华严经教念网

《大方广佛华严经注音》35

编辑:鸿博 · 时间:2020-04-10

《大方广佛华严经注音》35

shí dì pǐn dì ar shí liù zh? ar

十地品第二十六之二

zhū pú sà w?n cǐzuì shang wyi miào dì

诸菩萨闻此,最胜微妙地,

qí x?n jìn q?ng jìngyí qia jiy huün xǐ

其心尽清净,一切皆欢喜。

jiy c?ng yú zu? qǐyǒng zhù xū kōng zhōng

皆从于座起,踊住虚空中,

pǔ sàn shàng miào huüt?ng shí g?ng chyng zàn

普散上妙华,同时共称赞。

shàn züi j?n güng zàngdà zhì wú wai zht

善哉金刚藏!大智无畏者!

shàn shuō yú cǐ dìpú sà suǒ hang fǎ

善说于此地,菩萨所行法。

xia tuō yua pú sàzh? zh?ng x?n q?ng jìng

解脱月菩萨,知众心清净,

yào w?n dì ar dìsuǒ yǒu zhū hang xiàng

乐闻第二地,所有诸行相。

jí qǐng j?n güng zàngdà huì yuàn yǎn shuō

即请金刚藏,大慧愿演说,

f? zǐ jiy yào w?nsuǒ zhù dì ar dì

佛子皆乐闻,所住第二地。

tr shíj?n güngzàng pú sà gào xia tuō yua pú sàyánf? zǐpú sà m? hy sà yǐ xiū chū dìyù

尔时,金刚藏菩萨告解脱月菩萨言:佛子!菩萨摩诃萨已修初地,欲

rù dì ar dìdüng qǐ shí zhǒngshyn x?nh? dtng w?i shísuǒ waizhang zhí x?nr?u ruǎn x?nkün n?ng x?n

入第二地,当起十种深心。何等为十?所谓:正直心、柔软心、堪能心、

tiáo fú x?n jì jìng x?n chúnshàn x?n bù zá x?n wú gù liàn x?n guǎng x?n dà x?n pú sà yǐ cǐ

调伏心、寂静心、纯善心、不杂心、无顾恋心、广心、大心。菩萨以此

shí x?n d? rù dì ar lí g?u dì

十心,得入第二离垢地。

f? zǐ pú sà zhù lí g?u dì xìng zì yuǎn lí yí qia shü shyng bù chù düo zhàng bù huáiyuàn han

佛子!菩萨住离垢地,性自远离一切杀生,不畜刀杖,不怀怨恨,

yǒu cán yǒu kuì r?n shù jù zú yú yí qia zh?ngshyng yǒu mìng zh? zht chángshyng lì yì cí niàn zh? x?n shì pú

有惭有愧,仁恕具足。于一切众 生有命之者,常 生利益慈念之心,是菩

sà shàng bù a x?n nǎo zhū zh?ngshyng h? kuàng yú tü qǐ zh?ngshyngxiǎng gù yǐ zh?ng yì ?r xíng shü hài xìng bù

萨尚不恶心恼诸众 生,何况于他起众 生 想,故以重意而行杀害?性不

tōu dào pú sà yú zì z? cái cháng zh? zhǐ zú yú tü cí shù bù yù q?n sǔn ru? wù shǔ tü qǐ

偷盗,菩萨于自资财,常知止足,于他慈恕,不欲侵损;若物属他,起

tü wù xiǎng zhōng bù yú cǐ ?r shyng dào x?n nǎi zhì cǎo ya bù yǔ bù qǔ h? kuàng qí yú z? shyng

他物想,终不于此。而生盗心,乃至草叶,不与不取,何况其余资生

zh? jù xìng bù xi? yín pú sà yú zì q? zh? zú bù qiú tü q? yú tü q? qia tü suǒ hù nǚ q?n

之具!性不邪淫,菩萨于自妻知足,不求他妻,于他妻妾、他所护女、亲

zú m?i dìng jí w?i fǎ suǒ hù shàng bù shyng yú tün rǎn zh? x?n h? kuàngc?ng shì kuàng yú fyi dào xìng bù wàng yǔ

族媒定及为法所护,尚不生于贪染之心,何况从事况于非道!性不妄语,

pú sà cháng zu? shí yǔ zhyn yǔ shí yǔ nǎi zhì mangzhōng yì bù rtn zu? fù cáng zh? yǔ wú x?n yù zu?

菩萨常作实语、真语、时语,乃至梦中亦不忍作覆藏之语,无心欲作,

h? kuàng gù fàn xìng bù liǎng sh? pú sà yú zhū zh?ngshyng wú lí jiàn x?n wú nǎo hài x?n bù jiüng cǐ yǔ

何况故犯?性不两舌,菩萨于诸众 生无离间心,无恼害心,不将此语

w?i p? bǐ gù ?r xiàng bǐ shuō bù jiüng bǐ yǔ w?i p? cǐ gù ?r xiàng cǐ shuō wai p? zht bù lìng p? yǐ p?

为破彼故而向彼说,不将彼语为破此故而向此说;未破者不令破,已破

zht bù zyngzhǎng bù xǐ lí jiàn bù la lí jiàn bù zu? lí jiàn yǔ bù shuō lí jiàn yǔ ru? shí ru? bù

者不增长,不喜离间,不乐离间,不作离间语,不说离间语,若实若不

shí xìng bù a kǒu suǒ wai dú hài yǔ cū guǎng yǔ kǔ tü yǔ lìng tü chyn han yǔ xiànqián yǔ

实,性不恶口。所谓:毒害语、粗犷语、苦他语、令他嗔恨语、现前语、

bù xiànqián yǔ bǐ a yǔ yōngjiàn yǔ bù kt la w?n yǔ w?n zht bù yua yǔ chyn fan yǔ rú huǒ shüo

不现前语、鄙恶语、庸贱语、不可乐闻语、闻者不悦语、嗔忿语、如火烧

x?n yǔ yuàn ji? yǔ ra nǎo yǔ bù kt ài yǔ bù kt la yǔ n?nghuài zì shyn tü shyn yǔ rú shì dtng

心语、怨结语、热恼语、不可爱语、不可乐语、能坏自身他身语,如是等

yǔ jiy x? sht lí cháng zu? rùn z? yǔ r?u ruǎn yǔ yua yì yǔ kt la w?n yǔ w?n zht xǐ yua yǔ

语皆悉舍离,常作润泽语、柔软语、悦意语、可乐闻语、闻者喜悦语、

shàn rù r?n x?n yǔ fyng yǎ diǎn z? yǔ duō r?n ài la yǔ duō r?n yua la yǔ shyn x?n yǒng yua yǔ xìng bù

善入人心语、风雅典则语、多人爱乐语、多人悦乐语、身心踊悦语、性不

qǐ yǔ pú sà cháng yào s? shtn yǔ shí yǔ shí yǔ yì yǔ fǎ yǔ shùn dào lǐ yǔ qiǎotiáo fú

绮语,菩萨常乐思审语、时语、实语、义语、法语、顺道理语、巧调伏

yǔ suí shí ch?uliáng ju? dìng yǔ shì pú sà nǎi zhì xì xiàoshàngh?ng s? shtn h? kuàng gù chū sǎn luàn zh? yán

语、随时筹量决定语。是菩萨乃至戏笑尚恒思审,何况故出散乱之言?

xìng bù tün yù pú sà yú tü cái wù tü suǒ z? y?ng bù shyng tün x?n bú yuàn bù qiú xìng lí chyn huì

性不贪欲,菩萨于他财物,他所资用,不生贪心,不愿不求。性离嗔恚,

pú sà yú yí qia zh?ngshyngh?ng qǐ cí x?n lì yì x?n üi mǐn x?n huün xǐ x?n h? rùn x?n sha sh?u x?n

菩萨于一切众 生恒起慈心、利益心、哀愍心、欢喜心、和润心、摄受心、

yǒng sht chyn han yuàn hài ra nǎo cháng s? shùnhang r?n cí y?u yì y?u lí xi? jiàn pú sà zhù yú zhang

永舍嗔恨、怨害、热恼,常思顺行,仁慈祐益。又离邪见,菩萨住于正

dào bù xíngzhün bǔ bù qǔ a jia x?n jiànzhang zhí wú kuáng wú chǎn yú f? fǎ syng qǐ ju? dìng xìn

