华严经教念网

《大方广佛华严经注音》19

编辑:鸿博 · 时间:2020-04-10

《大方广佛华严经注音》19

shēng ya m? tiān gōng pǐn dì shí jiǔ

升夜摩天宫品第十九

ěr shí rú lái wēi sh?n lì gù shí fāng yí qia shì jia yī yī sì tiān xià nán yán fú tí jí xū mí

尔时,如来威神力故,十方一切世界,一一四天下南阎浮提,及须弥

dǐngshàng jiē jiàn rú lái chǔ yú zh?ng huì bǐ zhū pú sà xī yǐ f? sh?n lì gù ?r yǎn shuō fǎ m? bù zì wai

顶上,皆见如来处于众会。彼诸菩萨悉以佛神力故而演说法,莫不自谓

h?ng duì yú f?

恒对于佛。

ěr shí shì zūn bù lí yí qia pú tí shù xià jí xū mí shāndǐng ?r xiàng yú bǐ ya m? tiāngōng bǎo

尔时,世尊不离一切菩提树下,及须弥山顶,而向于彼夜摩天宫宝

zhuāng yán diàn shí ya m? tiānwáng yáo jiàn f? lái jí yǐ sh?n lì yú qí diàn nai huà zu? bǎo lián huā zàng shī

庄 严殿。时,夜摩天王遥见佛来,即以神力,于其殿内化作宝莲华藏师

zǐ zhī zu? bǎi wàn c?ng jí yǐ w?i zhuāng yán bǎi wàn jīn wǎng yǐ w?i jiāo lu? bǎi wàn huā zhàng bǎi wàn mán zhàng

子之座,百万层级以为 庄 严,百万金网以为交络,百万华帐、百万鬘帐、

bǎi wàn xiāngzhàng bǎi wàn bǎo zhàng mí fù qí shàng huā gài mán gài xiāng gài bǎo gài ga yì bǎi wàn

百万香 帐、百万宝帐弥覆其上。华盖、鬘盖、香盖、宝盖各亦百万,

zhōu huí bù lia bǎi wàn guāngmíng ?r w?i zhào yào bǎi wàn ya m? tiānwánggōngjìngdǐng lǐ bǎi wàn fàn wángyǒng

周回布列;百万光明,而为照曜;百万夜摩天王恭敬顶礼;百万梵王踊

yua huān xǐ bǎi wàn pú sà chēngyáng zàn tàn bǎi wàn tiān yua ga z?u bǎi wàn zhǒng fǎ yīn xiāng xù bù duàn bǎi

跃欢喜;百万菩萨称扬赞叹;百万天乐各奏百万种法音,相续不断;百

wàn zhǒng huā yún bǎi wàn zhǒng mán yún bǎi wàn zhǒngzhuāng yán jù yún bǎi wàn zhǒng yī yún zhōu zā mí fù

万种华云,百万种鬘云,百万种 庄 严具云,百万种衣云,周匝弥覆;

bǎi wàn zhǒng m? ní yún guāngmíngzhào yào c?ng bǎi wàn zhǒngshàn gēn suǒ shēng bǎi wàn zhū f? zhī suǒ hù chí bǎi

百万种摩尼云,光明照曜。从百万种善根所生,百万诸佛之所护持,百

wàn zhǒng fú d? zhī suǒ zēngzhǎng bǎi wàn zhǒngshēn xīn bǎi wàn zhǒng shì yuàn zhī suǒ yán jìng bǎi wàn zhǒnghang zhī

万种福德之所增长,百万种深心、百万种誓愿之所严净,百万种行之

suǒ shēng qǐ bǎi wàn zhǒng fǎ zhī suǒ jiàn lì bǎi wàn zhǒngsh?ntōng zhī suǒ biànxiàn h?ng chū bǎi wàn zhǒng yán yīn xiǎn

所生起,百万种法之所建立,百万种神通之所变现,恒出百万种言音显

shì zhū fǎ

示诸法。

shí bǐ tiānwáng fū zhì zu? yǐ xiàng f? shì zūn qǔ gōng h? zhǎng gōngjìng zūn zh?ng ?r b? f? yán shàn

时,彼天王敷置座已,向佛世尊曲躬合掌,恭敬尊重而白佛言:善

lái shì zūn shàn lái shàn shì shàn lái rú lái yìngzhangděng ju? w?i yuàn āi mǐn chǔ cǐ gōngdiàn shí f?

来世尊!善来善逝!善来如来应正等觉!唯愿哀愍,处此宫殿﹗时,佛

sh?uqǐng jí shēng bǎo diàn yí qia shí fāng xī yì rú shì

受请,即升宝殿;一切十方悉亦如是。

ěr shí tiānwáng jí zì yì niàn gu? qù f? suǒ suǒ zh?ngshàn gēn ch?ng f? sh?n lì ?r shuōs?ng yán

尔时,天王即自忆念过去佛所所种善根,承佛神力而说颂言:

míngchēng rú lái w?n shí fāng zhū jí xiángzhōng zuì wú shàng

名称如来闻十方,诸吉祥 中最无上,

bǐ c?ng rù cǐ pǔ yán diàn

shì gù cǐ chù zuì jí xiáng

kǔ hang rú lái lì shì jiān

zhū jí xiángzhōng zuì wú shàng

bǐ c?ng rù cǐ shàn yán diàn

shì gù cǐ chù zuì jí xiáng

wú shang rú lái jù zh?ng d?

zhū jí xiángzhōng zuì wú shàng

bǐ c?ng rù cǐ pǔ yǎn diàn

shì gù cǐ chù zuì jí xiáng

wú qù rú lái lùn zhōngxi?ng

zhū jí xiángzhōng zuì wú shàng

bǐ c?ng rù cǐ miào xiāng diàn

shì gù cǐ chù zuì jí xiáng

shangtiān rú lái shì zhōngdēng

zhū jí xiángzhōng zuì wú shàng

bǐ c?ng rù cǐ bǎo xiāng diàn

shì gù cǐ chù zuì jí xiáng

shàn ju? rú lái wú yǒu shī

zhū jí xiángzhōng zuì wú shàng

bǐ c?ng rù cǐ wú g?u diàn

shì gù cǐ chù zuì jí xiáng

ráo yì rú lái lì shì jiān

zhū jí xiángzhōng zuì wú shàng

bǐ c?ng rù cǐ shū shang diàn

shì gù cǐ chù zuì jí xiáng

rán dēng rú lái zhào shì jiān

zhū jí xiángzhōng zuì wú shàng

bǐ c?ng rù cǐ zhuāng yán diàn

shì gù cǐ chù zuì jí xiáng

xǐ mù rú lái jiàn wú ài

zhū jí xiángzhōng zuì wú shàng

bǐ c?ng rù cǐ qīng jìng diàn

shì gù cǐ chù zuì jí xiáng

bǎo wáng rú lái shì jiāndēng

zhū jí xiángzhōng zuì wú shàng

bǐ c?ng rù cǐ m? ní diàn shì gù cǐ chù zuì jí xiáng

彼曾入此摩尼殿,是故此处最吉祥。宝王如来世间灯,诸吉祥 中最无上,

彼曾入此清净殿,是故此处最吉祥。喜目如来见无碍,诸吉祥 中最无上,

彼曾入此 庄 严殿,是故此处最吉祥。然灯如来照世间,诸吉祥 中最无上,

彼曾入此殊胜殿,是故此处最吉祥。饶益如来利世间,诸吉祥 中最无上,

彼曾入此无垢殿,是故此处最吉祥。善觉如来无有师,诸吉祥 中最无上,彼曾入此宝香殿,是故此处最吉祥。

胜天如来世中灯,诸吉祥 中最无上,彼曾入此妙香殿,是故此处最吉祥。

无去如来论中 雄,诸吉祥 中最无上,彼曾入此普眼殿,是故此处最吉祥。

无胜如来具众德,诸吉祥 中最无上,彼曾入此善严殿,是故此处最吉祥。

苦行如来利世间,诸吉祥 中最无上,彼曾入此普严殿,是故此处最吉祥。

rú cǐ shì jia zhōng ya m? tiānwángch?ng f? sh?n lì yì niànwǎng xī zhū f? gōng d? chēngyáng zàn tàn

如此世界中,夜摩天王承佛神力,忆念往昔诸佛功德,称扬赞叹;

shí fāng shì jia ya m? tiānwáng xī yì rú shì tàn f? gōng d?

十方世界夜摩天王悉亦如是,叹佛功德。

ěr shí shì zūn rù m? ní zhuāng yán diàn yú bǎo lián huā zàng shī zǐ zu? shàng ji? jiā fū zu? cǐ diàn hū

尔时,世尊入摩尼 庄 严殿,于宝莲华藏师子座上结跏趺坐。此殿忽

rán guǎng b? kuānr?ng rú qí tiānzh?ng zhū suǒ zhù chù shí fāng shì jia xī yì rú shì

然广博宽容,如其天众诸所住处,十方世界悉亦如是。

ya m? gōng zhōng jì zàn pǐn dì ar shí

夜摩宫中偈赞品第二十

ěr shí f? sh?n lì gù shí fāng ga yǒu yī dà pú sà yī yī ga yǔ f? chà wēi ch?n shù pú sà jù

尔时,佛神力故,十方各有一大菩萨,一一各与佛刹微尘数菩萨俱,

c?ng shí wàn f? chà wēi ch?n shù gu? tǔ wài zhū shì jia zhōng ?r lái jí huì qí míng yuē gōng d? lín pú sà

从十万佛刹微尘数国土外诸世界中,而来集会。其名曰:功德林菩萨、

huì lín pú sà shang lín pú sà wú wai lín pú sà cán kuì lín pú sà jīng jìn lín pú sà lì lín pú

慧林菩萨、胜林菩萨、无畏林菩萨、惭愧林菩萨、精进林菩萨、力林菩

sà háng lín pú sà ju? lín pú sà zhì lín pú sà cǐ zhū pú sà suǒ c?ng lái gu? suǒ wai qīn huì shì

萨、行林菩萨、觉林菩萨、智林菩萨。此诸菩萨所从来国,所谓:亲慧世

jia chuáng huì shì jia bǎo huì shì jia shang huì shì jia dēng huì shì jia jīn gāng huì shì jia ān la huì

界、幢 慧世界、宝慧世界、胜慧世界、灯慧世界、金刚慧世界、安乐慧

shì jia rì huì shì jia jìng huì shì jia fàn huì shì jia cǐ zhū pú sà ga yú f? suǒ jìng xiū fàn hang

世界、日慧世界、净慧世界、梵慧世界。此诸菩萨,各于佛所净修梵行,

suǒ wai cháng zhù yǎn f? wú shang yǎn f? wú zhù yǎn f? bù d?ng yǎn f? tiān yǎn f? xia tuō yǎn f?

