华严经教念网

《大方广佛华严经注音》13

编辑:鸿博 · 时间:2020-04-10

《大方广佛华严经注音》13

guāng míng ju? pǐn dì jiǔ

光明觉品第九

ěr shí shì zūn c?ngliǎng zú lún xià fàng bǎi yì guāngmíng zhào cǐ sān qiān dà qiān shì jia bǎi yì yán fú

尔时,世尊从两足轮下,放百亿光明,照此三千大千世界百亿阎浮

tí bǎi yì fú p? tí bǎi yì qú yē ní bǎi yì yù dān yua bǎi yì dà hǎi bǎi yì lún w?i shān bǎi

提、百亿弗婆提、百亿瞿耶尼、百亿郁单越、百亿大海、百亿轮围山、百

yì pú sà sh?ushēng bǎi yì pú sà chū jiā bǎi yì rú lái ch?ngzhang ju? bǎi yì rú lái zhuǎn fǎ lún bǎi yì

亿菩萨受生、百亿菩萨出家、百亿如来成 正觉、百亿如来转法轮、百亿

rú lái rù nia pán bǎi yì xū mí shānwáng bǎi yì sì tiānwángzh?ngtiān bǎi yì sān shí sān tiān bǎi yì ya

如来入涅槃、百亿须弥山王、百亿四天王众天、百亿三十三天、百亿夜

m? tiān bǎi yì dōu shuàitiān bǎi yì huà la tiān bǎi yì tā huà zì zài tiān bǎi yì fàn zh?ngtiān bǎi yì

摩天、百亿兜率天、百亿化乐天、百亿他化自在天、百亿梵众天、百亿

guāng yīn tiān bǎi yì biànjìngtiān bǎi yì guǎng guǒ tiān bǎi yì sa jiū jìngtiān qí zhōng suǒ yǒu xī jiē míng

光音天、百亿遍净天、百亿广果天、百亿色究竟天;其中所有,悉皆明

xiàn rú cǐ chù jiàn f? shì zūn zu? lián huā zàng shī zǐ zhī zu? shí f? chà wēi ch?n shù pú sà suǒ g?ng w?i rào

现。如此处,见佛世尊坐莲华藏师子之座,十佛刹微尘数菩萨所共围绕。

qí bǎi yì yán fú tí zhōng bǎi yì rú lái yì rú shì zu? xī yǐ f? sh?n lì gù shí fāng ga yǒu yī dà pú

其百亿阎浮提中,百亿如来亦如是坐。悉以佛神力故,十方各有一大菩

sà yī yī ga yǔ shí f? chà wēi ch?n shù zhū pú sà jù lái yì f? suǒ qí míng yuē w?n shū shī lì pú sà

萨,一一各与十佛刹微尘数诸菩萨俱,来诣佛所。其名曰:文殊师利菩萨、

ju? shǒu pú sà cái shǒu pú sà bǎo shǒu pú sà gōng d? shǒu pú sà mù shǒu pú sà jīng jìn shǒu pú sà

觉首菩萨、财首菩萨、宝首菩萨、功德首菩萨、目首菩萨、精进首菩萨、

fǎ shǒu pú sà zhì shǒu pú sà xiánshǒu pú sà shì zhū pú sà suǒ c?ng lái gu? suǒ wai jīn sa shì jia

法首菩萨、智首菩萨、贤首菩萨。是诸菩萨所从来国,所谓:金色世界、

miào sa shì jia lián huā sa shì jia zhān bo huā sa shì jia yōu bō lu? huā sa shì jia jīn sa shì jia bǎo

妙色世界、莲华色世界、薝卜华色世界、优钵罗华色世界、金色世界、宝

sa shì jia jīn gāng sa shì jia bō lí sa shì jia píngděng sa shì jia cǐ zhū pú sà ga yú f? suǒ jìng xiū

色世界、金刚色世界、玻璃色世界、平等色世界。此诸菩萨各于佛所净修

fàn hang suǒ wai bù d?ng zhì f? wú ài zhì f? jiě tuō zhì f? wēi yí zhì f? míngxiàng zhì f?

梵行,所谓:不动智佛、无碍智佛、解脱智佛、威仪智佛、明相智佛、

jiū jìng zhì f? zuì shang zhì f? zì zài zhì f? fàn zhì f? guān chá zhì f?

究竟智佛、最胜智佛、自在智佛、梵智佛、观察智佛。

ěr shí yí qia chù w?n shū shī lì pú sà ga yú f? suǒ t?ng shí fā shēng shuō cǐ s?ng yán

尔时,一切处文殊师利菩萨,各于佛所,同时发声,说此颂言:

ru? yǒu jiàn zhang ju? xia tuō lí zhū l?u

若有见正觉,解脱离诸漏,

bù zhu? yí qia shì bǐ fēi zhang dào yǎn

不著一切世,彼非证道眼。

ru? yǒu zhī rú lái tǐ xiàng wú suǒ yǒu

若有知如来,体相无所有,

xiū xí d? míng liǎo cǐ r?n jí zu? f?

修习得明了,此人疾作佛。

n?ng jiàn cǐ shì jia qí xīn bù yáo d?ng

能见此世界,其心不摇动,

yú f? shēn yì rán dāngch?ngshang zhì zhě

于佛身亦然,当成 胜智者。

ru? yú f? jí fǎ qí xīn liǎo píng děng

若于佛及法,其心了平等,

ar niàn bù xiàn qián dāng jiàn nán sī wai

二念不现前,当践难思位。

ru? jiàn f? jí shēn píng děng ?r ān zhù

若见佛及身,平等而安住,

wú zhù wú suǒ rù dāng ch?ng nán yù zhě

无住无所入,当成难遇者。

sa sh?u wú yǒu shù xiǎngxíng shí yì rán

色受无有数,想行识亦然,

ru? n?ng rú shì zhī dāng zu? dà m?u ní

若能如是知,当作大牟尼。

shì jí chū shì jiàn yí qia jiē chāo yua

世及出世见,一切皆超越,

?r n?ngshàn zhī fǎ dāngch?ng dà guāng yào

而能善知法,当成大光耀。

ru? yú yí qia zhì fā shēng huí xiàng xīn

若于一切智,发生回向心,

jiàn xīn wú suǒ shēng dāng hu? dà míngchēng

见心无所生,当获大名称。

zh?ngshēng wú yǒu shēng yì fù wú yǒu huài

众 生无有生,亦复无有坏,

ru? d? rú shì zhì dāngch?ng wú shàng dào

若得如是智,当成无上道。

yī zhōng xia wú liàng wú liàngzhōng xia yī

一中解无量,无量 中解一,

liǎo bǐ gan shēng qǐ dāngch?ng wú suǒ wai

了彼亘生起,当成无所畏。

ěr shí guāngmíng gu? cǐ shì jia biànzhàodōngfāng shí f? gu? tǔ nán xī běi fāng sì w?i shàng xià

尔时,光明过此世界,遍照东方十佛国土,南西北方,四维上下,

yì fù rú shì bǐ yī yī shì jia zhōng jiē yǒu bǎi yì yán fú tí nǎi zhì bǎi yì sa jiū jìngtiān qí zhōng

亦复如是。彼一一世界中,皆有百亿阎浮提,乃至百亿色究竟天;其中

suǒ yǒu xī jiē míngxiàn rú cǐ chù jiàn f? shì zūn zu? lián huā zàng shī zǐ zhī zu? shí f? chà wēi ch?n shù pú sà

所有,悉皆明现。如此处见佛世尊坐莲华藏师子之座,十佛刹微尘数菩萨

suǒ g?ng w?i rào bǐ yī yī shì jia zhōng ga yǒu bǎi yì yán fú tí bǎi yì rú lái yì rú shì zu? xī

所共围绕。彼一一世界中,各有百亿阎浮提、百亿如来,亦如是坐。悉

yǐ f? sh?n lì gù shí fāng ga yǒu yī dà pú sà yī yī ga yǔ shí f? chà wēi ch?n shù zhū pú sà jù lái yì

以佛神力故,十方各有一大菩萨,一一各与十佛刹微尘数诸菩萨俱,来诣

f? suǒ qí dà pú sà wai w?n shū shī lì děng suǒ c?ng lái gu? wai jīn sa shì jia děng běn suǒ shì

佛所。其大菩萨,谓:文殊师利等;所从来国,谓:金色世界等;本所事

f?wai bù d?ng zhì rú lái děng

佛,谓:不动智如来等。

ěrshíyí qia chù w?n shū shī lì pú sàga yú f? suǒt?ng shí fā shēngshuō cǐ s?ng yán

尔时,一切处文殊师利菩萨,各于佛所,同时发声,说此颂言:

zh?ng shēng wú zhì huìài cì suǒ shāng dú

众 生无智慧,爱刺所伤毒,

w?i bǐ qiú pú tízhū f? fǎ rú shì

为彼求菩提,诸佛法如是。

pǔ jiàn yú zhū fǎar biān jiē shě lí

普见于诸法,二边皆舍离,

dào ch?ng yǒng bù tuìzhuǎn cǐ wú děng lún

道成永不退,转此无等轮。

bù kě sī yì ji?jīng jìn xiū zhū hang

不可思议劫,精进修诸行,

w?i dù zhū zh?ng shēngcǐ shì dà xiān lì

为度诸众 生,此是大仙力。

dǎo shī xiáng zh?ng m?yǒng jiàn wú n?ng shang

导师降 众魔,勇健无能胜,

guāng zhōng yǎn miào yìcí bēi gù rú shì

光 中演妙义,慈悲故如是。

yǐ bǐ zhì huì xīnp? zhū fán nǎo zhàng

以彼智慧心,破诸烦恼障,

yī niàn jiàn yí qiacǐ shì f? sh?n lì

一念见一切,此是佛神力。

jī yú zhang fǎ gǔju? wù shí fāng chà

击于正法鼓,觉悟十方刹,

xián lìng xiàng pú tízì zài lì n?ng ěr

咸令向菩提,自在力能尔。

bù huài wú biān jìng?r y?u zhū yì chà

不坏无边境,而游诸亿刹,

yú yǒu wú suǒ zhu?bǐ zì zài rú f?