道,不行占卜,不取恶戒,心见正直,无诳无谄,于佛法僧起决定信。

f? zǐ pú sà m? hy sà rú shì hù chí shí shàn ya dào cháng wú jiànduàn fù zu? shì niàn yí qia

佛子!菩萨摩诃萨如是护持十善业道,常无间断。复作是念:一切

zh?ngshyng du? a qù zht m? bù jiy yǐ shí bú shàn ya shì gù wǒ düng zì xiū zhanghang yì quàn yú tü lìng

众 生堕恶趣者,莫不皆以十不善业,是故我当自修正行,亦劝于他,令

xiū zhanghang h? yǐ gù ru? zì bù n?ng xiū xíngzhanghang lìng tü xiū zht wú yǒu shì chù f? zǐ cǐ

修正行。何以故?若自不能修行正行,令他修者,无有是处。佛子!此

pú sà m? hy sà fù zu? shì niàn shí bú shàn ya dào shì dì yù chù shyng a guǐ sh?ushyng y?n shí

菩萨摩诃萨复作是念:十不善业道,是地狱、畜生、饿鬼、受生因;十

shàn ya dào shì r?n tiün nǎi zhì yǒu dǐng chù sh?ushyng y?n y?u cǐ shàng pǐn shí shàn ya dào yǐ zhì huì xiū xí

善业道,是人天乃至有顶处受生因。又此上品十善业道,以智慧修习,

x?n xiá lia gù bù sün jia gù quy dà byi gù c?ng tü w?n shyng ?r xia liǎo gù ch?ngshyng w?n chang y?u cǐ

心狭劣故,怖三界故,阙大悲故,从他闻声而解了故,成 声闻乘。又此

shàng pǐn shí shàn ya dào xiū zhì q?ngjìng bù c?ng tü jiào zì ju? wù gù dà byi füngbiàn bù jù zú gù

上品十善业道,修治清净,不从他教,自觉悟故;大悲方便,不具足故;

wù xia shanshyn y?n yuán fǎ gù ch?ng dú ju? chang y?u cǐ shàng pǐn shí shàn ya dào xiū zhì q?ngjìng x?n guǎng wú

悟解甚深因缘法故;成独觉乘。又此上品十善业道,修治清净,心广无

liàng gù jù zú byi mǐn gù füngbiàn suǒ sha gù fü shyng dà yuàn gù bù sht zh?ngshyng gù x? qiú zhū f?

量故,具足悲愍故;方便所摄故;发生大愿故;不舍众 生故;希求诸佛

dà zhì gù jìng zhì pú sà zhū dì gù jìng xiū yí qia zhū dù gù ch?ng pú sà guǎng dà hang y?u cǐ shàng pǐn

大智故;净治菩萨诸地故;净修一切诸度故;成菩萨广大行。又此上品

shí shàn ya dào yí qia zhǒngq?ngjìng gù nǎi zhì zhang shí lì sì wú wai gù yí qia f? fǎ jiy d? ch?ng jiù

十善业道,一切种清净故;乃至证十力四无畏故;一切佛法皆得成就,

shì gù wǒ j?n dtngxíng shí shàn yìnglìng yí qia jù zú q?ngjìng rú shì füngbiàn pú sà düng xu?

是故我今等行十善,应令一切具足清净,如是方便,菩萨当学。

f? zǐ cǐ pú sà m? hy sà y?u zu? shì niàn shí bú shàn ya dào shàng zht dì yù y?n zhōng zht chù

佛子!此菩萨摩诃萨又作是念:十不善业道:上者地狱因,中者畜

shyng y?n xià zht a guǐ y?n yú zhōng shü shyng zh? zuì n?nglìngzh?ngshyng du? yú dì yù chù shyng a guǐ

生因,下者饿鬼因。于中,杀生之罪能令众 生堕于地狱、畜生、饿鬼;

ru? shyng r?n zhōng d? ar zhǒng guǒ bào y? zht duǎnmìng ar zht duō bìng tōu dào zh? zuì yì lìngzh?ngshyng du? sün

若生人中得二种果报,一者短命,二者多病。偷盗之罪亦令众 生堕三

a dào ru? shyng r?n zhōng d? ar zhǒng guǒ bào y? zht pín qi?ng ar zht g?ng cái bù d? zì zài xi? yín zh? zuì

恶道,若生人中得二种果报,一者贫穷,二者共财不得自在。邪淫之罪

yì lìngzh?ngshyng du? sün a dào ru? shyng r?n zhōng d? ar zhǒng guǒ bào y? zht q? bù zhynliáng ar zht bù d?

亦令众 生堕三恶道;若生人中得二种果报,一者妻不贞良,二者不得

suí yì juàn shǔ wàng yǔ zh? zuì yì lìngzh?ngshyng du? sün a dào ru? shyng r?n zhōng d? ar zhǒng guǒ bào y? zht

随意眷属。妄语之罪亦令众 生堕三恶道;若生人中得二种果报,一者

duō bai fti bàng ar zht w?i tü suǒ kuáng liǎng sh? zh? zuì yì lìngzh?ngshyng du? sün a dào ru? shyng r?n zhōng d?

多被诽谤,二者为他所诳。两舌之罪亦令众 生堕三恶道;若生人中得

ar zhǒng guǒ bào y? zht juàn shǔ guüi lí ar zht q?n zú bì a a kǒu zh? zuì yì lìngzh?ngshyng du? sün a dào

二种果报,一者眷属乖离,二者亲族弊恶。恶口之罪亦令众 生堕三恶道;

ru? shyng r?n zhōng d? ar zhǒng guǒ bào y? zht cháng w?n a shyng ar zht yán duō zhangs?ng qǐ yǔ zh? zuì yì lìng

若生人中得二种果报,一者常闻恶声,二者言多诤讼。绮语之罪亦令

zh?ngshyng du? sün a dào ru? shyng r?n zhōng d? ar zhǒng guǒ bào y? zht yán wú r?n sh?u ar zht yǔ bù míngliǎo

众 生堕三恶道;若生人中得二种果报,一者言无人受,二者语不明了。

tün yù zh? zuì yì lìngzh?ngshyng du? sün a dào ru? shyng r?n zhōng d? ar zhǒng guǒ bào y? zht x?n bù zh? zú

贪欲之罪亦令众 生堕三恶道;若生人中得二种果报,一者心不知足,

ar zht duō yù wú yàn chyn huì zh? zuì yì lìngzh?ngshyng du? sün a dào ru? shyng r?n zhōng d? ar zhǒng guǒ bào

二者多欲无厌。嗔恚之罪亦令众 生堕三恶道;若生人中得二种果报,

y? zht cháng bai tü r?n qiú qí chángduǎn ar zht h?ng bai yú tü zh? suǒ nǎo hài xi? jiàn zh? zuì yì lìngzh?ngshyng du?

一者常被他人求其长短,二者恒被于他之所恼害。邪见之罪亦令众 生堕

sün a dào ru? shyng r?n zhōng d? ar zhǒng guǒ bào y? zht shyng xi? jiàn jiü ar zht qí x?n chǎn qǔ f? zǐ

三恶道;若生人中得二种果报,一者生邪见家,二者其心谄曲。佛子!

shí bú shàn ya dào n?ngshyng cǐ dtng wú liàng wú biünzh?ng dà kǔ jù shì gù pú sà zu? rú shì niàn wǒ düngyuǎn lí

十不善业道能生此等无量无边众大苦聚,是故菩萨作如是念:我当远离

shí bú shàn dào yǐ shí shàn dào w?i fǎ yuányuàn ài la ün zhù zì zhù qí zhōng yì quàn tü r?n lìng zhù

十不善道,以十善道为法园苑,爱乐安住,自住其中,亦劝他人,令住

qí zhōng

其中。

f? zǐ cǐ pú sà m? hy sà fù yú yí qia zh?ngshyngshyng lì yì x?n ün la x?n cí x?n byi x?n

佛子!此菩萨摩诃萨复于一切众 生 生利益心、安乐心、慈心、悲心、

lián mǐn x?n sha sh?u x?n shǒu hù x?n zì jǐ x?n sh? x?n dà sh? x?n zu? shì niàn yán zh?ngshyng kt

怜愍心、摄受心、守护心、自己心、师心、大师心。作是念言:众 生可

mǐn du? yú xi? jiàn a huì a yù a dào ch?u lín wǒ yìnglìng bǐ zhù yú zhangjiàn xíngzhyn shí dào

愍,堕于邪见、恶慧、恶欲。恶道稠林,我应令彼住于正见,行真实道。

y?u zu? shì niàn yí qia zh?ngshyng fyn bi? bǐ wǒ hù xiüng p? huài d?u zhangchyn han chì rán bù x? wǒ düng

又作是念:一切众 生分别彼我,互相破坏,斗诤嗔恨,炽然不息;我当

lìng bǐ zhù yúwú shàng dà cí zh? zhōngy?u zu? shì niànyí qia zh?ngshyng tün qǔ wú yànw?i qiú cái lìxi?

