华严经教念网

《大方广佛华严经注音》15

编辑:鸿博 · 时间:2020-04-10

《大方广佛华严经注音》15

ián shǒu pǐn dì shí ar zh? ar

贤首品第十二之二

yǒu shang sün mai míng ün la n?ng pǔ jiù dù zhū qún shyng

有 胜 三昧名安乐,能普救度诸群 生 ,

fàng dà guüng míng bù s? yì lìng qí jiàn zht x? tiáo fú

放大 光 明不思议,令其见者悉调伏。

suǒ fàng guüng míng míng shàn xiàn ru? yǒu zh?ng shyng yù cǐ guüng

所放光明名善现,若有众 生遇此光,

bì lìng hu? yì bù táng yuán y?n shì d? ch?ng wú shàng zhì

必令获益不唐捐,因是得 成 无 上 智。

bǐ guüng shì xiàn yú zhū f? shì fǎ shì syng shì zhang dào

彼 光 示现于诸佛,示法示僧示 正 道,

yì shì f? tǎ jí xíng xiàng shì gù d? ch?ng cǐ guüng míng

亦示佛塔及形像 ,是故得成此光 明。

y?u fàng guüng míng míng zhào yào yìng bì yí qia zhū tiün guüng

又放 光 明名照曜,映蔽一切诸天 光 ,

suǒ yǒu àn zhàng mǐ bù chú pǔ w?i zh?ng shyng zu? ráo yì

所有暗障靡不除,普为众 生作饶益。

cǐ guüng ju? wù yí qia zh?ng lìng zhí dyng míng g?ng yǎng f?

此 光 觉悟一切 众 ,令执灯明供养佛,

yǐ dyng g?ng yǎng zhū f? gù d? ch?ng shì zhōng wú shàng dyng

以灯供养诸佛故,得成 世中无上 灯。

rán zhū y?u dyng jí sū dyng yì rán zhǒng zhǒng zhū míng jù

然诸油灯及酥灯,亦然 种 种 诸明炬,

zh?ng xiüng miào yào shàng bǎo zhú yǐ shì g?ng f? hu? cǐ guüng

众 香妙药上宝烛,以是供佛获此光。

y?u fàng guüng míng míng jì dù cǐ guüng n?ng ju? yí qia zh?ng

又放光 明名济度,此光 能觉一切众 ,

lìng qí pǔ fü dà shì x?n dù tuō yù hǎi zhū qún shyng

令其普发大誓心,度脱欲海诸群 生 。

ru? n?ng pǔ fü dà shì x?n dù tuō yù hǎi zhū qún shyng

若能普发大誓心,度脱欲海诸群 生 ,

z? n?ng yua dù sì pù liú shì dǎo wú yōu xia tuō ch?ng

则能越度四瀑流,示导无忧解脱 城 。

yú zhū xíng lù dà shuǐ chù zào lì qiáo liáng jí chuán fá

于诸行路大水处,造立桥 梁 及 船 筏,

huǐ zǐ yǒu w?i zàn jì jìng shì gù d? ch?ng cǐ guüng míng

毁訾有为赞寂静,是故得 成 此 光 明。

y?u fàng guüng míng míng mia ài cǐ guüng n?ng ju? yí qia zh?ng

又放光 明名灭爱,此光 能觉一切众 ,

lìng qí sht lí yú wǔ yù zhuün s? xia tuō miào fǎ wai

令其舍离于五欲,专思解脱妙法味。

ru? n?ng sht lí yú wǔ yù zhuün s? xia tuō miào fǎ wai

若能舍离于五欲,专思解脱妙法味,

z? n?ng yǐ f? gün lù yǔ pǔ mia shì jiün zhū kt ài

则能以佛甘露雨,普灭世间诸渴爱。

huì sh? chí jǐng jí quán liú zhuün qiú wú shàng pú tí dào

惠施池井及泉流,专求无上菩提道,

huǐ zǐ wǔ yù zàn chán dìng shì gù d? ch?ng cǐ guüng míng

毁訾五欲赞禅定,是故得成此光明。

y?u fàng guüng míng míng huün xǐ cǐ guüng n?ng ju? yí qia zh?ng

又放光明名欢喜,此光能觉一切众,

lìng qí ài mù f? pú tí fü x?n yuàn zhang wú sh? dào

令其爱慕佛菩提,发心愿证无师道。

zào lì rú lái dà byi xiàng zh?ngxiàngzhuüng yán zu? huü zu?

造立如来大悲像,众 相 庄 严坐华座,

h?ng tàn zuì shang zhū gōng d? shì gù d? ch?ng cǐ guüng míng

恒叹最胜诸功德,是故得成此光明。

y?u fàng guüng míng míng ài la cǐ guüng n?ng ju? yí qia zh?ng

又放光明名爱乐,此光能觉一切众,

lìng qí x?n la yú zhū f? jí yǐ la fǎ la zh?ng syng

令其心乐于诸佛,及以乐法乐众僧。

ru? cháng x?n la yú zhū f? jí yǐ la fǎ la zh?ng syng

若常心乐于诸佛,及以乐法乐众僧,

z? zài rú lái zh?ng huì zhōng dǎi ch?ng wú shàng shyn fǎ rtn

则在如来众会中,逮成无上深法忍。

küi wù zh?ng shyng wú yǒu liàng pǔ shǐ niàn f? fǎ syng bǎo

开悟众 生无有量,普使念佛法僧宝,

jí shì fü x?n gōng d? hang shì gù d? ch?ng cǐ guüng míng

及示发心功德行,是故得成此光明。

y?u fàng guüng míng míng fú jù cǐ guüng n?ng ju? yí qia zh?ng

又放光明名福聚,此光能觉一切众,

lìng xíng zhǒng zhǒng wú liàng sh? yǐ cǐ yuàn qiú wú shàng dào

令行种 种无量施,以此愿求无上道。

sha dà sh? huì wú zhy xiàn yǒu lái qiú zht jiy mǎn zú

设大施会无遮限,有来求者皆满足,

bù lìng qí x?n yǒu suǒ fá shì gù d? ch?ng cǐ guüng míng

不令其心有所乏,是故得成此光明。

y?u fàng guüng míng míng jù zhì cǐ guüng n?ng ju? yí qia zh?ng

又放光明名具智,此光能觉一切众,

lìng yú y? fǎ y? niàn zhōng x? xia wú liàng zhū fǎ m?n

令于一法一念中,悉解无量诸法门。

w?i zhū zh?ng shyng fyn bi? fǎ jí yǐ ju? liǎo zhyn shí yì

为诸众 生分别法,及以决了真实义,

shàn shuō fǎ yì wú ku? jiǎn shì gù d? ch?ng cǐ guüng míng

善说法义无亏减,是故得成此光明。

y?u fàng guüng míng míng huì dyng cǐ guüng n?ng ju? yí qia zh?ng

又放光明名慧灯,此光能觉一切众,

lìng zh? zh?ng shyng xìng kōng jì yí qia zhū fǎ wú suǒ yǒu

令知众 生性空寂,一切诸法无所有。

yǎn shuō zhū fǎ kōng wú zhǔ rú huàn rú yàn shuǐ zhōng yua

演说诸法空无主,如幻如焰水中月,

nǎi zhì y?u rú mang yǐng xiàng shì gù d? ch?ng cǐ guüng míng

乃至犹如梦影像,是故得成此光明。

y?u fàng guüng míng fǎ zì zài cǐ guüng n?ng ju? yí qia zh?ng

又放光名法自在,此光能觉一切众,

lìng d? wú jìn tu? lu? ní x? chí yí qia zhū f? fǎ

令得无尽陀罗尼,悉持一切诸佛法。

gōng jìng g?ng yǎng chí fǎ zht jǐ shì shǒu hù zhū xián shang

恭敬供养持法者,给侍守护诸贤圣 ,

yǐ zhǒngzhǒng fǎ sh? zh?ngshyng shì gù d? ch?ng cǐ guüngmíng

以种 种法施众 生,是故得成此光明。

y?u fàng guüng míng míng n?ng sht cǐ guüng ju? wù qiün zh?ng shyng

又放光明名能舍,此光觉悟悭众 生,

lìng zh? cái bǎo x? fyi cháng h?ng yào huì sh? x?n wú zhu?

