华严经教念网

《大方广佛华严经注音》48

编辑:鸿博 · 时间:2020-04-10

《大方广佛华严经注音》48

rú lái shí shēn xiàng hǎi pǐn dì sān shí sì

如来十身相海品第三十四

ěr shí pǔ xián pú sà m? hē sà gào zhū pú sà yán f? zǐ jīn dāng w?i rǔ yǎn shuō rú lái suǒ yǒu xiàng

尔时,普贤菩萨摩诃萨告诸菩萨言:佛子!今当为汝演说如来所有相

hǎi f? zǐ rú lái dǐngshàng yǒu sān shí ar bǎo zhuāng yán dà r?n xiàng qí zhōng yǒu dà r?n xiàng míng guāng

海。佛子!如来顶上有三十二宝 庄 严大人相,其中有大人相,名:光

zhào yí qia fāng pǔ fàng wú liàng dà guāngmíngwǎng yí qia miào bǎo yǐ w?i zhuāng yán bǎo fà zhōubiàn r?u ruǎn mì zhì

照一切方普放无量大光明网。一切妙宝以为 庄 严,宝发周遍,柔软密致,

yī yī xiánfàng m? ní bǎo guāng chōng mǎn yí qia wú biān shì jia xī xiàn f? shēn sa xiàngyuán mǎn shì w?i yī

一一咸放摩尼宝光,充满一切无边世界,悉现佛身色相圆满,是为一。

cì yǒu dà r?n xiàng míng f? yǎn guāngmíng yún yǐ m? ní wángzhǒngzhǒngzhuāng yán chū jīn sa guāng rú m?i jiān

次有大人相,名:佛眼光明云。以摩尼王种 种 庄 严出金色光,如眉间

háo xiàng suǒ fàngguāngmíng qí guāng pǔ zhào yí qia shì jia shì w?i ar cì yǒu dà r?n xiàng míng chōng mǎn

毫相所放光明,其光普照一切世界,是为二。次有大人相,名:充满

fǎ jia yún shàngmiào bǎo lún yǐ w?i zhuāng yán fàng yú rú lái fú zhì dēngmíng pǔ zhào shí fāng yí qia fǎ jia zhū

法界云。上妙宝轮以为 庄 严,放于如来福智灯明,普照十方一切法界诸

shì jia hǎi yú zhōng pǔ xiàn yí qia zhū f? jí zhū pú sà shì w?i sān cì yǒu dà r?n xiàng míng shì xiàn

世界海,于中普现一切诸佛及诸菩萨,是为三。次有大人相,名:示现

pǔ zhào yún zhēn jīn m? ní zhǒngzhǒngzhuāng yán qí zhū miào bǎo xiánfàngguāngmíng zhào bù sī yì zhū f? gu? tǔ

普照云。真金摩尼种 种 庄 严,其诸妙宝咸放光明,照不思议诸佛国土,

yí qia zhū f? yú zhōng chū xiàn shì w?i sì cì yǒu dà r?n xiàng míng fàng bǎo guāngmíng yún m? ní bǎo wáng

一切诸佛于中出现,是为四。次有大人相,名:放宝光明云。摩尼宝王

qīngjìngzhuāng yán pí liú lí bǎo yǐ w?i huā ruǐ guāngzhào shí fāng yí qia fǎ jia yú zhōng pǔ xiànzhǒngzhǒngsh?n

清净 庄 严,毗琉璃宝以为华蕊,光照十方一切法界,于中普现种 种神

biàn zàn tàn rú lái wǎng xī suǒ hang zhì huì gōng d? shì w?i wǔ

变,赞叹如来往昔所行智慧功德,是为五。

cì yǒu dà r?n xiàng míng shì xiàn rú lái biàn fǎ jia dà zì zài yún pú sà sh?nbiàn bǎo yàn m? ní yǐ

次有大人相,名:示现如来遍法界大自在云。菩萨神变宝焰摩尼以

w?i qí guàn jù rú lái lì ju? wù yí qia bǎo yàn guāng lún yǐ w?i qí mán qí guāng pǔ zhào shí fāng shì jia yú

为其冠,具如来力觉悟一切宝焰光轮以为其鬘,其光普照十方世界,于

zhōng shì xiàn yí qia rú lái zu? yú dào chǎng yí qia zhì yún chōng mǎn xū kōng wú liàng fǎ jia shì w?i liù cì yǒu

中示现一切如来坐于道场,一切智云充满虚空无量法界,是为六。次有

dà r?n xiàng míng rú lái pǔ dēng yún yǐ n?ngzhand?ng fǎ jia gu? tǔ dà zì zài bǎo hǎi ?r w?i zhuāng yán

大人相,名:如来普灯云。以能震动法界国土,大自在宝海而为 庄 严,

fàngjìngguāngmíngchōng mǎn fǎ jia yú zhōng pǔ xiàn shí fāng zhū pú sà gōng d? hǎi gu? xiàn wai lái f? zhì huì chuáng

放净光明充满法界,于中普现十方诸菩萨功德海,过现未来佛智慧 幢

hǎi shì w?i qī cì yǒu dà r?n xiàng míng pǔ zhào zhū f? guǎng dà yún yīn tu? lu? bǎo rú yì wáng bǎo

海,是为七。次有大人相,名:普照诸佛广大云。因陀罗宝、如意王宝、

m? ní wáng bǎo yǐ w?i zhuāng yán chángfàng pú sà yàn dēngguāngmíng pǔ zhào shí fāng yí qia shì jia yú zhōngxiǎn

摩尼王宝以为 庄 严,常放菩萨焰灯光明,普照十方一切世界,于中显

xiàn yí qia zhū f? zh?ng sa xiàng hǎi dà yīn shēng hǎi qīngjìng lì hǎi shì w?i bā cì yǒu dà r?n xiàng míng

现一切诸佛众色相海、大音声海、清净力海,是为八。次有大人相,名:

yuán mǎn guāngmíng yún shàngmiào liú lí m? ní wángzhǒngzhǒng bǎo huā yǐ w?i zhuāng yán yí qia zh?ng bǎo shū dà yàn wǎng

圆满光明云。上妙琉璃摩尼王种 种宝华以为 庄 严,一切众宝舒大焰网

chōng mǎn shí fāng yí qia shì jia yí qia zh?ngshēng xī jiàn rú lái xiàn zu? qí qián zàn tàn zhū f? jí zhū pú sà fǎ

充满十方,一切世界一切众 生悉见如来现坐其前,赞叹诸佛及诸菩萨法

shēngōng d? lìng rù rú lái qīngjìngjìng jia shì w?i jiǔ cì yǒu dà r?n xiàng míng pǔ zhào yí qia pú sà

身功德,令入如来清净境界,是为九。次有大人相,名:普照一切菩萨

hangzàngguāngmíng yún zh?ng bǎo miào huā yǐ w?i zhuāng yán bǎo guāng pǔ zhào wú liàng shì jia bǎo yàn pǔ fù yí qia

行藏光明云。众宝妙华以为 庄 严,宝光普照无量世界,宝焰普覆一切

gu? tǔ shí fāng fǎ jia tōng dá wú ài zhand?ng f? yīn xuānchàng fǎ hǎi shì w?i shí

国土,十方法界通达无碍,震动佛音宣畅法海,是为十。

cì yǒu dà r?n xiàng míng pǔ guāngzhào yào yún pí liú lí yīn tu? lu? jīn gāng m? ní bǎo yǐ w?i

次有大人相,名:普光照耀云。毗琉璃、因陀罗、金刚摩尼宝以为

zhuāng yán liú lí bǎo guāng sa xiàngmíng cha pǔ zhào yí qia zhū shì jia hǎi chū miào yīn shēngchōng mǎn fǎ jia

庄 严,琉璃宝光色相明彻,普照一切诸世界海,出妙音声 充满法界,

rú shì jiē c?ng zhū f? zhì huì dà gōng d? hǎi zhī suǒ huà xiàn shì w?i shí yī cì yǒu dà r?n xiàng míng zhang

如是皆从诸佛智慧大功德海之所化现,是为十一。次有大人相,名:正

ju? yún yǐ zá bǎo huā ?r w?i zhuāng yán qí zhū bǎo huá xī fàngguāngmíng jiē yǒu rú lái zu? yú dào chǎng chōng

觉云。以杂宝华而为 庄 严,其诸宝华悉放光明,皆有如来坐于道场,充

mǎn yí qia wú biān shì jia lìng zhū shì jia pǔ d? qīngjìng yǒngduàn yí qia wàngxiǎng fēn bi? shì w?i shí ar

满一切无边世界,令诸世界普得清净,永断一切妄想分别,是为十二。

cì yǒu dà r?n xiàng míng guāngmíngzhào yào yún yǐ bǎo yàn zàng hǎi xīn wáng m? ní ?r w?i zhuāng yán fàng dà guāng

次有大人相,名:光明照耀云。以宝焰藏海心王摩尼而为 庄 严,放大光

míng guāngzhōngxiǎnxiàn wú liàng pú sà jí zhū pú sà suǒ xíng zhī hang yí qia rú lái zhì shēn fǎ shēn zhū sa

明,光 中显现无量菩萨及诸菩萨所行之行,一切如来智身、法身、诸色

xiàng hǎi chōng mǎn fǎ jia shì w?i shí sān cì yǒu dà r?n xiàng míng zhuāng yán pǔ zhào yún yǐ jīn gāng huā

相海充满法界,是为十三。次有大人相,名:庄 严普照云。以金刚华、

pí liú lí bǎo ?r w?i zhuāng yán fàng dà guāngmíng guāngzhōng yǒu dà bǎo lián huā zu? jù zú zhuāng yán mí fù

毗琉璃宝而为 庄 严,放大光明,光 中有大宝莲华座,具足 庄 严,弥覆

fǎ jia zì rán yǎn shuō sì pú sà hang qí yīn pǔ biàn zhū fǎ jia hǎi shì w?i shí sì cì yǒu dà r?n xiàng

法界,自然演说四菩萨行,其音普遍诸法界海,是为十四。次有大人相,

míng xiàn f? sān mai hǎi hang yún yú yī niànzhōng shì xiàn rú lái wú liàngzhuāng yán pǔ biànzhuāng yán yí qia fǎ

名:现佛三昧海行云。于一念中示现如来无量 庄 严,普遍 庄 严一切法

jia bù sī yì shì jia hǎi shì w?i shí wǔ

界不思议世界海,是为十五。

cì yǒu dà r?n xiàng míng biàn huà hǎi pǔ zhào yún miào bǎo lián huā rú xū mí shān yǐ w?i zhuāng yán zh?ng

次有大人相,名:变化海普照云。妙宝莲华如须弥山以为 庄 严,众

bǎo guāngmíngc?ng f? yuànshēng xiàn zhū biàn huà wú yǒu qi?ng jìn shì w?i shí liù cì yǒu dà r?n xiàng míng yí

宝光明从佛愿生,现诸变化无有穷尽,是为十六。次有大人相,名:一

qia rú lái xia tuō yún qīngjìngmiào bǎo yǐ w?i zhuāng yán fàng dà guāngmíngzhuāng yán yí qia f? shī zǐ zu? shì

切如来解脱云。清净妙宝以为 庄 严,放大光明 庄 严一切佛师子座,示

xiàn yí qia zhū f? sa xiàng j í wú liàng f? fǎ zhū f? chà hǎi shì w?i shí qī cì yǒu dà ren xiāng míng

现一切诸佛色像,及无量佛法诸佛刹海,是为十七。次有大人相,名:

zì zài fāngbiàn pǔ zhào yún pí liú lí huā zhēn jīn lián huā m? ní wángdēng miào fǎ yàn yún yǐ w?i zhuāng yán

自在方便普照云。毗琉璃华、真金莲华、摩尼王灯、妙法焰云以为 庄 严,

fàng yí qia zhū f? bǎo yàn mì yún qīngjìngguāngmíngchōng mǎn fǎ jia yú zhōng pǔ xiàn yí qia miào hǎo zhuāng yán zhī