所谓:常住眼佛、无胜眼佛、无住眼佛、不动眼佛、天眼佛、解脱眼佛、

shěn dì yǎn f? míngxiàng yǎn f? zuì shàng yǎn f? gàn qīng yǎn f? shì zhū pú sà zhì f? suǒ yǐ dǐng lǐ

审谛眼佛、明相眼佛、最上眼佛、绀青眼佛。是诸菩萨至佛所已,顶礼

f? zú suí suǒ lái fāng ga huà zu? m? ní zàng shī zǐ zhī zu? yú qí zu? shàng ji? jiā fū zu? rú cǐ shì

佛足,随所来方,各化作摩尼藏师子之座,于其座上结跏趺坐;如此世

jia zhōng ya m? tiānshàng pú sà lái jí yí qia shì jia xī yì rú shì qí zhū pú sà shì jia rú lái suǒ

界中,夜摩天上菩萨来集,一切世界悉亦如是。其诸菩萨世界如来,所

yǒu míng hào xī děng wú bi?

有名号悉等无别。

ěr shí shì zūn c?ngliǎng zú shàngfàng bǎi qiān yì miào sa guāngmíng pǔ zhào shí fāng yí qia shì jia ya m?

尔时,世尊从两足上放百千亿妙色光明,普照十方一切世界;夜摩

gōngzhōng f? jí dà zh?ng mǐ bù jiē xiàn

宫中,佛及大众靡不皆现。

ěr shí gōng d? lín pú sà ch?ng f? wēi lì pǔ guān shí fāng ?r shuōs?ng yán

尔时,功德林菩萨承佛威力,普观十方而说颂言:

f? fàng dà guāng míng pǔ zhào yú shí fāng

佛放大光明,普照于十方,

xī xiàn tiān r?n zūn tōng dá wú zhàng ài

悉见天人尊,通达无障碍。

f? zu? ya m? gōng pǔ biàn shí fāng jia

佛坐夜摩宫,普遍十方界,

cǐ shì shan qí ta shì jiān suǒ xī yǒu

此事甚奇特,世间所希有。

xū ya m? tiān wáng jì zàn shí rú lái

须夜摩天王,偈赞十如来,

rú cǐ huì suǒ xiàn yí qia chù xián ěr

如此会所见,一切处咸尔。

bǐ zhū pú sà zh?ng jiē t?ng wǒ děng míng

彼诸菩萨众,皆同我等名,

shí fāng yí qia chù yǎn shuō wú shàng fǎ

十方一切处,演说无上法。

suǒ c?ng zhū shì jia míng hào yì wú bi?

所从诸世界,名号亦无别,

ga yú qí f? suǒ jìng xiū yú fàn hang

各于其佛所,净修于梵行。

bǐ zhū rú lái děng míng hào xī yì t?ng

彼诸如来等,名号悉亦同,

gu? tǔ jiē fēng la sh?n lì xī zì zài

国土皆丰乐,神力悉自在。

shí fāng yí qia chù jiē wai f? zài cǐ

十方一切处,皆谓佛在此,

hu? xiàn zài r?n jiān hu? xiàn zhù tiān gōng

或见在人间,或见住天宫。

rú lái pǔ ān zhù yí qia zhū gu? tǔ

如来普安住,一切诸国土,

wǒ děng jīn jiàn f? chù cǐ tiān gōng diàn

我等今见佛,处此天宫殿。

xī fā pú tí yuàn pǔ jí shí fāng jia

昔发菩提愿,普及十方界,

shì gù f? wēi lì chōngbiàn nán sī yì

是故佛威力,充遍难思议。

yuǎn lí shì suǒ tān jù zú wú biān d?

远离世所贪,具足无边德,

gù hu? sh?ntōng lì zh?ngshēng mǐ bú xiàn

故获神通力,众 生靡不见。

y?u xíng shí fāng jia rú kōng wú suǒ ài

游行十方界,如空无所碍,

yì shēn wú liàngshēn qí xiàng bù kě d?

一身无量身,其相不可得。

f? gōng d? wú biān yún h? kě ca zhī

佛功德无边,云何可测知?

wú zhù yì wú qù pǔ rù yú fǎ jia

无住亦无去,普入于法界。

ěr shí huì lín pú sà ch?ng f? wēi lì pǔ guān shí fāng ?r shuōs?ng yán

尔时,慧林菩萨承佛威力,普观十方而说颂言:

shì jiān dà dǎo shī lí g?u wú shàng zūn

世间大导师,离垢无上尊,

bù kě sī yì ji? nán kě d? zhí yù

不可思议劫,难可得值遇。

f? fàng dà guāng míng shì jiān mǐ bù jiàn

佛放大光明,世间靡不见,

w?i zh?ngguǎng kāi yǎn ráo yì zhū qún shēng

为众 广开演,饶益诸群生。

rú lái chū shì jiān w?i shì chú chī míng

如来出世间,为世除痴冥,

rú shì shì jiān dēng xī yǒu nán kě jiàn

如是世间灯,希有难可见。

yǐ xiū shī jia rěn jīng jìn jí chán dìng

已修施戒忍,精进及禅定,

bō rě bō lu? mì yǐ cǐ zhào shì jiān

般若波罗蜜,以此照世间。

rú lái wú yǔ děng qiú bǐ bù kě d?

如来无与等,求比不可得,

bù liǎo fǎ zhēn shí wú yǒu n?ng d? jiàn

不了法真实,无有能得见。

f? shēn jí sh?n tōng zì zài nán sī yì

佛身及神通,自在难思议,

wú qù yì wú lái shuō fǎ dù zh?ngshēng

无去亦无来,说法度众 生。

ru? yǒu d? jiàn w?n qīng jìng tiān r?n shī

若有得见闻,清净天人师,

yǒng chū zhū a qù shě lí yí qia kǔ

永出诸恶趣,舍离一切苦。

wú liàng wú shù ji? xiū xí pú tí hang

无量无数劫,修习菩提行,

bù n?ng zhī cǐ yì bù kě d? ch?ng f?

不能知此义,不可得成佛。

bù kě sī yì ji? g?ng yǎng wú liàng f?

不可思议劫,供养无量佛,

ru? n?ng zhī cǐ yì gōng d? chāo yú bǐ

若能知此义,功德超于彼。

wú liàng chà zhēn bǎo mǎn zhōng shī yú f?

无量刹珍宝,满中施于佛,

bù n?ng zhī cǐ yì zhōng bù ch?ng pú tí

不能知此义,终不成菩提。

ěr shí shang lín pú sà ch?ng f? wēi lì pǔ guān shí fāng ?r shuōs?ng yán

尔时,胜林菩萨承佛威力,普观十方而说颂言:

pì rú mang xià yua kōng jìng wú yún yì

譬如孟夏月,空净无云曀,

ha rì yángguāng huī shí fāng mǐ bù chōng

赫日扬光晖,十方靡不充。

qí guāng wú xiànliàng wú yǒu n?ng ca zhī

其光无限量,无有能测知,

yǒu mù sī shàng rán h? kuàngmángmíng zhě

有目斯尚然,何况盲冥者。

zhū f? yì rú shì gōng d? wú biān jì

诸佛亦如是,功德无边际,

bù kě sī yì ji? m? n?ng fēn bi? zhī

不可思议劫,莫能分别知。

zhū fǎ wú lái chù yì wú n?ng zu? zhě

诸法无来处,亦无能作者,

wú yǒu suǒ c?ng shēng bù kě d? fēn bi?

无有所从生,不可得分别。

yí qia fǎ wú lái shì gù wú yǒu shēng

一切法无来,是故无有生,

yǐ shēng wú yǒu gù mia yì bù kě d?

以生无有故,灭亦不可得。

yí qia fǎ wú shēng yì fù wú yǒu mia

一切法无生,亦复无有灭,

ru? n?ng rú shì xia sī r?n jiàn rú lái

若能如是解,斯人见如来。

zhū fǎ wú shēng gù zì xìng wú suǒ yǒu

诸法无生故,自性无所有,

rú shì fēn bi? zhī cǐ r?n dá shēn yì

如是分别知,此人达深义。

yǐ fǎ wú xìng gù wú yǒu n?ng liǒo zhī

以法无性故,无有能了知,

rú shì xia yú fǎ jiū jìng wú suǒ xia

如是解于法,究竟无所解。

suǒ shuō yǒu shēng zhě yǐ xiàn zhū gu? tǔ

所说有生者,以现诸国土,

n?ng zhī gu? tǔ xìng qí xīn bù mí hu?

能知国土性,其心不迷惑。

shì jiān gu? tǔ xìng guān chá xī rú shí

世间国土性,观察悉如实,

ru? n?ng yú cǐ zhī shàn shuō yí qia yì

若能于此知,善说一切义。

ěr shí wú wai lín pú sà ch?ng f? wēi lì pǔ guān shí fāng ?r shuōs?ng yán

尔时,无畏林菩萨承佛威力,普观十方而说颂言:

rú lái guǎng dà shēn jiū jìng yú fǎ jia

如来广大身,究竟于法界,

bù lí yú cǐ zu? ?r biàn yí qia chù

不离于此座,而遍一切处。

ru? w?n rú shì fǎ gōng jìng xìn la zhě

若闻如是法,恭敬信乐者,

yǒng lí sān a dào yí qia zhū kǔ nàn

永离三恶道,一切诸苦难。

sha wǎng zhū shì jia wú liàng bù kě shǔ

设往诸世界,无量不可数,

zhuān xīn yù tīng w?n rú lái zì zài lì

专心欲听闻,如来自在力。

rú shì zhū f? fǎ shì wú shàng pú tí

如是诸佛法,是无上菩提,

jiǎ shǐ yù zàn w?n wú yǒu n?ng d? zhě

假使欲暂闻,无有能得者。

ru? yǒu yú gu? qù xìn rú shì f? fǎ

若有于过去,信如是佛法,

yǐ ch?ngliǎng zú zūn ?r zu? shì jiāndēng

已成 两足尊,而作世间灯。

ru? yǒu dāng d? w?n rú lái zì zài lì

若有当得闻,如来自在力,

w?n yǐ n?ngshēng xìn bǐ yì dāngch?ng f?