令知财宝悉非常,恒乐惠施心无著。

qiün x?n nán tiáo ?r n?ng tiáo xia cái rú mang rú fú yún

悭心难调而能调,解财如梦如浮云,

zyng zhǎng huì sh? q?ng jìng x?n shì gù d? ch?ng cǐ guüng míng

增长惠施清净心,是故得成此光明。

y?u fàng guüng míng míng chú ra cǐ guüng n?ng ju? huǐ jìn zht

又放光明名除热,此光能觉毁禁者,

pǔ shǐ sh?u chí q?ng jìng jia fü x?n yuàn zhang wú sh? dào

普使受持清净戒,发心愿证无师道。

quàn yǐn zh?ng shyng sh?u chí jia shí shàn ya dào x? q?ng jìng

劝引众 生受持戒,十善业道悉清净,

y?u lìng fü xiàng pú tí x?n shì gù d? ch?ng cǐ guüng míng

又令发向菩提心,是故得成此光明。

y?u fàng guüng míng míng rtn yán cǐ guüng ju? wù chyn huì zht

又放光明名忍严,此光觉悟嗔恚者,

lìng bǐ chú chyn lí wǒ màn cháng yào rtn rǔ r?u h? fǎ

令彼除嗔离我慢,常乐忍辱柔和法。

zh?ng shyng bào a nán kt rtn w?i pú tí gù x?n bù d?ng

众 生暴恶难可忍,为菩提故心不动,

cháng yào chyng yáng rtn gōng d? shì gù d? ch?ng cǐ guüng míng

常乐称扬忍功德,是故得成此光明。

y?u fàng guüng míng míng yǒng mtng cǐ guüng ju? wù lǎn du? zht

又放光明名勇猛,此光觉悟懒惰者,

lìng bǐ cháng yú sün bǎo zhōng gōng jìng g?ng yǎng wú pí yàn

令彼常于三宝中,恭敬供养无疲厌。

ru? bǐ cháng yú sün bǎo zhōng gōng jìng g?ng yǎng wú pí yàn

若彼常于三宝中,恭敬供养无疲厌,

z? n?ng chüo chū sì m? jìng sù ch?ng wú shàng f? pú tí

则能超出四魔境,速成无上佛菩提。

quàn huà zh?ng shyng lìng jìn ca cháng qín g?ng yǎng yú sün bǎo

劝化众 生令进策,常勤供养于三宝,

fǎ yù mia shí zhuün shǒu hù shì gù d? ch?ng cǐ guüng míng

法欲灭时专守护,是故得成此光明。

y?u fàng guüng míng míng jì jìng cǐ guüng n?ng ju? luàn yì zht

又放光明名寂静,此光能觉乱意者,

lìng qí yuǎn lí tün huì ch? x?n bù d?ng yáo ?r zhang dìng

令其远离贪恚痴,心不动摇而正定。

sht lí yí qia a zh? shí wú yì tán shuō zá rǎn xíng

舍离一切恶知识,无义谈说杂染行,

zàn tàn chán dìng ü lán rt shì gù d? ch?ng cǐ guüng míng

赞叹禅定阿兰若,是故得成此光明。

y?u fàng guüng míng míng huì yán cǐ guüng ju? wù yú mí zht

又放光明名慧严,此光觉悟愚迷者,

lìng qí zhang dì xia yuán qǐ zhū gyn zhì huì x? tōng dá

令其证谛解缘起,诸根智慧悉通达。

ru? n?ng zhang dì xia yuán qǐ zhū gyn zhì huì x? tōng dá

若能证谛解缘起,诸根智慧悉通达,

z? d? rì dyng sün mai fǎ zhì huì guüng míng ch?ng f? guǒ

则得日灯三昧法,智慧光明成佛果。

gu? cái jí jǐ jiy n?ng sht w?i pú tí gù qiú zhang fǎ

国财及己皆能舍,为菩提故求正法,

w?n yǐ zhuün qín w?i zh?ng shuō shì gù d? ch?ng cǐ guüng míng

闻已专勤为众说,是故得成此光明。

y?u fàng guüng míng míng f? huì cǐ guüng ju? wù zhū hán shí

又放光明名佛慧,此光觉悟诸含识,

lìng jiàn wú liàng wú biün f? ga ga zu? bǎo lián huü shàng

令见无量无边佛,各各坐宝莲华上。

zàn f? wyi d? jí xia tuō shuō f? zì zài wú yǒu liàng

赞佛威德及解脱,说佛自在无有量 ,

xiǎn shì f? lì jí sh?n tōng shì gù d? ch?ng cǐ guüng míng

显示佛力及神通,是故得成此光明。

y?u fàng guüng míng míng wú wai cǐ guüng zhào chù kǒng bù zht

又放光明名无畏,此光照触恐怖者,

fyi r?n suǒ chí zhū dú hài yí qia jiy lìng jí chú mia

非人所持诸毒害,一切皆令疾除灭。

n?ng yú zh?ng shyng sh? wú wai yù yǒu nǎo hài jiy quàn zhǐ

能于众 生施无畏,遇有恼害皆劝止,

zhtng jì a nàn gū qi?ng zht yǐ shì d? ch?ng cǐ guüng míng

拯济厄难孤穷者,以是得成此光明。

y?u fàng guüng míng míng ün yǐn cǐ guüng n?ng zhào jí bìng zht

又放光明名安隐,此光能照疾病者,

lìng chú yí qia zhū kǔ t?ng x? d? zhang dìng sün mai la

令除一切诸苦痛,悉得正定三昧乐。

sh? yǐ liáng yào jiù zh?ng huàn miào bǎo yán mìng xiüng tú tǐ

施以良药救众患,妙宝延命香涂体,

sū y?u rǔ mì chōng yǐn shí yǐ shì d? ch?ng cǐ guüng míng

酥油乳蜜充饮食,以是得成此光明。

y?u fàng guüng míng míng jiàn f? cǐ guüng ju? wù jiüng m? zht

又放光明名见佛,此光觉悟将没者,

lìng suí yì niàn jiàn rú lái mìng zhōng d? shyng qí jìng gu?

令随忆念见如来,命终得生其净国。

jiàn yǒu lín zhōng quàn niàn f? y?u shì zūn xiàng lìng zhün jìng

见有临终劝念佛,又示尊像令瞻敬,

bǐ yú f? suǒ shyn gu? yǎng shì gù d? ch?ng cǐ guüng míng

俾于佛所深归仰,是故得成此光明。

y?u fàng guüng míng míng la fǎ cǐ guüng n?ng ju? yí qia zh?ng

又放光明名乐法,此光能觉一切众,

lìng yú zhang fǎ cháng x?n la t?ng w?n yǎn shuō jí shū xit

令于正法常欣乐,听闻演说及书写。

fǎ yù jìn shí n?ng yǎn shuō lìng qiú fǎ zht yì chōng mǎn

法欲尽时能演说,令求法者意充满,

yú fǎ ài la qín xiū xíng shì gù d? ch?ng cǐ guüng míng

于法爱乐勤修行,是故得成此光明。

y?u fàng guüng míng míng miào y?n cǐ guüng küi wù zhū pú sà

又放光明名妙音,此光开悟诸菩萨,

n?ng lìng sün jia suǒ yǒu shyng w?n zht jiy shì rú lái y?n

能令三界所有声,闻者皆是如来音。

yǐ dà y?n shyng chyng zàn f? jí sh? líng du? zhū y?n yua

以大音声 称赞佛,及施铃铎诸音乐,

pǔ shǐ shì jiün w?n f? y?n shì gù d? ch?ng cǐ guüng míng

普使世间闻佛音,是故得成此光明。

y?u fàng guüng míng sh? gün lù cǐ guüng küi wù yí qia zh?ng

又放光名施甘露,此光开悟一切众,

lìng sht yí qia fàng yì hang jù zú xiū xí zhū gōng d?

