qia zh?ngshēng bù shànhang rù yí qia zh?ngshēng xīn hang rù yí qia zh?ngshēng gēn hang rù yí qia zh?ngshēng

入一切众 生不善行,入一切众 生心行,入一切众 生根行,入一切众 生

xia hang rù yí qia zh?ngshēng fán nǎo xí qì hang rù yí qia zh?ngshēngjiào huà diào fú shí fēi shí hang shì w?i shí

解行,入一切众 生烦恼习气行,入一切众 生教化调伏时非时行,是为十。

pú sà yǐ cǐ pǔ rù yí qia zhū zh?ngshēnghang f? zǐ pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒng rù shì jia h? děng w?i

菩萨以此普入一切诸众 生行。佛子!菩萨摩诃萨有十种入世界。何等为

shí suǒ wai rù rǎn shì jia rù jìng shì jia rù xiǎo shì jia rù dà shì jia rù wēi ch?nzhōng shì jia

十?所谓:入染世界,入净世界,入小世界,入大世界,入微尘中世界,

rù wēi xì shì jia rù fù shì jia rù yǎng shì jia rù yǒu f? shì jia rù wú f? shì jia s h ì w é i s h í

入微细世界,入覆世界,入仰世界,入有佛世界,入无佛世界,是为十。

pú sà yǐ cǐ pǔ rù shí fāng yí qia shì jia f? zǐ pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒng rù ji? h? děng w?i shí

菩萨以此普入十方一切世界。佛子!菩萨摩诃萨有十种入劫。何等为十?

suǒ wai rù gu? qù ji? rù wai lái ji? rù xiàn zài ji? rù kě shù ji? rù bù kě shù ji? rù kě shù

所谓:入过去劫,入未来劫,入现在劫,入可数劫,入不可数劫,入可数

ji? jí bù kě shù ji? rù bù kě shù ji? jí kě shù ji? rù yí qia ji? jí fēi ji? rù fēi ji? jí yí qia ji?

劫即不可数劫,入不可数劫即可数劫,入一切劫即非劫,入非劫即一切劫,

rù yí qia ji? jí yī niàn shì w?i shí pú sà yǐ cǐ pǔ rù yí qia ji? f? zǐ pú sà m? hē sà yǒu shí

入一切劫即一念,是为十。菩萨以此普入一切劫。佛子!菩萨摩诃萨有十

zhǒngshuō sān shì h? děng w?i shí suǒ wai gu? qù shì shuō gu? qù shì gu? qù shì shuō wai lái shì gu? qù

种说三世。何等为十?所谓:过去世说过去世,过去世说未来世,过去

shì shuōxiàn zài shì wai lái shì shuō gu? qù shì wai lái shì shuōxiàn zài shì wai lái shì shuō wú jìn xiàn zài shì

世说现在世,未来世说过去世,未来世说现在世,未来世说无尽,现在世

shuō gu? qù shì xiàn zài shì shuō wai lái shì xiàn zài shì shuōpíngděng xiàn zài shì shuō sān shì jí yī niàn shì w?i

说过去世,现在世说未来世,现在世说平等,现在世说三世即一念,是为

shí pú sà yǐ cǐ pǔ shuō sān shì

十。菩萨以此普说三世。

f? zǐ pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒng zhī sān shì h? děng w?i shí suǒ wai zhī zhū ān lì zhī zhū

佛子!菩萨摩诃萨有十种知三世。何等为十?所谓知诸安立,知诸

yǔ yán zhī zhū tán yì zhī zhū guǐ z? zhī zhū chēng wai zhī zhū zhì lìng zhī qí jiǎ míng zhī qí wú

语言,知诸谈议,知诸轨则,知诸称谓,知诸制令,知其假名,知其无

jìn zhī qí jì mia zhī yí qia kōng shì w?i shí pú sà yǐ cǐ pǔ zhī yí qia sān shì zhū fǎ f? zǐ

尽,知其寂灭,知一切空,是为十。菩萨以此普知一切三世诸法。佛子!

pú sà m? hē sà fā shí zhǒng wú pí yàn xīn h? děng w?i shí suǒ wai g?ngyǎng yí qia zhū f? wú pí yàn xīn

菩萨摩诃萨发十种无疲厌心。何等为十?所谓:供养一切诸佛无疲厌心,

qīn jìn yí qia shàn zhī shí wú pí yàn xīn qiú yí qia fǎ wú pí yàn xīn tīng w?n zhang fǎ wú pí yàn xīn xuān