闻已能生信,彼亦当成佛。

ru? yǒu yú xiàn zài n?ng xìn cǐ f? fǎ

若有于现在,能信此佛法,

yì dāngch?ngzhang ju? shuō fǎ wú suǒ wai

亦当成 正觉,说法无所畏。

wú liàng wú shù ji? cǐ fǎ shan nán zhí

无量无数劫,此法甚难值,

ru? yǒu d? w?n zhě dāng zhī běn yuàn lì

若有得闻者,当知本愿力。

ru? yǒu n?ng sh?u chírú shì zhū f? fǎ

若有能受持,如是诸佛法,

chí yǐ guǎngxuānshuōcǐ r?n dāngch?ng f?

持已广宣说,此人当成佛。

kuàng fù qín jīng jìnjiān gù xīn bù shě

况复勤精进,坚固心不舍,

dāng zhī rú shì r?nju? dìng ch?ng pú tí

当知如是人,决定成菩提。

ěr shícán kuì lín pú sà ch?ng f? wēi lìpǔ guān shí fāng ?r shuōs?ng yán

尔时,惭愧林菩萨承佛威力,普观十方而说颂言:

ru? r?n d? w?n shì xī yǒu zì zài fǎ

若人得闻是,希有自在法,

n?ng shēng huān xǐ xīn jí chú yí hu? wǎng

能生欢喜心,疾除疑惑网。

yí qia zhī jiàn r?n zì shuō rú shì yán

一切知见人,自说如是言,

rú lái wú bù zhī shì gù nán sī yì

如来无不知,是故难思议。

wú yǒu c?ng wú zhì ?r shēng yú zhì huì

无有从无智,而生于智慧,

shì jiāncháng àn míng shì gù wú n?ngshēng

世间常暗冥,是故无能生。

rú sa jí fēi sa cǐ ar bù w?i yī

如色及非色,此二不为一,

zhì wú zhì yì rán qí tǐ ga shū yì

智无智亦然,其体各殊异。

rú xiàng yǔ wú xiàng shēng sǐ jí nia pán

如相与无相,生死及涅槃,

fēn bi? ga bù t?ng zhì wú zhì rú shì

分别各不同,智无智如是。

shì jia shǐ ch?ng lì wú yǒu bài huàixiàng

世界始成立,无有败坏相,

zhì wú zhì yì rán ar xiàng fēi yì shí

智无智亦然,二相非一时。

rú pú sà chū xīn bù yǔ h?u xīn jù

如菩萨初心,不与后心俱,

zhì wú zhì yì rán ar xīn bù t?ng shí

智无智亦然,二心不同时。

pì rú zhū shí shēn ga ga wú h? h?

譬如诸识身,各各无和合,

zhì wú zhì rú shì jiū jìng wú h? h?

智无智如是,究竟无和合。

rú ā qi? tu? yào n?ng mia yí qia dú

如阿伽陀药,能灭一切毒,

yǒu zhì yì rú shì n?ng mia yú wú zhì

有智亦如是,能灭于无智。

rú lái wú yǒu shàng yì wú yǔ děng zhě

如来无有上,亦无与等者,

yí qia wú n?ng bǐ shì gù nán zhí yù

一切无能比,是故难值遇。

ěr shí jīng jìn lín pú sà ch?ng f? wēi lì pǔ guān shí fāng ?r shuōs?ng yán

尔时,精进林菩萨承佛威力,普观十方而说颂言:

zhū fǎ wú chā bi? wú yǒu n?ng zhī zhě

诸法无差别,无有能知者,

w?i f? yǔ f? zhī zhì huì jiū jìng gù

唯佛与佛知,智慧究竟故。

rú jīn yǔ jīn sa qí xìng wú chā bi?

如金与金色,其性无差别,

fǎ fēi fǎ yì rán tǐ xìng wú yǒu yì

法非法亦然,体性无有异。

zh?ngshēng fēi zh?ngshēng ar jù wú zhēn shí

众 生非众 生,二俱无真实,

rú shì zhū fǎ xìng shí yì jù fēi yǒu

如是诸法性,实义俱非有。

pì rú wai lái shì wú yǒu gu? qù xiàng

譬如未来世,无有过去相,

zhū fǎ yì rú shì wú yǒu yí qia xiàng

诸法亦如是,无有一切相。

pì rú shēng mia xiàng zhǒngzhǒng jiē fēi shí

譬如生灭相,种 种皆非实,

zhū fǎ yì fù rán zì xìng wú suǒ yǒu

诸法亦复然,自性无所有。

nia pán bù kě qǔ shuō shí yǒu ar zhǒng

涅槃不可取,说时有二种,

zhū fǎ yì fù rán fēn bi? yǒu shū yì

诸法亦复然,分别有殊异。

rú yī suǒ shù wù ?r yǒu yú n?ng shù

如依所数物,而有于能数,

bǐ xìng wú suǒ yǒu rú shì liǎo zhī fǎ

彼性无所有,如是了知法。

pì rú suàn shù fǎ zēng yī zhì wú liàng

譬如算数法,增一至无量,

shù fǎ wú tǐ xìng zhì huì gù chā bi?

数法无体性,智慧故差别。

pì rú zhū shì jiān ji? shāo yǒu zhōng jìn

譬如诸世间,劫烧有终尽,

xū kōng wú sǔn bài f? zhì yì rú shì

虚空无损败,佛智亦如是。

rú shí fāngzh?ngshēng ga qǔ xū kōngxiàng

如十方众 生,各取虚空相,

zhū f? yì rú shì shì jiān wàng fēn bi?

诸佛亦如是,世间妄分别。

ěr shí lì lín pú sà ch?ng f? wēi lì pǔ guān shí fāng ?r shuōs?ng yán

尔时,力林菩萨承佛威力,普观十方而说颂言:

yí qia zh?ngshēng jia jiē zài sān shì zhōng

一切众 生界,皆在三世中,

sān shì zhū zh?ngshēng xī zhù wǔ yùn zhōng

三世诸众 生,悉住五蕴中。

zhū yùn ya w?i běn zhū ya xīn w?i běn

诸蕴业为本,诸业心为本,

xīn fǎ y?u rú huàn shì jiān yì rú shì

心法犹如幻,世间亦如是。

shì jiān fēi zì zu? yì fù fēi tā zu?

世间非自作,亦复非他作,

?r qí d? yǒu ch?ng yì fù d? yǒu huài

而其得有成,亦复得有坏。

shì jiān suī yǒu ch?ng shì jiān suī yǒu huài

世间虽有成,世间虽有坏,

liǎo dá shì jiān zhě cǐ ar bù yìng shuō

了达世间者,此二不应说。

yún h? w?i shì jiān yún h? fēi shì jiān

云何为世间?云何非世间?

shì jiān fēi shì jiān dàn shì míng chā bi?

世间非世间,但是名差别。

sān shì wǔ yùn fǎ shuō míng w?i shì jiān

三世五蕴法,说名为世间,

bǐ mia fēi shì jiān rú shì dàn jiǎ míng

彼灭非世间,如是但假名。

yún h? shuō zhū yùn zhū yùn yǒu h? xìng

云何说诸蕴?诸蕴有何性?

yùn xìng bù kě mia shì gù shuō wú shēng

蕴性不可灭,是故说无生。

fēn bi? cǐ zhū yùn qí xìng běn kōng jì

分别此诸蕴,其性本空寂,

kōng gù bù kě mia cǐ shì wú shēng yì

空故不可灭,此是无生义。

zh?ngshēng jì rú shì zhū f? yì fù rán

众 生既如是,诸佛亦复然,

f? jí zhū f? fǎ zì xìng wú suǒ yǒu

佛及诸佛法,自性无所有。

n?ng zhī cǐ zhū fǎ rú shí bù diān dǎo

能知此诸法,如实不颠倒,

yí qia zhī jiàn r?n chángjiàn zài qí qián

一切知见人,常见在其前。

ěr shí háng lín pú sà ch?ng f? wēi lì pǔ guān shí fāng ?r shuōs?ng yán

尔时,行林菩萨承佛威力,普观十方而说颂言:

pì rú shí fāng jia yí qia zhū dì zhǒng

譬如十方界,一切诸地种,

zì xìng wú suǒ yǒu wú chù bù zhōu biàn

自性无所有,无处不周遍。

f? shēn yì rú shì pǔ biàn zhū shì jia

佛身亦如是,普遍诸世界,

zhǒngzhǒng zhū sa xiàng wú zhù wú lái chù

种 种诸色相,无住无来处。

dàn yǐ zhū ya gù shuōmíng w?i zh?ngshēng

但以诸业故,说名为众 生,

yì bù lí zh?ngshēng ?r yǒu ya kě d?

亦不离众 生,而有业可得。

ya xìng běn kōng jì zh?ngshēng suǒ yī zhǐ

业性本空寂,众 生所依止,

pǔ zu? zh?ng sa xiàng yì fù wú lái chù

普作众色相,亦复无来处。

rú shì zhū sa xiàng ya lì nán sī yì

如是诸色相,业力难思议,

liǎo dá qí gēn běn yú zhōng wú suǒ jiàn

了达其根本,于中无所见。

f? shēn yì rú shì bù kě d? sī yì

佛身亦如是,不可得思议,

zh?ngzh?ng zhū sa xiàng pǔ xiàn shí fāng chà

种 种诸色相,普现十方刹。

shēn yì fēi shì f? f? yì fēi shì shēn

身亦非是佛,佛亦非是身,

dàn yǐ fǎ w?i shēn tōng dá yí qia fǎ

但以法为身,通达一切法。

ru? n?ng jiàn f? shēn qīng jìng rú fǎ xìng

若能见佛身,清净如法性,

cǐ r?n yú f? fǎ yí qia wú yí hu?

此人于佛法,一切无疑惑。

ru? jiàn yí qia fǎ běn xìng rú nia pán

若见一切法,本性如涅槃,

shì z? jiàn rú lái jiū jìng wú suǒ zhù

是则见如来,究竟无所住。

ru? xiū xí zhangniàn míngliǎojiànzhang ju?

若修习正念,明了见正觉,

wú xiàng wú fēn bi? shì míng fǎ wáng zǐ

无相无分别,是名法王子。

ěr shí ju? lín pú sà ch?ng f? wēi lì biànguān shí fāng ?r shuōs?ng yán

尔时,觉林菩萨承佛威力,遍观十方而说颂言:

pì rú gōng huà shī fēn bù zhū cǎi sa

譬如工画师,分布诸彩色,

xū wàng qǔ yì xiàng dà zhǒng wú chā bi?