令舍一切放逸行,具足修习诸功德。

shuō yǒu w?i fǎ fyi ün yǐn wú liàng kǔ nǎo x? chōng biàn

说有为法非安隐,无量苦恼悉充遍,

h?ng yào chyng yáng jì mia la shì gù d? ch?ng cǐ guüng míng

恒乐称扬寂灭乐,是故得成此光明。

y?u fàng guüng míng míng zuì shang cǐ guüng küi wù yí qia zh?ng

又放光明名最胜,此光开悟一切众,

lìng yú f? suǒ pǔ t?ng w?n jia dìng zhì huì zyng shàng fǎ

令于佛所普听闻,戒定智慧增上法。

cháng yào chyngyáng yí qia f? shang jia shangdìng shū shang huì

常乐称扬一切佛,胜戒胜定殊胜慧,

rú shì w?i qiú wú shàng dào shì gù d? ch?ng cǐ guüng míng

如是为求无上道,是故得成此光明。

y?u fàng guüng míng míng bǎo yán cǐ guüng n?ng ju? yí qia zh?ng

又放光明名宝严,此光能觉一切众,

lìng d? bǎo zàng wú qi?ng jìn yǐ cǐ g?ng yǎng zhū rú lái

令得宝藏无穷尽,以此供养诸如来。

yǐ zhū zhǒng zhǒng shàng miào bǎo fang sh? yú f? jí f? tǎ

以诸种 种 上妙宝,奉施于佛及佛塔,

yì yǐ huì sh? zhū pín fá shì gù d? ch?ng cǐ guüng míng

亦以惠施诸贫乏,是故得成此光明。

y?u fàng guüng míng míng xiüng yán cǐ guüng n?ng ju? yí qia zh?ng

又放光明名香严,此光能觉一切众,

lìng qí w?n zht yua kt yì ju? dìng düng ch?ng f? gōng d?

令其闻者悦可意,决定当成佛功德。

r?n tiün miào xiüng yǐ tú dì g?ng yǎng yí qia zuì shang wáng

人天妙香以涂地,供养一切最胜王,

yì yǐ zào tǎ jí f? xiàng shì gù d? ch?ng cǐ guüng míng

亦以造塔及佛像,是故得成此光明。

y?u fàng guüngmíng zá zhuüng yán bǎo chuáng fün gài wú yüng shù

又放光名杂 庄 严,宝 幢 幡盖无央数,

f?n xiüng sàn huü z?u zh?ng yua ch?ng yì nai wài jiy chōng mǎn

焚香散华奏众乐,城邑内外皆充满。

btn yǐ wyi miào jì yua y?n zh?ng xiüng miào huü chuáng gài dtng

本以微妙妓乐音,众 香妙华 幢 盖等,

zhǒngzhǒngzhuüng yán g?ngyǎng f? shì gù d? ch?ng cǐ guüngmíng

种 种 庄 严供养佛,是故得成此光明。

y?u fàng guüng míng míng yán ji? lìng dì píng tǎn y?u rú zhǎng

又放光明名严洁,令地平坦犹如掌,

zhuüng yán f? tǎ jí qí chù shì gù d? ch?ng cǐ guüng míng

庄 严佛塔及其处,是故得成此光明。

y?u fàng guüng míng míng dà yún n?ng qǐ xiüng yún yǔ xiüng shuǐ

又放光明名大云,能起香云雨香水,

yǐ shuǐ sǎ tǎ jí tíng yuàn shì gù d? ch?ng cǐ guüng míng

以水洒塔及庭院,是故得成此光明。

y?u fàng guüng míng míng yán jù lìng luǒ xíng zht d? shàng fú

又放光明名严具,令裸形者得上服,

yán shyn miào wù ?r w?i sh? shì gù d? ch?ng cǐ guüng míng

严身妙物而为施,是故得成此光明。

y?u fàng guüng míng míng shàng wai n?ng lìng j? zht hu? mti shí

又放光明名上味,能令饥者获美食,

zhǒngzhǒngzhynzhuàn ?r w?i sh? shì gù d? ch?ng cǐ guüngmíng

种 种珍馔而为施,是故得成此光明。

y?u fàng guüng míng míng dà cái lìng pín fá zht hu? bǎo zàng

又放光明名大财,令贫乏者获宝藏,

yǐ wú jìn wù sh? sün bǎo shì gù d? ch?ng cǐ guüng míng

以无尽物施三宝,是故得成此光明。

y?u fàng guüng míng yǎn q?ng jìng n?ng lìng máng zht jiàn zh?ng sa

又放光名眼清净,能令盲者见众色,

yǐ dyng sh? f? jí f? tǎ shì gù d? ch?ng cǐ guüng míng

以灯施佛及佛塔,是故得成此光明。

y?u fàng guüng míng tr q?ng jìng n?ng lìng l?ng zht x? shàn t?ng

又放光名耳清净,能令聋者悉善听,

gǔ yua yú f? jí f? tǎ shì gù d? ch?ng cǐ guüng míng

鼓乐娱佛及佛塔,是故得成此光明。

y?u fàng guüng míng bí q?ng jìng x? wai w?n xiüng jiy d? w?n

又放光名鼻清净,昔未闻香皆得闻,

yǐ xiüng sh? f? jí f? tǎ shì gù d? ch?ng cǐ guüng míng

以香施佛及佛塔,是故得成此光明。

y?u fàng guüng míng sh? q?ng jìng n?ng yǐ mti y?n chyng zàn f?

又放光名舌清净,能以美音称赞佛,

yǒng chú cū a bú shàn yǔ shì gù d? ch?ng cǐ guüng míng

永除粗恶不善语,是故得成此光明。

y?u fàng guüng míng shyn q?ng jìng zhū gyn quy zht lìng jù zú

又放光名身清净,诸根缺者令具足,

yǐ shyn lǐ f? jí f? tǎ shì gù d? ch?ng cǐ guüng míng

以身礼佛及佛塔,是故得成此光明。

y?u fàng guüng míng yì q?ng jìng lìng sh? x?n zht d? zhang niàn

又放光名意清净,令失心者得正念,

xiū xíng sün mai x? zì zài shì gù d? ch?ng cǐ guüng míng

修行三昧悉自在,是故得成此光明。

y?u fàng guüng míng sa q?ng jìng lìng jiàn nán s? zhū f? sa

又放光名色清净,令见难思诸佛色,

yǐ zh?ngmiào sa zhuüng yán tǎ shì gù d? ch?ng cǐ guüngmíng

以众妙色 庄 严塔,是故得成此光明。

y?u fàng guüng míng shyng q?ng jìng lìng zh? shyng xìng btn kōng jì

又放光名声清净,令知声性本空寂,

guün shyng yuán qǐ rú gǔ xiǎng shì gù d? ch?ng cǐ guüng míng

观声缘起如谷响,是故得成此光明。

y?u fàng guüng míng xiüng q?ng jìng lìng zhū ch?u huì x? xiüng ji?

又放光名香清净,令诸臭秽悉香洁,

xiüng shuǐ xǐ tǎ pú tí shù shì gù d? ch?ng cǐ guüng míng

香水洗塔菩提树,是故得成此光明。

y?u fàng guüng míng wai q?ng jìng n?ng chú yí qia wai zh?ng dú

又放光名味清净,能除一切味中毒,

h?ng g?ng f? syng jí fù mǔ shì gù d? ch?ng cǐ guüng míng

恒供佛僧及父母,是故得成此光明。

y?u fàng guüng míng chù q?ng jìng n?ng lìng a chù jiy r?u ruǎn

又放光名触清净,能令恶触皆柔软,

gy chán jiàn jǐ c?ng kōng yǔ jiy lìng biàn zu? miào huü mán

戈鋋剑戟从空雨,皆令变作妙华鬘。

yǐ x? c?ng yú dào lù zhōng tú xiüng sàn huü bù y? fu

以昔曾于道路中,涂香散华布衣服,

yíng s?ng rú lái lìng dǎo shàng shì gù j?n hu? guüng rú shì

迎送如来令蹈上,是故今获光如是。

y?u fàng guüng míng fǎ q?ng jìng n?ng lìng yí qia zhū máo kǒng

又放光名法清净,能令一切诸毛孔,

x? yǎn miào fǎ bù s? yì zh?ng shyng t?ng zht xián x?n wù

悉演妙法不思议,众 生听者咸欣悟。

y?n yuán suǒ shyng wú yǒu shyng zhū f? fǎ shyn fyi shì shyn

因缘所生无有生,诸佛法身非是身,

fǎ xìng cháng zhù rú xū kōng yǐ shuō qí yì guüng rú shì

法性常住如虚空,以说其义光如是。

rú shì dtng bǐ guüng míng m?n rú h?ng h? shü wú xiàn shù

如是等比光明门,如恒河沙无限数,

x? c?ng dà xiün máo kǒng chū y? y? zu? ya ga chü bi?