令彼住于无上大慈之中。又作是念:一切众 生贪取无厌,唯求财利,邪

mìng zì hu?wǒ dünglìng bǐ zhù yú q?ngjìngshyn yǔ yì yazhangmìng fǎ zhōngy?u zu? shì niànyí qia zh?ngshyng

命自活;我当令彼住于清净身语意业。正命法中。又作是念:一切众 生

cháng suí sün dúzhǒngzhǒng fán nǎoy?n zh? chì ránbù jit zhì qiú chū yào füngbiànwǒ dünglìng bǐ chú mia yí

常随三毒。种 种烦恼,因之炽然,不解志求出要方便;我当令彼除灭一

qia fán nǎo dà huǒ ün zhì q?ngliáng nia pán zh? chù y?u zu? shì niàn yí qia zh?ngshyng w?i yú ch? zh?ng àn wàng

切烦恼大火,安置清凉涅槃之处。又作是念:一切众 生为愚痴重暗,妄

jiàn h?u m? zh? suǒ fù gù rù y?n yì ch?u lín sh? zhì huì guüngmíng xíngkuàng yt xiǎn dào qǐ zhū a jiàn

见厚膜之所覆故,入阴翳稠林,失智慧光明,行旷野险道,起诸恶见;

wǒ dünglìng bǐ d? wú zhàng ài q?ngjìng zhì yǎn zh? yí qia fǎ rú shí xiàng bù suí tü jiào y?u zu? shì niàn

我当令彼得无障碍清净智眼,知一切法如实相,不随他教。又作是念:

yí qia zh?ngshyng zài yú shyng sǐ xiǎn dào zh? zhōng jiüng du? dì yù chù shyng a guǐ rù a jiànwǎngzhōng

一切众 生在于生死险道之中,将堕地狱、畜生、饿鬼,入恶见网中,

w?i yú ch? ch?u lín suǒ mí suí zhú xi? dào xíngdiün dǎo hang pì rú máng r?n wú yǒu dǎo sh? fyi chū yào dào wai

为愚痴稠林所迷,随逐邪道,行颠倒行。譬如盲人无有导师,非出要道谓

w?i chū yào rù m? jìng jia a z?i suǒ sha suí shùn m? x?n yuǎn lí f? yì wǒ düng bá chū rú shì xiǎn nàn

为出要,入魔境界,恶贼所摄,随顺魔心,远离佛意。我当拔出如是险难,

lìng zhù wú wai yí qia zhì ch?ng y?u zu? shì niàn yí qia zh?ngshyng w?i dà pù shuǐ bō làng suǒ m? rù yù liú

令住无畏一切智城。又作是念:一切众 生为大瀑水波浪所没,入欲流、

yǒu liú wú míng liú jiàn liú shyng sǐ huí fú ài h? piüozhuǎn tuün chí byn j? bù xiá guün chá

有流、无明流、见流,生死、洄澓,爱河漂转,湍驰奔激,不暇观察。

w?i yù ju? huì ju? hài ju? suí zhú bù sht shynjiàn lu? chà yú zhōng zhí qǔ jiüng qí yǒng rù ài yù

为欲觉、恚觉、害觉、随逐不舍,身见罗刹,于中执取,将其永入爱欲

ch?u lín yú suǒ tün ài shynshyng rǎn zhu? zhù wǒ màn yuán fù ün liù chù jù lu? wú shàn jiù zht wú n?ng

稠林,于所贪爱深生染著,住我慢原阜,安六处聚落;无善救者,无能

dù zht wǒ düng yú bǐ qǐ dà byi x?n yǐ zhū shàn gyn ?r w?i jiù jì lìng wú züi huàn lí rǎn jì jìng zhù

度者。我当于彼起大悲心,以诸善根而为救济,令无灾患,离染寂静,住

yú yí qia zhì huì bǎo zhōu y?u zu? shì niàn yí qia zh?ngshyng chǔ shì láo yù duō zhū kǔ nǎo chánghuái ài zyng

于一切智慧宝洲。又作是念:一切众 生处世牢狱,多诸苦恼,常怀爱憎,

zì shyng yōu bù tün yù zh?ng xia zh? suǒ xì fù wú míngch?u lín yǐ w?i fù zhàng yú sün jia nai m? n?ng zì chū

自生忧怖,贪欲重械之所系缚,无明稠林以为覆障,于三界内莫能自出;

wǒ dünglìng bǐ yǒng lí sün yǒu zhù wú zhàng ài dà nia pán zhōng y?u zu? shì niàn yí qia zh?ngshyng zhí zhu? yú wǒ

我当令彼永离三有,住无障碍大涅槃中。又作是念:一切众 生执著于我,

yú zhū yùn kū zhái bù qiú chū lí y? liù chù kōng jù qǐ sì diün dǎo hang w?i sì dà dú sh? zh? suǒ q?n nǎo

于诸蕴窟宅不求出离,依六处空聚,起四颠倒行,为四大毒蛇之所侵恼,

wǔ yùn yuàn z?i zh? suǒ shü hài sh?u wú liàng kǔ wǒ dünglìng bǐ zhù yú zuì shang wú suǒ zhu? chù suǒ wai mia

五蕴怨贼之所杀害,受无量苦;我当令彼住于最胜无所著处,所谓:灭

yí qia zhàng ài wú shàng nia pán y?u zu? shì niàn y? qiy zh?ngshyng qí x?n xiá lia bù xíng zuì shàng yí qia zhì

一切障碍无上涅槃。又作是念:一切众 生其心狭劣,不行最上一切智

dào su? yù chū lí dàn yào shyng w?n pì zh? f? chang wǒ dünglìng zhù guǎng dà f? fǎ guǎng dà zhì huì f?

道,虽欲出离,但乐声闻辟支佛乘;我当令住广大佛法、广大智慧。佛

zǐ pú sà rú shì hù chí yú jia shànn?ngzyngzhǎng cí byi zh? x?n

子!菩萨如是护持于戒,善能增长慈悲之心。

f? zǐ pú sà zhù cǐ lí g?u dì yǐ yuàn lì gù d? jiàn duō f? suǒ wai jiàn duō bǎi f? duō

佛子!菩萨住此离垢地,以愿力故,得见多佛。所谓:见多百佛、多

qiün f? duō bǎi qiün f? duō yì f? duō bǎi yì f? duō qiün yì f? duō bǎi qiün yì f? rú shì nǎi zhì

千佛、多百千佛、多亿佛、多百亿佛、多千亿佛、多百千亿佛,如是乃至

jiàn duō bǎi qiün yì nu? yú tuō f? yú zhū f? suǒ yǐ guǎng dà x?n shyn x?n gōngjìng zūn zh?ng ch?ng shì g?ngyǎng

见多百千亿那由他佛。于诸佛所,以广大心深心恭敬尊重,承事供养,

y? fu yǐn shí w? jù y? yào yí qia z? shyng x? yǐ fang sh? yì yǐ gàngyǎng yí qia zh?ngsyng yǐ

衣服、饮食、卧具、医药,一切资生悉以奉施。亦以供养一切众僧,以

cǐ shàn gyn huí xiàng ü n?u duō lu? sün miǎo sün pú tí yú zhū f? suǒ yǐ zūn zh?ng x?n fù gangsh?uxíng shí shàn

此善根回向阿耨多罗三藐三菩提。于诸佛所,以尊重心,复更受行十善

dào fǎ suí qí suǒ sh?u nǎi zhì pú tí zhōng bù wàng sh? shì pú sà yú wú liàng bǎi qiün yì nu? yú tuō ji?