虚妄取异相,大种无差别。

dà zhǒngzhōng wú sa sa zhōng wú dà zhǒng

大种 中无色,色中无大种,

yì bù lí dà zhǒng ?r yǒu sa kě d?

亦不离大种,而有色可得。

xīn zhōng wú cǎi huà cǎi huà zhōng wú xīn

心中无彩画,彩画中无心,

rán bù lí yú xīn yǒu cǎi huà kě d?

然不离于心,有彩画可得。

bǐ xīn h?ng bù zhù wú liàng nán sī yì

彼心恒不住,无量难思议,

shì xiàn yí qia sa ga ga bù xiāng zhī

示现一切色,各各不相知。

pì rú gōng huà shī bù n?ng zhī zì xīn

譬如工画师,不能知自心,

?r y?u xīn gù huà zhū fǎ xìng rú shì

而由心故画,诸法性如是。

xīn rú gōng huà shī n?ng huà zhū shì jiān

心如工画师,能画诸世间,

wǔ yùn xī c?ng shēng wú fǎ ?r bù zào

五蕴悉从生,无法而不造。

rú xīn f? yì ěr rú f? zh?ngshēng rán

如心佛亦尔,如佛众 生然,

yìng zhī f? yǔ xīn tǐ xìng jiē wú jìn

应知佛与心,体性皆无尽。

ru? r?n zhī xīn hang pǔ zào zhū shì jiān

若人知心行,普造诸世间,

shì r?n z? jiàn f? liǎo f? zhēn shí xìng

是人则见佛,了佛真实性。

xīn bù zhù yú shēn shēn yì bù zhù xīn

心不住于身,身亦不住心,

?r n?ng zu? f? shì zì zài wai c?ng yǒu

而能作佛事,自在未曾有。

ru? r?n yù liǎo zhī sān shì yí qia f?

若人欲了知,三世一切佛,

yìng guān fǎ jia xìng yí qia w?i xīn zào

应观法界性,一切唯心造。

ěr shí zhì lín pú sà ch?ng f? wēi lì pǔ guān shí fāng ?r shuōs?ng yán

尔时,智林菩萨承佛威力,普观十方而说颂言:

suǒ qǔ bù kě qǔ suǒ jiàn bù kě jiàn

所取不可取,所见不可见,

suǒ w?n bù kě w?n yì xīn bù sī yì

所闻不可闻,一心不思议。

yǒu liàng jí wú liàng ar jù bù kě qǔ

有量及无量,二俱不可取,

ru? yǒu r?n yù qǔ bì jìng wú suǒ d?

若有人欲取,毕竟无所得。

bù yìng shuō ?r shuō shì w?i zì qī kuáng

不应说而说,是为自欺诳,

jǐ shì bù ch?ng jiù bù lìngzh?nghuān xǐ

己事不成就,不令众欢喜。

yǒu yù zàn rú lái wú biān miào sa shēn

有欲赞如来,无边妙色身,

jìn yú wú shù ji? wú n?ng jìn chēng shù

尽于无数劫,无能尽称述。

pì rú suí yì zhū n?ng xiàn yí qia sa

譬如随意珠,能现一切色,

wú sa ?r xiàn sa zhū f? yì rú shì

无色而现色,诸佛亦如是。

y?u rú jìng xū kōng fēi sa bù kě jiàn

又如净虚空,非色不可见,

suī xiàn yí qia sa wú n?ng jiàn kōng zhě

虽现一切色,无能见空者。

zhū f? yì rú shì pǔ xiàn wú liàng sa

诸佛亦如是,普现无量色,

fēi xīn suǒ hang chù yí qia m? n?ng dǔ

非心所行处,一切莫能睹。

suī w?n rú lái shēng yīn shēng fēi rú lái

虽闻如来声,音声非如来,

yì bù lí yú shēng n?ng zhī zhangděng ju?

亦不离于声,能知正等觉。

pú tí wú lái qù lí yí qia fēn bi?

菩提无来去,离一切分别,

yún h? yú shì zhōng zì yán n?ng d? jiàn

云何于是中,自言能得见?

zhū f? wú yǒu fǎ f? yú h? yǒu shuō

诸佛无有法,佛于何有说?

dàn suí qí zì xīn wai shuō rú shì fǎ

但随其自心,谓说如是法。

shí hang pǐn dì ar shí yī zhī shàng

十行品第二十一之上

ěr shí gōng d? lín pú sà ch?ng f? sh?n lì rù pú sà shàn sī w?i sān mai rù shì sān mai yǐ shí

尔时,功德林菩萨承佛神力,入菩萨善思惟三昧。入是三昧已,十

fāng ga gu? wàn f? chà wēi ch?n shù shì jia wài yǒu wàn f? chà wēi ch?n shù zhū f? jiē hào gōng d? lín ?r xiàn

方各过万佛刹微尘数世界外,有万佛刹微尘数诸佛,皆号:功德林,而现

qí qián gào gōng d? lín pú sà yán shàn zāi f? zǐ nǎi n?ng rù cǐ shàn sī w?i sān mai shàn nán zǐ cǐ shì

其前,告功德林菩萨言:善哉佛子!乃能入此善思惟三昧。善男子!此是

shí fāng ga wàn f? chà wēi ch?n shù t?ngmíng zhū f? g?ng jiā yú rǔ yì shì pí lú zhē nà rú lái wǎng xī yuàn lì

十方各万佛刹微尘数同名诸佛共加于汝;亦是毗卢遮那如来,往昔愿力、

wēi sh?n zhī lì jí zhū pú sà zh?ngshàn gēn lì lìng rǔ rù shì sān mai ?r yǎn shuō fǎ wai zēngzhǎng f? zhì gù

威神之力,及诸菩萨众善根力,令汝入是三昧而演说法。为增长佛智故,

shēn rù fǎ jia gù liǎo zhī zh?ngshēng jia gù suǒ rù wú ài gù suǒ xíng wú zhàng gù d? wú liàngfāngbiàn gù

深入法界故,了知众 生界故,所入无碍故,所行无障故,得无量方便故,

sha qǔ yí qia zhì xìng gù ju? wù yí qia zhū fǎ gù zhī yí qia zhū gēn gù n?ng chí shuō yí qia fǎ gù suǒ

摄取一切智性故,觉悟一切诸法故,知一切诸根故,能持说一切法故;所

wai fā qǐ zhū pú sà shí zhǒnghang shàn nán zǐ rǔ dāngch?ng f? wēi sh?n zhī lì ?r yǎn cǐ fǎ

谓:发起诸菩萨十种行。善男子!汝当承佛威神之力,而演此法。

shì shí zhū f? jí yǔ gōng d? lín pú sà wú ài zhì wú zhu? zhì wú duàn zhì wú shī zhì wú chī

是时,诸佛即与功德林菩萨无碍智、无著智、无断智、无师智、无痴

zhì wú yì zhì wú shī zhì wú liàng zhì wú shang zhì wú xia zhì wú du? zhì h? yǐ gù cǐ

智、无异智、无失智、无量智、无胜智、无懈智、无夺智。何以故?此

sān mai lì fǎ rú shì gù

三昧力,法如是故。

ěr shí zhū f? ga shēn y?u shǒu m? gōng d? lín pú sà dǐng shí gōng d? lín pú sà jí c?ngdìng qǐ

尔时,诸佛各伸右手,摩功德林菩萨顶。时,功德林菩萨即从定起,

gào zhū pú sà yán f? zǐ pú sà hang bù kě sī yì yǔ fǎ jia xū kōng jia děng h? yǐ gù pú sà m?

告诸菩萨言:佛子!菩萨行不可思议,与法界虚空界等。何以故?菩萨摩

hē sà xu? sān shì zhū f? ?r xiū xíng gù f? zǐ h? děng shì pú sà m? hē sà hang f? zǐ pú sà m? hē

诃萨学三世诸佛而修行故。佛子!何等是菩萨摩诃萨行?佛子!菩萨摩诃

sà yǒu shí zhǒnghang sān shì zhū f? zhī suǒ xuānshuō h? děng w?i shí yī zhě huān xǐ hang ar zhě ráo yì hang

萨有十种行,三世诸佛之所宣说。何等为十?一者欢喜行,二者饶益行,

sān zhě wú w?i nì hang sì zhě wú qū ráo hang wǔ zhě wú chī luànhang liù zhě shànxiànhang qī zhě wú zhù hang

三者无违逆行,四者无屈桡行,五者无痴乱行,六者善现行,七者无著行,

bā zhě nán d? hang jiǔ zhě shàn fǎ hang shí zhě zhēn shí hang shì w?i shí

八者难得行,九者善法行,十者真实行;是为十。

f? zǐ h? děng w?i pú sà m? hē sà huān xǐ hang f? zǐ cǐ pú sà w?i dà shī zhǔ fán suǒ yǒu wù

佛子!何等为菩萨摩诃萨欢喜行?佛子!此菩萨为大施主,凡所有物,

xī n?ng huì shī qí xīn píngděng wú yǒu huǐ lìn bù wàng guǒ bào bù qiú míngchēng bù tān lì yǎng dàn

悉能惠施。其心平等,无有悔吝,不望果报,不求名称,不贪利养,但

w?i jiù hù yí qia zh?ngshēng sha sh?u yí qia zh?ngshēng ráo yì yí qia zh?ngshēng w?i xu? xí zhū f? běn suǒ xiū

为救护一切众 生,摄受一切众 生,饶益一切众 生。为学习诸佛本所修

xíng yì niàn zhū f? běn suǒ xiū xíng ài la zhū f? běn suǒ xiū xíng qīngjìng zhū f? běn suǒ xiū xíng zēngzhǎng

行,忆念诸佛本所修行,爱乐诸佛本所修行,清净诸佛本所修行,增长

zhū f? běn suǒ xiū xíng zhù chí zhū f? běn suǒ xiū xíng xiǎnxiàn zhū f? běn suǒ xiū xíng yǎn shuō zhū f? běn suǒ xiū

诸佛本所修行,住持诸佛本所修行,显现诸佛本所修行,演说诸佛本所修

xíng lìng zhū zh?ngshēng lí kǔ d? la

行,令诸众 生离苦得乐。

f? zǐ pú sà m? hē sà xiū cǐ hang shí lìng yí qia zh?ngshēnghuān xǐ ài la suí zhū fāng tǔ yǒu pín