悉从大仙毛孔出,一一作业各差别。

rú y? máo kǒng suǒ fàng guüng wú liàng wú shù rú h?ng shü

如一毛孔所放光,无量无数如恒沙,

yí qia máo kǒng x? yì rán cǐ shì dà xiün sün mai lì

一切毛孔悉亦然,此是大仙三昧力。

rú qí btn hang suǒ d? guüng suí bǐ sù yuán t?ng hang zht

如其本行所得光,随彼宿缘同行者,

j?n fàng guüng míng gù rú shì cǐ shì dà xiün zhì zì zài

今放光明故如是,此是大仙智自在。

wǎng x? t?ng xiū yú fú ya jí yǒu ài la n?ng suí xǐ

往昔同修于福业,及有爱乐能随喜,

jiàn qí suǒ zu? yì fù rán bǐ yú cǐ guüng xián d? jiàn

见其所作亦复然,彼于此光咸得见。

ru? yǒu zì xiū zh?ng fú ya g?ng yǎng zhū f? wú yüng shù

若有自修众福业,供养诸佛无央数,

yú f? gōng d? cháng yuàn qiú shì cǐ guüng míng suǒ küi ju?

于佛功德常愿求,是此光明所开觉。

pì rú shyng máng bú jiàn rì fyi w?i wú rì chū shì jiün

譬如生盲不见日,非为无日出世间,

zhū yǒu mù zht x? míng jiàn ga suí suǒ wù xiū qí ya

诸有目者悉明见,各随所务修其业。

dà shì guüng míng yì rú shì yǒu zhì huì zht jiy x? jiàn

大士光明亦如是,有智慧者皆悉见,

fán fū xi? xìn lia xia r?n yú cǐ guüng míng m? n?ng dǔ

凡夫邪信劣解人,于此光明莫能睹。

m? ní gōng diàn jí niǎn chang miào bǎo líng xiüng yǐ tú yíng

摩尼宫殿及辇乘,妙宝灵香以涂莹,

yǒu fú d? zht zì rán bai fyi wú d? zht suǒ n?ng chǔ

有福德者自然备,非无德者所能处。

dà shì guüng míng yì rú shì yǒu shyn zhì zht xián zhào chù

大士光明亦如是,有深智者咸照触,

xi? xìn lia xia fán yú r?n wú yǒu n?ng jiàn cǐ guüng míng

邪信劣解凡愚人,无有能见此光明。

ru? yǒu w?n cǐ guüng chü bi? n?ng shyng q?ng jìng shyn xìn xia

若有闻此光差别,能生清净深信解,

yǒng duàn yí qia zhū yí wǎng sù ch?ng wú shàng gōng d? chuáng

永断一切诸疑网,速成无上功德 幢 。

yǒu shang sün mai n?ng chū xiàn juàn shǔ zhuüng yán jiy zì zài

有胜三昧能出现,眷属 庄 严皆自在,

yí qia shí füng zhū gu? tǔ f? zǐ zh?ng huì wú lún pǐ

一切十方诸国土,佛子众会无伦匹。

yǒu miào lián huü guüng zhuüng yán liàng dtng sün qiün dà qiün jia

有妙莲华光 庄 严,量等三千大千界,

qí shyn duün zu? x? chōng mǎn shì cǐ sün mai sh?n tōng lì

其身端坐悉充满,是此三昧神通力。

fù yǒu shí chà wyi ch?n shù miào hǎo lián huü suǒ w?i rào

复有十刹微尘数,妙好莲华所围绕,

zhū f? zǐ zh?ng yú zhōng zu? zhù cǐ sün mai wyi sh?n lì

诸佛子众于中坐,住此三昧威神力。

sù shì ch?ng jiù shàn y?n yuán jù zú xiū xíng f? gōng d?

宿世成就善因缘,具足修行佛功德,

cǐ dtng zh?ng shyng rào pú sà x? g?ng h? zhǎng guün wú yàn

此等众 生绕菩萨,悉共合掌观无厌。

pì rú míng yua zài x?ng zhōng pú sà chǔ zh?ng yì fù rán

譬如明月在星中,菩萨处众亦复然,

dà shì suǒ hang fǎ rú shì rù cǐ sün mai wyi sh?n lì

大士所行法如是,入此三昧威神力。

rú yú y? füng suǒ shì xiàn zhū f? zǐ zh?ng g?ng w?i rào

如于一方所示现,诸佛子众共围绕,

yí qia füng zhōng x? rú shì zhù cǐ sün mai wyi sh?n lì

一切方中悉如是,住此三昧威神力。

yǒu shang sün mai míng füng wǎng pú sà zhù cǐ guǎng küi shì

有胜三昧名方网,菩萨住此广开示,

yí qia füng zhōng pǔ xiàn shyn hu? xiàn rù dìng hu? c?ng chū

一切方中普现身,或现入定或从出。

hu? yú dōng füng rù zhang dìng ?r yú x? füng c?ng dìng chū

或于东方入正定,而于西方从定出;

hu? yú x? füng rù zhang dìng ?r yú dōng füng c?ng dìng chū

或于西方入正定,而于东方从定出;

hu? yú yú füng rù zhang dìng ?r yú yú füng c?ng dìng chū

或于余方入正定,而于余方从定出。

rú shì rù chū biàn shí füng shì míng pú sà sün mai lì

如是入出遍十方,是名菩萨三昧力。

jìn yú dōng füng zhū gu? tǔ suǒ yǒu rú lái wú shù liàng

尽于东方诸国土,所有如来无数量 ,

x? xiàn qí qián pǔ q?n jìn zhù yú sün mai jì bù d?ng

悉现其前普亲近,住于三昧寂不动。

?r yú x? füng zhū shì jia yí qia zhū f? rú lái suǒ

而于西方诸世界,一切诸佛如来所,

jiy xiàn c?ng yú sün mai qǐ guǎng xiū wú liàng zhū g?ng yǎng

皆现从于三昧起,广修无量诸供养。

jìn yú x? füng zhū gu? tǔ suǒ yǒu rú lái wú shù liàng

尽于西方诸国土,所有如来无数量 ,

x? xiàn qí qián pǔ q?n jìn zhù yú sün mai jì bù d?ng

悉现其前普亲近,住于三昧寂不动。

?r yú dōng füng zhū shì jia yí qia zhū f? rú lái suǒ

而于东方诸世界,一切诸佛如来所,

jiy xiàn c?ng yú sün mai qǐ guǎng xiū wú liàng zhū g?ng yǎng

皆现从于三昧起,广修无量诸供养。

rú shì shí füng zhū shì jia pú sà x? rù wú yǒu yú

如是十方诸世界,菩萨悉入无有余,

hu? xiàn sün mai jì bù d?ng hu? xiàn gōng jìng g?ng yǎng f?

或现三昧寂不动,或现恭敬供养佛。

yú yǎn gyn zhōng rù zhang dìng yú sa ch?n zhōng c?ng dìng chū

于眼根中入正定,于色尘中从定出,

shì xiàn sa xìng bù s? yì yí qia tiün r?n m? n?ng zh?

示现色性不思议,一切天人莫能知。

yú sa ch?n zhōng rù zhang dìng yú yǎn qǐ dìng x?n bù luàn

于色尘中入正定,于眼起定心不乱,

shuō yǎn wú shyng wú yǒu qǐ xìng kōng jì mia wú suǒ zu?

说眼无生无有起,性空寂灭无所作。

yú tr gyn zhōng rù zhang dìng yú shyng ch?n zhōng c?ng dìng chū

于耳根中入正定,于声尘中从定出,

fyn bi? yí qia yǔ yán y?n zhū tiün shì r?n m? n?ng zh?

分别一切语言音,诸天世人莫能知。

yú shyng ch?n zhōng rù zhang dìng yú tr qǐ dìng x?n bù luàn

于声尘中入正定,于耳起定心不乱,

shuō tr wú shyng wú yǒu qǐ xìng kōng jì mia wú suǒ zu?

说耳无生无有起,性空寂灭无所作。

yú bí gyn zhōng rù zhang dìng yú xiüng ch?n zhōng c?ng dìng chū

于鼻根中入正定,于香尘中从定出,

pǔ d? yí qia shàng miào xiüng zhū tiün shì r?n m? n?ng zh?

普得一切上妙香,诸天世人莫能知。

yú xiüng ch?n zhōng rù zhang dìng yú bí qǐ dìng x?n bù luàn

于香尘中入正定,于鼻起定心不乱,

shuō bí wú shyng wú yǒu qǐ xìng kōng jì mia wú suǒ zu?

说鼻无生无有起,性空寂灭无所作。

yú sh? gyn zhōng rù zhang dìng yú wai ch?n zhōng c?ng dìng chū

于舌根中入正定,于味尘中从定出,

pǔ d? yí qia zhū shàng wai zhū tiün shì r?n m? n?ng zh?