亲近一切善知识无疲厌心,求一切法无疲厌心,听闻正法无疲厌心,宣

shuōzhang fǎ wú pí yàn xīn jiào huà tiáo fú yí qia zh?ngshēng wú pí yàn xīn zhì yí qia zh?ngshēng yú f? pú tí

说正法无疲厌心,教化调伏一切众 生无疲厌心,置一切众 生于佛菩提

wú pí yàn xīn yú yī yī shì jia jīng bù kě shuō bù kě shuō ji? hèng pú sà hang wú pí yàn xīn y?u xíng yí qia

无疲厌心,于一一世界经不可说不可说劫、行菩萨行无疲厌心,游行一切

shì jia wú pí yàn xīn guān chá sī w?i yí qia f? fǎ wú pí yàn xīn shì w?i shí ru? zhū pú sà ān zhù cǐ fǎ

世界无疲厌心,观察思惟一切佛法无疲厌心,是为十。若诸菩萨安住此法,

z? d? rú lái wú pí yàn wú shàng dà zhì

则得如来无疲厌无上大智。

f? zǐ pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒng chā bi? zhì h? děng w?i shí suǒ wai zhī zh?ngshēng chā bi? zhì

佛子!菩萨摩诃萨有十种差别智。何等为十?所谓:知众 生差别智,

zhī zhū gēn chā bi? zhì zhī ya bào chā bi? zhì zhī sh?ushēng chā bi? zhì zhī shì jia chā bi? zhì zhī fǎ jia

知诸根差别智,知业报差别智,知受生差别智,知世界差别智,知法界

chā bi? zhì zhī zhū f? chā bi? zhì zhī zhū fǎ chā bi? zhì zhī sān shì chā bi? zhì zhī yí qia yǔ yán dào chā

差别智,知诸佛差别智,知诸法差别智,知三世差别智,知一切语言道差

bi? zhì shì w?i shí ru? zhū pú sà ān zhù cǐ fǎ z? d? rú lái wú shàngguǎng dà chā bi? zhì f? zǐ

别智,是为十。若诸菩萨安住此法,则得如来无上 广大差别智。佛子!

pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒng tu? lu? ní h? děng w?i shí suǒ wai w?n chí tu? lu? ní chí yí qia fǎ bù

菩萨摩诃萨有十种陀罗尼。何等为十?所谓:闻持陀罗尼,持一切法不

wàng shī gù xiū xíng tu? lu? ní rú shí qiǎoguān yí qia fǎ gù sī w?i tu? lu? ní liǎo zhī yí qia zhū fǎ xìng

忘失故;修行陀罗尼,如实巧观一切法故;思惟陀罗尼,了知一切诸法性

gù fǎ guāngmíng tu? lu? ní zhào bù sī yì zhū f? fǎ gù sān mai tu? lu? ní pǔ yú xiàn zài yí qia f?

故;法光明陀罗尼,照不思议诸佛法故;三昧陀罗尼,普于现在一切佛

suǒ tīng w?n zhang fǎ xīn bù luàn gù yuán yīn tu? lu? ní xia liǎo bù sī yì yīn shēng yǔ yán gù sān shì tu? lu?

所听闻正法心不乱故;圆音陀罗尼,解了不思议音声语言故;三世陀罗

ní yǎn shuō sān shì bù kě sī yì zhū f? fǎ gù zhǒngzhǒngbiàn cái tu? lu? ní y ǎ nshuō wú biān zhū f? fǎ gù

尼,演说三世不可思议诸佛法故;种 种辩才陀罗尼,演说无边诸佛法故;

chū shēng wú ài ěr tu? lu? ní bù kě shuō f? suǒ shuō zhī fǎ xī n?ng w?n gù yí qia f? fǎ tu? lu? ní ān

出生无碍耳陀罗尼,不可说佛所说之法悉能闻故;一切佛法陀罗尼,安

zhù rú lái lì wú wai gù shì w?i shí ru? zhū pú sà yù d? cǐ fǎ dāng qín xiū xu? f? zǐ pú sà m?

住如来力无畏故;是为十。若诸菩萨欲得此法,当勤修学。佛子!菩萨摩

hē sà shuō shí zhǒng f? h? děng w?i shí suǒ wai ch?ngzhang ju? f? yuàn f ó ya bào f? zhù chí f?