道法,随其所受,乃至菩提,终不忘失。是菩萨于无量百千亿那由他劫,

yuǎn lí qiün jí p? jia g?u gù bù sh? chí jia q?ngjìng mǎn zú pì rú zhyn j?n zhì fán shí zhōng rú fǎ liàn yǐ

远离悭嫉破戒垢故,布施持戒清净满足,譬如真金置矾石中,如法炼已,

lí yí qia g?u zhuǎn fù míngjìng pú sà zhù cǐ lí g?u dì yì fù rú shì yú wú liàng bǎi qiün yì nu? yú

离一切垢,转复明净。菩萨住此离垢地,亦复如是,于无量百千亿那由

tuō ji? yuǎn lí qiün jí p? jia g?u gù bù sh? chí jia q?ngjìng mǎn zú f? zǐ cǐ pú sà sì sha fǎ

他劫,远离悭嫉,破戒垢故,布施持戒,清净满足。佛子!此菩萨四摄法

zhōng ài yǔ piün duō shí bō lu? mì zhōng chí jia piün duō yú fyi bù xíng dàn suí lì suí fan

中,爱语偏多;十波罗蜜中,持戒偏多;余非不行,但随力随分。

f? zǐ shì míng l?a shuō pú sà m? hy sà dì ar lí g?u dì pú sà zhù cǐ dì duō zu? zhuǎn lún

佛子!是名略说:菩萨摩诃萨第二离垢地,菩萨住此地,多作转轮

shangwáng w?i dà fǎ zhǔ jù zú q? bǎo yǒu zì zài lì n?ng chú yí qia zh?ngshyngqiün tün p? jia g?u

圣王。为大法主,具足七宝,有自在力,能除一切众 生悭、贪、破戒垢,

yǐ shànfüngbiànlìng qí ün zhù shí shàn dào zhōng w?i dà sh? zhǔ zhōu jǐ wú jìn bù sh? ài yǔ lì yì t?ng

以善方便令其安住十善道中。为大施主,周给无尽,布施爱语,利益同

shì rú shì yí qia zhū suǒ zu? ya jiy bù lí niàn f? bù lí niàn fǎ bù lí niànsyng nǎi zhì bù lí niàn

事,如是一切诸所作业,皆不离念佛,不离念法,不离念僧,乃至不离念

jù zú yí qia zhǒng yí qia zhì zhì y?u zu? shì niàn wǒ düng yú yí qia zh?ngshyngzhōng w?i shǒu w?i shang

具足一切种、一切智智。又作是念:我当于一切众 生 中为首,为胜,

w?i shū shang w?i miào w?i wyi miào w?i shàng w?i wú shàng nǎi zhì w?i yí qia zhì zhì y? zhǐ zht shì pú

为殊胜、为妙、为微妙,为上、为无上,乃至为一切智智依止者。是菩

sà ru? yù sht jiü yú f? fǎ zhōng qín xíngj?ng jìn biànn?ng sht jiü q? zi wǔ yù jì chū jiü yǐ qín

萨若欲舍家于佛法中勤行精进,便能舍家、妻子、五欲。既出家已,勤

xíngj?ng jìn yú y? niànqǐng d? qiün sün mai d? jiànqiün f? zh? qiün f? sh?n lì n?ngd?ngqiün shì jia nǎi zhì

行精进,于一念顷得千三昧,得见千佛,知千佛神力,能动千世界,乃至

n?ng shì xiànqiünshyn yú y? yì shynn?ng shì xiànqiün pú sà yǐ w?i juàn shǔ ru? yǐ pú sà shū shangyuàn lì zì zài

能示现千身,于一一身能示现千菩萨以为眷属。若以菩萨殊胜愿力自在

shì xiàn gu? yú shì shù bǎi ji? qiün ji? nǎi zhì bǎi qiün yì nu? yú tuō ji? bù n?ng shù zh?

示现,过于是数,百劫、千劫、乃至百千亿那由他劫、不能数知。

tr shí j?n güngzàng pú sà yù ch?ngxuün qí yì ?r shuōs?ng yuy

尔时,金刚藏菩萨,欲重宣其义而说颂曰:

zhì zhí r?u ruǎn jí kün n?ng tiáo fú jì jìng yǔ chún shàn

质直柔软及堪能,调伏寂静与纯善,

sù chū shyng sǐ guǎng dà yì yǐ cǐ shí x?n rù ar dì

速出生死广大意,以此十心入二地。

zhù cǐ ch?ng jiù jia gōng d? yuǎn lí shü shyng bù nǎo hài

住此成就戒功德,远离杀生不恼害,

yì lí tōu dào jí xi? yín wàng a guüi lí wú yì yǔ

亦离偷盗及邪淫,妄恶乖离无义语。

bù tün cái wù cháng cí mǐn zhang dào zhí x?n wú chǎn wti

不贪财物常慈愍,正道直心无谄伪,

lí xiǎn sht màn jí tiáo r?u y? jiào ?r xíng bù fàng yì

离险舍慢极调柔,依教而行不放逸。

dì yù chù shyngsh?uzh?ng kǔ a guǐ shüo rán chū mtng yàn

地狱畜生受众苦,饿鬼烧然出猛焰,

yí qia jiy y?u zuì suǒ zhì wǒ düng lí bǐ zhù shí fǎ

一切皆由罪所致,我当离彼住实法。

r?n zhōng suí yì d? sh?ushyng nǎi zhì dǐngtiünchándìng la

人中随意得受生,乃至顶天禅定乐,

dú ju? shyng w?n f? chang dào jiy y?n shí shàn ?r ch?ng jiù

独觉声闻佛乘道,皆因十善而成就。

rú shì s? w?i bù fàng yì zì chí jìng jia jiào tü hù

如是思惟不放逸,自持净戒教他护,

fù jiàn qún shyngsh?uzh?ng kǔ zhuǎngangzyng yì dà byi x?n

复见群生受众苦,转更增益大悲心。

fán yú xi? zhì bù zhang xia chánghuái fan han duō zhangs?ng

凡愚邪智不正解,常怀忿恨多诤讼,

tün qiú jìng jia wú zú q? wǒ yìng lìng bǐ chú sün dú

贪求境界无足期,我应令彼除三毒。

yú ch? dà àn suǒ chán fù rù dà xiǎn dào xi? jiàn wǎng

愚痴大暗所缠覆,入大险道邪见网,

shyng sǐ l?ng kǎn yuàn suǒ jū wǒ yìnglìng bǐ cu? m? z?i

生死笼槛怨所拘,我应令彼摧魔贼。

sì liú piüodàng x?n m? nì sün jia f?n rú kǔ wú liàng

四流漂荡心没溺,三界焚如苦无量,

jì yùn w?i zhái wǒ zài zhōng w?i yù dù bǐ qín xíng dào

计蕴为宅我在中,为欲度彼勤行道。

sha qiú chū lí x?n xià lia sht yú zuì shàng f? zhì huì

设求出离心下劣,舍于最上佛智慧,

wǒ yù lìng bǐ zhù dà chang fü qín j?ng jìn wú yàn zú

我欲令彼住大乘,发勤精进无厌足。

pú sà zhù cǐ jí gōng d? jiàn wú liàng f? xiáng?ngyǎng

菩萨住此集功德,见无量佛咸供养,

yì ji? xiū zhì shàn gang míng rú yǐ hǎo yào liàn zhyn j?n

亿劫修治善更明,如以好药炼真金。

f? zǐ zhù cǐ zu? lún wáng pǔ huà zh?ngshyngxíng shí shàn

佛子住此作轮王,普化众 生行十善,

suǒ yǒu shàn fǎ jiy xiū xí w?i ch?ng shí lì jiù yú shì

所有善法皆修习,为成十力救于世。

yù sht wáng wai jí cái bǎo jí qì jū jiü y? f? jiào

欲舍王位及财宝,即弃居家依佛教,

yǒngmtngj?ng qín y? niànzhōng hu? qiün sün mai jiànqiün f?