普得一切诸上味,诸天世人莫能知。

yú wai ch?n zhōng rù zhang dìng yú sh? qǐ dìng x?n bù luàn

于味尘中入正定,于舌起定心不乱,

shuō sh? wú shyng wú yǒu qǐ xìng kōng jì mia wú suǒ zu?

说舌无生无有起,性空寂灭无所作。

yú shyn gyn zhōng rù zhang dìng yú chù ch?n zhōng c?ng dìng chū

于身根中入正定,于触尘中从定出,

shàn n?ng fyn bi? y? qiy chù zhū tiün shì r?n m? n?ng zh?

善能分别一切触,诸天世人莫能知。

yú chù ch?n zhōng rù zhang dìng yú shyn qǐ dìng x?n bù luàn

于触尘中入正定,于身起定心不乱,

shuō shyn wú shyng wú yǒu qǐ xìng kōng jì mia wú suǒ zu?

说身无生无有起,性空寂灭无所作。

yú yì gyn zhōng rù zhang dìng yú fǎ ch?n zhōng c?ng dìng chū

于意根中入正定,于法尘中从定出,

fyn bi? yí qia zhū fǎ xiàng zhū tiün shì r?n m? n?ng zh?

分别一切诸法相,诸天世人莫能知。

yú fǎ ch?n zhōng rù zhang dìng c?ng yì qǐ dìng x?n bù luàn

于法尘中入正定,从意起定心不乱,

shuō yì wú shyng wú yǒu qǐ xìng kōng jì mia wú suǒ zu?

说意无生无有起,性空寂灭无所作。

t?ng zǐ shynzhōng rù zhangdìng zhuàngniánshynzhōngc?ngdìng chū

童子身中入正定, 壮 年身中从定出,

zhuàngniánshynzhōng rù zhangdìng lǎo niánshynzhōngc?ngdìng chū

壮 年身中入正定,老年身中从定出;

lǎo nián shyn zhōng rù zhang dìng shàn nǚ shyn zhōng c?ng dìng chū

老年身中入正定,善女身中从定出;

shàn nǚ shyn zhōng rù zhang dìng shàn nán shyn zhōng c?ng dìng chū

善女身中入正定,善男身中从定出;

shàn nán shyn zhōng rù zhang dìng bǐ qiū ní shyn c?ng dìng chū

善男身中入正定,比丘尼身从定出;

bǐ qiū ní shyn rù zhang dìng bǐ qiū shyn zhōng c?ng dìng chū

比丘尼身入正定,比丘身中从定出;

bǐ qiū shyn zhōng rù zhang dìng xu? wú xu? shyn c?ng dìng chū

比丘身中入正定,学无学身从定出;

xu? wú xu? shyn rù zhang dìng pì zh? f? shyn c?ng dìng chū

学无学身入正定,辟支佛身从定出;

pì zh? f? shyn rù zhang dìng xiàn rú lái shyn c?ng dìng chū

辟支佛身入正定,现如来身从定出;

yú rú lái shyn rù zhang dìng zhū tiün shyn zhōng c?ng dìng chū

于如来身入正定,诸天身中从定出;

zhū tiün shyn zhōng rù zhang dìng dà l?ng shyn zhōng c?ng dìng chū

诸天身中入正定,大龙身中从定出;

dà l?ng shyn zhōng rù zhang dìng ya chü shyn zhōng c?ng dìng chū

大龙身中入正定,夜叉身中从定出;

ya chü shyn zhōng rù zhang dìng guǐ sh?n shyn zhōng c?ng dìng chū

夜叉身中入正定,鬼神身中从定出;

guǐ sh?n shyn zhōng rù zhang dìng y? máo kǒng zhōng c?ng dìng chū

鬼神身中入正定,一毛孔中从定出;

y? máo kǒng zhōng rù zhang dìng yí qia máo kǒng c?ng dìng chū

一毛孔中入正定,一切毛孔从定出;

yí qia máo kǒng rù zhang dìng y? máo duün t?u c?ng dìng chū

一切毛孔入正定,一毛端头从定出;

y? máo duün t?u rù zhang dìng y? wyi ch?n zhōng c?ng dìng chū

一毛端头入正定,一微尘中从定出;

y? wyi ch?n zhōng rù zhang dìng yí qia ch?n zhōng c?ng dìng chū

一微尘中入正定,一切尘中从定出;

yí qia ch?n zhōng rù zhang dìng j?n güng dì zhōng c?ng dìng chū

一切尘中入正定,金刚地中从定出;

j?n güng dì zhōng rù zhang dìng m? ní shù shàng c?ng dìng chū

金刚地中入正定,摩尼树上从定出;

m? ní shù shàng rù zhang dìng f? guüng míng zhōng c?ng dìng chū

摩尼树上入正定,佛光明中从定出;

f? guüng míng zhōng rù zhang dìng yú h? hǎi zhōng c?ng dìng chū

佛光明中入正定,于河海中从定出;

yú h? hǎi zhōng rù zhang dìng yú huǒ dà zhōng c?ng dìng chū

于河海中入正定,于火大中从定出;

yú huǒ dà zhōng rù zhang dìng yú fyng qǐ dìng x?n bù luàn

于火大中入正定,于风起定心不乱;

yú fyng dà zhōng rù zhang dìng yú dì dà zhōng c?ng dìng chū

于风大中入正定,于地大中从定出;

yú dì dà zhōng rù zhang dìng yú tiün gōng diàn c?ng dìng chū

于地大中入正定,于天宫殿从定出;

yú tiün gōng diàn rù zhang dìng yú kōng qǐ dìng x?n bù luàn

于天宫殿入正定,于空起定心不乱。

shì míng wú liàng gōng d? zht sün mai zì zài nán s? yì

是名无量功德者,三昧自在难思议,

shí füng yí qia zhū rú lái yú wú liàng ji? shuō bù jìn

十方一切诸如来,于无量劫说不尽。

yí qia rú lái xián g?ng shuō zh?ng shyng ya bào nán s? yì

一切如来咸共说,众 生业报难思议,

zhū l?ng biàn huà f? zì zài pú sà sh?n lì yì nán s?

诸龙变化佛自在,菩萨神力亦难思。

yù yǐ pì yù ?r xiǎn shì zhōng wú yǒu yù n?ng yù cǐ

欲以譬谕而显示,终无有谕能谕此,

rán zhū zhì huì cōng dá r?n y?n yú pì gù jit qí yì

然诸智慧聪达人,因于譬故解其义。

shyng w?n x?n zhù bü xia tuō suǒ yǒu biàn xiàn jiy zì zài

声闻心住八解脱,所有变现皆自在,

n?ng yǐ yì shyn xiàn duō shyn fù yǐ duō shyn w?i yì shyn

能以一身现多身,复以多身为一身。

yú xū kōng zhōng rù huǒ dìng háng zhù zu? w? x? zài kōng

于虚空中入火定,行住坐卧悉在空,

shyn shàng chū shuǐ shyn xià huǒ shyn shàng chū huǒ shyn xià shuǐ

身上出水身下火,身上出火身下水。

rú shì jiy yú y? niàn zhōng zhǒng zhǒng zì zài wú biün liàng

如是皆于一念中,种 种自在无边量。

bǐ bù jù zú dà cí byi bù w?i zh?ng shyng qiú f? dào

彼不具足大慈悲,不为众 生求佛道,

shàng n?ng xiàn cǐ nán s? shì kuàng dà ráo yì zì zài lì

尚能现此难思事,况大饶益自在力。

pì rú rì yua y?u xū kōng yǐng xiàng pǔ biàn yú shí füng

譬如日月游虚空,影像普遍于十方,

quán chí byi z? qì zhōng shuǐ zh?ng bǎo h? hǎi mǐ bù xiàn

泉池陂泽器中水,众宝河海靡不现。

pú sà sa xiàng yì fù rán shí füng pǔ xiàn bù s? yì

菩萨色像亦复然,十方普现不思议,

cǐ jiy sün mai zì zài fǎ w?i yǒu rú lái n?ng zhang liǎo

此皆三昧自在法,唯有如来能证了。

rú jìng shuǐ zhōng sì b?ng xiàng ga ga bi? yì wú jiüo zá

如净水中四兵像,各各别异无交杂,

jiàn jǐ hú shǐ lai shan duō kǎi zh?u chy yú fyi y? zhǒng

剑戟弧矢类甚多,铠胄车舆非一种 。

suí qí suǒ yǒu xiüng chü bi? m? bù jiy yú shuǐ zhōng xiàn

随其所有相差别,莫不皆于水中现,

?r shuǐ btn zì wú fyn bi? pú sà sün mai yì rú shì

而水本自无分别,菩萨三昧亦如是。

hǎi zhōng yǒu sh?n míng shàn y?n qí y?n pǔ shùn hǎi zh?ng shyng

海中有神名善音,其音普顺海众 生,

suǒ yǒu yǔ yán jiy biàn liǎo lìng bǐ yí qia x? huün yua

所有语言皆辨了,令彼一切悉欢悦。

bǐ sh?n jù yǒu tün huì ch? y?u n?ng shàn xia y? qia y?n

彼神具有贪恚痴,犹能善解一切音,

kuàng fù zǒng chí zì zài lì ?r bù n?ng lìng zh?ng huün xǐ

况复总持自在力,而不能令众欢喜!