佛子!菩萨摩诃萨修此行时,令一切众 生欢喜爱乐。随诸方土有贫

fá chù yǐ yuàn lì gù wǎngshēng yú bǐ háo guì dà fù cái bǎo wú jìn jiǎ shǐ yú niànniànzhōng yǒu wú

乏处,以愿力故,往生于彼豪贵大富,财宝无尽。假使于念念中,有无

liàng wú shù zh?ngshēng yì pú sà suǒ b? yán r?n zhě wǒ děng pín fá mǐ suǒ zī shàn jī l?i kùn kǔ

量、无数众 生诣菩萨所,白言:仁者!我等贫乏,靡所资赡,饥羸困苦,

mìngjiāng bù quán w?i yuàn cí āi shī wǒ shēn r?u lìng wǒ d? shí yǐ hu? qí mìng ěr shí pú sà jí

命将不全。唯愿慈哀,施我身肉,令我得食,以活其命!尔时,菩萨即

biàn shī zhī lìng qí huān xǐ xīn d? mǎn zú rú shì wú liàng bǎi qiānzh?ngshēng ?r lái qǐ qiú pú sà yú bǐ

便施之,令其欢喜,心得满足。如是无量百千众 生而来乞求,菩萨于彼,

c?ng wú tuì qia dàn gangzēngzhǎng cí bēi zhī xīn yǐ shì zh?ngshēngxián lái qǐ qiú pú sà jiàn zhī bai fù huān

曾无退怯,但更增长慈悲之心。以是众 生咸来乞求,菩萨见之,倍复欢

xǐ zu? rú shì niàn wǒ d? shàn lì cǐ děngzh?ngshēng shì wǒ fú tián shì wǒ shàn yǒu bù qiú bù qǐng

喜,作如是念:我得善利!此等众 生是我福田,是我善友,不求不请,

?r lái jiào wǒ rù f? fǎ zhōng wǒ jīn yīngdāng rú shì xiū xu? bù w?i yí qia zh?ngshēng zhī xīn y?u zu? shì niàn

而来教我入佛法中。我今应当如是修学,不违一切众 生之心。又作是念:

yuàn wǒ yǐ zu? xiàn zu? dāng zu? suǒ yǒu shàn gēn lìng wǒ wai lái yú yí qia shì jia yí qia zh?ngshēngzhōng

愿我已作、现作、当作所有善根,令我未来于一切世界、一切众 生 中,

sh?uguǎng dà shēn yǐ shì shēn r?u chōng zú yí qia jī kǔ zh?ngshēng nǎi zhì ru? yǒu yī xiǎozh?ngshēng wai d? bǎo

受广大身,以是身肉,充足一切饥苦众 生。乃至若有一小众 生未得饱

zú yuàn bù sha mìng suǒ gē shēn r?u yì wú yǒu jìn yǐ cǐ shàn gēn yuàn d? ā n?u duō lu? sān miǎo sān pú

足,愿不舍命,所割身肉,亦无有尽。以此善根,愿得阿耨多罗三藐三菩

tí zhang dà nia pán yuàn zhū zh?ngshēng shí wǒ r?u zhě yì d? ā n?u duō lu? sān miǎo sān pú tí hu? píngděng

提,证大涅槃;愿诸众 生食我肉者,亦得阿耨多罗三藐三菩提,获平等

zhì jù zhū f? fǎ guǎng zu? f? shì nǎi zhì rù yú wú yú nia pán ru? yī zh?ngshēng xīn bù mǎn zú wǒ

智,具诸佛法,广作佛事,乃至入于无余涅槃。若一众 生心不满足,我

zhōng bù zhang ā n?u duō lu? sān miǎo sān pú tí pú sà rú shì lì yì zh?ngshēng ?r wú wǒ xiǎng zh?ngshēngxiǎng

终不证阿耨多罗三藐三菩提。菩萨如是利益众 生而无我想、众 生 想、

yǒu xiǎng mìngxiǎng zhǒngzhǒngxiǎng bǔ qi? lu? xiǎng r?n xiǎng m? nà p? xiǎng zu? zhě xiǎng sh?u zhě

有想、命想、种 种 想、补伽罗想、人想、摩纳婆想、作者想、受者

xiǎng dàn guān fǎ jia zh?ngshēng jia wú biān jì fǎ kōng fǎ wú suǒ yǒu fǎ wú xiàng fǎ wú tǐ fǎ

想。但观法界、众 生界,无边际法、空法、无所有法、无相法、无体法、

wú chù fǎ wú yī fǎ wú zu? fǎ zu? shì guān shí bù jiàn zì shēn bù jiàn shī wù bù jiànsh?u zhě

无处法、无依法、无作法。作是观时,不见自身,不见施物,不见受者,

bù jiàn fú tián bù jiàn ya bù jiàn bào bù jiàn guǒ bù jiàn dà guǒ bù jiànxiǎo guǒ

不见福田,不见业,不见报,不见果,不见大果,不见小果。

ěr shí pú sà guān qù lái jīn yí qia zh?ngshēng suǒ sh?u zhī shēn xún jí huài mia biàn zu? shì niàn

尔时,菩萨观去来今,一切众 生,所受之身寻即坏灭,便作是念:

qí zāi zh?ngshēng yú chī wú zhì yú shēng sǐ nai sh?u wú shù shēn wēi cuì bù tíng sù guī huài mia ru? yǐ

奇哉!众 生愚痴无智,于生死内受无数身,危脆不停,速归坏灭。若已

huài mia ru? jīn huài mia ru? dānghuài mia ?r bù n?ng yǐ bù jiān gù shēn qiú jiān gù shēn wǒ dāng jìn xu? zhū f?

坏灭,若今坏灭,若当坏灭,而不能以不坚固身求坚固身。我当尽学诸佛

suǒ xu? zhang yí qia zhì zhī yí qia fǎ w?i zhū zh?ngshēngshuō sān shì píngděng suí shùn jì jìng bù huài fǎ

所学,证一切智,知一切法,为诸众 生说三世平等、随顺寂静、不坏法

xìng lìng qí yǒng d? ān yǐn kuài la f? zǐ shì míng pú sà m? hē sà dì yī huān xǐ hang

性,令其永得安隐快乐。佛子!是名菩萨摩诃萨第一欢喜行。

f? zǐ h? děng w?i pú sà m? hē sà ráo yì hang cǐ pú sà hù chí jìng jia yú sa shēng xiāng

佛子!何等为菩萨摩诃萨饶益行?此菩萨护持净戒,于色、声、香、

wai chù xīn wú suǒ zhu? yì w?i zh?ngshēng rú shì xuānshuō bù qiú wēi shì bù qiú zhǒng zú bù qiú fù

味、触,心无所著,亦为众 生如是宣说。不求威势,不求种族,不求富

ráo bù qiú sa xiàng bù qiú wáng wai rú shì yí qia jiē wú suǒ zhu? dàn jiān chí jìng jia zu? rú shì niàn

饶,不求色相,不求王位,如是一切皆无所著。但坚持净戒,作如是念:

wǒ chí jìng jia bì dāng shě lí yí qia chán fù tān qiú ra nǎo zhū nàn bī p? huǐ bàng luànzhu?

我持净戒,必当舍离一切缠缚、贪求、热恼、诸难、逼迫、毁谤、乱浊,

d? f? suǒ zàn píngděngzhang fǎ f? zǐ pú sà rú shì chí jìng jia shí yú yī rì zhōng jiǎ shǐ wú shù

得佛所赞,平等正法。佛子!菩萨如是持净戒时,于一日中,假使无数

bǎi qiān yì nu? yú tuō zhū dà a m? yì pú sà suǒ yī yī ga jiāng wú liàng wú shù bǎi qiān yì nu? yú tuō tiān

百千亿那由他诸大恶魔诣菩萨所,一一各将无量无数百千亿那由他天

nǚ jiē yú wǔ yù shànxíngfāngbiàn duānzhang shū lì qīng hu? r?n xīn zhí chí zhǒngzhǒngzhēn wán zhī jù yù

女,皆于五欲善行方便,端正姝丽,倾惑人心,执持种 种珍玩之具,欲

lái hu? luàn pú sà dào yì ěr shí pú sà zu? rú shì niàn cǐ wǔ yù zhě shì zhàng dào fǎ nǎi zhì zhàng

来惑乱菩萨道意。尔时,菩萨作如是念:此五欲者,是障道法,乃至障

ài wú shàng pú tí shì gù bù shēng yī niàn yù xiǎng xīn jìng rú f? w?i chú fāngbiànjiào huà zh?ngshēng ?r

碍无上菩提;是故不生一念欲想,心净如佛。唯除方便教化众 生,而

bù shě yú yí qia zhì xīn f? zǐ pú sà bù yǐ yù yīn yuán gù nǎo yī zh?ngshēng níng shě shēnmìng ?r zhōng

不舍于一切智心。佛子!菩萨不以欲因缘故恼一众 生,宁舍身命,而终

bù zu? nǎo zh?ngshēng shì pú sà zì d? jiàn f? yǐ lái wai c?ng xīn shēng yī niàn yù xiǎng h? kuàngc?ng shì

不作恼众 生事。菩萨自得见佛已来,未曾心生一念欲想;何况从事,

ru? hu? c?ng shì wú yǒu shì chù

若或从事,无有是处!

ěr shí pú sà dàn zu? shì niàn yí qia zh?ngshēng yú cháng ya zhōng xiǎngniàn wǔ yù qù xiàng wǔ

尔时,菩萨但作是念:一切众 生,于长夜中,想念五欲,趣向五

yù tān zhu? wǔ yù qí xīn ju? dìng dān rǎn ch?n nì suí qí liú zhuǎn bù d? zì zài wǒ jīn yīngdānglìng

欲,贪著五欲,其心决定耽染沉溺,随其流转,不得自在。我今应当令

cǐ zhū m? jí zhū tiān nǚ yí qia zh?ngshēng zhù wú shàng jia zhù jìng jia yǐ yú yí qia zhì xīn wú tuì zhuǎn

此诸魔及诸天女,一切众 生住无上戒;住净戒已,于一切智,心无退转,

d? ā n?u duō lu? sān miǎo sān pú tí nǎi zhì rù yú wú yú nia pán h? yǐ gù cǐ shì wǒ děng suǒ yìng zu?