诃萨说十种佛。何等为十?所谓:成 正觉佛,愿佛,业报佛,住持佛,

nia pán f? fǎ jia f? xīn f? sān mai f? běn xìng f? suí la f? shì w?i shí

涅槃佛,法界佛,心佛,三昧佛,本性佛,随乐佛,是为十。

f? zǐ pú sà m? hē sà fā shí zh?ng pǔ xián xīn h? děng w?i shí suǒ wai fā dà cí xīn jiù

佛子!菩萨摩诃萨发十种普贤心。何等为十?所谓:发大慈心,救

hù yí qia zh?ngshēng gù fā dà bēi xīn dài yí qia zh?ngshēngsh?u kǔ gù fā yí qia shī xīn xī shě suǒ yǒu

护一切众 生故;发大悲心,代一切众 生受苦故;发一切施心,悉舍所有

gù fā niàn yí qia zhì w?i shǒu xīn yào qiú yí qia f? fǎ gù fā gōng d? zhuāng yán xīn xu? yí qia pú sà

故;发念一切智为首心,乐求一切佛法故;发功德 庄 严心,学一切菩萨

hang gù fā rú jīn gāng xīn yí qia chù sh?ushēng bù wàng shī gù fā rú hǎi xīn yí qia b? jìng fǎ xī liú

行故;发如金刚心,一切处受生不忘失故;发如海心,一切白净法悉流

rù gù fā rú dà shānwáng xīn yí qia a yán jiē rěn sh?u gù fā ān yǐn xīn shī yí qia zh?ngshēng wú bù

入故;发如大山王心,一切恶言皆忍受故;发安隐心,施一切众 生无怖

wai gù fā bō rě bō lu? mì jiū jìng xīn qiǎoguān yí qia fǎ wú suǒ yǒu gù shì w?i shí ru? zhū pú sà ān

畏故;发般若波罗蜜究竟心,巧观一切法无所有故;是为十。若诸菩萨安

zhù cǐ xīn jí d? ch?ng jiù pǔ xiánshànqiǎo zhì f? zǐ pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒng pǔ xiánhang fǎ h?

住此心,疾得成就普贤善巧智。佛子!菩萨摩诃萨有十种普贤行法。何

děng w?i shí suǒ wai yuàn zhù wai lái yí qia ji? pǔ xiánhang fǎ yuàng?ngyǎnggōngjìng wai lái yí qia f? pǔ xiánhang

等为十?所谓:愿住未来一切劫普贤行法,愿供养恭敬未来一切佛普贤行

fǎ yuàn ān zhì yí qia zh?ngshēng yú pǔ xián pú sà hang pǔ xiánhang fǎ yuàn jī jí yí qia shàn gēn pǔ xiánhang fǎ

法,愿安置一切众 生于普贤菩萨行普贤行法,愿积集一切善根普贤行法,

yuàn rù yī qiē bō lu? mì pǔ xiánhang fǎ yuàn mǎn zú yí qia pú sà hang pǔ xiánhang fǎ yuànzhuāng yán yí qia shì

愿入一切波罗蜜普贤行法,愿满足一切菩萨行普贤行法,愿 庄 严一切世

jia pǔ xiánhang fǎ yuànshēng yí qia f? chà pǔ xiánhang fǎ yuànshànguān chá yí qia fǎ pǔ xiánhang fǎ yuàn yú

界普贤行法,愿生一切佛刹普贤行法,愿善观察一切法普贤行法,愿于

yí qia f? gu? tǔ ch?ng wú shàng pú tí pǔ xiánhang fǎ shì w?i shí ru? zhū pú sà qín xiū cǐ fǎ jí d? mǎn

一切佛国土成无上菩提普贤行法,是为十。若诸菩萨勤修此法,疾得满

zú pǔ xiánhangyuàn

足普贤行愿。

f? zǐ pú sà m? hē sà yǐ shí zhǒngguānzh?ngshēng ?r qǐ dà bēi h? děng w?i shí suǒ wai guān

佛子!菩萨摩诃萨,以十种观众 生而起大悲。何等为十?所谓:观

chá zh?ngshēng wú yī wú hù ?r qǐ dà bēi guān chá zh?ngshēngxìng bù tiáoshùn ?r qǐ dà bēi guān chá zh?ngshēng pín

察众 生无依无怙而起大悲,观察众 生性不调顺而起大悲,观察众 生贫

wú shàn gēn ?r qǐ dà bēi guān chá zh?ngshēngcháng ya shuìmián ?r qǐ dà bēi guān chá zh?ngshēngxíng bù shàn fǎ ?r

无善根而起大悲,观察众 生 长夜睡眠而起大悲,观察众 生行不善法而

qǐ dà bēi guān chá zh?ngshēng yù fù suǒ fù ?r qǐ dà bēi guān chá zh?ngshēng m? shēng sǐ hǎi ?r qǐ dà bēi

起大悲,观察众 生欲缚所缚而起大悲,观察众 生没生死海而起大悲,

guān chá zh?ngshēngzhǎngyīng jí kǔ ?r qǐ dà bēi guān chá zh?ngshēng wú shàn fǎ yù ?r qǐ dà bēi guān chá zh?ngshēng