yǒu y? fù r?n míng biàn cái fù mǔ qiú tiün ?r d? shyng

有一妇人名辩才,父母求天而得生 ,

ru? yǒu lí a la zhyn shí rù bǐ shyn zhōng shyng miào biàn

若有离恶乐真实,入彼身中 生妙辩。

bǐ yǒu tün yù chyn huì ch? y?u n?ng suí xíng yǔ biàn cái

彼有贪欲嗔恚痴,犹能随行与辩才,

h? kuàng pú sà jù zhì huì ?r bù n?ng yǔ zh?ng shyng yì

何况菩萨具智慧,而不能与众 生益!

pì rú huàn sh? zh? huàn fǎ n?ng xiàn zhǒng zhǒng wú liàng shì

譬如幻师知幻法,能现种 种无量事,

xū yú shì zu? rì yua suì ch?ng yì fyng ráo dà ün la

须臾示作日月岁,城邑丰饶大安乐。

huàn sh? jù yǒu tün huì ch? y?u n?ng huàn lì yua shì jiün

幻师具有贪恚痴,犹能幻力悦世间,

kuàng fù chán dìng xia tuō lì ?r bù n?ng lìng zh?ng huün xǐ

况复禅定解脱力,而不能令众欢喜!

tiün ü xiū lu? d?u zhàn shí xiū lu? bài nǜ ?r tuì zǒu

天阿修罗斗战时,修罗败衄而退走,

b?ng zhàng chy yú jí tú lǚ y? shí cuàn nì m? d? jiàn

兵仗车舆及徒旅,一时窜匿莫得见。

bǐ yǒu tün yù chyn huì ch? shàng n?ng biàn huà bù s? yì

彼有贪欲嗔恚痴,尚能变化不思议,

kuàng zhù sh?n tōng wú wai fǎ yún h? bù n?ng xiàn zì zài

况住神通无畏法,云何不能现自在!

shì tí huán y?n yǒu xiàng wáng bǐ zh? tiün zhǔ yù xíng shí

释提桓因有象王,彼知天主欲行时,

zì huà zu? t?u sün shí ar y? y? liù yá jiy jù zú

自化作头三十二,一一六牙皆具足;

y? y? yá shàng q? chí shuǐ q?ng jìng xiüng ji? zhàn rán mǎn

一一牙上七池水,清净香洁湛然满;

y? y? q?ng jìng chí shuǐ zhōng ga q? lián huü miào yán shì

一一清净池水中,各七莲华妙严饰;

bǐ zhū yán shì lián huü shàng ga ga yǒu q? tiün yù nǚ

彼诸严饰莲华上,各各有七天玉女,

x? shàn jì yì z?u zh?ng yua ?r yǔ dì shì xiüng yú la

悉善技艺奏众乐,而与帝释相娱乐。

bǐ xiàng hu? fù sht btn xíng zì huà qí shyn táng zhū tiün

彼象或复舍本形,自化其身同诸天,

wyi yí jìn zhǐ x? qí dtng yǒu cǐ biàn xiàn sh?n tōng lì

威仪进止悉齐等,有此变现神通力。

bǐ yǒu tün yù chyn huì ch? shàng n?ng xiàn cǐ zhū sh?n tōng

彼有贪欲嗔恚痴,尚能现此诸神通,

h? kuàng jù zú füng biàn zhì ?r yú zhū dìng bú zì zài

何况具足方便智,而于诸定不自在!

rú ü xiū lu? biàn zu? shyn dǎo j?n güng jì hǎi zhōng lì

如阿修罗变作身,蹈金刚际海中立,

hǎi shuǐ zhì shyn jǐn qí bàn shǒu g?ng xū mí zhang qí dtng

海水至深仅其半,首共须弥正齐等。

bǐ yǒu tün yù chyn huì ch? shàng n?ng xiàn cǐ dà sh?n tōng

彼有贪欲嗔恚痴,尚能现此大神通,

kuàng fú m? yuàn zhào shì dyng ?r wú zì zài wyi sh?n lì

况伏魔怨照世灯,而无自在威神力!

tiün ü xiū lu? g?ng zhàn shí dì shì sh?n lì nán s? yì

天阿修罗共战时,帝释神力难思议,

suí ü xiū lu? jūn zh?ng shù xiàn shyn dtng bǐ ?r yǔ dí

随阿修罗军众数,现身等彼而与敌。

zhū ü xiū lu? fü shì niàn shì tí huán y?n lái xiàng wǒ

诸阿修罗发是念:释提桓因来向我,

bì qǔ wǒ shyn wǔ zhǒng fù y?u shì bǐ zh?ng x? yōu cuì

必取我身五种缚。由是彼众悉忧悴。

dì shì xiàn shyn yǒu qiün yǎn shǒu chí j?n güng chū huǒ yàn

帝释现身有千眼,手持金刚出火焰,

p? jiǎ chí zhàng jí wyi yán xiū lu? wàng jiàn xián tuì fú

被甲持杖极威严,修罗望见咸退伏。

bǐ yǐ wyi xiǎo fú d? lì y?u n?ng cu? p? dà yuàn dí

彼以微小福德力,犹能摧破大怨敌,

h? kuàng jiù dù yí qia zht jù zú gōng d? bú zì zài

何况救度一切者,具足功德不自在!

düo lì tiün zhōng yǒu tiün gǔ c?ng tiün ya bào ?r shyng d?

忉利天中有天鼓,从天业报而生得,

zh? zhū tiün zh?ng fàng yì shí kōng zhōng zì rán chū cǐ y?n

知诸天众放逸时,空中自然出此音。

yí qia wǔ yù x? wú cháng rú shuǐ jù m? xìng xū wti

一切五欲悉无常,如水聚沫性虚伪,

zhū yǒu rú mang rú yáng yàn yì rú fú yún shuǐ zhōng yua

诸有如梦如阳焰,亦如浮云水中月。

fàng yì w?i yuàn w?i kǔ nǎo fyi gün lù dào shyng sǐ jìng

放逸为怨为苦恼,非甘露道生死径,

ru? yǒu zu? zhū fàng yì hang rù yú sǐ mia dà yú kǒu

若有作诸放逸行,入于死灭大鱼口。

shì jiün suǒ yǒu zh?ng kǔ btn yí qia shang r?n jiy yàn huàn

世间所有众苦本,一切圣人皆厌患,

wǔ yù gōng d? mia huài xìng rǔ yìng ài la zhyn shí fǎ

五欲功德灭坏性,汝应爱乐真实法。

sün shí sün tiün w?n cǐ y?n x? g?ng lái shyng shàn fǎ táng

三十三天闻此音,悉共来升善法堂,

dì shì w?i shuō wyi miào fǎ xián lìng shùn jì chú tün ài

帝释为说微妙法,咸令顺寂除贪爱。

bǐ y?n wú xíng bù kt jiàn y?u n?ng lì yì zhū tiün zh?ng

彼音无形不可见,犹能利益诸天众 ,

kuàng suí x?n la xiàn sa shyn ?r bú jì dù zhū qún shyng

况随心乐现色身,而不济度诸群生!

tiün ü xiū lu? g?ng d?u shí zhū tiün fú d? shū shang lì

天阿修罗共斗时,诸天福德殊胜力,

tiün gǔ chū y?n gào qí zh?ng rǔ dtng yí yìng wù yōu bù

天鼓出音告其众:汝等宜应勿忧怖!