于有无所著,彼自在如佛。

zhū f? rú xū kōngjiū jìng cháng qīng jìng

诸佛如虚空,究竟常清净,

yì niàn shēng huān xǐbǐ zhū yuàn jù zú

忆念生欢喜,彼诸愿具足。

yī yī dì yù zhōngjīng yú wú liàng ji?

一一地狱中,经于无量劫,

w?i dù zh?ng shēng gù?r n?ng rěn shì kǔ

为度众 生故,而能忍是苦。

bù xī yú shēn mìngcháng hù zhū f? fǎ

不惜于身命,常护诸佛法,

wú wǒ xīn tiáo r?un?ng d? rú lái dào

无我心调柔,能得如来道。

ěrshíguāngmíng gu? shí shì jiabiànzhàodōngfāng bǎi shì jianán xī běi fāngsì w?i shàng xiàyì

尔时,光明过十世界,遍照东方百世界;南西北方,四维上下,亦

fù rú shì bǐ zhū shì jia zhōng jiē yǒu bǎi yì yán fú tí nǎi zhì bǎi yì sa jiū jìngtiān qí zhōng suǒ yǒu

复如是。彼诸世界中,皆有百亿阎浮提,乃至百亿色究竟天;其中所有,

xī jiē míngxiàn bǐ yī yī yán fú tí zhōng xī jiàn rú lái zu? lián huā zàng shī zǐ zhī zu? shí f? chà wēi ch?n

悉皆明现。彼一一阎浮提中,悉见如来坐莲华藏师子之座,十佛刹微尘

shù pú sà suǒ g?ng w?i rào xī yǐ f? sh?n lì gù shí fāng ga yǒu yī dà pú sà yī yī ga yǔ shí f? chà wēi

数菩萨所共围绕。悉以佛神力故,十方各有一大菩萨,一一各与十佛刹微

ch?n shù zhū pú sà jù lái yì f? suǒ qí dà pú sà wai w?n shū shī lì děng suǒ c?ng lái gu? wai

尘数诸菩萨俱,来诣佛所。其大菩萨,谓:文殊师利等;所从来国,谓:

jīn sa shì jia děng běn suǒ shì f? wai bù d?ng zhì rú lái děng

金色世界等;本所事佛,谓:不动智如来等。

ěr shí yí qia chù w?n shū shī lì pú sà ga yú f? suǒ t?ng shí fā shēng shuō cǐ s?ng yán

尔时,一切处文殊师利菩萨,各于佛所,同时发声,说此颂言:

f? liǎo fǎ rú huàn tōng dá wú zhàng ài

佛了法如幻,通达无障碍,

xīn jìng lí zh?ngzhu? tiáo fú zhū qún shēng

心净离众著,调伏诸群生。

hu? yǒu jiàn chū shēng miào sa rú jīn shān

或有见初生,妙色如金山,

zhù shì zuì h?u shēn yǒng zu? r?n zhōng yua

住是最后身,永作人中月。

hu? jiàn jīng hang shí jù wú liàng gōng d?

或见经行时,具无量功德,

niàn huì jiē shàn qiǎo zhàng fu shī zǐ bù

念慧皆善巧,丈夫师子步。

hu? jiàn gàn qīng mù guān chá yú shí fāng

或见绀青目,观察于十方,

yǒu shí xiàn xì xiào w?i shùnzh?ngshēng yù

有时现戏笑,为顺众 生欲。

hu? jiàn shī zǐ hǒu shū shang wú bǐ shēn

或见师子吼,殊胜无比身,

shì xiàn zuì h?u shēng suǒ shuō wú fēi shí

示现最后生,所说无非实。

hu? yǒu jiàn chū jiā xia tuō yí qia fù

或有见出家,解脱一切缚,

xiū zhì zhū f? hang cháng yào guān jì mia

修治诸佛行,常乐观寂灭。

hu? jiàn zu? dào chǎng ju? zhī yí qia fǎ

或见坐道场,觉知一切法,

dào gōng d? bǐ àn chī àn fán nǎo jìn

到功德彼岸;痴暗烦恼尽。

hu? jiànshangzhàng fu jù zú dà bēi xīn

或见胜 丈夫,具足大悲心,

zhuǎn yú miào fǎ lún dù wú liàngzh?ngshēng

转于妙法轮,度无量 众 生。

hu? jiàn shī zǐ hǒu wēi guāng zuì shū ta

或见师子吼,威光最殊特,

chāo yí qia shì jiān sh?n tōng lì wú děng

超一切世间,神通力无等。

hu? jiàn xīn jì jìng rú shì dēng yǒng mia

或见心寂静,如世灯永灭,

zhǒngzhǒngxiànsh?ntōng shí lì n?ng rú shì

种 种现神通,十力能如是。

ěr shí guāngmíng gu? bǎi shì jia biànzhàodōngfāngqiān shì jia nán xī běi fāng sì w?i shàng xià yì

尔时,光明过百世界,遍照东方千世界;南西北方,四维上下,亦

fù rú shì bǐ yī yī shì jia zhōng jiē yǒu bǎi yì yán fú tí nǎi zhì bǎi yì sa jiū jìngtiān qí zhōng suǒ

复如是。彼一一世界中,皆有百亿阎浮提,乃至百亿色究竟天;其中所

yǒu xī jiē míngxiàn bǐ yī yī yán fú tí zhōng xī jiàn rú lái zu? lián huā zàng shī zǐ zhī zu? shí f? chà

有,悉皆明现。彼一一阎浮提中,悉见如来坐莲华藏师子之座;十佛刹

wēi ch?n shù pú sà suǒ g?ng w?i rào xī yǐ f? sh?n lì gù shí fāng ga yǒu yī dà pú sà yī yī ga yǔ shí f?

微尘数菩萨所共围绕。悉以佛神力故,十方各有一大菩萨,一一各与十佛

chà wēi ch?n shù zhū pú sà jù lái yì f? suǒ qí dà pú sà wai w?n shū shī lì děng suǒ c?ng lái gu?

刹微尘数诸菩萨俱,来诣佛所。其大菩萨,谓:文殊师利等;所从来国,

waijīn sa shì jia děngběn suǒ shì f?waibù d?ng zhì rú lái děng

谓:金色世界等;本所事佛,谓:不动智如来等。

ěr shíyí qia chù w?n shū shī lì pú sàga yú f? suǒt?ng shí fā shēngshuō cǐ s?ng yán

尔时,一切处文殊师利菩萨,各于佛所,同时发声,说此颂言:

f? yú shan shēn fǎtōng dá wú yǔ děng

佛于甚深法,通达无与等,

zh?ng shēng bù n?ng liǎocì dì w?i kāi shì

众 生不能了,次第为开示。

wǒ xìng wai c?ng yǒuwǒ suǒ yì kōng jì

我性未曾有,我所亦空寂,

yún h? zhū rú lái?r d? yǒu qí shēn

云何诸如来,而得有其身。

xia tuō míng hang zhěwú shù wú děng lún

解脱明行者,无数无等伦,

shì jiān zhū yīn liàngqiú gu? bù kě d?

世间诸因量,求过不可得。

f? fēi shì jiān yùnjia chù shēng sǐ fǎ

佛非世间蕴,界处生死法,

shù fǎ bù n?ng ch?nggù hào r?n shī zǐ

数法不能成,故号人师子。

qí xìng běn kōng jìnai wài jù xia tuō

其性本空寂,内外俱解脱,

lí yí qia wàng niànwú děng fǎ rú shì

离一切妄念,无等法如是。

tǐ xìng cháng bù d?ngwú wǒ wú lái qù

体性常不动,无我无来去,

?r n?ng wù shì jiānwú biān xī tiáo fú

而能悟世间,无边悉调伏。

cháng yào guān jì miayī xiàng wú yǒu ar

常乐观寂灭,一相无有二,

qí xīn bù zēng jiǎn xiàn wú liàng sh?n lì

其心不增减,现无量神力。

bù zu? zhū zh?ng shēng ya bào yīn yuán hang

不作诸众 生,业报因缘行,

?r n?ng liǎo wú ài shàn shì fǎ rú shì

而能了无碍,善逝法如是。

zhǒngzhǒng zhū zh?ngshēng liú zhuǎn yú shí fāng

种 种诸众 生,流转于十方,

rú lái bù fēn bi? dù tuō wú biān lai

如来不分别,度脱无边类。

zhū f? zhēn jīn sa fēi yǒu biàn zhū yǒu

诸佛真金色,非有遍诸有,

suí zh?ng shēng xīn la w?i shuō jì mia fǎ

随众 生心乐,为说寂灭法。

ěr shí guāngmíng gu? qiān shì jia biànzhàodōngfāng shí qiān shì jia nán xī běi fāng sì w?i shàng xià

尔时,光明过千世界,遍照东方十千世界;南西北方,四维上下,

yì fù rú shì bǐ yī yī shì jia zhōng jiē yǒu bǎi yì yán fú tí nǎi zhì bǎi yì sa jiū jìngtiān qí zhōng

亦复如是。彼一一世界中,皆有百亿阎浮提,乃至百亿色究竟天;其中

suǒ yǒu xī jiē míngxiàn bǐ yī yī yán fú tí zhōng xī jiàn rú lái zu? lián huā zàng shī zǐ zhī zu? shí f?