勇猛精勤一念中,获千三昧见千佛。

suǒ yǒu zhǒngzhǒngsh?ntōng lì cǐ dì pú sà jiy n?ngxiàn

所有种 种神通力,此地菩萨皆能现,

yuàn lì suǒ zu? fù gu? cǐ wú liàng zì zài dù qún shyng

愿力所作复过此,无量自在度群生。

yí qia shì jiün lì yì zht suǒ xiū pú sà zuì shanghang

一切世间利益者,所修菩萨最胜行,

rú shì dì ar dì gōng d? w?i zhū f? zǐ yǐ küi yǎn

如是第二地功德,为诸佛子已开演。

f? zǐ d? w?n cǐ dì hang pú sà jìng jia nán s? yì

佛子得闻此地行,菩萨境界难思议,

mǐ bù gōngjìng x?n huün xǐ sàn huü kōngzhōng w?i g?ngyǎng

靡不恭敬心欢喜,散华空中为供养,

zàn yán shàn züi dà shünwáng cí x?n mǐn niàn zhū zh?ngshyng

赞言善哉大山王,慈心愍念诸众 生,

shànshuō zhì zht lǜ yí fǎ dì ar dì zhōng zh? hangxiàng

善说智者律仪法,第二地中之行相。

shì zhū pú sà wyi miào hang zhyn shí wú yì wú chü bi?

是诸菩萨微妙行,真实无异无差别,

w?i yù lì yì zhū qún shyng rú shì yǎn shuō zuì q?ngjìng

为欲利益诸群生,如是演说最清净。

yí qia r?n tiün g?ng yǎng zht yuàn w?i yǎn shuō dì sün dì

一切人天供养者,愿为演说第三地,

yǔ fǎ xiüngyìng zhū zhì ya rú qí jìng jia x? jù chǎn

与法相应诸智业,如其境界希具阐。

dà xiün suǒ yǒu sh? jia fǎ rtn rǔ j?ng jìn chán zhì huì

大仙所有施戒法,忍辱精进禅智慧,

jí yǐ füng biàn cí byi dào f? q?ng jìng hang yuàn jiy shuō

及以方便慈悲道,佛清净行愿皆说。

shí xia tuō yua fù qǐng yán wú wai dà shì j?n güng zàng

时解脱月复请言,无畏大士金刚藏,

yuàn shuō qù rù dì sün dì r?u h? x?n zht zhū gōng d?

愿说趣入第三地,柔和心者诸功德。

tr shí j?n güngzàng pú sà gào xia tuō yua pú sà yán f? zǐ pú sà m? hy sà yǐ jìng dì ar dì

尔时,金刚藏菩萨告解脱月菩萨言:佛子!菩萨摩诃萨已净第二地,

yù rù dì sün dì düng qǐ shí zhǒngshyn x?n h? dtng w?i shí suǒ wai q?ngjìng x?n ün zhù x?n yàn sht

欲入第三地,当起十种深心。何等为十?所谓:清净心、安住心、厌舍

x?n lí tün x?n bù tuì x?n jiün gù x?n míngshang x?n yǒngmtng x?n guǎng x?n dà x?n pú sà yǐ

心、离贪心、不退心、坚固心、明盛心、勇猛心、广心、大心。菩萨以

shì shí x?n d? rù dì sün dì

是十心,得入第三地。

f? zǐ pú sà m? hy sà zhù dì sün dì yǐ guün yí qia yǒu w?i fǎ rú shí xiàng suǒ wai wú cháng

佛子!菩萨摩诃萨住第三地已,观一切有为法如实相,所谓:无常

kǔ bù jìng bù ün yǐn bài huài bù jiǔ zhù chà nà shyng mia fyi c?ngqián jì shyng fyi xiàng h?u jì qù

苦、不净、不安隐,败坏不久住,刹那生灭,非从前际生,非向后际去,

fyi yú xiàn zài zhù y?u guün cǐ fǎ wú jiù wú y? yǔ yōu yǔ byi kǔ nǎo t?ng zhù ài zyng suǒ xì

非于现在住。又观此法无救、无依,与忧、与悲、苦恼同住,爱憎所系,

ch?u q? zhuǎn duō wú yǒu tíng j? tün huì ch? huǒ chì rán bù x? zh?nghuàn suǒ chán rì ya zyngzhǎng rú huàn

愁戚转多,无有停积。贪恚痴火炽然不息,众患所缠,日夜增长,如幻

bù shí jiàn rú shì yǐ yú yí qia yǒu w?i bai zyng yàn lí qù f? zhì huì jiàn f? zhì huì bù kt s? yì

不实。见如是已,于一切有为倍增厌离,趣佛智慧,见佛智慧不可思议、

wú dtng wú liàng nán d? wú zá wú nǎo wú yōu zhì wú wai ch?ng bù fù tuì huán n?ng jiù wú liàng kǔ

无等无量、难得无杂、无恼、无忧,至无畏城,不复退还,能救无量苦

nàn zh?ngshyng pú sà rú shì jiàn rú lái zhì huì wú liàng lì yì jiàn yí qia yǒu w?i wú liàng gu? huàn z? yú yí

难众 生。菩萨如是见如来智慧无量利益,见一切有为无量过患,则于一

qia zh?ngshyngshyng shí zhǒng üi mǐn x?n h? dtng w?i shí suǒ wai jiàn zhū zh?ngshyng gū dú wú y? shyng üi mǐn

切众 生 生十种哀愍心。何等为十?所谓:见诸众 生孤独无依,生哀愍

x?n jiàn zhū zh?ngshyng pín qi?ng kùn fá shyng üi mǐn x?n jiàn zhū zh?ngshyng sün dú huǒ rán shyng üi mǐn x?n

心;见诸众 生贫穷困乏,生哀愍心;见诸众 生三毒火然,生哀愍心;

jiàn zhū zh?ngshyng zhū yǒu láo yù zh? suǒ jìn bì shyng üi mǐn x?n jiàn zhū zh?ngshyng fán nǎo ch?u lín h?ng suǒ fù zhàng

见诸众 生诸有牢狱之所禁闭,生哀愍心;见诸众 生烦恼稠林恒所覆障,

shyng üi mǐn x?n jiàn zhū zh?ngshyng bú shànguün chá shyng üi mǐn x?n jiàn zhū zh?ngshyng wú shàn fǎ yù shyng üi

生哀愍心;见诸众 生不善观察,生哀愍心;见诸众 生无善法欲,生哀

mǐn x?n jiàn zhū zh?ngshyng sh? zhū f? fǎ shyng üi mǐn x?n jiàn zhū zh?ngshyng suí shyng sǐ liú shyng üi mǐn x?n

愍心;见诸众 生失诸佛法,生哀愍心;见诸众 生随生死流,生哀愍心;

jiàn zhū zh?ngshyng sh? xia tuō füngbiàn shyng üi mǐn x?n shì w?i shí

见诸众 生失解脱方便,生哀愍心;是为十。

pú sà rú shì jiànzh?ngshyng jia wú liàng kǔ nǎo fü dà j?ng jìn zu? shì niàn yán cǐ dtngzh?ngshyng wǒ

菩萨如是见众 生界无量苦恼,发大精进,作是念言:此等众 生我

yìng jiù wǒ yìng tuō wǒ yìngjìng wǒ yìng dù yìngzhu?shàn chù yìnglìng ün zhù yìnglìnghuün xǐ yìnglìng

应救,我应脱,我应净,我应度;应著善处,应令安住,应令欢喜,应令

zh? jiàn yìnglìngdiào fú yìnglìng nia pán pú sà rú shì yàn lí yí qia yǒu w?i rú shì mǐn niàn yí qia zh?ng

知见,应令调伏,应令涅槃。菩萨如是厌离一切有为,如是愍念一切众

shyng zh? yí qia zhì zhì yǒu shang lì yì yù y? rú lái zhì huì jiù dù zh?ngshyng zu? shì s? w?i cǐ zhū zh?ng

生,知一切智智有胜利益,欲依如来智慧救度众 生,作是思惟:此诸众

shyng du? zài fán nǎo dà kǔ zh? zhōng yǐ h? füngbiàn ?r n?ng bá jì lìng zhù jiū jìng nia pán zh? la biàn zu? shì