观察众 生 长婴疾苦而起大悲,观察众 生无善法欲而起大悲,观察众 生

shī zhū f? fǎ ?r qǐ dà bēi shì w?i shí pú sà h?ng yǐ cǐ xīn guān chá zh?ngshēng f? zǐ pú sà m? hē

失诸佛法而起大悲,是为十。菩萨恒以此心观察众 生。佛子!菩萨摩诃

sà yǒu shí zhǒng fā pú tí xīn yīn yuán h? děng w?i shí suǒ wai w?i jiào huà tiáo fú yí qia zh?ngshēng gù fā

萨有十种发菩提心因缘。何等为十?所谓:为教化调伏一切众 生故,发

pú tí xīn w?i chú mia yí qia zh?ngshēng kǔ jù gù fā pú tí xīn w?i yǔ yí qia zh?ngshēng jù zú ān la gù

菩提心;为除灭一切众 生苦聚故,发菩提心;为与一切众 生具足安乐故,

fā pú tí xīn w?i duàn yí qia zh?ngshēng yú chī gù fā pú tí xīn w?i yǔ yí qia zh?ngshēng f? zhì gù fā

发菩提心;为断一切众 生愚痴故,发菩提心;为与一切众 生佛智故,发

pú tí xīn w?i gōngjìngg?ngyǎng yí qia zhū f? gù fā pú tí xīn w?i suí rú lái jiàolìng f? huān xǐ gù fā

菩提心;为恭敬供养一切诸佛故,发菩提心;为随如来教令佛欢喜故,发

pú tí xīn w?i jiàn yí qia f? sa shēnxiàng hǎo gù fā pú tí xīn w?i rù yí qia f? guǎng dà zhì huì gù

菩提心;为见一切佛色身相好故,发菩提心;为入一切佛广大智慧故,

fā pú tí xīn w?i xiǎnxiàn zhū f? lì wú suǒ wai gù fā pú tí xīn shì w?i shí f? zǐ ru? pú sà fā

发菩提心;为显现诸佛力无所畏故,发菩提心。是为十。佛子!若菩萨发

wú shàng pú tí xīn w?i wù rù yí qia zhì zhì gù qīn jìn g?ngyǎngshàn zhī shi shí yìng qǐ shí zhǒng xīn h?

无上菩提心,为悟入一切智智故。亲近供养善知识时,应起十种心。何

děng w?i shí suǒ wai qǐ jǐ shì xīn huān xǐ xīn wú w?i xīn suí shùn xīn wú yì qiú xīn yī xiàng

等为十?所谓:起给侍心、欢喜心、无违心、随顺心、无异求心、一向

xīn t?ngshàn gēn xīn t?ngyuàn xīn rú lái xīn t?ngyuán mǎn hang xīn shì w?i shí

心、同善根心、同愿心、如来心、同圆满行心,是为十。

f? zǐ ru? pú sà m? hē sà qǐ rú shì xīn z? d? shí zhǒngqīngjìng h? děng w?i shí suǒ wai

佛子!若菩萨摩诃萨起如是心,则得十种清净。何等为十?所谓:

shēn xīn qīngjìng dào yú jiū jìng wú shī huài gù sa shēnqīngjìng suí qí suǒ yí w?i shì xiàn gù yīn shēngqīng

深心清净,到于究竟无失坏故;色身清净,随其所宜为示现故;音声清

jìng liǎo dá yī qiē zhū yǔ yán gù biàn cái qīngjìng shànshuō wú biān zhū f? fǎ gù zhì huì qīngjìng shě lí

净,了达一切诸语言故;辩才清净,善说无边诸佛法故;智慧清净,舍离

yí qia yú chī àn gù sh?ushēngqīngjìng jù zú pú sà zì zài lì gù juàn shǔ qīngjìng ch?ng jiù gu? qù t?ng

一切愚痴暗故;受生清净,具足菩萨自在力故;眷属清净,成就过去同

xíngzh?ngshēng zhū shàn gēn gù guǒ bào qīngjìng chú mia yí qia zhū ya zhàng gù dà yuànqīngjìng yǔ zhū pú sà

行众 生诸善根故;果报清净,除灭一切诸业障故;大愿清净,与诸菩萨

xìng wú ar gù zhū hangqīngjìng yǐ pǔ xiánchang ?r chū lí gù shì w?i shí f? zǐ pú sà m? hē sà

性无二故;诸行清净,以普贤乘而出离故;是为十。佛子!菩萨摩诃萨

yǒu shí zhǒng bō lu? mì h? děng w?i shí suǒ wai shī bō lu? mì xī shě yí qia zhū suǒ yǒu gù jia bō