所有,悉皆明现。彼一一阎浮提中,悉见如来坐莲华藏师子之座;十佛

chà wēi ch?n shù pú sà suǒ g?ng w?i rào xī yǐ f? sh?n lì gù shí fāng ga yǒu yī dà pú sà yī yī ga yǔ shí

刹微尘数菩萨所共围绕。悉以佛神力故,十方各有一大菩萨,一一各与十

f? chà wēi ch?n shù zhū pú sà jù lái yì f? suǒ qí dà pú sà wai w?n shū shī lì děng suǒ c?ng lái

佛刹,微尘数诸菩萨俱,来诣佛所。其大菩萨,谓:文殊师利等;所从来

gu?waijīn sa shì jia děngběn suǒ shì f?waibù d?ng zhì rú lái děng

国,谓:金色世界等;本所事佛,谓:不动智如来等。

ěr shíyí qia chù w?n shū shī lì pú sàga yú f? suǒt?ng shí fā shēngshuō cǐ s?ng yán

尔时,一切处文殊师利菩萨,各于佛所,同时发声,说此颂言:

fā qǐ dà bēi xīnjiù hù zhū zh?ng shēng

发起大悲心,救护诸众 生,

yǒng chū r?n tiān zh?ngrú shì ya yìng zu?

永出人天众,如是业应作。

yì cháng xìn la f?qí xīn bù tuì zhuǎn

意常信乐佛,其心不退转,

qīn jìn zhū rú láirú shì ya yìng zu?

亲近诸如来,如是业应作。

zhì la f? gōng d?qí xīn yǒng bù tuì

志乐佛功德,其心永不退,

zhù yú qīng liáng huìrú shì ya yìng zu?

住于清凉慧,如是业应作。

yí qia wēi yí zhōngcháng niàn f? gōng d?

一切威仪中,常念佛功德,

zh?u ya wú zàn duànrú shì ya yìng zu?

昼夜无暂断,如是业应作。

guān wú biān sān shìxu? bǐ f? gōng d?

观无边三世,学彼佛功德,

cháng wú yàn juàn xīn rú shì ya yìng zu?

常无厌倦心,如是业应作。

guān shēn rú shí xiàng yí qia jiē jì mia

观身如实相,一切皆寂灭,

lí wǒ wú wǒ zhu? rú shì ya yìng zu?

离我无我著,如是业应作。

děng guān zh?ng shēng xīn bù qǐ zhū fēn bi?

等观众 生心,不起诸分别,

rù yú zhēn shí jìng rú shì ya yìng zu?

入于真实境,如是业应作。

xī jǔ wú biān jia pǔ yǐn yí qia hǎi

悉举无边界,普饮一切海,

cǐ sh?n tōng zhì lì rú shì ya yìng zu?

此神通智力,如是业应作。

sī w?i zhū gu? tǔ sa yǔ fēi sa xiàng

思惟诸国土,色与非色相,

yí qia xī n?ng zhī rú shì ya yìng zu?

一切悉能知,如是业应作。

shí fāng gu? tǔ ch?n yī ch?n w?i yī f?

十方国土尘,一尘为一佛,

xī n?ng zhī qí shù rú shì ya yìng zu?

悉能知其数,如是业应作。

ěr shí guāngmíng gu? shí qiān shì jia biànzhàodōngfāng bǎi qiān shì jia nán xī běi fāng sì w?i shàng xià

尔时,光明过十千世界,遍照东方百千世界;南西北方,四维上下,

yì fù rú shì bǐ yī yī shì jia zhōng jiē yǒu bǎi yì yán fú tí nǎi zhì bǎi yì sa jiū jìngtiān qí zhōng

亦复如是。彼一一世界中,皆有百亿阎浮提,乃至百亿色究竟天;其中

suǒ yǒu xī jiē míngxiàn bǐ yī yī yán fú tí zhōng xī jiàn rú lái zu? lián huā zàng shī zǐ zhī zu? shí f?

所有,悉皆明现。彼一一阎浮提中,悉见如来坐莲华藏师子之座;十佛

chà wēi ch?n shù pú sà suǒ g?ng w?i rào xī yǐ f? sh?n lì gù shí fāng ga yǒu yī dà pú sà yī yī ga yǔ shí

刹微尘数菩萨所共围绕。悉以佛神力故,十方各有一大菩萨,一一各与十

f? chà wēi ch?n shù zhū pú sà jù lái yì f? suǒ qí dà pú sà wai w?n shū shī lì děng suǒ c?ng lái gu?

佛刹微尘数诸菩萨俱,来诣佛所。其大菩萨,谓:文殊师利等;所从来国,

wai jīn sa shì jia děng běn suǒ shì f? wai bù d?ng zhì rú lái děng

谓:金色世界等;本所事佛,谓:不动智如来等。

ěr shí yí qia chù w?n shū shī lì pú sà ga yú f? suǒ t?ng shí fā shēng shuō cǐ s?ng yán

尔时,一切处文殊师利菩萨,各于佛所,同时发声,说此颂言:

ru? yǐ wēi d? sa zhǒng zú ?r jiàn r?n zhōng tiáo yù shī

若以威德色种族,而见人中调御师,

shì w?i bìng yǎn diān dǎo jiàn bǐ bù n?ng zhī zuì shang fǎ

是为病眼颠倒见,彼不能知最胜法。

rú lái sa xíng zhū xiàng děng yí qia shì jiān m? n?ng ca

如来色形诸相等,一切世间莫能测,

yì nu? yú ji? g?ng sī liáng sa xiàng wēi d? zhuǎn wú biān

亿那由劫共思量,色相威德转无边。

rú lái fēi yǐ xiàng w?i tǐ dàn shì wú xiàng jì mia fǎ

如来非以相为体,但是无相寂灭法,

shēn xiàng wēi yí xī jù zú shì jiān suí la jiē d? jiàn

身相威仪悉具足,世间随乐皆得见。

f? fǎ wēi miào nán kě liáng yí qia yán shuō m? n?ng jí

佛法微妙难可量,一切言说莫能及,

fēi shì h? h? fēi bù h? tǐ xìng jì mia wú zhū xiàng

非是和合非不合,体性寂灭无诸相。

f? shēn wú shēng chāo xì lùn fēi shì yùn jù chā bi? fǎ

佛身无生超戏论,非是蕴聚差别法,

d? zì zài lì ju? dìng jiàn suǒ hang wú wai lí yán dào

得自在力决定见,所行无畏离言道。

shēn xīn xī píng děng nai wài jiē xia tuō

身心悉平等,内外皆解脱,

yǒng ji? zhù zhang niàn wú zhu? wú suǒ xì

永劫住正念,无著无所系。

yì jìng guāng míng zhě suǒ hang wú rǎn zhu?

意净光明者,所行无染著,

zhì yǎn mǐ bù zhōu guǎng dà lì zh?ngshēng

智眼靡不周,广大利众 生。

yì shēn w?i wú liàng wú liàng fù w?i yī

一身为无量,无量复为一,

liǎo zhī zhū shì jiān xiàn xíng biàn yí qia

了知诸世间,现形遍一切。

cǐ shēn wú suǒ c?ng yì wú suǒ jī jù

此身无所从,亦无所积聚,

zh?ngshēng fēn bi? gù jiàn f? zhǒngzhǒngshēn

众 生分别故,见佛种 种身。

xīn fēn bi? shì jiān shì xīn wú suǒ yǒu

心分别世间,是心无所有,

rú lái zhī cǐ fǎ rú shì jiàn f? shēn

如来知此法,如是见佛身。

ěr shí guāngmíng gu? bǎi qiān shì jia biànzhàodōngfāng bǎi wàn shì jia nán xī běi fāng sì w?i shàng xià

尔时,光明过百千世界,遍照东方百万世界;南西北方,四维上下,

yì fù rú shì bǐ yī yī shì jia zhōng jiē yǒu bǎi yì yán fú tí nǎi zhì bǎi yì sa jiū jìngtiān qí zhōng

亦复如是。彼一一世界中,皆有百亿阎浮提,乃至百亿色究竟天;其中

suǒ yǒu xī jiē míngxiàn bǐ yī yī yán fú tí zhōng xī jiàn rú lái zu? lián huā zàng shī zǐ zhī zu? shí f?

所有,悉皆明现。彼一一阎浮提中,悉见如来坐莲华藏师子之座;十佛

chà wēi ch?n shù pú sà suǒ g?ng w?i rào xī yǐ f? sh?n lì gù shí fāng ga yǒu yī dà pú sà yī yī ga yǔ shí

刹微尘数菩萨所共围绕。悉以佛神力故,十方各有一大菩萨,一一各与十

f? chà wēi ch?n shù zhū pú sà jù lái yì f? suǒ qí dà pú sà wai w?n shū shī lì děng suǒ c?ng lái gu?

佛刹微尘数诸菩萨俱,来诣佛所。其大菩萨,谓:文殊师利等;所从来国,

wai jīn sa shì jia děng běn suǒ shì f? wai bù d?ng zhì rú lái děng

谓:金色世界等;本所事佛,谓:不动智如来等。

ěr shí yí qia chù w?n shū shī lì pú sà ga yú f? suǒ t?ng shí fā shēng shuō cǐ s?ng yán

尔时,一切处文殊师利菩萨,各于佛所,同时发声,说此颂言:

rú lái zuì zì zài chāo shì wú suǒ yī

如来最自在,超世无所依,

jù yí qia gōng d? dù tuō yú zhū yǒu

具一切功德,度脱于诸有。

wú rǎn wú suǒ zhu? wú xiǎng wú yī zhǐ

无染无所著,无想无依止,

tǐ xìng bù kě liáng jiàn zhě xiánchēng tàn

体性不可量,见者咸称叹。

guāngmíng biàn qīng jìng ch?n lai xī juān dí

光明遍清净,尘累悉蠲涤,

bù d?ng lí ar biān cǐ shì rú lái zhì

不动离二边,此是如来智。

ru? yǒu jiàn rú lái shēn xīn lí fēn bi?