放一切诸佛宝焰密云,清净光明充满法界,于中普现一切妙好 庄 严之

jù shì w?i shí bā cì yǒu dà r?n xiàng míng ju? f? zhǒngxìng yún wú liàng bǎo guāng yǐ w?i zhuāng yán

具,是为十八。次有大人相,名:觉佛种性云。无量宝光以为 庄 严,

jù zú qiān lún nai wài qīngjìng c?ng yú wǎng xī shàn gēn suǒ shēng qí guāngbiànzhào shí fāng shì jia fā míng zhì

具足千轮,内外清净,从于往昔善根所生,其光遍照十方世界,发明智

rì xuān bù fǎ hǎi shì w?i shí jiǔ cì yǒu dà r?n xiàng míng xiàn yí qia rú lái xiàng zì zài yún zh?ng

日,宣布法海,是为十九。次有大人相,名:现一切如来相自在云。众

bǎo yīng lu? liú lí bǎo huā yǐ w?i zhuāng yán shū dà bǎo yàn chōng mǎn fǎ jia yú zhōng pǔ xiànděng yí qia f? chà

宝璎珞、琉璃宝华以为 庄 严,舒大宝焰充满法界,于中普现等一切佛刹

wēi ch?n shù qù lái xiàn zài wú liàng zhū f? rú shī zǐ wángyǒngměng wú wai sa xiàng zhì huì jiē xī jù zú

微尘数去来现在无量诸佛,如师子王勇猛无畏,色相智慧,皆悉具足,

shì w?i ar shí

是为二十。

cì yǒu dà r?n xiàng míng biànzhào yí qia fǎ jia yún rú lái bǎo xiàngqīngjìngzhuāng yán fàng dà guāng

次有大人相,名:遍照一切法界云。如来宝相清净 庄 严,放大光

míng pǔ zhào fǎ jia xiǎnxiàn yí qia wú liàng wú biān zhū f? pú sà zhì huì miàozàng shì w?i ar shí yī cì yǒu

明普照法界,显现一切无量无边诸佛菩萨智慧妙藏,是为二十一。次有

dà r?n xiàng míng pí lú zhē nà rú lái xiàng yún shàngmiào bǎo huā jí pí liú lí qīngjìngmiào yua yǐ w?i zhuāng

大人相,名:毗卢遮那如来相云。上妙宝华及毗琉璃清净妙月以为 庄

yán xī fàng wú liàng bǎi qiān wàn yì m? ní bǎo guāng chōng mǎn yī qiē xū kōng fǎ jia yú zhōng shì xiàn wú liàng

严,悉放无量百千万亿摩尼宝光,充满一切虚空法界,于中示现无量

f? chà jiē yǒu rú lái ji? jiā fū zu? shì w?i ar shí ar cì yǒu dà r?n xiàng míng pǔ zhào yí qia f?

佛刹,皆有如来结跏趺坐,是为二十二。次有大人相,名:普照一切佛

guāngmíng yún zh?ng bǎo miàodēng yǐ w?i zhuāng yán fàngjìngguāngmíng biànzhào shí fāng yí qia shì jia xī xiàn zhū

光明云。众宝妙灯以为 庄 严,放净光明,遍照十方一切世界,悉现诸

f? zhuǎn yú fǎ lún shì w?i ar shí sān cì yǒu dà r?n xiàng míng pǔ xiàn yí qia zhuāng yán yún zhǒngzhǒng

佛转于法轮,是为二十三。次有大人相,名:普现一切 庄 严云。种 种

bǎo yàn yǐ w?i zhuāng yán fàngjìngguāngmíngchōng mǎn fǎ jia niànniànchángxiàn bù kě shuō bù kě shuō yí qia zhū f?

宝焰以为 庄 严,放净光明充满法界,念念常现不可说不可说一切诸佛

yǔ zhū pú sà zu? yú dào chǎng shì w?i ar shí sì cì yǒu dà r?n xiàng míng chū yí qia fǎ jia yīn shēng yún

与诸菩萨坐于道场,是为二十四。次有大人相,名:出一切法界音声云。

m? ní bǎo hǎi shàngmiàozhān tán yǐ w?i zhuāng yán shū dà yàn wǎngchōng mǎn fǎ jia qí zhōng pǔ yǎn wēi miào yīn

摩尼宝海、上妙栴檀以为 庄 严,舒大焰网充满法界,其中普演微妙音

shēng shì zhū zh?ngshēng yí qia ya hǎi shì w?i ar shí wǔ

声,示诸众 生一切业海,是为二十五。

cì yǒu dà r?n xiàng míng pǔ zhào zhū f? biàn huà lún yún rú lái jìng yǎn yǐ w?i zhuāng yán guāngzhào shí

次有大人相,名:普照诸佛变化轮云。如来净眼以为 庄 严,光照十

fāng yí qia shì jia yú zhōng pǔ xiàn qù lái jīn f? suǒ yǒu yī qiē zhuāng yán zhī jù fù chū miào yīn yǎn bù sī yì

方一切世界,于中普现去来今佛所有一切 庄 严之具,复出妙音演不思议

guǎng dà fǎ hǎi shì w?i ar shí liù cì yǒu dà r?n xiàng míng guāngzhào f? hǎi yún qí guāng pǔ zhào yí qia

广大法海,是为二十六。次有大人相,名:光照佛海云。其光普照一切

shì jia jìn yú fǎ jia wú suǒ zhàng ài xī yǒu rú lái ji? jiā fū zu? shì w?i ar shí qī cì yǒu dà r?n

世界,尽于法界无所障碍,悉有如来结跏趺坐,是为二十七。次有大人

xiàng míng bǎo dēng yún fàng yú rú lái guǎng dà guāngmíng pǔ zhào shí fāng yí qia fǎ jia yú zhōng pǔ xiàn yí

相,名:宝灯云。放于如来广大光明,普照十方一切法界,于中普现一

qia zhū f? jí zhū pú sà bù kě sī yì zhū zh?ngshēng hǎi shì w?i ar shí bā cì yǒu dà r?n xiàng míng fǎ

切诸佛及诸菩萨不可思议诸众 生海,是为二十八。次有大人相,名:法

jia wú chā bi? yún fàng yú rú lái dà zhì guāngmíng pǔ zhào shí fāng zhū f? gu? tǔ yí qia pú sà dào chǎngzh?ng

界无差别云。放于如来大智光明,普照十方诸佛国土,一切菩萨道场 众

huì wú liàng fǎ hǎi yú zhōng pǔ xiànzhǒngzhǒngsh?ntōng fù chū miào yīn suí zhū zh?ngshēng xīn zhī suǒ la yǎn

会无量法海,于中普现种 种神通,复出妙音,随诸众 生心之所乐,演

shuō pǔ xián pú sà hangyuàn lìng qí huí xiàng shì w?i ar shí jiǔ cì yǒu dà r?n xiàng míng ān zhù yí qia

说普贤菩萨行愿,令其回向,是为二十九。次有大人相,名:安住一切

shì jia hǎi pǔ zhào yún fàng bǎo guāngmíngchōng mǎn yí qia xū kōng fǎ jia yú zhōng pǔ xiànjìngmiào dào chǎng jí f? pú

世界海普照云。放宝光明充满一切虚空法界,于中普现净妙道场及佛菩

sà zhuāng yán shēnxiàng lìng qí jiàn zhě d? wú suǒ jiàn shì w?i sān shí

萨 庄 严身相,令其见者得无所见,是为三十。

cì yǒu dà r?n xiàng míng yí qia bǎo qīngjìngguāng yàn yún fàng yú wú liàng zhū f? pú sà m? ní miào bǎo

次有大人相,名:一切宝清净光焰云。放于无量诸佛菩萨摩尼妙宝

qīngjìngguāngmíng pǔ zhào shí fāng yí qia fǎ jia yú zhōng pǔ xiàn zhū pú sà hǎi m? bù jù zú rú lái sh?n lì

清净光明,普照十方一切法界,于中普现诸菩萨海,莫不具足如来神力,

cháng y?u shí fāng jìn xū kōng jia yí qia chà wǎng shì w?i sān shí yī cì yǒu dà ren xiàng míng pǔ zhào yí qia

常游十方尽虚空界一切刹网,是为三十一。次有大人相,名:普照一切

fǎ jia zhuāng yán yún zuì chǔ yú zhōng jiàn cì l?ng qǐ yán fú tán jīn yīn tu? lu? wǎng yǐ w?i zhuāng yán

法界 庄 严云。最处于中,渐次隆起,阎浮檀金、因陀罗网以为 庄 严,

fàngjìngguāng yún chōng mǎn fǎ jia niànniànchángxiàn yī qiē shì jia zhū f? pú sà dào chǎngzh?ng huì shì w?i sān shí

放净光云充满法界,念念常现一切世界诸佛菩萨道场 众会,是为三十

ar f? zǐ rú lái dǐngshàng yǒu rú shì sān shí ar zhǒng dà r?n xiàng yǐ w?i yán hǎo f? zǐ rú lái m?i jiān

二。佛子!如来顶上有如是三十二种大人相以为严好。佛子!如来眉间

yǒu dà r?n xiàng míng biàn fǎ jia guāngmíng yún m? ní bǎo huā yǐ w?i zhuāng yán fàng dà guāngmíng jù zh?ng

有大人相,名:遍法界光明云。摩尼宝华以为 庄 严,放大光明,具众

bǎo sa y?u rú rì yua d?ng cha qīngjìng qí guāng pǔ zhào shí fāng gu? tǔ yú zhōngxiǎnxiàn yí qia f? shēn fù

宝色,犹如日月洞彻清净,其光普照十方国土,于中显现一切佛身,复

chū miào yīn xuānchàng fǎ hǎi shì w?i sān shí sān rú lái yǎn yǒu dà r?n xiàng míng zì zài pǔ jiàn yún yǐ

出妙音宣畅法海,是为三十三。如来眼有大人相,名:自在普见云。以

zh?ngmiào bǎo ?r w?i zhuāng yán m? ní bǎo guāngqīngjìngyìng cha pǔ jiàn yí qia jiē wú zhàng ài shì w?i sān shí

众妙宝而为 庄 严,摩尼宝光清净映彻,普见一切皆无障碍,是为三十

sì rú lái bí yǒu dà r?n xiàng míng yí qia sh?ntōng zhì huì yún qīngjìngmiào bǎo yǐ w?i zhuāng yán zh?ng bǎo

四。如来鼻有大人相,名:一切神通智慧云。清净妙宝以为 庄 严,众宝

sa guāng mí fù qí shàng yú zhōng chū xiàn wú liàng huà f? zu? bǎo lián huā wǎng zhū shì jia w?i yí qia pú sà yí

色光弥覆其上,于中出现无量化佛坐宝莲华,往诸世界为一切菩萨、一

qia zh?ngshēng yǎn bù sī yì zhū f? fǎ hǎi shì w?i sān shí wǔ

切众 生演不思议诸佛法海,是为三十五。

rú lái sh? yǒu dà r?n xiàng míng shì xiàn yīn shēngyǐngxiàng yún zh?ng sa miào bǎo yǐ w?i zhuāng yán sù

如来舌有大人相,名:示现音声影像云。众色妙宝以为 庄 严,宿

shì shàn gēn zhī suǒ ch?ng jiù qí sh? guǎngchángbiàn fù yí qia zhū shì jia hǎi rú lái ru? hu? xī yí wēi xiào bì

世善根之所成就,其舌广 长遍覆一切诸世界海,如来若或熙怡微笑,必

fàng yí qia m? ní bǎo guāng qí guāng pǔ zhào shí fāng fǎ jia n?nglìng yí qia xīn d? qīngliáng qù lái xiàn zài suǒ

放一切摩尼宝光,其光普照十方法界,能令一切心得清凉,去来现在所

yǒu zhū f? jiē yú guāngzhōngbǐng rán xiǎnxiàn xī yǎn guǎng dà wēi miào zhī yīn biàn yí qia chà zhù wú liàng ji?

