华严经教念网

《大方广佛华严经注音》07

编辑:鸿博 · 时间:2020-04-10

《大方广佛华严经注音》07

pǔ xián sün mai pǐn dì sün

普贤三昧品第三

tr shí pǔ xián pú sà m? hy sà yú rú lái qián zu? lián huü zàng sh? zǐ zh? zu? ch?ng f? sh?n lì

尔时,普贤菩萨摩诃萨于如来前,坐莲华藏师子之座,承佛神力,

rù yú sün mai cǐ sün mai míng yí qia zhū f? pí lú zhy nà rú lái zàngshyn pǔ rù yí qia f? píngdtngxìng

入于三昧。此三昧名:一切诸佛毗卢遮那如来藏身。普入一切佛平等性,

n?ng yú fǎ jia shì zh?ngyǐngxiàng guǎng dà wú ài t?ng yú xū kōng fǎ jia hǎi xuán mǐ bù suí rù chū

能于法界示众影像,广大无碍,同于虚空;法界海漩,靡不随入。出

shyng yí qia zhū sün mai fǎ pǔ n?ng büo nà shí füng fǎ jia sün shì zhū f? zhì guüngmíng hǎi jiy c?ng cǐ shyng

生一切诸三昧法,普能包纳十方法界。三世诸佛智光明海,皆从此生;

shí füng suǒ yǒu zhū ün lì hǎi x? n?ng shì xiàn hán cáng yí qia f? lì xia tuō zhū pú sà zhì n?nglìng yí qia

十方所有诸安立海,悉能示现。含藏一切佛力解脱诸菩萨智,能令一切

gu? tǔ wyi ch?n pǔ n?ngr?ngsh?u wú biün fǎ jia ch?ng jiù yí qia f? gōng d? hǎi xiǎn shì rú lái zhū dà yuàn hǎi

国土微尘。普能容受无边法界,成就一切佛功德海,显示如来诸大愿海;

yí qia zhū f? suǒ yǒu fǎ lún liú tōng hù chí shǐ wú duàn ju?

一切诸佛,所有法轮,流通护持,使无断绝。

rú cǐ shì jia zhōng pǔ xián pú sà yú shì zūn qián rù cǐ sün mai rú shì jìn fǎ jia xū

如此世界中,普贤菩萨,于世尊前,入此三昧。如是:尽法界、虚

kōng jia shí füng sün shì wyi xì wú ài guǎng dà guüngmíng f? yǎn suǒ jiàn f? lì n?ng dào f? shyn suǒ

空界,十方三世,微细无碍,广大光明佛眼所见、佛力能到、佛身所

xiàn yí qia gu? tǔ jí cǐ gu? tǔ suǒ yǒu wyi ch?n y? y? ch?nzhōng yǒu shì jia hǎi wyi ch?n shù f? chà y?

现。一切国土,及此国土所有微尘;一一尘中有世界海微尘数佛刹,一

y? chà zhōng yǒu shì jia hǎi wyi ch?n shù zhū f? y? y? f? qián yǒu shì jia hǎi wyi ch?n shù pǔ xián pú sà

一刹中,有世界海微尘数诸佛;一一佛前,有世界海微尘数普贤菩萨,

jiy yì rù cǐ yí qia zhū f? pí lú zhy nà rú lái zàngshyn sün mai

皆亦入此一切诸佛毗卢遮那如来藏身三昧。

tr shí y? y? pǔ xián pú sà jiy yǒu shí füng yí qia zhū f? ?r xiàn qí qián bǐ zhū rú lái t?ngshyng

尔时,一一普贤菩萨,皆有十方一切诸佛而现其前。彼诸如来同声

zàn yán shàn züi shàn züi shàn nán zǐ rǔ n?ng rù cǐ yí qia zhū f? pí lú zhy nà rú lái zàngshyn pú sà sün

赞言:善哉善哉!善男子!汝能入此一切诸佛毗卢遮那如来藏身菩萨三

mai f? zǐ cǐ shì shí füng yí qia zhū f? g?ng jiü yú rǔ yǐ pí lú zhy nà rú lái btn yuàn lì gù yì

昧。佛子!此是十方一切诸佛共加于汝,以毗卢遮那如来本愿力故,亦

yǐ rǔ xiū yí qia zhū f? hangyuàn lì gù suǒ wai n?ngzhuǎn yí qia f? fǎ lún gù küi xiǎn yí qia rú lái zhì

以汝修一切诸佛行愿力故。所谓:能转一切佛法轮故;开显一切如来智

huì hǎi gù pǔ zhào shí füng zhū ün lì hǎi x? wú yú gù lìng yí qia zh?ngshyng jìng zhì zá rǎn d?