有十种波罗蜜。何等为十?所谓:施波罗蜜,悉舍一切诸所有故;戒波

lu? mì jìng f? jia gù rěn bō lu? mì zhù f? rěn gù jīng jìn bō lu? mì yī qiē suǒ zu? bù tuì zhuǎn

罗蜜,净佛戒故;忍波罗蜜,住佛忍故;精进波罗蜜,一切所作不退转

gù chán bō lu? mì niàn yī jìng gù bō rě bō lu? mì rú shí guān chá yí qia fǎ gù zhì bō lu? mì

故;禅波罗蜜,念一境故;般若波罗蜜,如实观察一切法故;智波罗蜜,

rù f? lì gù yuàn bō lu? mì mǎn zú pǔ xián zhū dà yuàn gù sh?ntōng bō lu? mì shì xiàn yī qiē zì zài y?ng

入佛力故;愿波罗蜜,满足普贤诸大愿故;神通波罗蜜,示现一切自在用

gù fǎ bō lu? mì pǔ rù yí qia zhū f? fǎ gù shì w?i shí ru? zhū pú sà ān zhù cǐ fǎ z? d? jù

故;法波罗蜜,普入一切诸佛法故;是为十。若诸菩萨安住此法,则得具

zú rú lái wú shàng dà zhì bō lu? mì f? zǐ pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒng zhì suí ju? h? děng w?i shí

足如来无上大智波罗蜜。佛子!菩萨摩诃萨有十种智随觉。何等为十?

suǒ wai yí qia shì jia wú liàng chā bi? zhì suí ju? yí qia zh?ngshēng jia bù kě sī yì zhì suí ju? yí qia zhū

所谓:一切世界无量差别智随觉;一切众 生界不可思议智随觉;一切诸

fǎ yī rù zhǒngzhǒng zhǒngzhǒng rù yī zhì suí ju? yí qia fǎ jia guǎng dà zhì suí ju? yí qia xū kōng jia jiū

法一入种 种、种 种入一智随觉;一切法界广大智随觉;一切虚空界究

jìng zhì suí ju? yí qia shì jia rù gu? qù shì zhì suí ju? yí qia shì jia rù wai lái shì zhì suí ju? yí qia shì

竟智随觉;一切世界入过去世智随觉;一切世界入未来世智随觉;一切世

jia rù xiàn zài shì zhì suí ju? yí qia rú lái wú liànghangyuàn jiē yú yī zhì ?r d? yuán mǎn zhì suí ju? sān shì

界入现在世智随觉;一切如来无量行愿皆于一智而得圆满智随觉;三世

zhū f? jiē t?ng yì hang ?r d? chū lí zhì suí ju? shì w?i shí ru? zhū pú sà ān zhù cǐ fǎ z? d? yī qiē fǎ

诸佛皆同一行而得出离智随觉;是为十。若诸菩萨安住此法,则得一切法

zì zài guāngmíng suǒ yuàn jiē mǎn yú yī niànqǐng xī n?ng xia liǎo yí qia f? fǎ ch?ngděngzhang ju?

自在光明,所愿皆满,于一念顷悉能解了一切佛法,成等正觉。

f? zǐ pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒngzhang zhī h? děng w?i shí suǒ wai zhī yí qia fǎ yī xiàng

佛子!菩萨摩诃萨有十种 证知。何等为十?所谓:知一切法一相,

zhī yí qia fǎ wú liàngxiàng zhī yí qia fǎ zài yī niàn zhī yí qia zh?ngshēng xīn hang wú ài zhī yí qia zh?ng

知一切法无量 相,知一切法在一念,知一切众 生心行无碍,知一切众

shēng zhū gēn píngděng zhī yí qia zh?ngshēng fán nǎo xí qì hang zhī yí qia zh?ngshēng xīn shǐ hang zhī yí qia zh?ng

生诸根平等,知一切众 生烦恼习气行,知一切众 生心使行,知一切众

shēngshàn bù shànhang zhī yí qia pú sà yuànhang zì zài zhù chí biàn huà zhī yí qia rú lái jù zú shí lì

生善不善行,知一切菩萨愿行自在,住持变化;知一切如来具足十力,

ch?ngděngzhang ju? shì w?i shí ru? zhū pú sà ān zhù cǐ fǎ z? d? yí qia fǎ shànqiǎofāngbiàn f? zǐ

成等正觉;是为十。若诸菩萨安住此法,则得一切法善巧方便。佛子!

pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒng lì h? děng w?i shí suǒ wai rù yí qia fǎ zì xìng lì rù yí qia fǎ rú