有诸佛,皆于光 中炳然显现,悉演广大微妙之音,遍一切刹,住无量劫,

shì w?i sān shí liù rú lái sh? fù yǒu dà r?n xiàng míng fǎ jia yún qí zhǎng ān píng zh?ng bǎo w?i yán

是为三十六。如来舌复有大人相,名:法界云。其掌安平,众宝为严,

fàngmiào bǎo guāng sa xiàngyuán mǎn y?u rú m?i jiān suǒ fàngguāngmíng qí guāng pǔ zhào yí qia f? chà w?i ch?n suǒ

放妙宝光色相圆满,犹如眉间所放光明,其光普照一切佛刹,唯尘所

ch?ng wú yǒu zì xìng guāngzhōng fù xiàn wú liàng zhū f? xián fā miào yīn shuō yí qia fǎ shì w?i sān shí qī

成,无有自性,光 中复现无量诸佛,咸发妙音说一切法,是为三十七。

rú lái sh? duān yǒu dà r?n xiàng míng zhào fǎ jia guāngmíng yún rú yì bǎo wáng yǐ w?i zhuāng yán zì rán h?ng chū

如来舌端有大人相,名:照法界光明云。如意宝王以为 庄 严,自然恒出

jīn sa bǎo yàn yú zhōngyǐngxiàn yí qia f? hǎi fù zhanmiào yīn chōng mǎn yí qia wú biān shì jia yī yī yīn zhōng

金色宝焰,于中影现一切佛海,复震妙音充满一切无边世界,一一音中

jù yī qia yīn xī yǎn miào fǎ tīng zhě xīn yua jīng wú liàng ji? wán wai bù wàng shì w?i sān shí bā rú

具一切音,悉演妙法,听者心悦,经无量劫玩味不忘,是为三十八。如

lái sh? duān fù yǒu dà r?n xiàng míng zhào yào fǎ jia yún m? ní bǎo wáng yǐ w?i yán shì yǎn zh?ng sa xiàng wēi

来舌端复有大人相,名:照耀法界云。摩尼宝王以为严饰,演众色相微

miàoguāngmíng chōng mǎn shí fāng wú liàng gu? tǔ jìn yú fǎ jia mǐ bù qīngjìng yú zhōng xī yǒu wú liàng zhū f?

妙光明,充满十方无量国土,尽于法界靡不清净,于中悉有无量诸佛,

jí zhū pú sà ga tǔ miào yīn zhǒngzhǒng kāi shì yí qia pú sà xiànqiántīngsh?u shì w?i sān shí jiǔ rú lái

及诸菩萨各吐妙音,种 种开示,一切菩萨现前听受,是为三十九。如来

kǒu shàng a yǒu dà r?n xiàng míng shì xiàn bù sī yì fǎ jia yún yīn tu? lu? bǎo pí liú lí bǎo yǐ w?i zhuāng

口上腭有大人相,名:示现不思议法界云。因陀罗宝、毗琉璃宝以为 庄

yán fàngxiāngdēng yàn qīngjìngguāng yún chōng mǎn shí fāng yí qia fǎ jia shì xiànzhǒngzhǒngsh?ntōngfāngbiàn pǔ

严,放香灯焰清净光云,充满十方一切法界,示现种 种神通方便,普

yú yí qia zhū shì jia hǎi kāi yǎn shanshēn bù sī yì fǎ shì w?i sì shí

于一切诸世界海,开演甚深不思议法,是为四十。

rú lái kǒu y?u fǔ xià yá yǒu dà r?n xiàng míng f? yá yún zh?ng bǎo m? ní wàn zì xiāng lún yǐ w?i zhuāng

如来口右辅下牙有大人相,名:佛牙云。众宝摩尼卍字相轮以为 庄

yán fàng dà guāngmíng pǔ zhào fǎ jia yú zhōng pǔ xiàn yí qia f? shēn zhōu liú shí fāng kāi wù qún shēng shì w?i

严,放大光明普照法界,于中普现一切佛身,周流十方开悟群生,是为

sì shí yī rú lái kǒu y?u fǔ shàng yá yǒu dà r?n xiàng míng bǎo yàn mí lú zàng yún m? ní bǎo zàng yǐ w?i

四十一。如来口右辅上牙有大人相,名:宝焰弥卢藏云。摩尼宝藏以为

zhuāng yán fàng jīn gāngxiāng yàn qīngjìngguāngmíng yī yī guāngmíngchōng mǎn fǎ jia shì xiàn yí qia zhū f? sh?n lì

庄 严,放金刚香焰清净光明,一一光明充满法界,示现一切诸佛神力,

fù xiàn yí qia shí fāng shì jia jìngmiào dào chǎng shì w?i sì shí ar rú lái kǒu zuǒ fǔ xià yá yǒu dà r?n xiàng

复现一切十方世界净妙道场,是为四十二。如来口左辅下牙有大人相,

míng bǎo dēng pǔ zhào yún yí qia miào bǎo shū huā fà xiāng yǐ w?i zhuāng yán fàngdēng yàn yún qīngjìngguāngmíng

名:宝灯普照云。一切妙宝,舒华发香,以为 庄 严,放灯焰云清净光明,

chōng mǎn yí qia zhū shì jia hǎi yú zhōngxiǎnxiàn yí qia zhū f? zu? lián huā zàng shī zǐ zhī zu? zhū pú sà zh?ng suǒ

充满一切诸世界海,于中显现一切诸佛坐莲华藏师子之座,诸菩萨众所

g?ng w?i rào shì w?i sì shí sān rú lái kǒu zuǒ fǔ shàng yá yǒu dà r?n xiàng míng zhàoxiàn rú lái yún qīng

共围绕,是为四十三。如来口左辅上牙有大人相,名:照现如来云。清

jìngguāngmíng yán fú tán jīn bǎo wǎng bǎo huā yǐ w?i zhuāng yán fàng dà yàn lún chōng mǎn fǎ jia yú zhōng pǔ

净光明、阎浮檀金、宝网宝华以为 庄 严,放大焰轮充满法界,于中普

xiàn yí qia zhū f? yǐ sh?ntōng lì yú xū kōngzhōng liú bù fǎ rǔ fǎ dēng fǎ bǎo jiào huà yí qia zhū pú

现一切诸佛,以神通力于虚空中流布法乳、法灯、法宝、教化一切诸菩

sà zh?ng shì w?i sì shí sì rú lái chǐ yǒu dà r?n xiàng míng pǔ xiànguāngmíng yún yī yī chǐ jiānxiàng hǎi

萨众,是为四十四。如来齿有大人相,名:普现光明云。一一齿间相海

zhuāng yán ru? wēi xiào shí xī fàngguāngmíng jù zh?ng bǎo sa m? ní bǎo yàn y?u xuán wǎn zhuǎn liú bù fǎ jia

庄 严,若微笑时悉放光明,具众宝色摩尼宝焰,右旋宛转,流布法界,

mǐ bù chōng mǎn yǎn f? yán yīn shuō pǔ xiánhang shì w?i sì shí wǔ

靡不充满,演佛言音,说普贤行,是为四十五。

rú lái chún yǒu dà r?n xiàng míng yǐngxiàn yī qiē bǎo guāng yún fàng yán fú tán zhēn jīn sa lián huā sa

如来唇有大人相,名:影现一切宝光云,放阎浮檀真金色、莲华色、

yí qia bǎo sa guǎng dà guāngmíng zhào yú fǎ jia xī lìngqīngjìng shì w?i sì shí liù rú lái jǐng yǒu dà r?n

一切宝色广大光明,照于法界,悉令清净,是为四十六。如来颈有大人

xiàng míng pǔ zhào yí qia shì jia yún m? ní bǎo wáng yǐ w?i zhuāng yán gàn pú ch?ng jiù r?u ruǎn xì huá fàng

相,名:普照一切世界云。摩尼宝王以为 庄 严,绀蒲成就柔软细滑,放

pí lú zhē nà qīngjìngguāngmíng chōng mǎn shí fāng yí qia shì jia y ú zhōng p ǔ xiàn y í q i a z h ū f ? shì w?i sì shí

毗卢遮那清净光明,充满十方一切世界,于中普现一切诸佛,是为四十

qī rú lái y?u jiāny ǒ u d à r ? nxiàng míng f ? guǎng d à yí qia bǎo yún fàng yí qia bǎo sa zhēn jīn sa

七。如来右肩有大人相,名:佛广大一切宝云。放一切宝色、真金色、

lián huā sa guāngmíngch?ng bǎo yàn wǎng pǔ zhào fǎ jia yú zhōng pǔ xiàn yí qia pú sà shì w?i sì shí bā rú

莲华色光明成宝焰网,普照法界,于中普现一切菩萨,是为四十八。如

lái y?u jiān fù yǒu dà r?n xiàng míng zuì shang bǎo pǔ zhào yún qí sa qīngjìng rú yán fú jīn fàng m? ní guāng

来右肩复有大人相,名:最胜宝普照云。其色清净如阎浮金,放摩尼光

chōng mǎn fǎ jia yú zhōng pǔ xiàn yí qia pú sà shì w?i sì shí jiǔ rú lái zuǒ jiān yǒu dà r?n xiàng míng

充满法界,于中普现一切菩萨,是为四十九。如来左肩有大人相,名:

zuì shangguāngzhào fǎ jia yún y?u rú dǐngshàng jí yǐ m?i jiānzhǒngzhǒngzhuāng yán fàng yán fú tán jīn jí lián huā sa

最胜 光照法界云。犹如顶上及以眉间种 种 庄 严,放阎浮檀金及莲华色

zh?ng bǎo guāngmíngch?ng dà yàn wǎng chōng mǎn fǎ jia yú zhōng shì xiàn yí qia sh?n lì shì w?i wǔ shí

众宝光明成大焰网,充满法界,于中示现一切神力,是为五十。

rú lái zuǒ jiān fù yǒu dà r?n xiàng míng guāngmíngbiànzhào yún qí xiàng y?u xuán yán fú tán jīn sa m?