得阿耨多罗三藐三菩提,乃至入于无余涅槃。何以故?此是我等所应作

ya yìng suí zhū f? rú shì xiū xu? zu? shì xu? yǐ lí zhū a xíng jì wǒ wú zhī yǐ zhì rù yú yí

业,应随诸佛如是修学。作是学已,离诸恶行;计我无知,以智入于一

qia f? fǎ w?i zh?ngshēngshuō lìng chú diān dǎo rán zhī bù lí zh?ngshēng yǒu diān dǎo bù lí diān dǎo yǒu zh?ng

切佛法,为众 生 说,令除颠倒。然知不离众 生有颠倒,不离颠倒有众

shēng bù yú diān dǎo nai yǒu zh?ngshēng bù yú zh?ngshēng nai yǒu diān dǎo yì fēi diān dǎo shì zh?ngshēng yì fēi

生;不于颠倒内有众 生,不于众 生内有颠倒;亦非颠倒是众 生,亦非

zh?ngshēng shì diān dǎo diān dǎo fēi nai fǎ diān dǎo fēi wài fǎ zh?ngshēng fēi nai fǎ zh?ngshēng fēi wài fǎ

众 生是颠倒;颠倒非内法,颠倒非外法;众 生非内法,众 生非外法。

yí qia zhū fǎ xū wàng bù shí sù qǐ sù mia wú yǒu jiān gù rú mang rú yǐng rú huàn rú huà kuáng hu?

一切诸法虚妄不实,速起速灭,无有坚固,如梦如影,如幻如化。诳惑

yú fū rú shì xia zhě jí n?ng ju? liǎo yí qia zhū hang tōng dá shēng sǐ jí yǔ nia pán zhang f? pú tí

愚夫。如是解者,即能觉了一切诸行,通达生死及与涅槃,证佛菩提。

zì d? dù lìng tā d? dù zì xia tuō lìng tā xia tuō zì tiáo fú lìng tā tiáo fú zì jì jìng lìng

自得度,令他得度;自解脱,令他解脱;自调伏,令他调伏;自寂静,令

tā jì jìng zì ān yǐn lìng tā ān yǐn zì lí g?u lìng tā lí g?u zì qīngjìng lìng tā qīngjìng zì

他寂静;自安隐,令他安隐;自离垢,令他离垢;自清净,令他清净;自

nia pán lìng tā nia pán zì kuài la lìng tā kuài la f? zǐ cǐ pú sà fù zu? shì niàn wǒ dāng suí shùn

涅槃,令他涅槃;自快乐,令他快乐。佛子!此菩萨复作是念:我当随顺

yí qia rú lái lí yí qia shì jiānhang jù yí qia zhū f? fǎ zhù wú shàngpíngděng chù děngguānzh?ngshēng

一切如来,离一切世间行,具一切诸佛法,住无上平等处,等观众 生,

míng dá jìng jia lí zhū gu? shī duàn zhū fēn bi? shě zhū zhí zhu? shànqiǎo chū lí xīn h?ng ān zhù wú shàng

明达境界,离诸过失,断诸分别,舍诸执著,善巧出离,心恒安住无上、

wú shuō wú yī wú d?ng wú liàng wú biān wú jìn wú sa shanshēn zhì huì f? zǐ shì míng pú

无说、无依、无动、无量、无边、无尽、无色甚深智慧。佛子!是名菩

sà m? hē sà dì ar ráo yì hang

萨摩诃萨第二饶益行。

f? zǐ h? děng w?i pú sà m? hē sà wú w?i nì hang cǐ pú sà cháng xiū rěn fǎ qiān xià gōngjìng

佛子!何等为菩萨摩诃萨无违逆行?此菩萨常修忍法,谦下恭敬;

bù zì hài bù tā hài bù liǎng hài bù zì qǔ bù tā qǔ bù liǎng qǔ bù zì zhu? bù tā zhu?

不自害,不他害,不两害;不自取,不他取,不两取;不自著,不他著,

bù liǎngzhu? yì bù tān qiú míng w?n lì yǎng dàn zu? shì niàn wǒ dāngcháng w?i zh?ngshēngshuō fǎ lìng lí yí qia

不两著;亦不贪求名闻利养。但作是念:我当常为众 生说法,令离一切

a duàn tān chēn chī jiāo màn fù cáng qiān jí chǎnkuáng lìngh?ng ān zhù rěn rǔ r?u h?

恶,断贪、嗔、痴、憍慢、覆藏、悭嫉、谄诳,令恒安住忍辱柔和。

f? zǐ pú sà ch?ng jiù rú shì rěn fǎ jiǎ shǐ yǒu bǎi qiān yì nu? yú tuō ā sēng qí zh?ngshēng lái zhì

佛子!菩萨成就如是忍法;假使有百千亿那由他阿 僧祇众 生来至

qí suǒ yī yī zh?ngshēng huà zu? bǎi qiān yì nu? yú tuō ā sēng qí kǒu yī yì kǒu chū bǎi qiān yì nu? yú tuō ā

其所, 一一众 生化作百千亿那由他阿僧祇口,一一口出百千亿那由他阿

sēng qí yǔ suǒ wai bù kě xǐ yǔ fēi shàn fǎ yǔ bù yua yì yǔ bù kě ài yǔ fēi r?n xián yǔ

僧祇语,所谓:不可喜语、非善法语、不悦意语、不可爱语、非仁贤语、

fēi shang zhì yǔ fēi shangxiāngyìng yǔ fēi shang qīn jìn yǔ shēn kě yàn wù yǔ bù kān tīng w?n yǔ yǐ shì

非圣智语、非圣 相应语、非圣亲近语、深可厌恶语、不堪听闻语,以是

yán cí huǐ rǔ pú sà y?u cǐ zh?ngshēng yī yī ga yǒu bǎi qiān yì nu? yú tuō ā sēng qí shǒu yī yì shǒu ga zhí

言辞毁辱菩萨;又此众 生一一各有百千亿那由他阿僧祇手,一一手各执

bǎi qiān yì nu? yú tuō ā sēng qí qì zhàng bī hài pú sà rú shì jīng yú ā sēng qí ji? c?ng wú xiū xī pú

百千亿那由他阿僧祇器仗逼害菩萨,如是经于阿僧祇劫,曾无休息。菩

sà zāo cǐ jí dà chǔ dú shēn máo jiē shù mìngjiāng yù duàn zu? shì niàn yán wǒ yīn shì kǔ xīn ru? d?ng

萨遭此极大楚毒,身毛皆竖,命将欲断,作是念言:我因是苦,心若动

luàn z? zì bù tiáo fú zì bù shǒu hù zì bù míngliǎo zì bù xiū xí zì bù zhangdìng zì bù jì

乱,则自不调伏、自不守护、自不明了、自不修习、自不正定、自不寂

jìng zì bù ài xī zì shēng zhí zhu? h? n?nglìng tā xīn d? qīngjìng pú sà ěr shí fù zu? shì niàn wǒ

静、自不爱惜、自生执着,何能令他心得清净?菩萨尔时复作是念:我

c?ng wú shǐ ji? zhù yú shēng sǐ sh?u zhū kǔ nǎo rú shì sī w?i ch?ng zì quàn lì lìng xīn qīngjìng ?r

从无始劫,住于生死,受诸苦恼。如是思惟,重自劝励,令心清净,而

d? huān xǐ shàn zì tiáo sha zì n?ng ān zhù yú f? fǎ zhōng yì lìngzh?ngshēngt?ng d? cǐ fǎ fù gēng sī w?i

得欢喜。善自调摄,自能安住于佛法中,亦令众 生同得此法。复更思惟:

cǐ shēnkōng jì wú wǒ wǒ suǒ wú yǒu zhēn shí xìngkōng wú ar ru? kǔ ru? la jiē wú suǒ yǒu zhū fǎ

此身空寂,无我我所,无有真实;性空无二,若苦若乐,皆无所有;诸法

kōng gù wǒ dāng xia liǎo guǎng w?i r?n shuō lìng zhū zh?ngshēng mia chú cǐ jiàn shì gù wǒ jīn suī zāo kǔ

空故,我当解了,广为人说,令诸众 生,灭除此见。是故,我今虽遭苦

dú yīngdāng rěn sh?u w?i cí niànzh?ngshēng gù ráo yì zh?ngshēng gù ān la zh?ngshēng gù lián mǐn zh?ngshēng

毒,应当忍受;为慈念众 生故,饶益众 生故,安乐众 生故,怜愍众 生

gù sha sh?uzh?ngshēng gù bù shě zh?ngshēng gù zì d? ju? wù gù lìng tā ju? wù gù xīn bù tuì zhuǎn

故,摄受众 生故,不舍众 生故,自得觉悟故,令他觉悟故。心不退转

gù qù xiàng f? dào gù shì míng pú sà m? hē sà dì sān wú w?i nì hang

故,趣向佛道故。是名菩萨摩诃萨第三无违逆行。

f? zǐ h? děng w?i pú sà m? hē sà wú qū ráo hang cǐ pú sà xiū zhū jīng jìn suǒ wai dì yī jīng

佛子!何等为菩萨摩诃萨无屈挠行?此菩萨修诸精进,所谓:第一精

jìn dà jīng jìn shangjīng jìn shū shangjīng jìn zuì shangjīng jìn zuì miàojīng jìn shàngjīng jìn wú shàng

进、大精进、胜精进、殊胜精进、最胜精进、最妙精进、上精进、无上

jīng jìn wú děngjīng jìn pǔ biànjīng jìn xìng wú sān dú xìng wú jiāo màn xìng bù fù cáng xìng bù qiān jí

精进、无等精进、普遍精进。性无三毒、性无憍慢、性不覆藏、性不悭嫉、

xìng wú chǎnkuáng xìng zì cán kuì zhōng bù wai nǎo yī zh?ngshēng gù ?r xíngjīng jìn dàn wai duàn yí qia fán nǎo gù

性无谄诳、性自惭愧,终不为恼一众 生故而行精进;但为断一切烦恼故

?r xíngjīng jìn dàn wai bá yí qia hu? běn gù ?r xíngjīng jìn dàn wai chú yí qia xí qì gù ?r xíngjīng jìn dàn

而行精进;但为拔一切惑本故而行精进;但为除一切习气故而行精进;但

wai zhī yí qia zh?ngshēng jia gù ?r xíngjīng jìn dàn wai zhī yí qia zh?ngshēng sǐ cǐ shēng bǐ gù ?r xíngjīng jìn

为知一切众 生界故而行精进;但为知一切众 生死此生彼故而行精进;

dàn wai zhī yí qia zh?ngshēng fán nǎo gù ?r xíngjīng jìn dàn wai zhī yí qia zh?ngshēng xīn la gù ?r xíngjīng jìn dàn