菩萨摩诃萨有十种力。何等为十?所谓:入一切法自性力,入一切法如

huà lì rù yí qia fǎ rú huàn lì rù yí qia fǎ jiē shì f? fǎ lì yú yí qia fǎ wú rǎn zhu? lì yú yí

化力,入一切法如幻力,入一切法皆是佛法力,于一切法无染著力,于一

qia fǎ shanmíng xia lì yú yí qia shàn zhī shí h?ng bù shě lí zūn zh?ng xīn lì lìng yí qia shàn gēn shùn zhì wú shàng

切法甚明解力,于一切善知识恒不舍离尊重心力;令一切善根顺至无上

zhì wáng lì yú yí qia f? fǎ shēn xìn bù bàng lì lìng yí qia zhì xīn bù tuì shànqiǎo lì shì w?i shí ru? zhū

智王力,于一切佛法深信不谤力,令一切智心不退善巧力,是为十。若诸

pú sà ān zhù cǐ fǎ z? jù rú lái wú shàng zhū lì f? zǐ pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒngpíngděng

菩萨。安住此法,则具如来无上诸力。佛子!菩萨摩诃萨有十种平等。

h? děng w?i shí suǒ wai yú yí qia zh?ngshēngpíngděng yí qia fǎ píngděng yí qia chà píngděng yí qia shēn

何等为十?所谓:于一切众 生平等,一切法平等,一切刹平等,一切深

xīn píngděng yí qia shàn gēn píngděng yí qia pú sà píngděng yí qia yuànpíngděng yí qia bō lu? mì píngděng

心平等,一切善根平等,一切菩萨平等,一切愿平等,一切波罗蜜平等,

yí qia hangpíngděng yí qia f? píngděng shì w?i shí ru? zhū pú sà ān zhù cǐ fǎ z? d? yí qia zhū f? wú

一切行平等,一切佛平等,是为十。若诸菩萨安住此法,则得一切诸佛无

shàngpíngděng fǎ

上平等法。

f? zǐ pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒng f? fǎ shí yì jù h? děng w?i shí suǒ wai yí qia fǎ dàn

佛子!菩萨摩诃萨有十种佛法实义句。何等为十?所谓:一切法但

yǒu míng yí qia fǎ y?u rú huàn yí qia fǎ y?u rú yǐng yí qia fǎ dàn yuán qǐ yí qia fǎ ya qīngjìng yí

有名,一切法犹如幻,一切法犹如影,一切法但缘起,一切法业清净,一

qia fǎ dàn w?n zì suǒ zu? yí qia fǎ shí jì yí qia fǎ wú xiàng yí qia fǎ dì yī yì yí qia fǎ fǎ

切法但文字所作,一切法实际,一切法无相,一切法第一义,一切法法

jia shì w?i shí ru? zhū pú sà ān zhù cǐ fǎ z? shàn rù yí qia zhì zhì wú shàngzhēn shí yì f? zǐ

界,是为十。若诸菩萨安住此法,则善入一切智智无上真实义。佛子!

pú sà m? hē sà shuō shí zhǒng fǎ h? děng w?i shí suǒ wai shuōshanshēn fǎ shuōguǎng dà fǎ shuōzhǒngzhǒng

菩萨摩诃萨说十种法。何等为十?所谓:说甚深法,说广大法,说种 种

fǎ shuō yí qia zhì fǎ shuō suí shùn bō lu? mì fǎ shuō chū shēng rú lái lì fǎ shuō sān shì xiāngyìng fǎ

法,说一切智法,说随顺波罗蜜法,说出生如来力法,说三世相应法,

shuōlìng pú sà bù tuì fǎ shuō zàn tàn f? gōng d? fǎ shuō yí qia pú sà xu? yí qia f? píngděng yí qia rú lái

说令菩萨不退法,说赞叹佛功德法;说一切菩萨学一切佛平等、一切如来

jìng jia xiāngyìng fǎ shì w?i shí ru? zhū pú sà ān zhù cǐ fǎ z? d? rú lái wú shàngqiǎoshuō fǎ

境界相应法。是为十。若诸菩萨安住此法,则得如来无上巧说法。

f? zǐ pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒng chí h? děng w?i shí suǒ wai chí suǒ jí yí qia fú d? shàn

佛子!菩萨摩诃萨有十种持。何等为十?所谓:持所集一切福德善

gēn chí yí qia rú lái suǒ shuō fǎ chí yí qia pì yù chí yí qia fǎ lǐ qù m?n chí yí qia chū shēng tu?