如来左肩复有大人相,名:光明遍照云。其相右旋,阎浮檀金色摩

ní bǎo wáng yǐ w?i zhuāng yán fàngzh?ng bǎo huā xiāng yàn guāngmíngchōngbiàn fǎ jia yú zhōng pǔ xiàn yí qia zhū

尼宝王,以为 庄 严,放众宝华,香焰光明充遍法界,于中普现一切诸

f? jí yǐ yí qia yán jìng gu? tǔ shì w?i wǔ shí yī rú lái zuǒ jiān fù yǒu dà r?n xiàng míng pǔ zhào

佛,及以一切严净国土,是为五十一。如来左肩复有大人相,名:普照

yào yún qí xiàng y?u xuán wēi mì zhuāng yán fàng f? dēng yàn yún qīngjìngguāngmíngchōngbiàn fǎ jia yú zhōng

耀云。其相右旋,微密 庄 严,放佛灯焰云,清净光明充遍法界,于中

xiǎnxiàn yí qia pú sà zhǒngzhǒngzhuāng yán xī jiē miào hǎo shì w?i wǔ shí ar rú lái xiōng yì yǒu dà r?n xiàng

显现一切菩萨种 种 庄 严,悉皆妙好,是为五十二。如来胸臆有大人相,

xíng rú wàn zì míng jí xiáng hǎi yún m? ní bǎo huā yǐ w?i zhuāng yán fàng yí qia bǎo sa zhǒngzhǒngguāng yàn

形如卍字,名:吉祥海云。摩尼宝华以为 庄 严,放一切宝色种 种 光焰

lún chōng mǎn fǎ jia pǔ lìngqīngjìng fù chū miào yīn xuānchàng fǎ hǎi shì w?i wǔ shí sān jí xiángxiàng y?u

轮,充满法界,普令清净,复出妙音宣畅法海,是为五十三。吉祥 相右

bian yǒu dà r?n xiàng míng shì xiànguāngzhào yún yīn tu? lu? wǎng yǐ w?i zhuāng yán fàng dà guāng lún chōng mǎn fǎ

边有大人相,名:示现光照云。因陀罗网以为 庄 严,放大光轮充满法

jia yú zhōng pǔ xiàn wú liàng zhū f? shì w?i wǔ shí sì jí xiángxiàng y?u bian fù yǒu dà r?n xiàng míng

界,于中普现无量诸佛,是为五十四。吉祥 相右边复有大人相,名:

pǔ xiàn rú lái yún yǐ zhū pú sà m? ní bǎo guàn ?r w?i zhuāng yán fàng dà guāngmíng pǔ zhào shí fāng yí qia shì

普现如来云。以诸菩萨摩尼宝冠而为 庄 严,放大光明普照十方一切世

jia xī lìngqīngjìng yú zhōng shì xiàn qù lái jīn f? zu? yú dào chǎng pǔ xiànsh?n lì guǎngxuān fǎ hǎi

界,悉令清净,于中示现去、来、今佛坐于道场,普现神力,广宣法海,

shì w?i wǔ shí wǔ

是为五十五。

jí xiángxiàng y?u bian fù yǒu dà r?n xiàng míng kāi fū huā yún m? ní bǎo huā yǐ w?i zhuāng yán fàng

吉祥 相右边复有大人相,名:开敷华云。摩尼宝华以为 庄 严,放

bǎo xiāng yàn dēngqīngjìngguāngmíng zhuàng rú lián huā chōng mǎn shì jia shì w?i wǔ shí liù jí xiángxiàng y?u bian

宝香焰灯清净光明,状 如莲华,充满世界,是为五十六。吉祥 相右边

fù yǒu dà r?n xiàng míng kě yua la jīn sa yún yǐ yí qia bǎo xīn wángzàng m? ní wáng ?r w?i zhuāng yán fàng

复有大人相,名:可悦乐金色云。以一切宝心王藏摩尼王而为 庄 严,放

jìngguāngmíngzhào yú fǎ jia yú zhōng pǔ xiàn y?u rú f? yǎn guǎng dà guāngmíng m? ní bǎo zàng shì w?i wǔ shí qī

净光明照于法界,于中普现,犹如佛眼广大光明摩尼宝藏,是为五十七。

jí xiángxiàng y?u bian fù yǒu dà r?n xiàng míng f? hǎi yún pí liú lí bǎo xiāngdēng huā mán yǐ w?i zhuāng

吉祥 相右边复有大人相,名:佛海云。毗琉璃宝、香灯、华鬘以为 庄

yán fàng mǎn xū kōng m? ní bǎo wángxiāngdēng dà yàn qīngjìngguāngmíng chōngbiàn shí fāng yí qia gu? tǔ yú zhōng

严,放满虚空,摩尼宝王香灯大焰清净光明,充遍十方一切国土,于中

pǔ xiàn dào chǎngzh?ng huì shì w?i wǔ shí bā jí xiángxiàng zuǒ bian yǒu dà r?n xiàng míng shì xiànguāngmíng yún

普现道场 众会,是为五十八。吉祥 相左边有大人相,名:示现光明云。

wú shù pú sà zu? bǎo lián huā yǐ w?i zhuāng yán fàng m? ní wángzhǒngzhǒngjiān cu? bǎo yàn guāngmíng pǔ jìng yí

无数菩萨坐宝莲华,以为 庄 严,放摩尼王种 种间错宝焰光明,普净一

qia zhū fǎ jia hǎi yú zhōng shì xiàn wú liàng zhū f? jí f? miào yīn yǎn shuō zhū fǎ shì w?i wǔ shí jiǔ jí

切诸法界海,于中示现无量诸佛,及佛妙音演说诸法,是为五十九。吉

xiángxiàng zuǒ biān fù yǒu dà r?n xiàng míng shì xiànbiàn fǎ jia guāngmíng yún m? ní bǎo hǎi yǐ w?i zhuāng yán

祥 相左边复有大人相,名:示现遍法界光明云。摩尼宝海以为 庄 严,

fàng dà guāngmíngbiàn yí qia chà yú zhōng pǔ xiàn zhū pú sà zh?ng shì w?i liù shí

放大光明遍一切刹,于中普现诸菩萨众,是为六十。

jí xiángxiàng zuǒ biān fù yǒu dà r?n xiàng míng pǔ shang yún rì guāngmíng m? ní wáng bǎo lún mán ?r w?i

吉祥 相左边复有大人相,名:普胜云。日光明摩尼王宝轮鬘而为

zhuāng yán fàng dà guāng yàn chōng mǎn fǎ jia zhū shì jia hǎi yú zhōng shì xiàn yí qia shì jia yí qia rú lái

庄 严,放大光焰充满法界诸世界海,于中示现一切世界、一切如来、

yí qia zh?ngshēng shì w?i liù shí yī jí xiángxiàng zuǒ biān fù yǒu dà r?n xiàng míng zhuǎn fǎ lún miào yīn yún

一切众 生,是为六十一。吉祥 相左边复有大人相,名:转法轮妙音云。

yí qia fǎ dēngqīngjìngxiāng ruǐ yǐ w?i zhuāng yán fàng dà guāngmíngchōng mǎn fǎ jia yú zhōng pǔ xiàn yí qia zhū

一切法灯清净香蕊,以为 庄 严,放大光明充满法界,于中普现一切诸

f? suǒ yǒu xiàng hǎi jí yǐ xīn hǎi shì w?i liù shí ar jí xiángxiàng zuǒ biān fù yǒu dà r?n xiàng míng zhuāng

佛所有相海及以心海,是为六十二。吉祥 相左边复有大人相,名:庄

yán yún yǐ qù lái jīn yí qia f? hǎi ?r w?i zhuāng yán fàngjìngguāngmíng yán jìng yī qiē zhū f? gu? tǔ yú

严云。以去来今一切佛海,而为 庄 严,放净光明严净一切诸佛国土,于

zhōng pǔ xiàn shí fāng yí qia zhū f? pú sà jí f? pú sà suǒ xíng zhī hang shì w?i liù shí sān rú lái y?u shǒu yǒu

中普现十方一切诸佛菩萨及佛菩萨所行之行,是为六十三。如来右手有

dà r?n xiàng míng hǎi zhào yún zh?ng bǎo zhuāng yán h?ngfàng yua yàn qīngjìngguāngmíng chōng mǎn xū kōng yí qia

大人相,名:海照云。众宝 庄 严,恒放月焰清净光明,充满虚空一切

shì jia fā dà yīn shēng tàn měi yí qia zhū pú sà hang shì w?i liù shí sì rú lái y?u shǒu fù yǒu dà r?n

世界,发大音声,叹美一切诸菩萨行,是为六十四。如来右手复有大人

xiàng míng yǐngxiànzhào yào yún yǐ pí liú lí dì qīng m? ní bǎo huā ?r w?i zhuāng yán fàng dà guāngmíng

相,名:影现照耀云。以毗琉璃、帝青摩尼宝华而为 庄 严,放大光明,

pǔ zhào shí fāng pú sà suǒ zhù lián huā zàng m? ní zàngděng yí qia shì jia yú zhōng xī xiàn wú liàng zhū f? yǐ

普照十方菩萨所住莲华藏、摩尼藏等一切世界,于中悉现无量诸佛,以

jìng fǎ shēn zu? pú tí shù zhand?ng yí qia shí fāng gu? tǔ shì w?i liù shí wǔ

净法身坐菩提树,震动一切十方国土,是为六十五。

rú lái y?u shǒu fù yǒu dà r?n xiàng míng dēng yàn mán pǔ yán jìng yún pí lú zhē nà bǎo yǐ w?i zhuāng yán

如来右手复有大人相,名:灯焰鬘普严净云。毗卢遮那宝以为 庄 严,

fàng dà guāngmíng ch?ngbiàn huà wǎng yú zhōng pǔ xiàn zhū pú sà zh?ng xián dài bǎo guàn yǎn zhū hang hǎi shì w?i

放大光明,成变化网,于中普现诸菩萨众,咸戴宝冠,演诸行海,是为

liù shí liù rú lái y?u shǒu fù yǒu dà r?n xiàng míng pǔ xiàn yí qia m? ní yún lián huā yàn dēng ?r w?i zhuāng

六十六。如来右手复有大人相,名:普现一切摩尼云。莲华焰灯而为 庄

yán fàng hǎi zàngguāngchōngbiàn fǎ jia yú zhōng pǔ xiàn wú liàng zhū f? zu? lián huā zu? shì w?i liù shí qī rú

严,放海藏光 充遍法界,于中普现无量诸佛坐莲华座,是为六十七。如

lái y?u shǒu fù yǒu dà r?n xiàng míng guāngmíng yún m? ní yàn hǎi yǐ w?i zhuāng yán fàngzh?ng bǎo yàn xiāng

来右手复有大人相,名:光明云。摩尼焰海以为 庄 严,放众宝焰、香

yàn huā yàn qīngjìngguāngmíng chōng mǎn yí qia zhū shì jia wǎng yú zhōng pǔ xiàn zhū f? dào chǎng shì w?i liù shí

焰、华焰清净光明,充满一切诸世界网,于中普现诸佛道场,是为六十

bā rú lái zuǒ shǒu yǒu dà r?n xiàng míng pí liú lí qīngjìngdēng yún bǎo dì miào sa yǐ w?i zhuāng yán fàng

八。如来左手有大人相,名:毗琉璃清净灯云。宝地妙色以为 庄 严,放

yú rú lái jīn sa guāngmíng niànniànchángxiàn yí qia shàngmiàozhuāng yán zhī jù shì w?i liù shí jiǔ rú lái zuǒ

于如来金色光明,念念常现一切上妙 庄 严之具,是为六十九。如来左

shǒu fù yǒu dà r?n xiàng míng yí qia chà zhì huì dēng yīn shēng yún yǐ yīn tu? lu? wǎng jīn gāng huā ?r w?i zhuāng

手复有大人相,名:一切刹智慧灯音声云。以因陀罗网、金刚华而为 庄

yán fàng yán fú tán jīn qīngjìngguāngmíng pǔ zhào shí fāng yí qia shì jia shì w?i qī shí

严,放阎浮檀金清净光明,普照十方一切世界,是为七十。

rú lái zuǒ shǒu fù yǒu dà r?n xiàng míng ān zhù bǎo lián huā guāngmíng yún zh?ng bǎo miào huā yǐ w?i zhuāng

如来左手复有大人相,名:安住宝莲华光明云。众宝妙华以为 庄

yán fàng dà guāngmíng rú xū mí dēng pǔ zhào shí fāng yí qia shì jia shì w?i qī shí yī rú lái zuǒ shǒu fù

严,放大光明如须弥灯,普照十方一切世界,是为七十一。如来左手复

yǒu dà r?n xiàng míng biànzhào fǎ jia yún yǐ miào bǎo mán b ǎ o l ú n b ǎ opíng yīn tu? lu? wǎng jí zh?ngmiào

有大人相,名:遍照法界云。以妙宝鬘、宝轮、宝瓶、因陀罗网及众妙

xiàng yǐ w?i zhuāng yán fàng dà guāngmíng pǔ zhào shí fāng yí qia gu? tǔ yú zhōng shì xiàn yí qia fǎ jia yí

相以为 庄 严,放大光明,普照十方一切国土,于中示现一切法界、一

qia shì jia hǎi yí qia rú lái zu? lián huā zu? shì w?i qī shí ar rú lái y?u shǒu zhǐ yǒu dà r?n xiàng míng