zhū tiün w?n cǐ suǒ gào y?n x? chú yōu wai zyng yì lì

诸天闻此所告音,悉除忧畏增益力。

shí ü xiū lu? x?n zhan jù suǒ jiüng b?ng zh?ng xián tuì zǒu

时阿修罗心震惧,所将兵众咸退走。

gün lù miào dìng rú tiün gǔ h?ng chū xiáng m? jì jìng y?n

甘露妙定如天鼓,恒出降魔寂静音,

dà byi üi mǐn jiù yí qia pǔ shǐ zh?ng shyng mia fán nǎo

大悲哀愍救一切,普使众 生灭烦恼。

dì shì pǔ yìng zhū tiün nǚ jiǔ shí yǒu ar nu? yú tuō

帝释普应诸天女,九十有二那由他,

lìng bǐ ga ga x?n zì wai tiün wáng dú yǔ wǒ yú la

令彼各各心自谓:天王独与我娱乐。

rú tiün nǚ zhōng shyn pǔ yìng shàn fǎ táng nai yì rú shì

如天女中身普应,善法堂内亦如是,

n?ng yú y? niàn xiàn sh?n tōng x? zhì qí qián w?i shuō fǎ

能于一念现神通,悉至其前为说法。

dì shì jù yǒu tün huì ch? n?ng lìng juàn shǔ x? huün xǐ

帝释具有贪恚痴,能令眷属悉欢喜,

kuàng dà füng biàn sh?n tōng lì ?r bù n?ng lìng yí qia yua

况大方便神通力,而不能令一切悦!

tü huà zì zài liù tiün wáng yú yù jia zhōng d? zì zài

他化自在六天王,于欲界中得自在,

yǐ ya hu? kǔ w?i juàn wǎng xì fù yí qia zhū fán fū

以业惑苦为罥网,系缚一切诸凡夫。

bǐ yǒu tün yù chyn huì ch? y?u yú zh?ng shyng d? zì zài

彼有贪欲嗔恚痴,犹于众 生得自在,

kuàng jù shí zhǒng zì zài lì ?r bù n?ng lìng zh?ng t?ng xíng

况具十种自在力,而不能令众同行!

sün qiün shì jia dà fàn wáng yí qia fàn tiün suǒ zhù chù

三千世界大梵王,一切梵天所住处,

x? n?ng xiàn shyn yú bǐ zu? yǎn chàng wyi miào fàn y?n shyng

悉能现身于彼坐,演畅微妙梵音声。

bǐ zhù shì jiün fàn dào zhōng chán dìng sh?n tōng shàng rú yì

彼住世间梵道中,禅定神通尚如意,

kuàng chū shì jiün wú yǒu shàng yú chán xia tuō bú zì zài

况出世间无有上,于禅解脱不自在!

m? x? shǒu lu? zhì zì zài dà hǎi l?ng wáng jiàng yǔ shí

摩醯首罗智自在,大海龙王降雨时,

x? n?ng fyn bi? shǔ qí d? yú y? niàn zhōng jiy biàn liǎo

悉能分别数其滴,于一念中皆辨了。

wú liàng yì ji? qín xiū xu? d? shì wú shàng pú tí zhì

无量亿劫勤修学,得是无上菩提智,

yún h? bù yú y? niàn zhōng pǔ zh? yí qia zh?ng shyng x?n

云何不于一念中,普知一切众 生心!

zh?ng shyng ya bào bù s? yì yǐ dà fyng lì qǐ shì jiün

众 生业报不思议,以大风力起世间,

jù hǎi zhū shün tiün gōng diàn zh?ng bǎo guüng míng wàn wù zhǒng

巨海诸山天宫殿,众宝光明万物种。

yì n?ng x?ng yún jiàng dà yǔ yì n?ng sàn mia zhū yún qì

亦能兴云降大雨,亦能散灭诸云气,

yì n?ng ch?ng shú yí qia gǔ yì n?ng ün la zhū qún shyng

亦能成熟一切谷,亦能安乐诸群生。

fyng bù n?ng xu? bō lu? mì yì bù xu? f? zhū gōng d?

风不能学波罗蜜,亦不学佛诸功德,

y?u ch?ng bù kt s? yì shì h? kuàng jù zú zhū yuàn zht

犹成不可思议事,何况具足诸愿者!

nán zǐ nǚ r?n zhǒngzhǒngshyng yí qia niǎosh?u zhū y?n shyng

男子女人种 种 声,一切鸟兽诸音声,

dà hǎi chuün liú l?i zhanshyng jiy n?ngchyng yua zh?ngshyng yì

大海川流雷震 声,皆能 称悦众 生意。

kuàng fù zh? shyngxìng rú xiǎng dǎi d? wú ài miào biàn cái

况 复知 声 性如响,逮得无碍妙辩才,

pǔ yìng zh?ng shyng ?r shuō fǎ ?r bù n?ng lìng shì jiün xǐ

普应众 生而说法,而不能令世间喜!

hǎi yǒu x? qí shū ta fǎ n?ng w?i yí qia píng dtng yìn

海有希奇殊特法,能为一切平等印,

zh?ng shyng bǎo wù jí chuün liú pǔ x? büo r?ng wú suǒ jù

众 生宝物及川流,普悉包容无所拒。

wú jìn chán dìng xia tuō zht w?i píng dtng yìn yì rú shì

无尽禅定解脱者,为平等印亦如是,

fú d? zhì huì zhū miào hang yí qia pǔ xiū wú yàn zú

福德智慧诸妙行,一切普修无厌足。

dà hǎi l?ng wáng you xì shí pǔ yú zhū chù d? zì zài

大海龙王游戏时,普于诸处得自在,

x?ng yún chōngbiàn sì tiün xià qí yún zh?ngzh?ngzhuüng yán sa

兴云充遍四天下,其云种 种 庄 严色:

dì liù tü huà zì zài tiün yú bǐ yún sa rú zhyn j?n

第六他化自在天,于彼云色如真金,

huà yào tiün shàng chì zhū sa dōu shuài tu? tiün shuüng xut sa

化乐天上赤珠色;兜率陀天 霜 雪色;

ya m? tiün shàng liú lí sa sün shí sün tiün mǎ nǎo sa

夜摩天上琉璃色;三十三天玛瑙色;

sì wáng tiün shàng bō lí sa dà hǎi shuǐ shàng j?n güng sa

四王天上玻璃色;大海水上金刚色;

jǐn nà lu? zhōng miào xiüng sa zhū l?ng zhù chù lián huü sa

紧那罗中妙香色;诸龙住处莲华色;

ya chü zhù chù bái ? sa ü xiū lu? zhōng shün shí sa

夜叉住处白鹅色;阿修罗中山石色;

yù shàn yua chù j?n yàn sa yán fú tí zhōng q?ng bǎo sa

郁单越处金焰色;阎浮提中青宝色;

yú ar tiün xià zá zhuüng yán suí zh?ng suǒ la ?r yìng zh?

余二天下杂 庄 严,随众所乐而应之。

y?u fù tü huà zì zài tiün yún zhōng diàn yào rú rì guüng

又复他化自在天,云中电曜如日光;

huà yào tiün shàng rú yua guüng dōu shuài tiün shàng yán fú j?n

化乐天上如月光;兜率天上阎浮金;

ya m? tiün shàng ky xut sa sün shí sün tiün j?n yàn sa

夜摩天上珂雪色;三十三天金焰色;

sì wáng tiün shàng zh?ng bǎo sa dà hǎi zh? zhōng chì zhū sa

四王天上 众宝色;大海之中赤珠色;

jǐn nà lu? jia liú lí sa l?ng wáng zhù chù bǎo zàng sa

紧那罗界琉璃色;龙王住处宝藏色;

ya chü suǒ zhù bō lí sa ü xiū lu? zhōng mǎ nǎo sa

夜叉所住玻璃色;阿修罗中玛瑙色;

yù shàn yua jìng huǒ zhū sa yán fú tí zhōng dì q?ng sa

郁单越境火珠色;阎浮提中帝青色;

yú ar tiün xià zá zhuüng yán rú yún sa xiàng diàn yì rán

余二天下杂 庄 严,如云色相电亦然。

tü huà l?i zhan rú fàn y?n huà yào tiün zhōng dà gǔ y?n

他化雷震如梵音;化乐天中大鼓音;

dōu shuài tiün shàng gy chàng y?n ya m? tiün shàng tiün nǚ y?n

兜率天上歌唱音;夜摩天上天女音;

yú bǐ sün shí sün tiün shàng rú jǐn nà lu? zhǒng zhǒng y?n

于彼三十三天上,如紧那罗种 种音;

hù shì sì wáng zhū tiün suǒ rú qián tà p? suǒ chū y?n

护世四王诸天所,如乾闼婆所出音;

hǎi zhōngliǎngshünxiüng j? shyng jǐn nà lu? zhōngxiüo dí shyng

海中 两山相击声;紧那罗中箫笛声;

zhū l?ng ch?ng zhōng pín qi? shyng ya chü zhù chù l?ng nǚ shyng

诸龙城 中频伽声;夜叉住处龙女声;