根;持一切如来所说法,持一切譬谕,持一切法理趣门,持一切出生陀

lu? ní m?n chí yí qia chú yí hu? fǎ chí ch?ng jiù yí qia pú sà fǎ chí yí qia rú lái suǒ shuōpíngděng sān

罗尼门,持一切除疑惑法,持成就一切菩萨法,持一切如来所说平等三

mai m?n chí yí qia fǎ zhàomíng m?n chí yí qia zhū f? sh?ntōng y?u xì lì shì w?i shí ru? zhū pú sà ān zhù

昧门,持一切法照明门,持一切诸佛神通游戏力,是为十。若诸菩萨安住

cǐ fǎ z? d? rú lái wú shàng dà zhì zhù chí lì f? zǐ pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒngbiàn cái h? děng

此法,则得如来无上大智住持力。佛子!菩萨摩诃萨有十种辩才。何等

w?i shí suǒ wai yú yí qia fǎ wú fēn bi? biàn cái yú yí qia fǎ wú suǒ zu? biàn cái yú yí qia fǎ wú suǒ

为十?所谓:于一切法无分别辩才,于一切法无所作辩才,于一切法无所

zhu?biàn cái yú yí qia fǎ liǎo dá kōngbiàn cái yú yí qia fǎ wú yí àn biàn cái yú yí qia fǎ f? jiā pī biàn

著辩才,于一切法了达空辩才,于一切法无疑暗辩才,于一切法佛加被辩

cái yú yí qia fǎ zì ju? wù biàn cái yú yí qia fǎ w?n jù chā bi? shànqiǎobiàn cái yú yí qia fǎ zhēn shí shuō

才,于一切法自觉悟辩才,于一切法文句差别善巧辩才,于一切法真实说

biàn cái suí yí qia zh?ngshēng xīn lìnghuān xǐ biàn cái shì w?i shí ru? zhū pú sà ān zhù cǐ fǎ z? d? rú

辩才,随一切众 生心令欢喜辩才;是为十。若诸菩萨安住此法,则得如

lái wú shàngqiǎomiàobiàn cái f? zǐ pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒng zì zài h? děng w?i shí suǒ wai jiào

来无上巧妙辩才。佛子!菩萨摩诃萨有十种自在。何等为十?所谓:教

huà tiáo fú yí qia zh?ngshēng zì zài pǔ zhào yí qia fǎ zì zài xiū yí qia shàn gēn hang zì zài guǎng dà zhì zì

化调伏一切众 生自在,普照一切法自在,修一切善根行自在,广大智自

zài wú suǒ yī jia zì zài yī qiē shàn gēn huí xiàng pú tí zì zài jīngj ì n bù tuì zhuǎn zì zài zhì huì cuī

在,无所依戒自在,一切善根回向菩提自在,精进不退转自在,智慧摧

p? yí qia zh?ng m? zì zài suí suǒ la yù lìng fā pú tí xīn zì zài suí suǒ yìng huà xiànch?ngzhang ju? zì zài

破一切众魔自在,随所乐欲令发菩提心自在,随所应化现成 正觉自在,

shì w?i shí ru? zhū pú sà ān zhù cǐ fǎ z? d? rú lái wú shàng dà zhì zì zài

是为十。若诸菩萨安住此法,则得如来无上大智自在。

f? zǐ pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒng wú zhu? h? děng w?i shí suǒ wai yú yí qia shì jia wú zhu?

佛子!菩萨摩诃萨有十种无著。何等为十?所谓:于一切世界无著,

yú yí qia zh?ngshēng wú zhu? yú yí qia fǎ wú zhu? yú yí qia suǒ zu? wú zhu? yú yí qia shàn gēn wú zhu?

于一切众 生无著,于一切法无著,于一切所作无著,于一切善根无著,

yú yí qia sh?ushēng chù wú zhu? yú yí qia yuàn wú zhu? yú yí qia hang wú zhu? yú yī qiē pú sà wú zhu?

于一切受生处无著,于一切愿无著,于一切行无著,于一切菩萨无著,

yú yí qia f? wú zhu? shì w?i shí ru? zhū pú sà ān zhù cǐ fǎ z? n?ng sù zhuǎn yí qia zh?ngxiǎng d? wú

于一切佛无著,是为十。若诸菩萨安住此法,则能速转一切众 想,得无

shàngqīngjìng zhì huì f? zǐ pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒngpíngděng xīn h? děng w?i shí suǒ wai jī jí

上清净智慧。佛子!菩萨摩诃萨有十种平等心。何等为十?所谓:积集

yí qia gōng d? píngděng xīn fā yí qia chā bi? yuànpíngděng xīn yú yí qia zh?ngshēngshēnpíngděng xīn yú yí qia