切世界海、一切如来坐莲华座,是为七十二。如来右手指有大人相,名:

xiàn zhū ji? chà hǎi xuán yún shuǐ yua yàn zàng m? ní wáng yí qia bǎo huā yǐ w?i zhuāng yán fàng dà guāngmíngchōng mǎn fǎ

现诸劫刹海旋云。水月焰藏摩尼王一切宝华以为 庄 严,放大光明充满法

jia qí zhōngh?ng chū wēi miào yīn shēng mǎn shí fāng chà shì w?i qī shí sān rú lái zuǒ shǒu zhǐ yǒu dà r?n xiàng

界,其中恒出微妙音声满十方刹,是为七十三。如来左手指有大人相,

míng ān zhù yí qia bǎo yún yǐ dì qīng jīn gāng bǎo ?r w?i zhuāng yán fàng m? ní wángzh?ng bǎo guāngmíng chōng

名:安住一切宝云。以帝青金刚宝而为 庄 严,放摩尼王众宝光明,充

mǎn fǎ jia qí zhōng pǔ xiàn yí qia zhū f? jí zhū pú sà shì w?i qī shí sì rú lái y?u shǒuzhǎng yǒu dà r?n

满法界,其中普现一切诸佛及诸菩萨,是为七十四。如来右手掌有大人

xiàng míng zhào yào yún yǐ m? ní wángqiān fú bǎo lún ?r w?i zhuāng yán fàng bǎo guāngmíng qí guāng y?u xuán

相,名:照耀云。以摩尼王千辐宝轮而为 庄 严,放宝光明,其光右旋

chōng mǎn fǎ jia yú zhōng pǔ xiàn yí qia zhū f? yī yī f? shēnguāng yàn chì rán shuō fǎ dù r?n jìng zhū shì

充满法界,于中普现一切诸佛,一一佛身光焰炽然,说法度人,净诸世

jia shì w?i qī shí wǔ

界,是为七十五。

rú lái zuǒ shǒuzhǎng yǒu dà r?n xiàng míng yàn lún pǔ zēngzhǎng huà xiàn fǎ jia dào chǎng yún yǐ rì guāng

如来左手掌有大人相,名:焰轮普增长化现法界道场云。以日光

m? ní wángqiān fú lún ?r w?i zhuāng yán fàng dà guāngmíng chōng mǎn yí qia zhū shì jia hǎi yú zhōng shì xiàn yí

摩尼王千辐轮而为 庄 严,放大光明,充满一切诸世界海,于中示现一

qia pú sà y ǎ nshuō p ǔ xiáns u ǒ y ǒ uhangh ǎ i pǔ rù yí qia zhū f? gu? tǔ ga ga kāi wù wú liàngzh?ngshēng

切菩萨,演说普贤所有行海,普入一切诸佛国土,各各开悟无量 众 生,

s h ì w ? i qī shí liù rú lái yīn zàng yǒu dà r?n xiàng míng pǔ liú chū f? yīn shēng yún yī qiē miào bǎo yǐ w?i

是为七十六。如来阴藏有大人相,名:普流出佛音声云。一切妙宝以为

zhuāng yán fàng m? ní dēng huā yàn guāngmíng qí guāng chì shang jù zh?ng bǎo sa pǔ zhào yí qia xū kōng fǎ jia

庄 严,放摩尼灯华焰光明,其光炽盛,具众宝色,普照一切虚空法界,

qí zhōng pǔ xiàn yí qia zhū f? y?u xíngwǎng lái chù chù zhōubiàn shì w?i qī shí qī rú lái y?u tún yǒu dà r?n

其中普现一切诸佛游行往来,处处周遍,是为七十七。如来右臀有大人

xiàng míng bǎo dēng mán pǔ zhào yún zhū m? ní bǎo yǐ w?i zhuāng yán fàng bù sī yì bǎo yàn guāngmíng mí bù

相,名:宝灯鬘普照云。诸摩尼宝以为 庄 严,放不思议宝焰光明,弥布

shí fāng yí qia fǎ jia yǔ xū kōng fǎ jia t?ng w?i yī xiàng ?r n?ng chū shēng yí qia zhū xiàng yī yī xiàngzh?ng

十方一切法界,与虚空法界同为一相,而能出生一切诸相,一一相 中

xī xiàn zhū f? zì zài sh?nbiàn shì w?i qī shí bā rú lái zuǒ tún yǒu dà r?n xiàng míng shì xiàn yí qia fǎ

悉现诸佛自在神变,是为七十八。如来左臀有大人相,名:示现一切法

jia hǎi guāngmíng mí fù xū kōng yún y?u rú lián huā qīngjìngmiào bǎo yǐ w?i yán shì fàngguāngmíngwǎng biànzhào

界海光明弥覆虚空云。犹如莲华,清净妙宝以为严饰,放光明网,遍照

shí fāng yí qia fǎ jia yú zhōng pǔ xiànzhǒngzhǒngxiàng yún shì w?i qī shí jiǔ rú lái y?u bì yǒu dà r?n xiàng

十方一切法界,于中普现种 种 相云,是为七十九。如来右髀有大人相,

míng pǔ xiàn yún yǐ zh?ng sa m? ní ?r w?i zhuāng yán qí bì yǔ chuǎnshàng xià xiāngchan fàng m? ní yàn miào

名:普现云。以众色摩尼而为 庄 严,其髀与腨 上下相称,放摩尼焰妙

fǎ guāngmíng yú yī niànzhōngn?ng pǔ shì xiàn yī qiē bǎo wáng y?u bù xiàng hǎi shì w?i bā shí

法光明,于一念中能普示现一切宝王游步相海,是为八十。

rú lái zuǒ bì yǒu dà r?n xiàng míng xiàn yí qia f? wú liàngxiàng hǎi yún yí qia bǎo hǎi suí shùn ān zhù

如来左髀有大人相,名:现一切佛无量 相海云。一切宝海随顺安住

yǐ w?i zhuāng yán guǎng dà y?u xíng fàngjìngguāngmíng pǔ zhàozh?ngshēng xī shǐ xī qiú wú shàng f? fǎ shì w?i

以为 庄 严,广大游行,放净光明普照众 生,悉使希求无上佛法,是为

bā shí yī rú lái y?u bian yī ní yán lù wángchuǎn yǒu dà r?n xiàng míng yí qia xū kōng fǎ jia yún guāngmíng

八十一。如来右边伊尼延鹿王腨有大人相,名:一切虚空法界云。光明

miào bǎo yǐ w?i zhuāng yán qí xiàngyuán zhí shànn?ng y?u bù fàng yán fú jīn sa qīngjìngguāngmíng biànzhào yí qia zhū

妙宝以为 庄 严,其相圆直善能游步,放阎浮金色清净光明,遍照一切诸

f? shì jia fā dà yīn shēng pǔ jiē zhand?ng fù xiàn yí qia zhū f? gu? tǔ zhù yú xū kōng bǎo yàn zhuāng yán wú

佛世界,发大音声普皆震动,复现一切诸佛国土,住于虚空宝焰 庄 严无

liàng pú sà c?ngzhōng huà xiàn shì w?i bā shí ar rú lái zuǒ bian yī ní yán lù wángchuǎn yǒu dà r?n xiàng míng

量菩萨从中化现,是为八十二。如来左边伊尼延鹿王腨有大人相,名:

zhuāng yán hǎi yún sa rú zhēn jīn n?ngbiàn y?u xíng yí qia f? shā fàng yí qia bǎo qīngjìngguāngmíng chōng mǎn fǎ

庄 严海云。色如真金,能遍游行一切佛刹,放一切宝清净光明,充满法

jia shī zu? f? shì shì w?i bā shí sān rú lái bǎo chuǎnshàng máo yǒu dà r?n xiàng míng pǔ xiàn fǎ jia yǐngxiàng

界施作佛事,是为八十三。如来宝腨 上毛有大人相,名:普现法界影像

yún qí máo y?u xuán yī yī máo duānfàng bǎo guāngmíng chōng mǎn shí fāng yí qia fǎ jia shì xiàn yí qia zhū f?

云。其毛右旋,一一毛端放宝光明,充满十方一切法界,示现一切诸佛

sh?n lì qí zhū máo kǒng xī fàngguāngmíng yí qia f? chà yú zhōngxiǎnxiàn shì w?i bā shí sì rú lái zú xià

神力,其诸毛孔悉放光明,一切佛刹于中显现,是为八十四。如来足下

yǒu dà r?n xiàng míng yí qia pú sà hǎi ān zhù yún sa rú jīn gāng yán fú tán jīn qīngjìnglián huā fàng bǎo

有大人相,名:一切菩萨海安住云。色如金刚阎浮檀金清净莲华,放宝

guāngmíng pǔ zhào shí fāng zhū shì jia hǎi bǎo xiāng yàn yún chù chù zhōubiàn jǔ zú jiāng bù xiāng qì zhōu liú

光明,普照十方诸世界海,宝香焰云处处周遍,举足将步,香气周流,

jù zh?ng bǎo sa chōng mǎn fǎ jia shì w?i bā shí wǔ

具众宝色,充满法界,是为八十五。

rú lái y?u zú shàng yǒu dà r?n xiàng míng pǔ zhào yí qia guāngmíng yún yí qia zh?ng bǎo yǐ w?i zhuāng yán

如来右足上有大人相,名:普照一切光明云。一切众宝以为 庄 严,

fàng dà guāngmíngchōng mǎn fǎ jia shì xiàn yí qia zhū f? pú sà shì w?i bā shí liù rú lái zuǒ zú shàng yǒu dà

放大光明充满法界,示现一切诸佛菩萨,是为八十六。如来左足上有大

r?n xiàng míng pǔ xiàn yí qia zhū f? yún bǎo zàng m? ní yǐ w?i zhuāng yán fàng bǎo guāngmíng yú niànniànzhōng

人相,名:普现一切诸佛云。宝藏摩尼以为 庄 严,放宝光明,于念念中

xiàn yí qia f? sh?ntōngbiàn huà jí qí fǎ hǎi suǒ zu? dào chǎng jìn wai lái jì ji? wú yǒu jiànduàn shì w?i bā

现一切佛神通变化,及其法海所坐道场,尽未来际劫无有间断,是为八

shí qī rú lái y?u zú zhǐ jiān yǒu dà r?n xiàng míng guāngzhào yí qia fǎ jia hǎi yún xū mí dēng m? ní wáng

十七。如来右足指间有大人相,名:光照一切法界海云。须弥灯摩尼王

qiān fú yàn lún zhǒngzhǒngzhuāng yán fàng dà guāngmíngchōng mǎn shí fāng yí qia fǎ jia zhū shì jia hǎi yú zhōng pǔ xiàn

千辐焰轮种 种 庄 严,放大光明充满十方一切法界诸世界海,于中普现

yí qia zhū f? suǒ yǒu zhǒngzhǒng bǎo zhuāng yán xiàng shì w?i bā shí bā rú lái zuǒ zú zhǐ jiān yǒu dà r?n xiàng

一切诸佛所有种 种宝 庄 严相,是为八十八。如来左足指间有大人相,

míng xiàn yí qia f? hǎi yún m? ní bǎo huā xiāng yàn dēng mán yí qia bǎo lún yǐ w?i zhuāng yán h?ngfàng bǎo hǎi qīng

名:现一切佛海云。摩尼宝华香焰灯鬘一切宝轮以为 庄 严,恒放宝海清

jìngguāngmíng chōng mǎn xū kōng pǔ jí shí fāng yí qia shì jia yú zhōng shì xiàn yí qia zhū f? jí zhū pú sà yuán

净光明,充满虚空,普及十方一切世界,于中示现一切诸佛及诸菩萨圆

mǎn yīn shēng wàn zì děngxiàng lì yì wú liàng yí qia zh?ngshēng shì w?i bā shí jiǔ rú lái y?u zú gēn yǒu

满音声、卍字等相,利益无量一切众 生,是为八十九。如来右足跟有

dà r?n xiàng míng zì zài zhào yào yún dì qīng bǎo m? yǐ w?i zhuāng yán chángfàng rú lái miào bǎo guāngmíng