生堕在烦恼大苦之中,以何方便而能拔济?令住究竟涅槃之乐。便作是

niàn yù dù zh?ngshyng lìng zhù nia pán bù lí wú zhàng ài xia tuō zhì wú zhàng ài xia tuō zhì bù lí yí

念:欲度众 生,令住涅槃,不离无障碍解脱智;无障碍解脱智,不离一

qia fǎ rú shí ju? y? qiy fǎ rú shí ju? bù lí wú xíng wú shynghang huì guüng wú xíng wú shynghang huì guüng

切法如实觉;一切法如实觉,不离无行无生行慧光;无行无生行慧光,

bù lí chánshànqiǎo ju? dìngguün chá zhì chánshànqiǎo ju? dìngguün chá zhì bù lí shànqiǎo duō w?n pú sà rú shì guün

不离禅善巧决定观察智;禅善巧决定观察智,不离善巧多闻。菩萨如是观

chá liǎo zh? yǐ bai yú zhang fǎ qín qiú xiū xí rì ya w?i yuàn w?n fǎ xǐ fǎ la fǎ y? fǎ suí

察了知已,倍于正法勤求修习,日夜唯愿闻法、喜法、乐法、依法、随

fǎ xia fǎ shùn fǎ dào fǎ zhù fǎ hang fǎ pú sà rú shì qín qiú f? fǎ suǒ yǒu zhyn cái jiy wú

法、解法、顺法、到法、住法、行法。菩萨如是勤求佛法,所有珍财皆无

lìn x? bú jiàn yǒu wù nán d? kt zh?ng dàn yú n?ngshuō f? fǎ zh? r?n shyng nán züo xiǎng shì gù pú sà yú

吝惜,不见有物难得可重,但于能说佛法之人生难遭想。是故,菩萨于

nai wài cái w?i qiú f? fǎ x? n?ng sht sh? wú yǒu gōngjìng ?r bù n?ngxíng wú yǒu jiüo màn ?r bù n?ng sht wú

内外财,为求佛法悉能舍施。无有恭敬而不能行,无有憍慢而不能舍,无

yǒu ch?ng shì ?r bù n?ng zu? wú yǒu qín kǔ ?r bù n?ngsh?u ru? w?n y? jù wai c?ng w?n fǎ shyng dà huün xǐ

有承事而不能作,无有勤苦而不能受。若闻一句未曾闻法,生大欢喜,

shang d? sün qiün dà qiün shì jia mǎn zhōngzhyn bǎo ru? w?n y? jì wai w?n zhang fǎ shyng dà huün xǐ shang d? zhuǎn

胜得三千大千世界满中珍宝,若闻一偈未闻正法,生大欢喜,胜得转

lún shangwáng wai ru? d? y? jì wai c?ng w?n fǎ n?ngjìng pú sà hang shang d? dì shì fàn wáng wai zhù wú liàng

轮圣王位;若得一偈未曾闻法,能净菩萨行,胜得帝释梵王位,住无量

bǎi qiün ji? ru? yǒu r?n yán wǒ yǒu y? jù f? suǒ shuō fǎ n?ngjìng pú sà hang rǔ j?n ru? n?ng rù dà huǒ kyng

百千劫。若有人言:我有一句佛所说法,能净菩萨行,汝今若能入大火坑,

sh?u jí dà kǔ düng yǐ xiàng yǔ pú sà tr shí zu? rú shì niàn wǒ yǐ y? jù f? suǒ shuō fǎ jìng pú sà

受极大苦,当以相与。菩萨尔时作如是念:我以一句佛所说法,净菩萨

hang gù jiǎ shǐ sün qiün dà qiün shì jia dà huǒ mǎn zhōng shàng yù c?ng yú fàn tiün zh? shàng t?u shyn ?r xià q?n zì

行故,假使三千大千世界大火满中,尚欲从于梵天之上投身而下,亲自

sh?u qǔ kuàngxiǎo huǒ kyng ?r bù n?ng rù rán wǒ j?n zht w?i qiú f? fǎ yìngsh?u yí qia dì yù zh?ng kǔ h?

受取,况小火坑而不能入?然我今者为求佛法,应受一切地狱众苦,何

kuàng r?n zhōng zhū xiǎo kǔ nǎo pú sà rú shì fü qín j?ng jìn qiú yú f? fǎ rú qí suǒ w?n guün chá xiū xíng

况人中诸小苦恼?菩萨如是发勤精进求于佛法,如其所闻,观察修行。

cǐ pú sà d? w?n fǎ yǐ sha x?n ün zhù yú k?ngxián chù zu? shì s? w?i rú shuō xiū xíng nǎi d? f? fǎ

此菩萨得闻法已,摄心安住,于空闲处,作是思惟:如说修行乃得佛法,

fyi dàn kǒu yán ?r kt q?ngjìng

非但口言而可清净。

f? zǐ shì pú sà zhù cǐ fü guüng dì shí jí lí yù a bú shàn fǎ yǒu ju? yǒu guün lí shyng

佛子!是菩萨住此发光地时,即离欲恶不善法,有觉、有观,离生

xǐ la zhù chū chán mia ju? guün nai jìng yì x?n wú ju? wú guün dìngshyng xǐ la zhù dì ar chán

喜乐,住初禅;灭觉观,内净一心,无觉、无观,定生喜乐,住第二禅;

lí xǐ zhù sht yǒu niànzhang zh? shynsh?u la zhū shang suǒ shuōn?ng sht yǒu niànsh?u la zhù dì sün chán duàn

离喜住舍,有念正知,身受乐,诸圣所说能舍有念受乐,住第三禅;断

la xiün chú kǔ xǐ yōu mia bù kǔ bù la sht niànq?ngjìng zhù dì sì chán chüo yí qia sa xiǎng mia

乐先除,苦喜忧灭,不苦不乐,舍念清净,住第四禅。超一切色想,灭

yǒu duì xiǎng bù niànzhǒngzhǒngxiǎng rù wú biün xū kōng zhù xū kōng wú biün chù chüo yí qia xū kōng wú biün chù

有对想,不念种 种 想,入无边虚空,住虚空无边处。超一切虚空无边处,

rù wú biün shí zhù shí wú biün chù chüo yí qia shí wú biün chù rù wú shǎo suǒ yǒu zhù wú suǒ yǒu chù chüo

入无边识,住识无边处。超一切识无边处,入无少所有,住无所有处。超

yí qia wú suǒ yǒu chù zhù fyi yǒu xiǎng fyi wú xiǎng chù dàn suí shùn fǎ gù hang ?r wú suǒ yào zhu?

一切无所有处,住非有想非无想处,但随顺法故,行而无所乐著。

f? zǐ cǐ pú sà x?n suí yú cí guǎng dà wú liàng bù ar wú yuàn wú duì wú zhàng wú nǎo biàn

佛子!此菩萨心随于慈,广大无量不二,无怨无对,无障无恼,遍

zhì yí qia chù jìn fǎ jia xū kōng jia biàn yí qia shì jiün zhù byi xǐ sht yì fù rú shì

至一切处,尽法界虚空界,遍一切世间,住悲喜舍亦复如是。

f? zǐ cǐ pú sà d? wú liàngsh?ntōng lì n?ngd?ng dà dì yǐ y? shyn w?i duō shyn duō shyn w?i yì

佛子!此菩萨得无量神通力,能动大地,以一身为多身,多身为一

shyn hu? yǐn hu? xiǎn shí bì shünzhàng suǒ wǎng wú ài y?u rú xū kōng yú xū kōngzhōng jiü fū ?r qù

身,或隐,或显,石壁山障,所往无碍,犹如虚空;于虚空中跏趺而去,

t?ng yú fyi niǎo rù dì rú shuǐ lǚ shuǐ rú dì shyn chū yün yàn rú dà huǒ jù fù yǔ yú shuǐ y?u rú dà

同于飞鸟。入地如水,履水如地,身出烟焰,如大火聚;复雨于水犹如大

yún rì yua zài kōng yǒu dà wyi lì ?r n?ng yǐ shǒu m?n mō m? chù qí shyn zì zài nǎi zhì fàn shì cǐ