若有见如来,身心离分别,

z? yú yí qia fǎ yǒng chū zhū yí zhì

则于一切法,永出诸疑滞。

yí qia shì jiānzhōng chù chù zhuǎn fǎ lún

一切世间中,处处转法轮,

wú xìng wú suǒ zhuǎn dǎo shī fāng biàn shuō

无性无所转,导师方便说。

yú fǎ wú yí hu? yǒng ju? zhū xì lùn

于法无疑惑,永绝诸戏论,

bù shēng fēn bi? xīn shì niàn f? pú tí

不生分别心,是念佛菩提。

liǎo zhī chā bi? fǎ bù zhu? yú yán shuō

了知差别法,不著于言说,

wú yǒu yī yǔ duō shì míng suí f? jiào

无有一与多,是名随佛教。

duō zhōng wú yī xìng yī yì wú yǒu duō

多中无一性,一亦无有多,

rú shì ar jù shě pǔ rù f? gōng d?

如是二俱舍,普入佛功德。

zh?ngshēng jí gu? tǔ yí qia jiē jì mia

众 生及国土,一切皆寂灭,

wú yī wú fēn bi? n?ng rù f? pú tí

无依无分别,能入佛菩提。

zh?ngshēng jí gu? tǔ yī yì bù kě d?

众 生及国土,一异不可得,

rú shì shàn guān chá míng zhī f? fǎ yì

如是善观察,名知佛法义。

ěr shí guāngmíng gu? bǎi wàn shì jia biànzhàodōngfāng yī yì shì jia nán xī běi fāng sì w?i shàng xià

尔时,光明过百万世界,遍照东方一亿世界;南西北方,四维上下,

yì fù rú shì bǐ yī yī shì jia zhōng jiē yǒu bǎi yì yán fú tí nǎi zhì bǎi yì sa jiū jìngtiān qí zhōng

亦复如是。彼一一世界中,皆有百亿阎浮提,乃至百亿色究竟天;其中

suǒ yǒu xī jiē míngxiàn bǐ yī yī yán fú tí zhōng ga jiàn rú lái zu? lián huā zàng shī zǐ zhī zu? shí f?

所有,悉皆明现。彼一一阎浮提中,各见如来坐莲华藏师子之座;十佛

chà wēi ch?n shù pú sà suǒ g?ng w?i rào xī yǐ f? sh?n lì gù shí fāng ga yǒu yī dà pú sà yī yī ga yǔ shí

刹微尘数菩萨所共围绕。悉以佛神力故,十方各有一大菩萨,一一各与十

f? chà wēi ch?n shù zhū pú sà jù lái yì f? suǒ qí dà pú sà wai w?n shū shī lì děng suǒ c?ng lái gu?

佛刹微尘数诸菩萨俱,来诣佛所。其大菩萨,谓:文殊师利等;所从来国,

waijīn sa shì jia děngběn suǒ shì f?waibù d?ng zhì rú lái děng

谓:金色世界等;本所事佛,谓:不动智如来等。

ěr shíyí qia chù w?n shū shī lì pú sàga yú f? suǒt?ng shí fā shēngshuō cǐ s?ng yán

尔时,一切处文殊师利菩萨,各于佛所,同时发声,说此颂言:

zhì huì wú děng fǎ wú biānchāo zhū yǒu hǎi dào bǐ àn

智慧无等法无边,超诸有海到彼岸,

sh?u liàng guāng míng xī wú bǐcǐ gōng d? zhě fāng biàn lì

寿量 光明悉无比,此功德者方便力。

suǒ yǒu f? fǎ jiē míng liǎocháng guān sān shì wú yàn juàn

所有佛法皆明了,常观三世无厌倦,

suī yuán jìng jia bù fēn bi?cǐ nán sī zhě fāng biàn lì

虽缘境界不分别,此难思者方便力。

la guānzh?ngshēng wú shēngxiǎng pǔ jiàn zhū qù wú qù xiǎng

乐观众 生无生 想,普见诸趣无趣想,

h?ng zhù chán jì bù xì xīn cǐ wú ài huì fāng biàn lì

恒住禅寂不系心,此无碍慧方便力。

shàn qiǎo tōng dá yí qia fǎ zhang niàn qín xiū nia pán dào

善巧通达一切法,正念勤修涅槃道,

yào yú xia tuō lí bù píng cǐ jì mia r?n fāng biàn lì

乐于解脱离不平,此寂灭人方便力。

yǒu n?ng quàn xiàng f? pú tí qù rú fǎ jia yí qia zhì

有能劝向佛菩提,趣入法界一切智,

shàn huà zh?ng shēng rù yú dì cǐ zhù f? xīn fāng biàn lì

善化众 生入于谛,此住佛心方便力。

f? suǒ shuō fǎ jiē suí rù guǎng dà zhì huì wú suǒ ài

佛所说法皆随入,广大智慧无所碍,

yí qia chǔ hang xī yǐ zhēn cǐ zì zài xiū fāng biàn lì

一切处行悉已臻,此自在修方便力。

h?ng zhù nia pán rú xū kōng suí xīn huà xiàn mǐ bù zhōu

恒住涅槃如虚空,随心化现靡不周,

cǐ yī wú xiàng ?r w?i xiàng dào nán dào zhě fāng biàn lì

此依无相而为相,到难到者方便力。

zh?u ya rì yua jí nián ji? shì jia shǐ zhōngch?nghuàixiàng

昼夜日月及年劫,世界始终 成坏相,

rú shì yì niàn xī liǎo zhī cǐ shí shù zhì fāng biàn lì

如是忆念悉了知,此时数智方便力。

yí qia zh?ngshēng yǒu shēng mia sa yǔ fēi sa xiǎng fēi xiǎng

一切众 生有生灭,色与非色想非想,

suǒ yǒu míng zì xī liǎo zhī cǐ zhù nán sī fāng biàn lì

所有名字悉了知,此住难思方便力。

gu? qù xiàn zài wai lái shì suǒ yǒu yán shuō jiē n?ng liǎo

过去现在未来世,所有言说皆能了,

?r zhī sān shì xī píng děng cǐ wú bǐ xia fāng biàn lì

而知三世悉平等,此无比解方便力。

ěr shí guāngmíng gu? yī yì shì jia biànzhàodōngfāng shí yì shì jia nán xī běi fāng sì w?i shàng xià

尔时,光明过一亿世界,遍照东方十亿世界;南西北方,四维上下,

yì fù rú shì bǐ yī yī shì jia zhōng jiē yǒu bǎi yì yán fú tí nǎi zhì bǎi yì sa jiū jìngtiān qí zhōng

亦复如是。彼一一世界中,皆有百亿阎浮提,乃至百亿色究竟天;其中

suǒ yǒu xī jiē míngxiàn bǐ yī yī yán fú tí zhōng xī jiàn rú lái zu? lián huā zàng shī zǐ zhī zu? shí f?

所有,悉皆明现。彼一一阎浮提中,悉见如来坐莲华藏师子之座;十佛

chà wēi ch?n shù pú sà suǒ g?ng w?i rào xī yǐ f? sh?n lì gù shí fāng ga yǒu yī dà pú sà yī yī ga yǔ shí

刹微尘数菩萨所共围绕。悉以佛神力故,十方各有一大菩萨,一一各与十

f? chà wēi ch?n shù zhū pú sà jù lái yì f? suǒ qí dà pú sà wai w?n shū shī lì děng suǒ c?ng lái gu?

佛刹微尘数诸菩萨俱,来诣佛所。其大菩萨,谓:文殊师利等;所从来国,

waijīn sa shì jia děngběn suǒ shì f?waibù d?ng zhì rú lái děng

谓:金色世界等;本所事佛,谓:不动智如来等。

ěr shíyí qia chù w?n shū shī lì pú sàga yú f? suǒt?ng shí fā shēngshuō cǐ s?ng yán

尔时,一切处文殊师利菩萨,各于佛所,同时发声,说此颂言:

guǎng dà kǔ hang jiē xiū xírì ya jīng qín wú yàn dài

广大苦行皆修习,日夜精勤无厌怠,

yǐ dù nán dù shī zǐ hǒupǔ huà zh?ngshēng shì qí hang

已度难度师子吼,普化众 生是其行。

zh?ngshēng liú zhuǎn ài yù hǎiwú míngwǎng fù dà yōu p?

众 生流转爱欲海,无明网覆大忧迫,

zhì r?n yǒng měng xī duàn chúshì yì dāng rán shì qí hang

至仁勇猛悉断除,誓亦当然是其行。

shì jiānfàng yì zhu? wǔ yùbù shí fēn bi? sh?uzh?ng kǔ

世间放逸著五欲,不实分别受众苦,

fangxíng f? jiàocháng sha xīnshì dù yú sī shì qí hang

奉行佛教常摄心,誓度于斯是其行。

zh?ngshēngzhu? wǒ rù shēng sǐqiú qí biān jì bù kě d?

众 生著我入生死,求其边际不可得,

pǔ shì rú lái hu? miào fǎw?i bǐ xuān shuō shì qí hang

普事如来获妙法,为彼宣说是其行。

zh?ngshēng wú hù bìng suǒ chancháng lún a qù qǐ sān dú

众 生无怙病所缠,常沦恶趣起三毒,

dà huǒ měng yàn h?ng shāo rajìng xīn dù bǐ shì qí hang

大火猛焰恒烧热,净心度彼是其行。

zh?ngshēng mí hu? shī zhang dàochángxíng xi? jìng rù àn zhái

众 生迷惑失正道,常行邪径入暗宅,

w?i bǐ dà rán zhang fǎ dēngyǒng zu? zhàomíng shì qí hang

为彼大然正法灯,永作照明是其行。

zh?ngshēngpiāo nì zhū yǒu hǎiyōu nàn wú yá bù kě chǔ

众 生漂溺诸有海,忧难无涯不可处,

w?i bǐ xīng zào dà fǎ chuánjiē lìng d? dù shì qí hang

为彼兴造大法船,皆令得度是其行。

zh?ngshēng wú zhī bú jiàn běnmí hu? chī kuángxiǎn nàn zhōng

众 生无知不见本,迷惑痴狂险难中,

f? āi mǐn bǐ jiàn fǎ qiáozhangniànlìngshēng shì qí hang

佛哀愍彼建法桥,正念令 升是其行。

jiàn zhū zh?ngshēng zài xiǎn dào lǎo bìng sǐ kǔ cháng bī p?