ü xiū lu? zhōng tiün gǔ shyng yú r?n dào zhōng hǎi cháo shyng

阿修罗中天鼓声;于人道中海潮声。

tü huà zì zài yǔ miàoxiüng zh?ngzh?ng zá huü w?i zhuüng yán

他化自在雨妙香,种 种杂华为 庄 严;

huà yào tiün yǔ duō lu? huü màn tu? lu? huü jí z? xiüng

化乐天雨多罗华,曼陀罗华及泽香 ;

dōu shuàitiünshàng yǔ m? ní jù zú zhǒngzhǒng bǎo zhuüng yán

兜率天上雨摩尼,具足种 种宝 庄 严,

jì zhōng bǎo zhū rú yua guüng shàng miào y? fu zhyn j?n sa

髻中宝珠如月光,上妙衣服真金色;

ya m? zhōng yǔ chuáng fün gài huü mán tú xiüng miào yán jù

夜摩中雨 幢 幡盖,华鬘涂香妙严具,

chì zhyn zhū sa shàng hǎo y? jí yǐ zhǒng zhǒng zh?ng jì yua

赤真珠色上好衣,及以种 种 众妓乐;

sün shí sün tiün rú yì zhū jiün hyi ch?n shuǐ zhün tán xiüng

三十三天如意珠,坚黑沉水栴檀香 ,

yù j?n j? lu? duō m? dtng miào huü xiüng shuǐ xiüng zá yǔ

郁金鸡罗多摩等,妙华香水相杂雨;

hù shì ch?ng zhōng yǔ mti shàn sa xiüng wai jù zyng zhǎng lì

护世城 中雨美膳,色香味具增长力,

yì yǔ nán s? zh?ng miào bǎo x? shì l?ng wáng zh? suǒ zu?

亦雨难思众妙宝,悉是龙王之所作。

y?u fù yú bǐ dà hǎi zhōng zhù yǔ bú duàn rú chy zh?u

又复于彼大海中,注雨不断如车轴,

fù yǔ wú jìn dà bǎo zàng yì yǔ zhǒng zhǒng zhuüng yán bǎo

复雨无尽大宝藏,亦雨种 种 庄 严宝。

jǐn nà lu? jia yǔ y?ng lu? zh?ng sa lián huü y? jí bǎo

紧那罗界雨璎珞,众色莲华衣及宝,

p? lì sh? jiü m? lì xiüng zhǒng zhǒng yua y?n jiy jù zú

婆利师迦末利香,种 种乐音皆具足;

zhū l?ng ch?ng zhōng yǔ chì zhū ya chü ch?ng nai guüng m? ní

诸龙城 中雨赤珠;夜叉城内光摩尼;

ü xiū lu? zhōng yǔ b?ng zhàng cu? fú yí qia zhū yuàn dí

阿修罗中雨兵仗,摧伏一切诸怨敌;

yù shàn yua zhōng yǔ y?ng lu? yì yǔ wú liàng shàng miào huü

郁单越中雨璎珞,亦雨无量 上妙华;

fú p? qú yy ar tiün xià x? yǔ zhǒng zhǒng zhuüng yán jù

弗婆瞿耶二天下,悉雨种 种 庄 严具;

yán fú tí yǔ q?ng jìng shuǐ wyi xì yua z? cháng yìng shí

阎浮提雨清净水,微细悦泽常应时,

cháng yǎng zh?ng huü jí guǒ yào ch?ng shú yí qia zhū miáo jià

长养众华及果药,成熟一切诸苗稼。

rú shì wú liàngmiàozhuüng yán zhǒngzhǒng yún diàn jí l?i yǔ

如是无量妙 庄 严,种 种云电及雷雨,

l?ng wáng zì zài x? n?ng zu? ?r shyn bù d?ng wú fyn bi?

龙王自在悉能作,而身不动无分别。

bǐ yú shì jia hǎi zhōng zhù shàng n?ng xiàn cǐ nán s? lì

彼于世界海中住,尚能现此难思力,

kuàng rù fǎ hǎi jù gōng d? ?r bù n?ng w?i dà sh?n biàn

况入法海具功德,而不能为大神变!

bǐ zhū pú sà xia tuō m?n yí qia pì yù wú n?ng xiǎn

彼诸菩萨解脱门,一切譬谕无能显,

wǒ j?n yǐ cǐ zhū pì yù l?a shuō yú qí zì zài lì

我今以此诸譬谕,略说于其自在力。

dì y? zhì huì guǎng dà huì zhyn shí zhì huì wú biün huì

第一智慧广大慧,真实智慧无边慧,

shang huì jí yǐ shū shang huì rú shì fǎ m?n j?n yǐ shuō

胜慧及以殊胜慧,如是法门今已说。

cǐ fǎ x? yǒu shan qí ta ru? r?n w?n yǐ n?ng rtn kt

此法希有甚奇特,若人闻已能忍可,

n?ng xìn n?ng sh?u n?ng zàn shuō rú shì suǒ zu? shan w?i nán

能信能受能赞说,如是所作甚为难。

shì jiün yí qia zhū fán fū xìn shì fǎ zht shan nán d?

世间一切诸凡夫,信是法者甚难得,

ru? yǒu qín xiū q?ng jìng fú yǐ x? y?n lì nǎi n?ng xìn

若有勤修清净福,以昔因力乃能信。

yí qia shì jia zhū qún shyng shǎo yǒu yù qiú shyng w?n chang

一切世界诸群生,少有欲求声闻乘,

qiú dú ju? zht zhuǎn fù shǎo qù dà chang zht shan nán yù

求独觉者转复少,趣大乘者甚难遇。

qù dà chang zht y?u w?i yì n?ng xìn cǐ fǎ bai gang nán

趣大乘者犹为易,能信此法倍更难,

kuàng fù chí s?ng w?i r?n shuō rú fǎ xiū xíng zhyn shí xia

况复持诵为人说,如法修行真实解!

yǒu yǐ sün qiün dà qiün jia dǐng dài y? ji? shyn bù d?ng

有以三千大千界,顶戴一劫身不动,

bǐ zh? suǒ zu? wai w?i nán xìn shì fǎ zht nǎi w?i nán

彼之所作未为难,信是法者乃为难。

yǒu yǐ shǒu qíng shí f? chà jìn yú y? ji? kōng zhōng zhù

有以手擎十佛刹,尽于一劫空中住,

bǐ zh? suǒ zu? wai w?i nán n?ng xìn cǐ fǎ nǎi w?i nán

彼之所作未为难,能信此法乃为难。

shí chà ch?n shù zh?ng shyng suǒ x? sh? yua jù j?ng y? ji?

十刹尘数众 生所,悉施乐具经一劫,

bǐ zh? fú d? wai w?i shang xìn cǐ fǎ zht w?i zuì shang

彼之福德未为胜,信此法者为最胜。

shí chà ch?n shù rú lái suǒ x? jiy ch?ng shì jìn y? ji?

十刹尘数如来所,悉皆承事尽一劫,

ru? yú cǐ pǐn n?ng s?ng chí qí fú zuì shang gu? yú bǐ

若于此品能诵持,其福最胜过于彼。

shí xiánshǒu pú sà shuō cǐ jì yǐ shí füng shì jia liù fǎn zhand?ng m? gōng yǐn bì a dào xiū

时,贤首菩萨,说此偈已;十方世界,六返震动;魔宫隐蔽,恶道休

x? shí füng zhū f? pǔ xiàn qí qián ga yǐ y?u shǒu ?r m? qí dǐng t?ngshyng zàn yán shàn züi shàn züi

息。十方诸佛普现其前,各以右手而摩其顶。同声赞言:善哉!善哉!

kuàishuō cǐ fǎ wǒ dtng yí qia x? jiy suí xǐ

快说此法,我等一切悉皆随喜!


华严经教念网:http://www.lshuayanjing.com

文章推荐:

修佛的感应

修佛法的财富感应

修佛会有感应吗

修佛感应

信佛的感应