大人相,名:自在照耀云。帝青宝末以为 庄 严,常放如来妙宝光明,

qí guāngmiào hǎo chōng mǎn fǎ jia jiē t?ng yī xiàng wú yǒu chā bi? yú zhōng shì xiàn yí qia zhū f? zu? yú dào

其光妙好,充满法界,皆同一相,无有差别,于中示现一切诸佛坐于道

chǎng yǎn shuōmiào fǎ shì w?i jiǔ shí

场演说妙法,是为九十。

rú lái zuǒ zú gēn yǒu dà r?n xiàng míng shì xiànmiào yīn yǎn shuō zhū fǎ hǎi yún yǐ biàn huà hǎi m? ní

如来左足跟有大人相,名:示现妙音演说诸法海云。以变化海摩尼

bǎo xiāng yàn hǎi xū mí huá m? ní bǎo jí pí liú lí ?r w?i zhuāng yán fàng dà guāngmíngchōng mǎn fǎ jia

宝、香焰海须弥华摩尼宝,及毗琉璃而为 庄 严,放大光明充满法界,

yú zhōng pǔ xiàn zhū f? sh?n lì shì w?i jiǔ shí yī rú lái y?u zú fū yǒu dà r?n xiàng míng shì xiàn yí qia

于中普现诸佛神力,是为九十一。如来右足趺有大人相,名:示现一切

zhuāng yán guāngmíng yún zh?ng bǎo suǒ ch?ng jí miàozhuāng yán fàng yán fú tán jīn sa qīngjìngguāngmíng pǔ zhào shí

庄 严光明云。众宝所成,极妙 庄 严,放阎浮檀金色清净光明,普照十

fāng yí qia fǎ jia qí guāngmíngxiàng y?u rú dà yún pǔ fù yí qia zhū f? dào chǎng shì w?i jiǔ shí ar rú

方一切法界,其光明相犹如大云,普覆一切诸佛道场,是为九十二。如

lái zuǒ zú fū yǒu dà r?n xiàng míng xiànzh?ng sa xiàng yún yǐ yí qia yua yàn zàng pí lú zhē nà bǎo yīn tu?

来左足趺有大人相,名:现众色相云。以一切月焰藏毗卢遮那宝、因陀

lu? ní lu? bǎo ?r w?i zhuāng yán niànniàn y?u xíng zhū fǎ jia hǎi fàng m? ní dēngxiāng yàn guāngmíng qí guāngbiàn

罗尼罗宝而为 庄 严,念念游行诸法界海,放摩尼灯香焰光明,其光遍

mǎn yí qia fǎ jia shì w?i jiǔ shí sān rú lái y?u zú sì zhōu yǒu dà r?n xiàng míng pǔ zàng yún yīn tu?

满一切法界,是为九十三。如来右足四周有大人相,名:普藏云。因陀

lu? ní lu? jīn gāng bǎo yǐ w?i zhuāng yán fàng bǎo guāngmíngchōng mǎn xū kōng yú zhōng shì xiàn yí qia zhū f? zu? yú

罗尼罗金刚宝以为 庄 严,放宝光明充满虚空,于中示现一切诸佛坐于

dào chǎng m? ní bǎo wáng shī zǐ zhī zu? shì w?i jiǔ shí sì rú lái zuǒ zú sì zhōu yǒu dà r?n xiàng míng guāng

道场摩尼宝王师子之座,是为九十四。如来左足四周有大人相,名:光

míngbiànzhào fǎ jia yún m? ní bǎo huā yǐ w?i zhuāng yán fàng dà guāngmíngchōng mǎn fǎ jia píngděng yī xiàng yú

明遍照法界云。摩尼宝华以为 庄 严,放大光明充满法界平等一相,于

zhōng shì xiàn yí qia zhū f? jí zhū pú sà zì zài sh?n lì yǐ dà miào yīn yǎn shuō fǎ jia wú jìn fǎ m?n shì w?i

中示现一切诸佛及诸菩萨自在神力,以大妙音演说法界无尽法门,是为

jiǔ shí wǔ

九十五。

rú lái y?u zú zhǐ duān yǒu dà r?n xiàng míng shì xiànzhuāng yán yún shan kě ài la yán fú tán qīngjìngzhēn

如来右足指端有大人相,名:示现 庄 严云。甚可爱乐阎浮檀清净真

jīn yǐ w?i zhuāng yán fàng dà guāngmíngchōng mǎn shí fāng yí qia fǎ jia yú zhōng shì xiàn yí qia zhū f? jí zhū pú

金以为 庄 严,放大光明充满十方一切法界,于中示现一切诸佛及诸菩

sà wú jìn fǎ hǎi zhǒngzhǒnggōng d? sh?ntōngbiàn huà shì w?i jiǔ shí liù rú lái zuǒ zú zhǐ duān yǒu dà r?n

萨无尽法海,种 种功德,神通变化,是为九十六。如来左足指端有大人

xiàng míng xiàn yí qia f? sh?nbiàn yún bù sī yì f? guāngmíng yua yàn pǔ xiāng m? ní bǎo yàn lún yǐ w?i

相,名:现一切佛神变云。不思议佛光明、月焰普香、摩尼宝焰轮以为

zhuāng yán fàngzh?ng bǎo sa qīngjìngguāngmíng chōng mǎn yí qia zhū shì jia hǎi yú zhōng shì xiàn yí qia zhū f?

庄 严,放众宝色,清净光明,充满一切诸世界海,于中示现一切诸佛

jí zhū pú sà yǎn shuō yí qia zhū f? fǎ hǎi shì w?i jiǔ shí qī f? zǐ pí lú zhē nà rú lái yǒu rú

及诸菩萨,演说一切诸佛法海,是为九十七。佛子!毗卢遮那如来,有如

shì děng shí huā zàng shì jia hǎi wēi ch?n shù dà r?n xiàng yī yì shēn fan zh?ng bǎo miàoxiàng yǐ w?i zhuāng yán

是等十华藏世界海微尘数大人相;一一身分,众宝妙相以为 庄 严。

rú lái suí hào guāng míng gōng d? pǐn dì sān shí wǔ

如来随好光明功德品第三十五

ěr shí shì zūn gào bǎo shǒu pú sà yán f? zǐ rú lái yìngzhangděng ju? yǒu suí hào míng yuán mǎn

尔时,世尊告宝手菩萨言:佛子!如来应正等觉有随好,名:圆满

wáng cǐ suí hǎo zhōng chū dà guāngmíng míng w?i chì shang qī bǎi wàn ā sēng qí guāngmíng ?r w?i juàn shǔ f?

王。此随好中出大光明,名为:炽盛,七百万阿僧祇光明而为眷属。佛

zǐ wǒ w?i pú sà shí yú dōu shuàitiāngōngfàng dà guāngmíng míng guāngchuángwáng zhào shí f? chà wēi ch?n

子!我为菩萨时,于兜率天宫放大光明,名:光 幢 王,照十佛刹微尘

shù shì jia bǐ shì jia zhōng dì yù zh?ngshēng yù sī guāng zhě zh?ng kǔ xiū xī d? shí zhǒngqīngjìng yǎn

数世界。彼世界中地狱众 生,遇斯光者,众苦休息,得十种清净眼,

ěr bí sh? shēn yì yì fù rú shì xiánshēnghuān xǐ yǒng yua chēngqìng c?ng bǐ mìngzhōngshēng dōu shuài

耳、鼻、舌、身、意亦复如是,咸生欢喜,踊跃称庆,从彼命终 生兜率

tiān tiānzhōng yǒu gǔ míng shan kě ài la bǐ tiānshēng yǐ cǐ gǔ fā yīn ?r gào zhī yán zhū tiān zi

天。天中有鼓,名:甚可爱乐。彼天生已,此鼓发音而告之言:诸天子!

rǔ yǐ xīn bù fàng yì yú rú lái suǒ zh?ng zhū shàn gēn wǎng xī qīn jìn zh?ngshàn zhī shi pí lú zhē nà dà wēi

汝以心不放逸,于如来所种诸善根,往昔亲近众善知识。毗卢遮那大威

sh?n lì yú bǐ mìngzhōng lái shēng cǐ tiān f? zǐ pú sà zú xià qiān fú lún míng guāngmíng pǔ zhàowáng

神力,于彼命终来生此天。佛子!菩萨足下千辐轮,名:光明普照王。

cǐ yǒu suí hǎo míng yuán mǎn wáng chángfàng sì shí zhǒngguāngmíng zhōng yǒu yī guāng míng qīngjìnggōng d?

此有随好,名:圆满王,常放四十种 光明。中有一光,名:清净功德。

n?ngzhào yì nu? yú tuō f? chà wēi ch?n shù shì jia suí zhū zh?ngshēngzhǒngzhǒng ya hang zhǒngzhǒng yù la jiē lìng

能照亿那由他佛刹微尘数世界,随诸众 生 种 种业行、种 种欲乐,皆令

ch?ng shú ā bí dì yù jí kǔ zh?ngshēng yù sī guāng zhě jiē xī mìngzhōngshēng dōu shuàitiān jì shēngtiān yǐ

成熟。阿鼻地狱极苦众 生,遇斯光者,皆悉命终 生兜率天。既生天已,

w?n tiān gǔ yīn ?r gào zhī yán shàn zāi shàn zāi zhū tiān zǐ pí lú zhē nà pú sà rù lí g?u sān mai rǔ dāng

闻天鼓音而告之言:善哉善哉!诸天子!毗卢遮那菩萨入离垢三昧,汝当

jìng lǐ ěr shí zhū tiān zǐ w?n tiān gǔ yīn rú shì quàn huì xiánshēng shì niàn qí zāi xī yǒu h? yīn fā

敬礼。尔时,诸天子闻天鼓音如是劝诲,咸生是念:奇哉希有!何因发

cǐ wēi miào zhī yīn shì shí tiān gǔ gào zhū tiān zǐ yán wǒ suǒ fā shēng zhū shàn gēn lì zhī suǒ ch?ng jiù

此微妙之音?是时,天鼓告诸天子言:我所发声,诸善根力之所成就。

zhū tiān zǐ rú wǒ shuō wǒ ?r bù zhu? wǒ bù zhu? wǒ suǒ yí qia zhū f? yì fù rú shì zì shuō shì f?