见诸众 生在险道,老病死苦常逼迫,

xiū zhū fāngbiàn wú xiànliàng shì dāng xī dù shì qí hang

修诸方便无限量,誓当悉度是其行。

w?n fǎ xìn xia wú yí hu? liǎo xìng kōng jì bù jīng bù

闻法信解无疑惑,了性空寂不惊怖,

suí xíng liù dào biàn shí fāng pǔ jiào qún mí shì qí hang

随形六道遍十方,普教群迷是其行。

ěr shí guāngmíng gu? shí yì shì jia biànzhàodōngfāng bǎi yì shì jia qiān yì shì jia bǎi qiān yì shì

尔时,光明过十亿世界,遍照东方百亿世界、千亿世界、百千亿世

jia nu? yú tuō yì shì jia bǎi nu? yú tuō yì shì jia qiān nu? yú tuō yì shì jia bǎi qiān nu? yú tuō yì shì

界、那由他亿世界、百那由他亿世界、千那由他亿世界、百千那由他亿世

jia rú shì wú shù wú liàng wú biān wú děng bù kě shǔ bù kě chēng bù kě sī bù kě liáng

界。如是无数、无量、无边、无等、不可数、不可称、不可思、不可量、

bù kě shuō jìn fǎ jia xū kōng jia suǒ yǒu shì jia nán xī běi fāng sì w?i shàng xià yì fù rú shì

不可说,尽法界、虚空界所有世界;南西北方,四维上下,亦复如是。

bǐ yī yī shì jia zhōng jiē yǒu bǎi yì yán fú tí nǎi zhì bǎi yì sa jiū jìngtiān qí zhōng suǒ yǒu xī jiē

彼一一世界中,皆有百亿阎浮提,乃至百亿色究竟天;其中所有,悉皆

míngxiàn bǐ yī yī yán fú tí zhōng xī jiàn rú lái zu? lián huā zàng shī zǐ zhī zu? shí f? chà wēi ch?n shù pú

明现。彼一一阎浮提中,悉见如来坐莲华藏师子之座;十佛刹微尘数菩

sà suǒ g?ng w?i rào xī yǐ f? sh?n lì gù shí fāng ga yǒu yī dà pú sà yī yī ga yǔ shí f? chà wēi ch?n shù

萨所共围绕。悉以佛神力故,十方各有一大菩萨,一一各与十佛刹微尘数

zhū pú sà jù lái yì f? suǒ qí dà pú sà wai w?n shū shī lì děng suǒ c?ng lái gu? wai jīn sa

诸菩萨俱,来诣佛所。其大菩萨,谓:文殊师利等;所从来国,谓:金色

shì jia děng běn suǒ shì f? wai bù d?ng zhì rú lái děng

世界等;本所事佛,谓:不动智如来等。

ěr shí yí qia chù w?n shū shī lì pú sà ga yú f? suǒ t?ng shí fā shēng shuō cǐ s?ng yán

尔时,一切处文殊师利菩萨,各于佛所,同时发声,说此颂言:

yī niàn pǔ guān wú liàng ji? wú qù wú lái yì wú zhù

一念普观无量劫,无去无来亦无住,

rú shì le zhī sān shì shì chāo zhū fāng biàn ch?ng shí lì

如是了知三世事,超诸方便成十力。

shí fāng wú bǐ shàn míng chēng yǒng lí zhū nàn cháng huān xǐ

十方无比善名称,永离诸难常欢喜,

pǔ yì yí qia gu? tǔ zhōng guǎng w?i xuān yáng rú shì fǎ

普诣一切国土中,广为宣扬如是法。

w?i lì zh?ngshēngg?ngyǎng f? rú qí yì hu? xiāng sì guǒ

为利众 生供养佛,如其意获相似果,

yú yí qia fǎ xī shùn zhī biàn shí fāng zhōng xiàn sh?n lì

于一切法悉顺知,遍十方中现神力。

c?ng chū g?ng f? yì r?u rěn rù shēn chán dìng guān fǎ xìng

从初供佛意柔忍,入深禅定观法性,

pǔ quànzh?ngshēng fā dào xīn yǐ cǐ sù ch?ng wú shàng guǒ

普劝众 生发道心,以此速成无上果。

shí fāng qiú fǎ qíng wú yì w?i xiū gōng d? lìng mǎn zú

十方求法情无异,为修功德令满足,

yǒu wú ar xiàng xī mia chú cǐ r?n yú f? w?i zhēn jiàn

有无二相悉灭除,此人于佛为真见。

pǔ wǎng shí fāng zhū gu? tǔ guǎng shuō miào fǎ xīng yì lì

普往十方诸国土,广说妙法兴义利,

zhù yú shí jì bù d?ng yáo cǐ r?n gōng d? t?ng yú f?

住于实际不动摇,此人功德同于佛。

rú lái suǒ zhuǎn miào fǎ lún yí qia jiē shì pú tí fan

如来所转妙法轮,一切皆是菩提分,

ru? n?ng w?n yǐ wù fǎ xìng rú shì zhī r?n cháng jiàn f?

若能闻已悟法性,如是之人常见佛。

bú jiàn shí lì kōng rú huàn suī jiàn fēi jiàn rú máng dǔ

不见十力空如幻,虽见非见如盲睹,

fēn bi? qǔ xiàng bú jiàn f? bì jìng lí zhu? nǎi n?ng jiàn

分别取相不见佛,毕竟离著乃能见。

zh?ngshēng suí ya zhǒngzhǒng bi? shí fāng nai wài nán jìn jiàn

众 生随业种 种别,十方内外难尽见,

f? shēn wú ài biàn shí fāng bù kě jìn jiàn yì rú shì

佛身无碍遍十方,不可尽见亦如是。

pì rú kōng zhōng wú liàng chà wú lái wú qù biàn shí fāng

譬如空中无量刹,无来无去遍十方,

shēngch?ng mia huài wú suǒ yī f? biàn xū kōng yì rú shì

生 成灭坏无所依,佛遍虚空亦如是。

pú sà wan míng pǐn dì shí

菩萨问明品第十

ěr shí w?n shū shī lì pú sà wan ju? shǒu pú sà yán f? zǐ xīn xìng shì yī yún h? jiàn yǒu zhǒng

尔时,文殊师利菩萨问觉首菩萨言:佛子!心性是一,云何见有种

zhǒng chā bi? suǒ wai wǎngshàn qù a qù zhū gēn mǎn quē sh?ushēngt?ng yì duānzhang chǒu l?u

种差别?所谓:往善趣、恶趣;诸根满、缺;受生同、异;端正、丑陋;

kǔ la bù t?ng ya bù zhī xīn xīn bù zhī ya sh?u bù zhī bào bào bù zhī sh?u xīn bù zhī sh?u sh?u

苦、乐不同;业不知心,心不知业;受不知报,报不知受;心不知受,受

bù zhī xīn yīn bù zhī yuán yuán bù zhī yīn zhì bù zhī jìng jìng bù zhī zhì

不知心;因不知缘,缘不知因;智不知境,境不知智。

shí ju? shǒu pú sà yǐ s?ng dá yuē

时,觉首菩萨以颂答曰:

r?n jīn wan shì yì w?i xiǎo wù qún m?ng

仁今问是义,为晓悟群蒙,

wǒ rú qí xìng dá w?i r?n yìng dì tīng

我如其性答,惟仁应谛听。

zhū fǎ wú zu? y?ng yì wú yǒu tǐ xìng

诸法无作用,亦无有体性,

shì gù bǐ yí qia ga ga bù xiāng zhī

是故彼一切,各各不相知。

pì rú h? zhōng shuǐ tuān liú jìng bēn shì

譬如河中水,湍流竞奔逝,

ga ga bù xiāng zhī zhū fǎ yì rú shì

各各不相知,诸法亦如是。

yì rú dà huǒ jù měng yàn t?ng shí fā

亦如大火聚,猛焰同时发,

ga ga bù xiāng zhī zhū fǎ yì rú shì

各各不相知,诸法亦如是。

y?u rú cháng fēng qǐ yù wù xián gǔ shàn

又如长风起,遇物咸鼓扇,

ga ga bù xiāng zhī zhū fǎ yì rú shì

各各不相知,诸法亦如是。

y?u rú zh?ng dì jia zhǎnzhuǎn yīn yī zhù

又如众地界,展转因依住,

ga ga bù xiāng zhī zhū fǎ yì rú shì

各各不相知,诸法亦如是。

yǎn ěr bí sh? shēn xīn yì zhū qíng gēn

眼耳鼻舌身,心意诸情根,

yǐ cǐ cháng liú zhuǎn ?r wú n?ngzhuǎn zhě

以此常流转,而无能转者。

fǎ xìng běn wú shēng shì xiàn ?r yǒu shēng

法性本无生,示现而有生,

shì zhōng wú n?ng xiàn yì wú suǒ xiàn wù

是中无能现,亦无所现物。

yǎn ěr bí sh? shēn xīn yì zhū qíng gēn

眼耳鼻舌身,心意诸情根,

yí qia kōng wú xìng wàng xīn fēn bi? yǒu

一切空无性,妄心分别有。

rú lǐ ?r guān chá yí qia jiē wú xìng

如理而观察,一切皆无性,

fǎ yǎn bù sī yì cǐ jiàn fēi diān dǎo

法眼不思议,此见非颠倒。

ru? shí ru? bù shí ru? wàng ru? fēi wàng

若实若不实,若妄若非妄,

shì jiān chū shì jiān dàn yǒu jiǎ yán shuō

世间出世间,但有假言说。

ěr shí w?n shū shī lì pú sà wan cái shǒu pú sà yán f? zǐ yí qia zh?ngshēng fēi zh?ngshēng yún h?