云,日月在空,有大威力,而能以手扪摸摩触,其身自在,乃至梵世。此

pú sà tiün tr q?ngjìng gu? yú r?n tr x? w?n r?n tiün ru? jìn ru? yuǎn suǒ yǒu y?n shyng nǎi zhì w?n ruì m?ng

菩萨天耳清净过于人耳,悉闻人天若近、若远所有音声,乃至蚊蚋、虻

yíngdtngshyng yì x? n?ng w?n cǐ pú sà yǐ tü x?n zhì rú shí ?r zh? tü zh?ngshyng x?n suǒ wai yǒu tün

蝇等声,亦悉能闻。此菩萨以他心智,如实而知他众 生心,所谓:有贪

x?n rú shí zh? yǒu tün x?n lí tün x?n rú shí zh? lí tün x?n yǒu chyn x?n lí chyn x?n yǒu ch? x?n

心、如实知有贪心,离贪心、如实知离贪心,有嗔心、离嗔心,有痴心、

lí ch? x?n yǒu fán nǎo x?n wú fán nǎo x?n xiǎo x?n guǎng x?n dà x?n wú liàng x?n l?a x?n fyi

离痴心,有烦恼心、无烦恼心,小心、广心,大心、无量心,略心、非

l?a x?n sàn x?n fyi sàn x?n dìng x?n fyi dìng x?n xia tuō x?n fyi xia tuō x?n yǒu shàng x?n wú shàng

略心,散心非散心,定心、非定心,解脱心、非解脱心,有上心、无上

x?n zá rǎn x?n fyi zá rǎn x?n guǎng x?n fyi guǎng x?n jiy rú shí zh? pú sà rú shì yǐ tü x?n zhì

心,杂染心、非杂染心,广心、非广心,皆如实知。菩萨如是以他心智

zh? zh?ngshyng x?n cǐ pú sà niàn zh? wú liàng sù mìng chü bi? suǒ wai niàn zh? yì shyng niàn zh? ar shyng

知众 生心。此菩萨念知无量宿命差别,所谓:念知一生、念知二生、

sün shyng sì shyng nǎi zhì shí shyng ar shí sün shí nǎi zhì bǎi shyng wú liàng bǎi shyng wú liàngqiün

三生、四生,乃至十生、二十、三十,乃至百生、无量百生、无量千

shyng wú liàng bǎi qiünshyng ch?ng ji? huài ji? ch?nghuài ji? wú liàngch?nghuài ji? wǒ c?ng zài mǒu chù

生、无量百千生,成劫、坏劫、成坏劫、无量 成坏劫。我曾在某处,

rú shì míng rú shì xìng rú shì zhǒng zú rú shì yǐn shí rú shì sh?umìng rú shì jiǔ zhù rú shì kǔ

如是名,如是姓,如是种族,如是饮食,如是寿命,如是久住,如是苦

la wǒ yú bǐ sǐ shyng yú mǒu chù c?ng mǒu chù sǐ shyng yú cǐ chù rú shì xíngzhuàng rú shì xiàng

乐。我于彼死,生于某处,从某处死,生于此处,如是形 状 ,如是相

mào rú shì yán y?n rú shì gu? qù wú liàng chü bi? jiy n?ng yì niàn cǐ pú sà tiün yǎn q?ngjìng gu?

貌,如是言音。如是过去,无量差别,皆能忆念。此菩萨,天眼清净过

yú r?n yǎn jiàn zhū zh?ngshyngshyng shí sǐ shí hào sa a sa shàn qù a qù suí ya ?r qù

于人眼,见诸众 生 生时、死时、好色、恶色,善趣、恶趣,随业而去。

ru? bǐ zh?ngshyngch?ng jiù shyn a xíng ch?ng jiù yǔ a xíng ch?ng jiù yì a xíng fti bàngxiánshang jù zú xi?

若彼众 生 成就身恶行,成就语恶行,成就意恶行,诽谤贤圣,具足邪

jiàn jí xi? jiàn ya y?n yuán shynhuàimìngzhōng bì du? a qù shyng dì yù zhōng ru? bǐ zh?ngshyngch?ng jiù shyn

见及邪见业因缘,身坏命终,必堕恶趣,生地狱中。若彼众 生 成就身

shànxíng ch?ng jiù yǔ shànxíng ch?ng jiù yì shànxíng bù bàngxiánshang jù zú zhangjiàn zhangjiàn ya y?n yuán

善行,成就语善行,成就意善行,不谤贤圣,具足正见,正见业因缘,

shynhuàimìngzhōngbì shyngshàn qùzhū tiün zh? zhōngpú sà tiün yǎn jiy rú shí zh?cǐ pú sàyú zhū chán sün

身坏命终,必生善趣,诸天之中。菩萨天眼皆如实知。此菩萨于诸禅三

mai sün m? bōdǐn?ng rù n?ng chūrán bù suí qí lì sh?ushyngdàn suí n?ng mǎnpú tí fan chùyǐ yì yuàn

昧三摩钵底,能入能出,然不随其力受生,但随能满菩提分处,以意愿

lì ?r shyng qí zhōng

力而生其中。

f? zǐ shì pú sà zhù cǐ fü guüng dì yǐ yuàn lì gù d? jiàn duō f? suǒ wai jiàn duō bǎi f?

佛子!是菩萨住此发光地,以愿力故,得见多佛。所谓:见多百佛,

jiàn duō qiün f? jiàn duō bǎi qiün f? nǎi zhì jiàn duō bǎi qiün yì nu? yú tuō f? x? yǐ guǎng dà x?n shyn x?n gōng

见多千佛,见多百千佛,乃至见多百千亿那由他佛,悉以广大心深心恭

jìng zūn zh?ng ch?ng shì g?ngyǎng y? fu yǐn shí w? jù tüng yào yí qia z? shyng x? yǐ fang sh? yì

敬尊重,承事供养,衣服、饮食、卧具、汤药、一切资生悉以奉施。亦

yǐ g?ngyǎng yí qia zh?ngsyng yǐ cǐ shàn gyn huí xiàng ü n?u duō lu? sün miǎo sün pú tí yú qí f? suǒ gōngjìngt?ng

以供养一切众僧,以此善根回向阿耨多罗三藐三菩提。于其佛所恭敬听

fǎ w?n yǐ sh?u chí suí lì xiū xíng cǐ pú sà guün yí qia fǎ bù shyng bù mia y?n yuán ?r yǒu jiàn fù

法,闻已受持,随力修行。此菩萨观一切法不生不灭,因缘而有,见缚

xiün mia yí qia yù fù sa fù yǒu fù wú míng fù jiy zhuǎn wyi b? yú wú liàng bǎi qiün yì nu? yú

先灭,一切欲缚、色缚、有缚、无明缚、皆转微薄,于无量百千亿那由

tuō ji? bù j? jí gù xi? tün xi? chyn jí yǐ xi? ch? x? d? chú duàn suǒ yǒu shàn gyn zhuǎngangmíngjìng

他劫不积集故,邪贪、邪嗔及以邪痴,悉得除断,所有善根转更明净。

f? zǐ pì rú zhyn j?n shànqiǎoliàn zhì changliǎng bù jiǎn zhuǎngangmíngjìng pú sà yì fù rú shì zhù cǐ

佛子!譬如真金善巧炼治,称 两不减,转更明净。菩萨亦复如是,住此

fü guüng dì bù j? jí gù xi? tün xi? chyn jí yǐ xi? ch? jiy d? chú duàn suǒ yǒu shàn gyn zhuǎngang

发光地,不积集故,邪贪、邪嗔、及以邪痴,皆得除断,所有善根转更

míngjìng cǐ pú sà rtn rǔ x?n r?u h? x?n xi? shùn x?n yua mti x?n bù chyn x?n bù d?ng x?n bù zhu?