诸天子!如我说我,而不著我,不著我所;一切诸佛亦复如是,自说是佛,

bù zhu? yú wǒ bù zhu? wǒ suǒ zhū tiān zǐ rú wǒ yīn shēng bù c?ngdōngfāng lái bù c?ng nán xī běi

不著于我,不著我所。诸天子!如我音声不从东方来,不从南、西、北、

fāng sì w?i shàng xià lái ya bào ch?ng f? yì fù rú shì fēi shí fāng lái zhū tiān zǐ pì rú rǔ děng xī

方四维上下来,业报成佛,亦复如是,非十方来。诸天子!譬如汝等昔

zài dì yù dì yù jí shēn fēi shí fāng lái dàn y?u yú rǔ diān dǎo a ya yú chī chán fù shēng dì yù

在地狱,地狱及身,非十方来,但由于汝颠倒恶业,愚痴缠缚,生地狱

shēn cǐ wú gēn běn wú yǒu lái chù

身,此无根本无有来处。

zhū tiān zǐ pí lú zhē nà pú sà wēi d? lì gù fàng dà guāngmíng ?r cǐ guāngmíng fēi shí fāng lái

诸天子!毗卢遮那菩萨威德力故,放大光明,而此光明非十方来。

zhū tiān zǐ wǒ tiān gǔ yīn yì fù rú shì fēi shí fāng lái dàn yǐ sān mai shàn gēn lì gù bō rě bō lu? mì

诸天子!我天鼓音亦复如是,非十方来,但以三昧善根力故,般若波罗蜜

wēi d? lì gù chū shēng rú shì qīngjìng yīn shēng shì xiàn rú shì zhǒngzhǒng zì zài zhū tiān zǐ pì rú xū mí

威德力故,出生如是清净音声,示现如是种 种自在。诸天子!譬如须弥

shānwáng yǒu sān shí sān tiānshàngmiàogōngdiànzhǒngzhǒng yua jù ?r cǐ yua jù fēi shí fāng lái wǒ tiān gǔ yīn yì fù

山王有三十三天上妙宫殿种 种乐具,而此乐具非十方来,我天鼓音亦复

rú shì fēi shí fāng lái zhū tiān zǐ pì rú yì nu? yú tuō f? chà wēi ch?n shù shì jia jìn m? w?i ch?n wǒ w?i

如是,非十方来。诸天子!譬如亿那由他佛刹微尘数世界尽末为尘,我为

rú shì ch?n shù zh?ngshēng suí qí suǒ la ?r yǎn shuō fǎ lìng dà huān xǐ rán wǒ yú bǐ bù shēng pí yàn bù shēng

如是尘数众 生随其所乐而演说法,令大欢喜,然我于彼不生疲厌,不生

tuì qia bù shēngjiāo màn bù shēngfàng yì zhū tiān zǐ pí lú zhē nà pú sà zhù lí g?u sān mai yì fù rú

退怯,不生憍慢,不生放逸。诸天子!毗卢遮那菩萨住离垢三昧亦复如

shì yú y?u shǒuzhǎng yī suí hǎo zhōngfàng yī guāngmíng chū xiàn wú liàng zì zài sh?n lì yí qia shēng w?n pì zhī

是,于右手掌一随好中放一光明,出现无量自在神力,一切声闻辟支

f? shàng bù n?ng zhī kuàng zhū zh?ngshēng zhū tiān zǐ rǔ dāngwǎng yì bǐ pú sà suǒ qīn jìn g?ngyǎng wù fù

佛尚不能知,况诸众 生。诸天子!汝当往诣彼菩萨所,亲近供养,勿复

tān zhu? wǔ yù la jù zhu? wǔ yù la zhàng zhū shàn gēn zhū tiān zǐ pì rú ji? huǒ shāo xū mí shān xī lìng

贪著五欲乐具,著五欲乐障诸善根。诸天子!譬如劫火烧须弥山,悉令

chú jìn wú yú kě d? tān yù chán xīn yì fù rú shì zhōng bù n?ngshēngniàn f? zhī yì zhū tiān zǐ

除尽,无余可得,贪欲缠心,亦复如是,终不能生念佛之意。诸天子!

rǔ děngyīngdāng zhī ēn bào ēn zhū tiān zǐ qí yǒu zh?ngshēng bù zhī bào ēn duō zāo hang sǐ shēng yú dì yù

汝等应当知恩报恩。诸天子!其有众 生不知报恩,多遭横死,生于地狱。

zhū tiān zǐ rǔ děng xī zài dì yù zhī zhōng m?ngguāngzhàoshēn shě bǐ shēng cǐ rǔ děng jīn zhě yí jí huí xiàng

诸天子!汝等昔在地狱之中,蒙光照身,舍彼生此,汝等今者宜疾回向,

zēngzhǎngshàn gēn zhū tiān zǐ rú wǒ tiān gǔ fēi nán fēi nǚ ?r n?ng chū shēng wú liàng wú biān bù sī yì shì

增长善根。诸天子!如我天鼓,非男非女,而能出生无量无边不思议事,

rǔ tiān zǐ tiān nǚ yì fù rú shì fēi nán fēi nǚ ?r n?ngsh?uy?ngzhǒngzhǒngshàngmiàogōngdiànyuán lín rú wǒ

汝天子、天女亦复如是,非男非女,而能受用种 种 上妙宫殿园林。如我

tiān gǔ bù shēng bù mia sa sh?u xiǎng xíng shí yì fù rú shì bù shēng bù mia rǔ děng ru? n?ng yú cǐ

天鼓不生不灭,色、受、想、行、识亦复如是不生不灭,汝等若能于此

wù xia yìng zhī z? rù wú yī yìn sān mai

悟解,应知则入无依印三昧。

shí zhū tiān zǐ w?n shì yīn yǐ d? wai c?ng yǒu jí jiē huà zu? yī wàn huā yún yī wàn xiāng yún

时,诸天子闻是音已,得未曾有,即皆化作一万华云、一万香云、

yī wàn yīn yua yún yī wàn chuáng yún yī wàn gài yún yī wàn gē zàn yún zu? shì huà yǐ jí g?ngwǎng yì

一万音乐云、一万 幢 云、一万盖云、一万歌赞云。作是化已,即共往诣

pí lú zhē nà pú sà suǒ zhù gōngdiàn h? zhǎnggōngjìng yú yí miàn lì yù shēnzhān jìn ?r bù d? jiàn shí

毗卢遮那菩萨所住宫殿,合掌恭敬,于一面立,欲申瞻觐而不得见。时,

yǒu tiān zǐ zu? rú shì yán pí lú zhē nà pú sà yǐ c?ng cǐ m? shēng yú r?n jiānjìng fàn wáng jiā ch?ngzhān tán

有天子作如是言:毗卢遮那菩萨已从此没,生于人间净饭王家,乘栴檀

l?u g? chǔ m? yē fū r?n tāi shí zhū tiān zǐ yǐ tiān yǎn guānjiàn pú sà shēn chǔ zài r?n jiānjìng fàn wáng jiā

楼阁处摩耶夫人胎。时,诸天子以天眼观见菩萨身,处在人间净饭王家,

fàn tiān yù tiānch?ng shì g?ngyǎng zhū tiān zǐ zh?ngxián zu? shì niàn wǒ děng ru? bù wǎng pú sà suǒ wan xùn qǐ jū

梵天、欲天承事供养。诸天子众咸作是念:我等若不往菩萨所问讯起居,

nǎi zhì yī niàn yú cǐ tiāngōng ?r shēng ài zhu? z? w?i bù kě shí yī yī tiān zǐ yǔ shí nu? yú tuō juàn shǔ

乃至一念于此天宫而生爱著,则为不可。时,一一天子与十那由他眷属

yù xià yán fú tí shí tiān gǔ zhōng chū shēng gào yán zhū tiān zǐ pú sà m? hē sà fēi cǐ mìngzhōng ?r shēng

欲下阎浮提。时,天鼓中出声告言:诸天子!菩萨摩诃萨非此命终而生

bǐ jiān dàn yǐ sh?ntōng suí zhū zh?ngshēng xīn zhī suǒ yí lìng qí d? jiàn zhū tiān zǐ rú wǒ jīn zhě fēi

彼间,但以神通随诸众 生心之所宜,令其得见。诸天子!如我今者,非

yǎn suǒ jiàn ?r n?ng chū shēng pú sà m? hē sà rù lí g?u sān mai yì fù rú shì fēi yǎn suǒ jiàn ?r n?ng chù chù

眼所见而能出声,菩萨摩诃萨入离垢三昧亦复如是,非眼所见而能处处

shì xiànsh?ushēng lí fēn bi? chú jiāo màn wú rǎn zhu? zhū tiān zǐ rǔ děngyìng fā ā n?u duō lu? sān miǎo

示现受生,离分别,除憍慢,无染著。诸天子!汝等应发阿耨多罗三藐

sān pú tí xīn jìng zhì qí yì zhù shàn wēi yí huǐ chú yí qia ya zhàng fán nǎo zhàng b à ozhàng jiànzhàng

三菩提心,净治其意,住善威仪,悔除一切业障、烦恼障、报障、见障,

yǐ jìn fǎ jia zh?ngshēng shù děngshēn yǐ jìn fǎ jia zh?ngshēng shù děng t?u yǐ jìn fǎ jia zh?ngshēng shù děng sh?

以尽法界众 生数等身,以尽法界众 生数等头,以尽法界众 生数等舌,

yǐ jìn fǎ jia zh?ngshēng shù děngshànshēn ya shàn yǔ ya shàn yì ya huǐ chú suǒ yǒu zhū zhàng gu? a

以尽法界众 生数等善身业、善语业、善意业,悔除所有诸障过恶。

shí zhū tiān zǐ w?n shì yǔ yǐ d? wai c?ng yǒu xīn dà huān xǐ ?r wan zhī yán pú sà m? hē sà

时,诸天子闻是语已,得未曾有,心大欢喜而问之言:菩萨摩诃萨!

yún h? huǐ chú yí qia gu? a ěr shí tiān gǔ yǐ pú sà sān mai shàn gēn lì gù fā shēng gào yán zhū tiān

云何悔除一切过恶?尔时,天鼓以菩萨三昧善根力故,发声告言:诸天

zǐ pú sà zhī zhū ya bù c?ngdōngfāng lái bù c?ng nán xī běi fāng sì w?i shàng xià lái ?r g?ng

子!菩萨知诸业不从东方来,不从南、西、北、方、四维上下来,而共

jī jí zhǐ zhù yú xīn dàn c?ngdiān dǎo shēng wú yǒu zhù chù pú sà rú shì ju? dìngmíngjiàn wú yǒu yí

积集,止住于心,但从颠倒生,无有住处。菩萨如是决定明见,无有疑

hu? zhū tiān zǐ rú wǒ tiān gǔ shuō ya shuō bào shuōhang shuō jia shuō xǐ shuō ān shuō zhū sān mai

惑。诸天子!如我天鼓说业、说报、说行、说戒、说喜、说安、说诸三昧,

zhū f? pú sà yì fù rú shì shuō wǒ shuō wǒ suǒ shuōzh?ngshēng shuō tān huì chī zhǒngzhǒng zhū ya ?r shí wú

诸佛菩萨亦复如是,说我、说我所、说众 生、说贪恚痴种 种诸业而实无

wǒ wú yǒu wǒ suǒ zhū suǒ zu? ya liù qù guǒ bào shí fāng tuī qiú xī bù kě d? zhū tiān zǐ pì rú

我,无有我所。诸所作业,六趣果报,十方推求悉不可得。诸天子!譬如

wǒ shēng bù shēng bù mia zào a zhū tiān bù w?n yú shēng w?i w?n yǐ dì yù ju? wù zhī shēng yí qia zhū ya yì

我声不生不灭,造恶诸天不闻余声,唯闻以地狱觉悟之声,一切诸业亦

fù rú shì fēi shēng fēi mia suí yǒu xiū jí z? sh?u qí bào

复如是,非生非灭,随有修集则受其报。

zhū tiān zǐ rú wǒ tiān gǔ suǒ chū yīn shēng yú wú liàng ji? bù kě qi?ng jìn wú yǒu jiànduàn ru? lái

诸天子!如我天鼓所出音声,于无量劫不可穷尽、无有间断,若来

ru? qù jiē bù kě d? zhū tiān zǐ ru? yǒu qù lái z? yǒu duàncháng yí qia zhū f? zhōng bù yǎn shuō yǒu duàn

若去皆不可得。诸天子!若有去来则有断常,一切诸佛,终不演说有断

cháng fǎ chú w?i fāngbiànch?ng shú zh?ngshēng zhū tiān zǐ pì rú wǒ shēng yú wú liàng shì jia suí zh?ngshēng xīn

常法,除为方便成熟众 生。诸天子!譬如我声,于无量世界随众 生心

jiē shǐ d? w?n yí qia zhū f? yì fù rú shì suí zh?ngshēng xīn xī lìng d? jiàn zhū tiān zǐ rú yǒu bō lí

皆使得闻,一切诸佛亦复如是,随众 生心悉令得见。诸天子!如有颇梨

jìng míng w?i n?ngzhào qīngjìngjiàn cha yǔ shí shì jia qí liàngzhangděng wú liàng wú biān zhū gu? tǔ zhōng