尔时,文殊师利菩萨问财首菩萨言:佛子!一切众 生非众 生,云何

rú lái suí qí shí suí qí mìng suí qí shēn suí qí xíng suí qí xia suí qí yán lùn suí qí xīn la

如来随其时、随其命、随其身、随其行、随其解、随其言论、随其心乐、

suí qí fāngbiàn suí qí sī w?i suí qí guān chá yú rú shì zhū zh?ngshēngzhōng w?i xiàn qí shēn jiào huà tiáo

随其方便、随其思惟、随其观察,于如是诸众 生 中,为现其身,教化调

伏?

shí cái shǒu pú sà yǐ s?ng dá yuē

时,财首菩萨以颂答曰:

cǐ shì yào jì mia duō w?n zhě jìng jia

此是乐寂灭,多闻者境界,

wǒ w?i r?n xuān shuō r?n jīn yìng tīng sh?u

我为仁宣说,仁今应听受。

fēn bi? guān nai shēn cǐ zhōng shuí shì wǒ

分别观内身,此中谁是我,

ru? n?ng rú shì xia bǐ dá wǒ yǒu wú

若能如是解,彼达我有无。

cǐ shēn jiǎ ān lì zhù chù wú fāng suǒ

此身假安立,住处无方所,

dì liǎo shì shēn zhě yú zhōng wú suǒ zhu?

谛了是身者,于中无所著。

yú shēn shàn guān chá yí qia jiē míng jiàn

于身善观察,一切皆明见,

zhī fǎ jiē xū wàng bù qǐ xīn fēn bi?

知法皆虚妄,不起心分别。

sh?u mìng yīn shuí qǐ fù yīn shuí tuì mia

寿命因谁起,复因谁退灭,

y?u rú xuán huǒ lún chū h?u bù kě zhī

犹如旋火轮,初后不可知。

zhì zhě n?ng guān chá yí qia yǒu wú cháng

智者能观察,一切有无常,

zhū fǎ kōng wú wǒ yǒng lí yí qia xiàng

诸法空无我,永离一切相。

zh?ng bào suí ya shēng rú mang bù zhēn shí

众报随业生,如梦不真实,

niàn niàn cháng mia huài rú qián h?u yì ěr

念念常灭坏,如前后亦尔。

shì jiān suǒ jiàn fǎ dàn yǐ xīn w?i zhǔ

世间所见法,但以心为主,

suí xia qǔ zh?ngxiàng diān dǎo bù rú shí

随解取众 相,颠倒不如实。

shì jiān suǒ yán lùn yí qia shì fēn bi?

世间所言论,一切是分别,

wai c?ng yǒu yī fǎ d? rù yú fǎ xìng

未曾有一法,得入于法性。

n?ngyuán suǒ yuán lì zhǒngzhǒng fǎ chū shēng

能缘所缘力,种 种法出生,

sù mia bù zàn tíng niàn niàn xī rú shì

速灭不暂停,念念悉如是。

ěr shí w?n shū shī lì pú sà wan bǎo shǒu pú sà yán f? zǐ yí qia zh?ngshēngděng yǒu sì dà wú

尔时,文殊师利菩萨问宝首菩萨言:佛子!一切众 生等有四大;无

wǒ wú wǒ suǒ yún h? ?r yǒu sh?u kǔ sh?u la duānzhang chǒu l?u nai hǎo wài hǎo shǎosh?u

我、无我所,云何而有受苦、受乐;端正、丑陋;内好、外好;少受、

duō sh?u hu? sh?uxiàn bào hu? sh?u h?u bào rán fǎ jia zhōng wú měi wú a

多受;或受现报,或受后报;然法界中,无美、无恶?

shí bǎo shǒu pú sà yǐ s?ng dá yuē

时,宝首菩萨以颂答曰:

suí qí suǒ hang ya rú shì guǒ bào shēng

随其所行业,如是果报生,

zu? zhě wú suǒ yǒu zhū f? zhī suǒ shuō

作者无所有,诸佛之所说。

pì rú jìng míng jìng suí qí suǒ duì zhì

譬如净明镜,随其所对质,

xiàn xiàng ga bù t?ng ya xìng yì rú shì

现像各不同,业性亦如是。

yì rú tiánzhǒng zǐ ga ga bù xiāng zhī

亦如田种子,各各不相知,

zì rán n?ng chū shēng ya xìng yì rú shì

自然能出生,业性亦如是。

y?u rú qiǎo huàn shī zài bǐ sì qú dào

又如巧幻师,在彼四衢道,

shì xiànzh?ng sa xiàng ya xìng yì rú shì

示现众色相,业性亦如是。

rú jī guān mù r?n n?ng chū zhǒngzhǒngshēng

如机关木人,能出种 种 声,

bǐ wú wǒ fēi wǒ ya xìng yì rú shì

彼无我非我,业性亦如是。

yì rú zh?ng niǎo lai c?ng qua ?r d? chū

亦如众鸟类,从殻而得出,

yīn shēng ga bù t?ng ya xìng yì rú shì

音声各不同,业性亦如是。

pì rú tāi zàngzhōng zhū gēn xī ch?ng jiù

譬如胎藏中,诸根悉成就,

tǐ xiàng wú lái chù ya xìng yì rú shì

体相无来处,业性亦如是。

y?u rú zài dì yù zhǒngzhǒng zhū kǔ shì

又如在地狱,种 种诸苦事,

bǐ xī wú suǒ c?ng ya xìng yì rú shì

彼悉无所从,业性亦如是。

pì rú zhuǎn lún wáng ch?ng jiù shang qī bǎo

譬如转轮王,成就胜七宝,

lái chù bù kě d? ya xìng yì rú shì

来处不可得,业性亦如是。

y?u rú zhū shì jia dà huǒ suǒ shāo rán

又如诸世界,大火所烧然,

cǐ huǒ wú lái chù ya xìng yì rú shì

此火无来处,业性亦如是。

ěr shí w?n shū shī lì pú sà wan d? shǒu pú sà yán f? zǐ rú lái suǒ wù w?i shì yī fǎ yún

尔时,文殊师利菩萨问德首菩萨言:佛子!如来所悟,唯是一法。云

h? nǎi shuō wú liàng zhū fǎ xiàn wú liàng chà huà wú liàngzh?ng yǎn wú liàng yīn shì wú liàngshēn zhī wú

何乃说无量诸法,现无量刹,化无量 众,演无量音,示无量身,知无

liàng xīn xiàn wú liàngsh?ntōng pǔ n?ngzhand?ng wú liàng shì jia shì xiàn wú liàng shū shangzhuāng yán xiǎn shì wú

量心,现无量神通,普能震动无量世界,示现无量殊胜 庄 严,显示无

biānzhǒngzhǒngjìng jia ?r fǎ xìngzhōng cǐ chā bi? xiàng jiē bù kě d?

边种 种境界;而法性中,此差别相,皆不可得?

shíd? shǒu pú sà yǐ s?ng dá yuē

时,德首菩萨以颂答曰:

f? zǐ suǒ wan yìshan shēn nán kě liǎo

佛子所问义,甚深难可了,

zhì zhě n?ng zhī cǐcháng yào f? gōng d?

智者能知此,常乐佛功德。

pì rú dì xìng yīzh?ng shēng ga bi? zhù

譬如地性一,众 生各别住,

dì wú yī yì niànzhū f? fǎ rú shì

地无一异念,诸佛法如是。

yì rú huǒ xìng yīn?ng shāo yí qia wù

亦如火性一,能烧一切物,

huǒ yàn wú fēn bi?zhū f? fǎ rú shì

火焰无分别,诸佛法如是。

yì rú dà hǎi yībō tāo qiān wàn yì

亦如大海一,波涛千万异,

shuǐ wú zhǒng zhǒng shūzhū f? fǎ rú shì

水无种 种殊,诸佛法如是。

yì rú fēng xìng yīn?ng chuī yí qia wù

亦如风性一,能吹一切物,

fēng wú yī yì niànzhū f? fǎ rú shì

风无一异念,诸佛法如是。

yì rú dà yún l?ipǔ yǔ yí qia dì

亦如大云雷,普雨一切地,

yǔ dī wú chā bi?zhū f? fǎ rú shì

雨滴无差别,诸佛法如是。

yì rú dì jia yīn?ng shēng zhǒng zhǒng yá

亦如地界一,能生 种 种芽,

fēi dì yǒu shū yìzhū f? fǎ rú shì

非地有殊异,诸佛法如是。

rú rì wú yún yìpǔ zhào yú shí fāng

如日无云曀,普照于十方,

guāng míng wú yì xìngzhū f? fǎ rú shì

光明无异性,诸佛法如是。

yì rú kōng zhōng yuashì jiān mǐ bú jiàn

亦如空中月,世间靡不见,

fēi yua wǎng qí chùzhū f? fǎ rú shì

非月往其处,诸佛法如是。

pì rú dà fàn wángyìng xiàn mǎn sān qiān

譬如大梵王,应现满三千,

qí shēn wú bi? yìzhū f? fǎ rú shì

其身无别异,诸佛法如是。

ěr shíw?n shū shī lì pú sà wan mù shǒu pú sà yánf? zǐrú lái fú tián děng yī wú yìyún

尔时,文殊师利菩萨问目首菩萨言:佛子!如来福田,等一无异。云

h? ?r jiànzh?ngshēng bù shī guǒ bào bù t?ng suǒ wai zhǒngzhǒng sa zhǒngzhǒngxíng zhǒngzhǒng jiā zhǒng

何而见众 生布施,果报不同?所谓:种 种色、种 种形、种 种家、种

zhǒng gēn zhǒngzhǒng cái zhǒngzhǒng zhǔ zhǒngzhǒngjuàn shǔ zhǒngzhǒngguān wai zhǒngzhǒnggōng d? zhǒngzhǒng

种根、种 种财、种 种主、种 种眷属、种 种官位、种 种功德、种 种

zhì huì ?r f? yú bǐ qí xīn píngděng wú yì sī w?i

智慧;而佛于彼,其心平等,无异思惟。

shí mù shǒu pú sà yǐ s?ng dá yuē

时,目首菩萨以颂答曰:

pì rú dà dì yī suí zhǒng ga shēng yá

譬如大地一,随种各生芽,

yú bǐ wú yuàn qīn f? fú tián yì rán

于彼无怨亲,佛福田亦然。

y?u rú shuǐ yí wai yīn qì yǒu chā bi?