一切功德平等心,发一切差别愿平等心,于一切众 生身平等心,于一切

zh?ngshēng ya bào píngděng xīn yú yí qia fǎ píngděng xīn yú yí qia jìng huì gu? tǔ píngděng xīn yú yí qia zh?ng

众 生业报平等心,于一切法平等心,于一切净秽国土平等心,于一切众

shēng xia píngděng xīn yú yí qia hang wú suǒ fēn bi? píngděng xīn yú yí qia f? lì wú wai píngděng xīn yú yí

生解平等心,于一切行无所分别平等心,于一切佛力无畏平等心,于一

qia rú lái zhì huì píngděng xīn shì w?i shí ru? zhū pú sà ān zhù qí zhōng z? d? rú lái wú shàng dà píngděng

切如来智慧平等心,是为十。若诸菩萨安住其中,则得如来无上大平等

xīn

心。

f? zǐ pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒng chū shēng zhì huì h? děng w?i shí suǒ wai zhī yí qia zh?ngshēng

佛子!菩萨摩诃萨有十种出生智慧。何等为十?所谓:知一切众 生

xia chū shēng zhì huì zhī yí qia f? chà zhǒngzhǒng chā bi? chū shēng zhì huì zhī shí fāngwǎng fēn qí chū shēng

解,出生智慧;知一切佛刹种 种差别,出生智慧;知十方网分齐,出生

zhì huì zhī fù yǎngděng yí qia shì jia chū shēng zhì huì zhī yí qia fǎ yī xìngzhǒngzhǒngxìngguǎng dà zhù chū

智慧;知覆仰等一切世界,出生智慧;知一切法一性种 种性广大住,出

shēng zhì huì zhī yí qia zhǒngzhǒngshēn chū shēng zhì huì zhī yí qia shì jiāndiān dǎo wàngxiǎng xī wú suǒ zhu?

生智慧;知一切种 种身,出生智慧;知一切世间颠倒妄想,悉无所著,

chū shēng zhì huì zhī yí qia fǎ jiū jìng jiē yǐ yí dào chū lí chū shēng zhì huì zhī rú lái sh?n lì n?ng

出生智慧;知一切法究竟,皆以一道出离,出生智慧;知如来神力,能

rù yí qia fǎ jia chū shēng zhì huì zhī sān shì yí qia zh?ngshēng f? zhǒng bú duàn chū shēng zhì huì shì

入一切法界,出生智慧;知三世一切众 生,佛种不断,出生智慧;是

w?i shí ru? zhū pú sà ān zhù cǐ fǎ z? yú zhū fǎ wú bù liǎo dá f? zǐ pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒng

为十。若诸菩萨安住此法,则于诸法无不了达。佛子!菩萨摩诃萨有十种

biàn huà h? děng w?i shí suǒ wai yí qia zh?ngshēngbiàn huà yī qia shēnbiàn huà yí qia chà biàn huà yī

变化。何等为十?所谓:一切众 生变化,一切身变化,一切刹变化,一

qiē g?ngyǎngbiàn huà yī qia yīn shēngbiàn huà yí qia hangyuànbiàn huà yí qia jiào huà tiáo fú zh?ngshēngbiàn huà

切供养变化,一切音声变化;一切行愿变化;一切教化调伏众 生变化,

yí qia ch?ngzhang ju? biàn huà yí qia shuō fǎ biàn huà yí qia jiā chí biàn huà shì w?i shí ru? zhū pú sà ān

一切成 正觉变化,一切说法变化,一切加持变化,是为十。若诸菩萨安

zhù cǐ fǎ z? d? jù zú yí qia wú shàngbiàn huà fǎ f? zǐ pú sà m? hē sà yǒu shí zh?ng lì chí h?

住此法,则得具足一切无上变化法。佛子!菩萨摩诃萨有十种力持。何

děng w?i shí suǒ wai f? lì chí fǎ lì chí zh?ngshēng lì chí ya lì chí hang lì chí yuàn lì chí

等为十?所谓:佛力持、法力持、众 生力持、业力持、行力持、愿力持、

jìng jia lì chí shí lì chí shàn lì chí zhì lì chí shì w?i shí ru? zhū pú sà ān zhù cǐ fǎ z? yú

境界力持、时力持、善力持、智力持,是为十。若诸菩萨安住此法,则于

yí qia fǎ d? wú shàng zì zài lì chí

一切法得无上自在力持。


华严经教念网:http://www.lshuayanjing.com

文章推荐:

佛咒的感应

佛咒求财感应

佛咒感应大全

佛咒感应

佛咒修持感应大全