明净。此菩萨忍辱心、柔和心、谐顺心、悦美心、不嗔心、不动心、不浊

x?n wú güo xià x?n bù wàng bào x?n bào yn x?n bù chǎn x?n bù kuáng x?n wú xiǎn bì x?n jiy zhuǎnq?ng

心、无高下心、不望报心、报恩心、不谄心、不诳心、无险诐心皆转清

jìng cǐ pú sà yú sì sha zhōng lì hangpiün duō shí bō lu? mì zhōng rtn bō lu? mì piün duō yú fyi bù

净。此菩萨于四摄中,利行偏多,十波罗蜜中,忍波罗蜜偏多;余非不

xiū dàn suí lì suí fan

修,但随力随分。

f? zǐ shì míng pú sà dì sün fü guüng dì pú sà zhù cǐ dì duō zu? sün shí sün tiünwáng n?ng yǐ

佛子!是名菩萨第三发光地。菩萨住此地,多作三十三天王,能以

füngbiàn lìng zhū zh?ngshyng sht lí tün yù bù sh? ài yǔ lì hangt?ng shì rú shì yí qia zhū suǒ zu? ya

方便,令诸众 生舍离贪欲,布施爱语、利行同事。如是一切诸所作业,

jiy bù lí niàn f? bù lí niàn fǎ bù lí niànsyng nǎi zhì bù lí niàn jù zú yí qia zhǒng yí qia zhì zhì

皆不离念佛,不离念法,不离念僧,乃至不离念具足一切种、一切智智。

fù zu? shì niàn wǒ düng yú yí qia zh?ngshyngzhōng w?i shǒu w?i shang w?i shū shang w?i miào w?i wyi miào

复作是念:我当于一切众 生 中为首,为胜,为殊胜,为妙,为微妙,

w?i shàng w?i wú shàng nǎi zhì w?i yí qia zhì zhì y? zhǐ zht ru? qín xíngj?ng jìn yú y? niànqǐng d? bǎi

为上,为无上,乃至为一切智智依止者。若勤行精进,于一念顷,得百

qiün sün mai d? jiàn bǎi qiün f? zh? bǎi qiün f? sh?n lì n?ngd?ng bǎi qiün f? shì jia nǎi zhì shì xiàn bǎi qiünshyn

千三昧,得见百千佛,知百千佛神力,能动百千佛世界,乃至示现百千身,

y? yì shyn bǎi qiün pú sà yǐ w?i juàn shǔ ru? yǐ pú sà shū shangyuàn lì zì zài shì xiàn gu? yú cǐ shù bǎi

一一身百千菩萨以为眷属。若以菩萨殊胜愿力自在示现,过于此数,百

ji? qiün ji? nǎi zhì bǎi qiün yì nu? yú tuō ji? bù n?ng shù zh?

劫、千劫乃至百千亿那由他劫不能数知。

tr shí j?n güngzàng pú sà yù ch?ngxuün qí yì ?r shuōs?ng yuy

尔时,金刚藏菩萨欲重宣其义而说颂曰:

q?ngjìng ün zhù míngshang x?n yàn lí wú tün wú hài x?n

清净安住明盛心,厌离无贪无害心,

jiün gù yǒngmtngguǎng dà x?n zhì zht yǐ cǐ rù sün dì

坚固勇猛广大心,智者以此入三地。

pú sà zhù cǐ fü guüng dì guün zhū hang fǎ kǔ wú cháng

菩萨住此发光地,观诸行法苦无常,

bù jìng bài huài sù gu? mia wú jiün wú zhù wú lái wǎng

不净败坏速归灭,无坚无住无来往。

guün zhū yǒu w?i rú zh?ngbìng yōu byi kǔ nǎo hu? suǒ chan

观诸有为如重病,忧悲苦恼惑所缠,

sün dú mtng huǒ h?ng chì rán wú shǐ shí lái bù xiū x?

三毒猛火恒炽然,无始时来不休息。

yàn lí sün yǒu bù tün zhu? zhuün qiú f? zhì wú yì niàn

厌离三有不贪著,专求佛智无异念,

nán ca nán s? wú dtng lún wú liàng wú biün wú b? nǎo

难测难思无等伦,无量无边无逼恼。

jiàn f? zhì yǐ mǐn zh?ngshyng gū dú wú y? wú jiù hù

见佛智已愍众 生,孤独无依无救护,

sün dú chì rán cháng kùn fá zhù zhū yǒu yù h?ngsh?u kǔ

三毒炽然常困乏,住诸有狱恒受苦。

fán nǎo chán fù máng wú mù zhì la xià lia sàng fǎ bǎo

烦恼缠覆盲无目,志乐下劣丧法宝,

suí shùnshyng sǐ bù nia pán wǒ yìng jiù bǐ qín j?ng jìn

随顺生死怖涅槃,我应救彼勤精进。

jiüng qiú zhì huì yì zh?ngshyng s? h? füngbiànlìng xia tuō

将求智慧益众 生,思何方便令解脱?

bù lí rú lái wú ài zhì bǐ fù wú shyng huì suǒ qǐ

不离如来无碍智,彼复无生慧所起。

x?n niàn cǐ huì c?ng w?n d? rú shì s? w?i zì qín lì

心念此慧从闻得,如是思惟自勤励,

rì ya t?ng xí wú jiàn rán w?i yǐ zhang fǎ w?i zūn zh?ng

日夜听习无间然,唯以正法为尊重。

gu? ch?ng cái bai zhū zhyn bǎo q? zi juàn shǔ jí wáng wai

国城财贝诸珍宝,妻子眷属及王位,

pú sà w?i fǎ qǐ jìng x?n rú shì yí qia jiy n?ng sht

菩萨为法起敬心,如是一切皆能舍。

t?u mù tr bí sh? yá chǐ shǒu zú gǔ suǐ x?n xua r?u

头目耳鼻舌牙齿,手足骨髓心血肉,

cǐ dtng jiy sht wai w?i nán dàn yǐ w?n fǎ w?i zuì nán

此等皆舍未为难,但以闻法为最难。

sha yǒu r?n lái yǔ pú sà shú n?ng t?u shyn dà huǒ jù

设有人来语菩萨,孰能投身大火聚,

wǒ düng yǔ rǔ f? fǎ bǎo w?n yǐ t?u zh? wú qia jù

我当与汝佛法宝?闻已投之无怯惧。

jiǎ shǐ huǒ mǎn sün qiün jia shyn c?ng fàn shì ?r t?u rù

假使火满三千界,身从梵世而投入,

w?i qiú fǎ gù bù w?i nán kuàng fù r?n jiün zhū xiǎo kǔ

为求法故不为难,况复人间诸小苦。

c?ng chū fü yì zhì d? f? qí jiün suǒ yǒu ü bí kǔ

从初发意至得佛,其间所有阿鼻苦,

w?i w?n fǎ gù jiy n?ngsh?u h? kuàng r?n zhōng zhū kǔ shì

为闻法故皆能受,何况人中诸苦事。

w?n yǐ rú lǐ zhang s? w?i hu? d? sì chán wú sa dìng

闻已如理正思惟,获得四禅无色定,

sì dtng wǔ tōng cì dì qǐ bù suí qí lì ?r sh?ushyng

四等五通次第起,不随其力而受生。

pú sà zhù cǐ jiàn duō f? g?ng yǎng t?ng w?n x?n ju? dìng

菩萨住此见多佛,供养听闻心决定,

duàn zhū xi? hu? zhuǎnq?ngjìng rú liànzhyn j?n tǐ wú jiǎn

断诸邪惑转清净,如炼真金体无减。

zhù cǐ duō zu? düo lì wáng huà dǎo wú liàng zhū tiünzh?ng

住此多作忉利王,化导无量诸天众,

lìng sht tün x?n zhù shàn dào yí xiàngzhuün qiú f? gōng d?

令舍贪心住善道,一向 专求佛功德。

f? zǐ zhù cǐ qín j?ng jìn bǎi qiün sün mai jiy jù zú

佛子住此勤精进,百千三昧皆具足,

jiàn bǎi qiün f? xiàng yán shyn ru? yǐ yuàn lì fù gu? shì

见百千佛相严身,若以愿力复过是。

yí qia zh?ngshyng pǔ lì yì bǐ zhū pú sà zuì shànghang

一切众 生普利益,彼诸菩萨最上行,

rú shì suǒ yǒu dì sün dì wǒ y? qí yì yǐ jit shì

如是所有第三地,我依其义已解释。


华严经教念网:http://www.lshuayanjing.com

文章推荐:

佛教如何求姻缘感应

佛教供灯感应

佛学因果感应

佛教中富贵的感应

佛咒的感应