又如水一味,因器有差别,

f? fú tián yì rán zh?ng shēng xīn gù yì

佛福田亦然,众 生心故异。

yì rú qiǎo huàn shī n?ng lìng zh?ng huān xǐ

亦如巧幻师,能令众欢喜,

f? fú tián rú shì lìng zh?ng shēng jìng yua

佛福田如是,令众 生敬悦。

rú yǒu cái zhì wáng n?ng lìng dà zh?ng xǐ

如有才智王,能令大众喜,

f? fú tián rú shì lìng zh?ng xī ān la

佛福田如是,令众悉安乐。

pì rú jìng míng jìng suí sa ?r xiàn xiàng

譬如净明镜,随色而现像,

f? fú tián rú shì suí xīn hu? zh?ng bào

佛福田如是,随心获众报。

rú ā jiē tu? yào n?ng liáo yí qia dú

如阿揭陀药,能疗一切毒,

f? fú tián rú shì mia zhū fán nǎo huàn

佛福田如是,灭诸烦恼患。

yì rú rì chū shí zhào yào yú shì jiān

亦如日出时,照耀于世间,

f? fú tián rú shì mia chú zhū hēi àn

佛福田如是,灭除诸黑暗。

yì rú jìng mǎn yua pǔ zhào yú dà dì

亦如净满月,普照于大地,

f? fú tián yì rán yí qia chù píng děng

佛福田亦然,一切处平等。

pì rú pí lán fēng pǔ zhan yú dà dì

譬如毗蓝风,普震于大地,

f? fú tián rú shì d?ng sān yǒu zh?ng shēng

佛福田如是,动三有众 生。

pì rú dà huǒ qǐ n?ng shāo yí qia wù

譬如大火起,能烧一切物,

f? fú tián rú shì shāo yí qia yǒu w?i

佛福田如是,烧一切有为。

ěr shí w?n shū shī lì pú sà wan qín shǒu pú sà yán f? zǐ f? jiào shì yī zh?ngshēng d? jiàn

尔时,文殊师利菩萨问勤首菩萨言:佛子!佛教是一,众 生得见。

yún h? bù jí xī duàn yí qia zhū fán nǎo fù ?r d? chū lí rán qí sa yùn sh?u yùn xiǎng yùn háng yùn

云何不即悉断一切诸烦恼缚而得出离?然其色蕴、受蕴、想蕴、行蕴、

shí yùn yù jia sa jia wú sa jia wú míng tān ài wú yǒu chā bi? shì z? f? jiào yú zhū zh?ng

识蕴;欲界、色界、无色界,无明、贪爱,无有差别,是则佛教。于诸众

shēng hu? yǒu lì yì hu? wú lì yì

生,或有利益?或无利益?

shí qín shǒu pú sà yǐ s?ng dá yuē

时,勤首菩萨以颂答曰:

f? zǐ shàn dì tīng wǒ jīn rú shí dá

佛子善谛听,我今如实答,

hu? yǒu sù xia tuō hu? yǒu nán chū lí

或有速解脱,或有难出离。

ru? yù qiú chú mia wú liàng zhū gu? a

若欲求除灭,无量诸过恶,

dāng yú f? fǎ zhōng yǒng měng cháng jīng jìn

当于佛法中,勇猛常精进。

pì rú wēi shǎo huǒ qiáo shī sù lìng mia

譬如微少火,樵湿速令灭,

yú f? jiào fǎ zhōng xia dài zhě yì rán

于佛教法中,懈怠者亦然。

rú zuàn suì qiú huǒ wai chū ?r shù xī

如钻燧求火,未出而数息,

huǒ shì suí zhǐ mia xia dài zhě yì rán

火势随止灭,懈怠者亦然。

rú r?n chí rì zhū bù yǐ wù ch?ng yǐng

如人持日珠,不以物承影,

huǒ zhōng bù kě d? xia dài zhě yì rán

火终不可得,懈怠者亦然。

pì rú ha rì zhào hái zhì bì qí mù

譬如赫日照,孩稚闭其目,

guài yán h? bù dǔ xia dài zhě yì rán

怪言何不睹,懈怠者亦然。

rú r?n wú shǒu zú yù yǐ máng cǎo jiàn

如人无手足,欲以芒草箭,

biàn sha p? dà dì xia dài zhě yì rán

遍射破大地,懈怠者亦然。

rú yǐ yī máo duān ?r qǔ dà hǎi shuǐ

如以一毛端,而取大海水,

yù lìng jìn gàn ji? xia dài zhě yì rán

欲令尽干竭,懈怠者亦然。

y?u rú ji? huǒ qǐ yù yǐ shǎo shuǐ mia

又如劫火起,欲以少水灭,

yú f? jiào fǎ zhōng xia dài zhě yì rán

于佛教法中,懈怠者亦然。

rú yǒu jiàn xū kōng duān jū bù yáo d?ng

如有见虚空,端居不摇动,

?r yán pǔ t?ng nia xia dài zhě yì rán

而言普腾蹑,懈怠者亦然。

ěr shí w?n shū shī lì pú sà wan fǎ shǒu pú sà yán f? zǐ rú f? suǒ shuō ru? yǒu zh?ngshēng

尔时,文殊师利菩萨问法首菩萨言:佛子!如佛所说:若有众 生,

sh?u chí zhang fǎ xī n?ng chú duàn yí qia fán nǎo h? gù fù yǒu sh?u chí zhang fǎ ?r bú duàn zhě suí tān chēn

受持正法,悉能除断一切烦恼。何故复有受持正法而不断者?随贪、嗔、

chī suí màn suí fù suí fan suí han suí jí suí qiān suí kuáng suí chǎn shì lì suǒ zhuǎn

痴,随慢、随覆、随忿、随恨、随嫉、随悭、随诳、随谄,势力所转,

wú yǒu lí xīn n?ngsh?u chí fǎ h? gù fù yú xīn hang zhī nai qǐ zhū fán nǎo

无有离心,能受持法。何故复于心行之内起诸烦恼?

shí fǎ shǒu pú sà yǐ s?ng dá yuē

时,法首菩萨以颂答曰:

f? zǐ shàn dì tīng suǒ wan rú shí yì

佛子善谛听,所问如实义,

fēi dàn yǐ duō w?n n?ng rù rú lái fǎ

非但以多闻,能入如来法。

rú r?n shuǐ suǒ piāo jù nì ?r kě sǐ

如人水所漂,惧溺而渴死,

yú fǎ bù xiū xíng duō w?n yì rú shì

于法不修行,多闻亦如是。

rú r?n sha měi shàn zì a ?r bù shí

如人设美膳,自饿而不食,

yú fǎ bù xiū xíng duō w?n yì rú shì

于法不修行,多闻亦如是。

rú r?n shànfāng yào zì jí bù n?ng jiù

如人善方药,自疾不能救,

yú fǎ bù xiū xíng duō w?n yì rú shì

于法不修行,多闻亦如是。

rú r?n shù tā bǎo zì wú bàn qián fēn

如人数他宝,自无半钱分,

yú fǎ bù xiū xíng duō w?n yì rú shì

于法不修行,多闻亦如是。

rú yǒu shēngwánggōng ?r sh?u něi yǔ hán

如有生王宫,而受馁与寒,

yú fǎ bù xiū xíng duō w?n yì rú shì

于法不修行,多闻亦如是。

rú l?ng z?u yīn yua yua bǐ bù zì w?n

如聋奏音乐,悦彼不自闻,

yú fǎ bù xiū xíng duō w?n yì rú shì

于法不修行,多闻亦如是。

rú máng huì zh?ngxiàng shì bǐ bù zì jiàn

如盲缋众 像,示彼不自见,

yú fǎ bù xiū xíng duō w?n yì rú shì

于法不修行,多闻亦如是。

pì rú hǎi chuán shī ?r yú hǎi zhōng sǐ

譬如海船师,而于海中死,

yú fǎ bù xiū xíng duō w?n yì rú shì

于法不修行,多闻亦如是。

rú zài sì qú dào guǎngshuōzh?ng hào shì

如在四衢道,广说众好事,

nai zì wú shí d? bù xíng yì rú shì

内自无实德,不行亦如是。

ěr shí w?n shū shī lì pú sà wan zhì shǒu pú sà yán f? zǐ yú f? fǎ zhōng zhì w?i shàngshǒu

尔时,文殊师利菩萨问智首菩萨言:佛子!于佛法中,智为上首。

rú lái h? gù hu? w?i zh?ngshēng zàn tàn bù shī hu? zàn chí jia hu? zàn kān rěn hu? zàn jīng jìn hu? zàn

如来何故,或为众 生赞叹布施,或赞持戒,或赞堪忍,或赞精进,或赞

chándìng hu? zàn zhì huì hu? fù zàn tàn cí bēi xǐ shě ?r zhōng wú yǒu w?i yǐ yī fǎ ?r d? chū lí ch?ng

禅定,或赞智慧,或复赞叹慈悲喜舍,而终无有唯以一法而得出离,成

ā n?u duō lu? sān miǎo sān pú tí zhě

阿耨多罗三藐三菩提者?