镜,名为:能照。清净鉴彻,与十世界其量 正等,无量无边诸国土中,

yí qia shānchuān yí qia zh?ngshēng nǎi zhì dì yù chù shēng a guǐ suǒ yǒu yǐngxiàng jiē yú zhōngxiàn zhū

一切山川、一切众 生,乃至地狱畜生、饿鬼,所有影像皆于中现。诸

tiān zǐ yú rǔ yì yún h? bǐ zhū yǐngxiàng kě d? shuō yán lái rù jìngzhōng c?ngjìng qù fǒu dā yán

天子!于汝意云何?彼诸影像可得说言:来入镜中,从镜去不?答言:

fǒu yě zhū tiān zǐ yí qia zhū ya yì fù rú shì suī n?ng chū shēng zhū ya guǒ bào wú lái qù chù zhū

不也。诸天子!一切诸业亦复如是,虽能出生诸业果报,无来去处,诸

tiān zǐ pì rú huàn shī huàn hu? r?n yǎn dāng zhī zhū ya yì fù rú shì ru? rú shì zhī shì zhēn shí chàn huǐ

天子!譬如幻师幻惑人眼,当知诸业亦复如是。若如是知,是真实忏悔,

yí qia zuì a xī d? qīngjìng shuō cǐ fǎ shí bǎi qiān yì nu? yú tuō f? chà wēi ch?n shù shì jia zhōng dōu shuài

一切罪恶悉得清净。说此法时,百千亿那由他佛刹微尘数世界中,兜率

tu? zhū tiān zǐ d? wú shēng fǎ rěn wú liàng bù sī yì ā sēng qí liù yù zhū tiān zǐ fā ā n?u duō lu? sān miǎo sān

陀诸天子得无生法忍,无量不思议阿僧祇六欲诸天子发阿耨多罗三藐三

pú tí xīn liù yù tiānzhōng yí qia tiān nǚ jiē shě nǚ shēn fā yú wú shàng pú tí zhī yì

菩提心。六欲天中一切天女皆舍女身,发于无上菩提之意。

ěr shí zhū tiān zǐ w?n shuō pǔ xiánguǎng dà huí xiàng d? shí dì gù hu? zhū lì zhuāng yán sān mai gù yǐ

尔时,诸天子闻说普贤广大回向得十地故,获诸力 庄 严三昧故,以

zh?ngshēng shù děngqīngjìng sān ya huǐ chú yí qia zhū zh?ngzhàng gù jí jiàn bǎi qiān yì nu? yú tuō f? chà wēi ch?n shù

众 生数等清净三业悔除一切诸重 障故,即见百千亿那由他佛刹微尘数

qī bǎo lián huā yī yī huā shàng jiē yǒu pú sà ji? jiā fū zu? fàng dà guāngmíng bǐ zhū pú sà yī yī suí hào

七宝莲华;一一华上皆有菩萨结跏趺坐,放大光明;彼诸菩萨一一随好,

fàngzh?ngshēng shù děngguāngmíng bǐ guāngmíngzhōng yǒu zh?ngshēng shù děng zhū f? ji? jiā fū zu? suí zh?ngshēng xīn ?r

放众 生数等光明;彼光明中有众 生数等诸佛结跏趺坐,随众 生心而

w?i shuō fǎ ?r y?u wai xiàn lí g?u sān mai shǎo fan zhī lì ěr shí bǐ zhū tiān zǐ yǐ shàngzh?ng huā fù yú shēn

为说法,而犹未现离垢三昧少分之力。尔时,彼诸天子以上 众华复于身

shàng yī yī máo kǒng huà zu? zh?ngshēng shù děngzh?ngmiào huā yún g?ngyǎng pí lú zhē nà rú lái chí yǐ sàn f?

上,一一毛孔,化作众 生数等众妙华云,供养毗卢遮那如来,持以散佛,

yí qia jiē yú f? shēnshàng zhù qí zhū xiāng yún pǔ yǔ wú liàng f? chà wēi ch?n shù shì jia ru? yǒu zh?ngshēng

一切皆于佛身上住。其诸香云,普雨无量佛刹微尘数世界,若有众 生

shēnm?ngxiāng zhě qí shēn ān la pì rú bǐ qiū rù dì sì chán yí qia ya zhàng jiē d? xiāo mia ru? yǒu w?n

身蒙香者,其身安乐,譬如比丘入第四禅,一切业障皆得消灭。若有闻

zhě bǐ zhū zh?ngshēng yú sa shēng xiāng wai chù qí nai jù yǒu wǔ bǎi fán nǎo qí wài yì yǒu wǔ

者,彼诸众 生于色、声、香、味、触,其内具有五百烦恼,其外亦有五

bǎi fán nǎo tān hang duō zhě ar wàn yī qiān chēnhang duō zhě ar wàn yī qiān chī hang duō zhě ar wàn yī qiān děng

百烦恼,贪行多者二万一千,嗔行多者二万一千,痴行多者二万一千,等

fēn hang zhě ar wàn yī qiān liǎo zhī rú shì xī shì xū wàng rú shì zhī yǐ ch?ng jiù xiāngchuáng yún zì zài guāng

分行者二万一千,了知如是悉是虚妄。如是知已,成就香 幢 云,自在光

míng qīngjìngshàn gēn ru? yǒu zh?ngshēngjiàn qí gài zhě zh?ng yī qīngjìng jīn wǎngzhuǎn lún wáng yī h?ng h? shā shàn gēn

明,清净善根。若有众 生见其盖者,种一清净金网转轮王一恒河沙善根。

f? zǐ pú sà zhù cǐ zhuǎn lún wáng wai yú bǎi qiān yì nu? yú tuō f? chà wēi ch?n shù shì jia zhōng jiào huà zh?ng

佛子!菩萨住此转轮王位,于百千亿那由他佛刹微尘数世界中。教化众

shēng f? zǐ pì rú míngjìng shì jia yua zhì rú lái cháng yǒu wú liàng zhū shì jia zhōng bǐ qiū bǐ qiū ní

生。佛子!譬如明镜世界,月智如来,常有无量诸世界中比丘、比丘尼、

yōu p? sa yōu p? yí děng huà xiàn qí shēn ?r lái tīng fǎ guǎng w?i yǎn shuō běn shēng zhī shì wai c?ng yī niàn

优婆塞、优婆夷等,化现其身而来听法,广为演说本生之事,未曾一念

?r yǒu jiànduàn ru? yǒu zh?ngshēng w?n qí f? míng bì d? wǎngshēng bǐ f? gu? tǔ pú sà ān zhù qīngjìng jīn wǎng

而有间断。若有众 生闻其佛名,必得往生彼佛国土。菩萨安住清净金网

zhuǎn lún wáng wai yì fù rú shì ru? yǒu zàn d? yù qí guāngmíng bì hu? pú sà dì shí dì wai yǐ xiān xiū

转轮王位,亦复如是,若有暂得遇其光明,必获菩萨第十地位,以先修

xíngshàn gēn lì gù f? zǐ rú d? chū chán suī wai mìngzhōng jiàn fàn tiān chù suǒ yǒu gōngdiàn ?r d? sh?u

行善根力故。佛子!如得初禅,虽未命终,见梵天处所有宫殿,而得受

yú fàn shì ān la d? zhū chán zhě xī yì rú shì pú sà m? hē sà zhù qīngjìng jīn wǎngzhuǎn lún wáng wai

于梵世安乐,得诸禅者悉亦如是。菩萨摩诃萨,住清净金网转轮王位,

fàng m? ní jì qīngjìngguāngmíng ru? yǒu zh?ngshēng yù sī guāng zhě jiē d? pú sà dì shí dì wai ch?ng jiù wú

放摩尼髻清净光明,若有众 生遇斯光者,皆得菩萨第十地位,成就无

liàng zhì huì guāngmíng d? shí zhǒngqīngjìng yǎn nǎi zhì shí zhǒngqīngjìng yì jù zú wú liàngshanshēn sān mai

量智慧光明,得十种清净眼,乃至十种清净意,具足无量甚深三昧,

ch?ng jiù rú shì qīngjìng r?u yǎn

成就如是清净肉眼。

f? zǐ jiǎ shǐ yǒu r?n yǐ yì nu? yú tuō f? chà suì w?i wēi ch?n yī ch?n yī chà fù yǐ ěr xǔ wēi ch?n shù

佛子!假使有人以亿那由他佛刹碎为微尘,一尘一刹复以尔许微尘数

f? chà suì w?i wēi ch?n rú shì wēi ch?n xī zhì zuǒ shǒu chí yǐ dōngxíng gu? ěr xǔ wēi ch?n shù shì jia nǎi xià yī

佛刹碎为微尘,如是微尘悉置左手,持以东行,过尔许微尘数世界乃下一

ch?n rú shì dōngxíng jìn cǐ wēi ch?n nán xī běi fāng sì w?i shàng xià yì fù rú shì rú shì shí

尘,如是东行,尽此微尘,南、西、北、方四维上下亦复如是,如是十

fāng suǒ yǒu shì jia ru? zhu? wēi ch?n jí bù zhù zhě xī yǐ jí ch?ng yī f? gu? tǔ bǎo shǒu yú rǔ yì yún h?

方所有世界若著微尘及不著者,悉以集成一佛国土。宝手!于汝意云何?

rú shì f? tǔ guǎng dà wú liàng kě sī yì fǒu

如是佛土广大无量可思议不?

dá yuē fǒu yě rú shì f? tǔ guǎng dà wú liàng xī yǒu qí ta bù kě sī yì ru? yǒu zh?ngshēng

答曰:不也!如是佛土广大无量,希有奇特,不可思议。若有众 生

w?n cǐ pì yù n?ngshēng xìn xia dāng zhī gang w?i xī yǒu qí ta

闻此譬谕能生信解,当知更为希有奇特。

f? yán bǎo shǒu rú shì rú shì rú rǔ suǒ shuō ru? yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ r?n w?n cǐ pì yù ?r

佛言:宝手!如是如是!如汝所说!若有善男子、善女人闻此譬谕而

shēng xìn zhě wǒ sh?u bǐ jì ju? dìngdāngch?ng ā n?u duō lu? sān miǎo sān pú tí dāng hu? rú lái wú shàng zhì huì

生信者,我授彼记,决定当成阿耨多罗三藐三菩提,当获如来无上智慧。

bǎo shǒu sha fù yǒu r?n yǐ qiān yì f? chà wēi ch?n shù rú shàng suǒ shuōguǎng dà f? tǔ m? w?i wēi ch?n yǐ cǐ

宝手!设复有人以千亿佛刹微尘数如上所说广大佛土,末为微尘,以此

wēi ch?n yī qián pì yù yī yí xià jìn nǎi zhì jí ch?ng yī f? gu? tǔ fù m? w?i ch?n rú shì cì dì zhǎn

微尘依前譬喻,一一下尽,乃至集成一佛国土,复末为尘,如是次第展

zhuǎn nǎi zhì jīng bā shí fǎn rú shì yí qia guǎng dà f? tǔ suǒ yǒu wēi ch?n pú sà ya bào qīngjìng r?u yǎn

转乃至经八十返,如是一切广大佛土,所有微尘,菩萨业报清净肉眼,

yú yī niànzhōng xī n?ngmíngjiàn yì jiàn bǎi yì guǎng dà f? chà wēi ch?n shù f? rú bō lí jìngqīngjìngguāngmíng

于一念中,悉能明见。亦见百亿广大佛刹微尘数佛,如玻璃镜清净光明,

zhào shí f? chà wēi ch?n shù shì jia bǎo shǒu rú shì jiē shì qīngjìng jīn wǎngzhuàn lún wángshanshēn sān mai fú d?

照十佛刹微尘数世界。宝手!如是皆是清净金网转轮王甚深三昧,福德

shàn gēn zhī suǒ ch?ng jiù

善根之所成就。


华严经教念网:http://www.lshuayanjing.com

文章推荐:

佛咒的感应

佛咒求财感应

佛咒感应大全

佛咒感应

佛咒修持感应大全