但为知一切众 生烦恼故而行精进;但为知一切众 生心乐故而行精进;但

wai zhī yí qia zh?ngshēngjìng jia gù ?r xíngjīng jìn dàn wai zhī yí qia zh?ngshēng zhū gēn shang lia gù ?r xíngjīng

为知一切众 生境界故而行精进;但为知一切众 生诸根胜劣故而行精

jìn dàn wai zhī yí qia zh?ngshēng xīn hang gù ?r xíngjīng jìn dàn wai zhī yí qia fǎ jia gù ?r xíngjīng jìn dàn

进;但为知一切众 生心行故而行精进;但为知一切法界故而行精进;但

wai zhī yí qia f? fǎ gēn běn xìng gù ?r xíngjīng jìn dàn wai zhī yí qia f? fǎ píngděngxìng gù ?r xíngjīng jìn dàn

为知一切佛法根本性故而行精进;但为知一切佛法平等性故而行精进;但

wai zhī sān shì píngděngxìng gù ?r xíngjīng jìn dàn wai d? yí qia f? fǎ zhì guāngmíng gù ?r xíngjīng jìn dàn w?i

为知三世平等性故而行精进;但为得一切佛法智光明故而行精进;但为

zhang yí qia f? fǎ zhì gù ?r xíngjīng jìn dàn w?i zhī yí qia f? fǎ yī shí xiàng gù ?r xíngjīng jìn dàn w?i zhī

证一切佛法智故而行精进;但为知一切佛法一实相故而行精进;但为知

yí qia f? fǎ wú biān jì gù ?r xíngjīng jìn dàn w?i d? yí qia f? fǎ guǎng dà ju? dìngshànqiǎo zhì gù ?r xíngjīng

一切佛法无边际故而行精进;但为得一切佛法广大决定善巧智故而行精

jìn dàn w?i d? fēn bi? yǎn shuō yí qia f? fǎ jù yì zhì gù ?r xíngjīng jìn

进;但为得分别演说一切佛法句义智故而行精进;

f? zǐ pú sà m? hē sà ch?ng jiù rú shì jīng jìn hang yǐ sha yǒu r?n yán rǔ pō n?ng w?i wú shù shì

佛子!菩萨摩诃萨成就如是精进行已,设有人言:汝颇能为无数世

jia suǒ yǒu zh?ngshēng yǐ yī yī zh?ngshēng gù yú ā bí dì yù jīng wú shù ji? bai sh?uzh?ng kǔ lìng

界所有众 生,以一一众 生故,于阿鼻地狱,经无数劫,备受众苦。令

bǐ zh?ngshēng yī yī d? zhí wú shù zhū f? chū xīng yú shì yǐ jiàn f? gù jù sh?uzh?ng la nǎi zhì rù yú wú

彼众 生一一得值无数诸佛出兴于世;以见佛故,具受众乐,乃至入于无

yú nia pán rǔ nǎi dāngch?ng ā n?u duō lu? sān miǎo sān pú tí n?ng ěr bù yē dā yán wǒ n?ng sha

余涅槃;汝乃当成阿耨多罗三藐三菩提。能尔?不耶?答言:我能。设

fù yǒu r?n zu? rú shì yán yǒu wú liàng ā sēng qí dà hǎi rǔ dāng yǐ yī máo duān dī zhī lìng jìn yǒu wú liàng

复有人作如是言:有无量阿僧祇大海,汝当以一毛端滴之令尽。有无量

ā sēng qí shì jia jìn mǒ w?i ch?n bǐ dī jí ch?n yī yī shù zhī xī zhī qí shù w?i zh?ngshēng gù

阿僧祇世界,尽抹为尘。彼滴及尘,一一数之,悉知其数。为众 生故,

jīng ěr xǔ ji? yú niànniànzhōngsh?u kǔ bú duàn pú sà bù yǐ w?n cǐ yǔ gù ?r shēng yī niàn huǐ han zhī xīn

经尔许劫,于念念中受苦不断。菩萨不以闻此语故而生一念悔恨之心,

dàn gangzēngshànghuān xǐ yǒng yua shēn z ì qìngxìng d? dà shàn lì yǐ wǒ lì gù lìng bǐ zh?ngshēng yǒng tuō

但更增上欢喜踊跃,深自庆幸,得大善利。以我力故,令彼众 生,永脱

zhū kǔ pú sà yǐ cǐ suǒ xíngfāngbian yú yí qia shì jia zhōng lìng yí qia zh?ngshēng nǎi zhì jiū jìng wú yú

诸苦。菩萨以此所行方便,于一切世界中,令一切众 生,乃至究竟无余

nia pán shì míng pú sà m? hē sà dì sì wú qū ráo hang

涅槃,是名菩萨摩诃萨第四无屈桡行。

f? zǐ h? děng w?i pú sà m? hē sà lí chī luànhang cǐ pú sà ch?ng jiù zhangniàn xīn wú sǎn luàn

佛子!何等为菩萨摩诃萨离痴乱行?此菩萨成就正念,心无散乱,

jiān gù bù d?ng zuì shàngqīngjìng guǎng dà wú liàng wú yǒu mí hu? yǐ shì zhangniàn gù shàn xia shì jiān yí

坚固不动,最上清净,广大无量,无有迷惑。以是正念故,善解世间一

qia yǔ yán n?ng chí chū shì zhū fǎ yán shuō suǒ wai n?ng chí sa fǎ fēi sa fǎ yán shuō n?ng chí jiàn lì sa

切语言,能持出世诸法言说。所谓:能持色法、非色法言说,能持建立色

zì xìng yán shuō nǎi zhì n?ng chí jiàn lì sh?uxiǎngxíng shí zì xìng yán shuō xīn wú chī luàn yú shì jiānzhōng sǐ

自性言说,乃至能持建立受想行识自性言说,心无痴乱。于世间中,死

cǐ shēng bǐ xīn wú chī luàn rù tāi chū tāi xīn wú chī luàn fā pú tí yì xīn wú chī luàn shì shàn

此生彼,心无痴乱;入胎出胎,心无痴乱;发菩提意,心无痴乱;事善

zhī shí xīn wú chī luàn qín xiū f? fǎ xīn wú chī luàn ju? zhī m? shì xīn wú chī luàn lí zhū m? ya

知识,心无痴乱;勤修佛法,心无痴乱;觉知魔事,心无痴乱;离诸魔业,

xīn wú chī luàn yú bù kě shuō ji? xiū pú sà hang xīn wú chī luàn cǐ pú sà ch?ng jiù rú shì wú liàngzhang

心无痴乱;于不可说劫,修菩萨行,心无痴乱。此菩萨成就如是无量 正

niàn yú wú liàng ā sēng qí ji? zhōng c?ng zhū f? pú sà shàn zhī shí suǒ tīng w?n zhang fǎ suǒ wai

念,于无量阿僧祇劫中,从诸佛、菩萨、善知识所,听闻正法。所谓:

shanshēn fǎ guǎng dà fǎ zhuāng yán fǎ zhǒngzhǒngzhuāng yán fǎ yǎn shuōzhǒngzhǒngmíng jù w?n shēn fǎ

甚深法、广大法、庄 严法、种 种 庄 严法、演说种 种名句、文身法、

pú sà zhuāng yán fǎ f? sh?n lì guāngmíng wú shàng fǎ zhang xī wàng ju? dìng xia qīngjìng fǎ bù zhu? yí qia shì

菩萨 庄 严法、佛神力光明无上法、正希望决定解清净法、不著一切世

jiān fǎ fēn bi? yí qia shì jiān fǎ shanguǎng dà fǎ lí chī yì zhào le yí qia zh?ngshēng fǎ yí qia shì jiān

间法、分别一切世间法、甚广大法、离痴翳照了一切众 生法、一切世间

g?ng fǎ bù g?ng fǎ pú sà zhì wú shàng fǎ yí qia zhì zì zài fǎ pú sà tīng w?n rú shì fǎ yǐ jīng

共法、不共法、菩萨智无上法、一切智自在法。菩萨听闻如是法已,经

ā sēng qí ji? bù wàng bù shī xīn cháng yì niàn wú yǒu jiànduàn h? yǐ gù pú sà m? hē sà yú wú

阿僧祇劫,不忘不失,心常忆念,无有间断。何以故?菩萨摩诃萨于无

liàng ji? xiū zhū hang shí zhōng bù nǎo luàn yī zh?ngshēng lìng shī zhangniàn bù huàizhang fǎ bù duànshàn gēn

量劫修诸行时,终不恼乱一众 生,令失正念;不坏正法,不断善根;

xīn chángzēngzhǎngguǎng dà zhì gù

心常增长 广大智故。

fù cì cǐ pú sà m? hē sà zhǒngzhǒng yīn shēng bù n?ng hu? luàn suǒ wai gāo dà shēng cū zhu?shēng

复次,此菩萨摩诃萨种 种音声,不能惑乱。所谓:高大声、粗浊声、

jí lìng r?n kǒng bù shēng yua yì shēng bù yua yì shēng xuānluàn ěr shí shēng jǔ huài liù gēn shēng cǐ pú

极令人恐怖声、悦意声、不悦意声、喧乱耳识声、沮坏六根声。此菩

sà w?n rú shì děng wú liàng wú shù hǎo a yīn shēng jiǎ shǐ chōng mǎn ā sēng qí shì jia wai c?ng yī niàn xīn

萨闻如是等无量、无数、好恶音声,假使充满阿僧祇世界,未曾一念心

yǒu sàn luàn suǒ wai zhangniàn bù luàn jìng jia bù luàn sān mai bù luàn rù shanshēn fǎ bù luàn xíng pú

有散乱。所谓:正念不乱、境界不乱、三昧不乱、入甚深法不乱、行菩

tí hang bù luàn fā pú tí xīn bù luàn yì niàn zhū f? bù luàn guānzhēn shí fǎ bù luàn huà zh?ngshēng zhì bù

提行不乱、发菩提心不乱、忆念诸佛不乱、观真实法不乱、化众 生智不

luàn jìngzh?ngshēng zhì bù luàn ju? liǎoshanshēn yì bù luàn bù zu? a ya gù wú a ya zhàng bù qǐ fán

乱、净众 生智不乱、决了甚深义不乱。不作恶业故,无恶业障;不起烦

nǎo gù wú fán nǎo zhàng bù qīng màn fǎ gù wú yǒu fǎ zhàng bù fěi bàngzhang fǎ gù wú yǒu bào zhàng

恼故,无烦恼障;不轻慢法故,无有法障;不诽谤正法故,无有报障。

f? zǐ rú shàng suǒ shuō rú shì děngshēng yī yī chōng mǎn ā sēng qí shì jia yú wú liàng wú shù ji? wai

佛子!如上所说如是等声,一一充满阿僧祇世界,于无量无数劫未

c?ngduàn ju? xī n?nghuàiluànzh?ngshēngshēn xīn yí qia zhū gēn ?r bù n?nghuài cǐ pú sà xīn pú sà rù sān mai

曾断绝,悉能坏乱众 生身心一切诸根,而不能坏此菩萨心。菩萨入三昧

zhōng zhù yú shang fǎ sī w?i guān chá yī qia yīn shēng shàn zhī yīn shēngshēng zhù mia xiàng shàn zhī yīn shēngshēng

中,住于圣法,思惟观察一切音声,善知音声 生住灭相,善知音声 生

zhù mia xìng rú shì w?n yǐ bù shēng yú tān bù qǐ yú chēn bù shī yú niàn shàn qǔ qí xiàng ?r bù rǎn

住灭性。如是闻已,不生于贪,不起于嗔,不失于念,善取其相而不染

zhu? zhī yí qia shēng jiē wú suǒ yǒu shí bù kě d? wú yǒu zu? zhě yì wú běn jì yǔ fǎ jia děng

著。知一切声皆无所有,实不可得;无有作者,亦无本际,与法界等,

wú yǒu chà bi?