shí zhì shǒu pú sà yǐ s?ng dá yuē

时,智首菩萨以颂答曰:

f? zǐ shan xī yǒu n?ng zhī zh?ng shēng xīn

佛子甚希有,能知众 生心,

rú r?n suǒ wan yì dì tīng wǒ jīn shuō

如仁所问义,谛听我今说。

gu? qù wai lái shì xiàn zài zhū dǎo shī

过去未来世,现在诸导师,

wú yǒu shuō yī fǎ ?r d? yú dào zhě

无有说一法,而得于道者。

f? zhī zh?ng shēng xīn xìng fēn ga bù t?ng

佛知众 生心,性分各不同,

suí qí suǒ yìng sh?u rú shì ?r shuō fǎ

随其所应受,如是而说法。

qiān zhě w?i zàn shī huǐ jìn zhě zàn jia

悭者为赞施,毁禁者赞戒,

duō chēn w?i zàn rěn hǎo xia zàn jīng jìn

多嗔为赞忍,好懈赞精进。

luàn yì zàn chán dìng yú chī zàn zhì huì

乱意赞禅定,愚痴赞智慧,

bù r?n zàn cí mǐn nù hài zàn dà bēi

不仁赞慈愍,怒害赞大悲。

yōu qī w?i zàn xǐ qǔ xīn zàn tàn shě

忧戚为赞喜,曲心赞叹舍,

rú shì cì dì xiū jiàn jù zhū f? fǎ

如是次第修,渐具诸佛法。

rú xiān lì jī dǔ ?r h?u zào gōng shì

如先立基堵,而后造宫室,

shī jia yì fù rán pú sà zh?ng hang běn

施戒亦复然,菩萨众行本。

pì rú jiàn ch?ng guō w?i hù zhū r?n zh?ng

譬如建城郭,为护诸人众,

rěn jìn yì rú shì fáng hù zhū pú sà

忍进亦如是,防护诸菩萨。

pì rú dà lì wáng shuài tǔ xián dài yǎng

譬如大力王,率土咸戴仰,

dìng huì yì rú shì pú sà suǒ yī lài

定慧亦如是,菩萨所依赖。

yì rú zhuǎn lún wáng n?ng yǔ yí qia la

亦如转轮王,能与一切乐,

sì děng yì rú shì yǔ zhū pú sà la

四等亦如是,与诸菩萨乐。

ěr shí w?n shū shī lì pú sà wan xiánshǒu pú sà yán f? zǐ zhū f? shì zūn w?i yǐ yí dào ?r

尔时,文殊师利菩萨问贤首菩萨言:佛子!诸佛世尊,唯以一道,而

d? chū lí yún h? jīn jiàn yí qia f? tǔ suǒ yǒu zh?ng shì zhǒngzhǒng bù t?ng suǒ wai shì jia zh?ngshēng jia

得出离。云何今见一切佛土所有众事,种 种不同?所谓:世界众 生界,

shuō fǎ tiáo fú sh?uliàngguāngmíng sh?ntōngzh?ng huì jiào yí fǎ zhù ga yǒu chā bi? wú yǒu bù jù yí qia

说法调伏,寿量 光明、神通众会,教仪法住,各有差别。无有不具一切

f? fǎ ?r ch?ng ā n?u duō lu? sān miǎo sān pú tí zhě

佛法而成阿耨多罗三藐三菩提者?

shí xiánshǒu pú sà yǐ s?ng dá yuē

时,贤首菩萨以颂答曰:

w?n shū fǎ cháng ěr fǎ wáng w?i yī fǎ

文殊法常尔,法王唯一法,

yí qia wú ài r?n yí dào chū shēng sǐ

一切无碍人,一道出生死。

yí qia zhū f? shēn w?i shì yī fǎ shēn

一切诸佛身,唯是一法身,

yì xīn yī zhì huì lì wú wai yì rán

一心一智慧,力无畏亦然。

rú běn qù pú tí suǒ yǒu huí xiàng xīn

如本趣菩提,所有回向心,

d? rú shì chà tǔ zh?ng huì jí shuō fǎ

得如是刹土,众会及说法。

yí qia zhū f? chà zhuāng yán xī yuán mǎn

一切诸佛刹, 庄 严悉圆满,

suí zh?ng shēng xíng yì rú shì jiàn bù t?ng

随众 生行异,如是见不同。

f? chà yǔ f? shēn zh?ng huì jí yán shuō

佛刹与佛身,众会及言说,

rú shì zhū f? fǎ zh?ng shēng m? n?ng jiàn

如是诸佛法,众 生莫能见。

qí xīn yǐ qīng jìng zhū yuàn jiē jù zú

其心已清净,诸愿皆具足,

rú shì míng dá r?n yú cǐ nǎi n?ng dǔ

如是明达人,于此乃能睹。

suí zh?ng shēng xīn la jí yǐ ya guǒ lì

随众 生心乐,及以业果力,

rú shì jiàn chā bi? cǐ f? wēi sh?n gù

如是见差别,此佛威神故。

f? chà wú fēn bi? wú zēng wú yǒu ài

佛刹无分别,无憎无有爱,

dàn suí zh?ng shēng xīn rú shì jiàn yǒu shū

但随众 生心,如是见有殊。

yǐ shì yú shì jia suǒ jiàn ga chā bi?

以是于世界,所见各差别,

fēi yí qia rú lái dà xiān zhī gu? jiù

非一切如来,大仙之过咎。

yí qia zhū shì jia suǒ yìng sh?u huà zhě

一切诸世界,所应受化者,

cháng jiàn r?n zhōng xi?ng zhū f? fǎ rú shì

常见人中 雄,诸佛法如是。

ěr shí zhū pú sà wai w?n shū shī lì pú sà yán f? zǐ wǒ děng suǒ xia ga zì shuō yǐ w?i yuàn

尔时,诸菩萨谓文殊师利菩萨言:佛子!我等所解,各自说已。唯愿

r?n zhě yǐ miàobiàn cái yǎn chàng rú lái suǒ yǒu jìng jia h? děng shì f? jìng jia h? děng shì f? jìng jia yīn

仁者,以妙辩才,演畅如来所有境界。何等是佛境界?何等是佛境界因?

h? děng shì f? jìng jia dù h? děng shì f? jìng jia rù h? děng shì f? jìng jia zhì h? děng shì f? jìng jia

何等是佛境界度?何等是佛境界入?何等是佛境界智?何等是佛境界

fǎ h? děng shì f? jìng jia shuō h? děng shì f? jìng jia zhī h? děng shì f? jìng jia zhang h? děng shì f?

法?何等是佛境界说?何等是佛境界知?何等是佛境界证?何等是佛

jìng jia xiàn h? děng shì f? jìng jia guǎng

境界现?何等是佛境界广?

shí w?n shū shī lì pú sà yǐ s?ng dá yuē

时,文殊师利菩萨以颂答曰:

rú lái shēn jìng jia qí liàng děng xū kōng

如来深境界,其量等虚空,

yí qia zh?ng shēng rù ?r shí wú suǒ rù

一切众 生入,而实无所入。

rú lái shēn jìng jia suǒ yǒu shang miào yīn

如来深境界,所有胜妙因,

yì ji? cháng xuān shuō yì fù bù n?ng jìn

亿劫常宣说,亦复不能尽。

suí qí xīn zhì huì y?u jìn xián lìng yì

随其心智慧,诱进咸令益,

rú shì dù zh?ng shēng zhū f? zhī jìng jia

如是度众 生,诸佛之境界。

shì jiān zhū gu? tǔ yí qia jiē suí rù

世间诸国土,一切皆随入,

zhì shēn wú yǒu sa fēi bǐ suǒ n?ng jiàn

智身无有色,非彼所能见。

zhū f? zhì zì zài sān shì wú suǒ ài

诸佛智自在,三世无所碍,

rú shì huì jìng jia píng děng rú xū kōng

如是慧境界,平等如虚空。

fǎ jia zh?ng shēng jia jiū jìng wú chā bi?

法界众 生界,究竟无差别,

yí qia xī liǎo zhī cǐ shì rú lái jìng

一切悉了知,此是如来境。

yí qia shì jia zhōng suǒ yǒu zhū yīn shēng

一切世界中,所有诸音声,

f? zhì jiē suí liǎo yì wú yǒu fēn bi?

佛智皆随了,亦无有分别。

fēi shí suǒ n?ng shí yì fēi xīn jìng jia

非识所能识,亦非心境界,

qí xìng běn qīng jìng kāi shì zhū qún shēng

其性本清净,开示诸群生。

fēi ya fēi fán nǎo wú wù wú zhù chù

非业非烦恼,无物无住处,

wú zhào wú suǒ xíng píng děng xíng shì jiān

无照无所行,平等行世间。

yí qia zh?ng shēng xīn pǔ zài sān shì zhōng

一切众 生心,普在三世中,

rú lái yú yī niàn yí qia xī míng dá

如来于一念,一切悉明达。

ěr shí cǐ suō p? shì jia zhōng yí qia zh?ngshēng suǒ yǒu fǎ chā bi? ya chā bi? shì jiān chā bi?

尔时,此娑婆世界中,一切众 生所有法差别、业差别、世间差别、

shēn chā bi? gēn chā bi? sh?ushēng chā bi? chí jia guǒ chā bi? fàn jia guǒ chā bi? gu? tǔ guǒ chā bi?

身差别、根差别、受生差别、持戒果差别、犯戒果差别、国土果差别,

yǐ f? sh?n lì xī jiē míngxiàn rú shì dōngfāng bǎi qiān yì nu? yú tuō wú shù wú liàng wú biān wú

以佛神力,悉皆明现。如是,东方百千亿那由他无数、无量、无边、无

děng bù kě shǔ bù kě chēng bù kě sī bù kě liáng bù kě shuō jìn fǎ jia xū kōng jia yí

等、不可数、不可称、不可思、不可量、不可说,尽法界、虚空界、一

qia shì jia zhōng suǒ yǒu zh?ngshēng fǎ chā bi? nǎi zhì gu? tǔ guǒ chā bi? xī yǐ f? sh?n lì gù fēn míngxiǎn

切世界中,所有众 生法差别,乃至国土果差别,悉以佛神力故,分明显

xiàn nán xī běi fāng sì w?i shàng xià yì fù rú shì

现;南西北方,四维上下,亦复如是。


华严经教念网:http://www.lshuayanjing.com

文章推荐:

修佛的感应

修佛法的财富感应

修佛会有感应吗

修佛感应

信佛的感应