无有差别。

pú sà rú shì ch?ng jiù jì jìngshēn yǔ yì hang zhì yí qia zhì yǒng bù tuì zhuǎn shàn rù yí qia

菩萨如是成就寂静身、语、意行,至一切智,永不退转。善入一切

zhū chándìng m?n zhī zhū sān mai t?ng yī tǐ xìng liǎo yí qia fǎ wú yǒu biān jì d? yí qia fǎ zhēn shí zhì huì

诸禅定门,知诸三昧同一体性,了一切法无有边际,得一切法真实智慧,

d? lí yīn shēngshanshēn sān mai d? ā sēng qí zhū sān mai m?n zēngzhǎng wú liàngguǎng dà bēi xīn shì shí pú

得离音声甚深三昧,得阿僧祇诸三昧门,增长无量 广大悲心。是时,菩

sà yú yī niànzhōng d? wú shù bǎi qiān sān mai w?n rú shì shēng xīn bù hu? luàn lìng qí sān mai jiàngang

萨于一念中,得无数百千三昧,闻如是声,心不惑乱,令其三昧,渐更

zēngguǎng zu? rú shì niàn wǒ dānglìng yí qia zh?ngshēng ān zhù wú shàngqīngjìngniànzhōng yú yí qia zhì d? bù

增广。作如是念:我当令一切众 生安住无上清净念中,于一切智得不

tuì zhuǎn jiū jìngch?ng jiù wú yú nia pán shì míng pú sà m? hē sà dì wǔ lí chī luànhang

退转,究竟成就无余涅槃。是名菩萨摩诃萨第五离痴乱行。

f? zǐ h? děng w?i pú sà m? hē sà shànxiànhang cǐ pú sà shēn ya qīngjìng yǔ ya qīngjìng yì

佛子!何等为菩萨摩诃萨,善现行?此菩萨身业清净、语业清净、意

ya qīngjìng zhù wú suǒ d? shì wú suǒ d? shēn yǔ yì ya n?ng zhī sān ya jiē wú suǒ yǒu wú xū wàng gù

业清净,住无所得、示无所得,身语意业,能知三业皆无所有。无虚妄故,

wú yǒu xì fù fán suǒ shì xiàn wú xìng wú yī zhù rú shí xīn zhī wú liàng xīn zì xìng zhī yí qia fǎ

无有系缚,凡所示现,无性无依,住如实心。知无量心自性,知一切法

zì xìng wú d? wú xiàng shanshēn nán rù zhù yú zhang wai zhēn rú fǎ xìng fāngbiàn chū shēng ?r wú ya bào

自性,无得、无相,甚深难入。住于正位真如法性,方便出生而无业报,

bù shēng bù mia zhù nia pán jia zhù jì jìngxìng zhù yú zhēn shí wú xìng zhī xìng yán yǔ dào duàn chāo

不生不灭,住涅槃界,住寂静性,住于真实。无性之性,言语道断,超

zhū shì jiān wú yǒu suǒ yī rù lí fēn bi? wú fù zhu? fǎ rù zuì shang zhì zhēn shí zhī fǎ rù fēi zhū

诸世间,无有所依。入离分别,无缚著法,入最胜智真实之法,入非诸

shì jiān suǒ n?ngliǎo zhī chū shì jiān fǎ cǐ shì pú sà shànqiǎofāngbiàn shì xiànshēngxiàng

世间所能了知出世间法。此是菩萨善巧方便。示现生 相。

f? zǐ cǐ pú sà zu? rú shì niàn yí qia zh?ngshēng wú xìng w?i xìng yí qia zhū fǎ wú w?i w?i

佛子!此菩萨作如是念:一切众 生,无性为性;一切诸法,无为为

xìng yí qia gu? tǔ wú xiàng w?i xiàng yí qia sān shì w?i yǒu yán shuō yí qia yán shuō yú zhū fǎ zhōng

性;一切国土,无相为相。一切三世,唯有言说;一切言说,于诸法中。

wú yǒu yī chù yí qia zhū fǎ yú yán shuōzhōng yì wú yī chù pú sà rú shì xia yí qia fǎ jiē xī shan

无有依处;一切诸法,于言说中,亦无依处。菩萨如是解一切法皆悉甚

shēn yí qia shì jiān jiē xī jì jìng yí qia f? fǎ wú suǒ zēng yì f? fǎ bù yì shì jiān fǎ shì jiān fǎ bù

深;一切世间皆悉寂静;一切佛法无所增益。佛法不异世间法,世间法不

yì f? fǎ f? fǎ shì jiān fǎ wú yǒu zá luàn yì wú chā bi? liǎo zhī fǎ jia tǐ xìngpíngděng pǔ rù

异佛法;佛法、世间法,无有杂乱,亦无差别。了知法界体性平等,普入

sān shì yǒng bù shě lí dà pú tí xīn h?ng bù tuì zhuǎn huà zh?ngshēng xīn zhuǎngangzēngzhǎng dà cí bēi xīn

三世,永不舍离大菩提心,恒不退转化众 生心;转更增长大慈悲心,

yǔ yí qia zh?ngshēng zu? suǒ yī chù

与一切众 生作所依处。

pú sà ěr shí fù zu? shì niàn wǒ bù ch?ng shú zh?ngshēng shuídāngch?ng shú wǒ bù tiáo fú zh?ngshēng

菩萨尔时复作是念:我不成熟众 生,谁当成熟?我不调伏众 生,

shuídāngtiáo fú wǒ bù jiào huà zh?ngshēng shuídāngjiào huà wǒ bù ju? wù zh?ngshēng shuídāng ju? wù wǒ bù

谁当调伏?我不教化众 生,谁当教化?我不觉悟众 生,谁当觉悟?我不

qīngjìngzh?ngshēng shuídāngqīngjìng cǐ wǒ suǒ yí wǒ suǒ yìng zu? fù zu? shì niàn ru? wǒ zì xia cǐ shan

清净众 生,谁当清净?此我所宜,我所应作。复作是念:若我自解此甚

shēn fǎ w?i wǒ yī r?n yú ā n?u duō lu? sān miǎo sān pú tí dú d? xia tuō ?r zhū zh?ngshēngmángmíng wú mù

深法,唯我一人于阿耨多罗三藐三菩提独得解脱;而诸众 生盲冥无目,

rù dà xiǎn dào w?i zhū fán nǎo zhī suǒ chán fù rú zh?ngbìng r?n h?ngsh?u kǔ t?ng chǔ tān ài yù bù n?ng zì chū

入大险道,为诸烦恼之所缠缚;如重病人恒受苦痛;处贪爱狱不能自出;

bù lí dì yù a guǐ chù shēng yán lu? wáng jia bù n?ng mia kǔ bù shě a ya cháng chù chī àn

不离地狱、饿鬼、畜生、阎罗王界,不能灭苦,不舍恶业,常处痴暗,

bù jiànzhēn shí lún huí shēng sǐ wú d? chū lí zhù yú bā nàn zh?ng g?u suǒ zhu? zhǒngzhǒng fán nǎo fù zhàng

不见真实,轮回生死,无得出离;住于八难,众垢所著,种 种烦恼覆障

qí xīn xi? jiàn suǒ mí bù xíngzhang dào pú sà rú shì guān zhū zh?ngshēng zu? shì niàn yán ru? cǐ zh?ngshēng

其心,邪见所迷,不行正道。菩萨如是观诸众 生,作是念言:若此众 生

wai ch?ng shú wai diào fú shě ?r qǔ zhang ā n?u duō lu? sān miǎo sān pú tí shì suǒ bù yìng wǒ dāngxiān huà

未成熟、未调伏,舍而取证阿耨多罗三藐三菩提,是所不应。我当先化

zh?ngshēng yú bù kě shuō bù kě shuō ji? xíng pú sà hang wai ch?ng shú zhě xiānlìngch?ng shú wai tiáo fú zhě

众 生,于不可说不可说劫行菩萨行。未成熟者,先令成熟;未调伏者,

xiānlìngtiáo fú shì pú sà zhù cǐ hang shí zhū tiān m? fàn shā m?n p? lu? m?n yí qia shì jiānqián tà

先令调伏。是菩萨住此行时,诸天魔、梵、沙门、婆罗门,一切世间乾闼

p? ā xiū lu? děng ru? yǒu d? jiàn zàn t?ng zhù zhǐ gōngjìng zūn zh?ng ch?ng shì g?ngyǎng jí zàn ěr w?n

婆、阿修罗等,若有得见,暂同住止,恭敬尊重,承事供养,及暂耳闻,

yī jīng xīn zhě rú shì suǒ zu? xī bù tángyuán bì dìngdāngch?ng ā n?u duō lu? sān miǎo sān pú tí shì míng

一经心者,如是所作,悉不唐捐,必定当成阿耨多罗三藐三菩提。是名

pú sà m? hē sà dì liù shànxiànhang

菩萨摩诃萨第六善现行。


华严经教念网:http://www.lshuayanjing.com

文章推荐:

修佛的感应

修佛法的财富感应

修佛会有感应吗

修佛感应

信佛的感应