慧海故;普照十方诸安立海、悉无余故;令一切众 生,净治杂染、得

q?ngjìng gù pǔ sha yí qia zhū dà gu? tǔ wú suǒ zhu? gù shyn rù yí qia zhū f? jìng jia wú zhàng ài gù

清净故;普摄一切诸大国土,无所著故;深入一切诸佛境界,无障碍故;

pǔ shì yí qia f? gōng d? gù n?ng rù yí qia zhū fǎ shí xiàng zyng zhì huì gù guün chá yí qia zhū fǎ m?n gù

普示一切佛功德故;能入一切诸法实相,增智慧故;观察一切诸法门故;

liǎo zh? yí qia zh?ngshyng gyn gù n?ng chí yí qia zhū f? rú lái jiào w?n hǎi gù

了知一切众 生根故;能持一切诸佛如来教文海故。

tr shí shí füng yí qia zhū f? jí yǔ pǔ xián pú sà m? hy sà n?ng rù yí qia zhì xìng lì zhì yǔ

尔时,十方一切诸佛,即与普贤菩萨摩诃萨能入一切智性力智,与

rù fǎ jia wú biünliàng zhì yǔ ch?ng jiù yí qia f? jìng jia zhì yǔ zh? yí qia shì jia hǎi ch?nghuài zhì yǔ

入法界无边量智,与成就一切佛境界智,与知一切世界海成坏智,与

zh? yí qia zh?ngshyng jia guǎng dà zhì yǔ zhù zhū f? shanshyn xia tuō wú chü bi? zhū sün mai zhì yǔ rù yí qia

知一切众 生界广大智,与住诸佛甚深解脱无差别诸三昧智,与入一切

pú sà zhū gyn hǎi zhì yǔ zh? yí qia zh?ngshyng yǔ yán hǎi zhuǎn fǎ lún cí biàn zhì yǔ pǔ rù fǎ jia yí qia

菩萨诸根海智,与知一切众 生语言海转法轮词辩智,与普入法界一切

shì jia hǎi shyn zhì yǔ d? yí qia f? y?n shyng zhì rú cǐ shì jia zhōng rú lái qián pǔ xián pú sà m?ng

世界海身智,与得一切佛音声智。如此世界中,如来前,普贤菩萨蒙

zhū f? yǔ rú shì zhì rú shì yí qia shì jia hǎi jí bǐ shì jia hǎi y? y? ch?nzhōng suǒ yǒu pǔ xián

诸佛与如是智;如是一切世界海,及彼世界海。一一尘中,所有普贤,

x? yì rú shì h? yǐ gù zhang bǐ sün mai fǎ rú shì gù shì shí shí füng zhū f? ga shū y?u shǒu

悉亦如是。何以故?证彼三昧法如是故。是时,十方诸佛,各舒右手,

m? pǔ xián pú sà dǐng qí shǒu jiy yǐ xiàng hǎo zhuüng yán miàowǎngguüng shū xiüng liú yàn fü fù chū zhū f?

摩普贤菩萨顶。其手皆以相好 庄 严,妙网光舒,香流焰发。复出诸佛

zhǒngzhǒngmiào yīn jí yǐ zì zài sh?ntōng zhī shì gu? xiàn wai lái yí qia pú sà pǔ xiányuàn hǎi yí qia rú

种 种妙音,及以自在神通之事;过现未来一切菩萨普贤愿海,一切如

lái q?ngjìng fǎ lún jí sün shì f? suǒ yǒu yǐngxiàng jiy yú zhōngxiàn rú cǐ shì jia zhōng pǔ xián pú sà

来清净法轮,及三世佛所有影像,皆于中现。如此世界中,普贤菩萨

w?i shí füng f? suǒ g?ng m? dǐng rú shì yí qia shì jia hǎi jí bǐ shì jia hǎi y? y? ch?nzhōng suǒ yǒu pǔ

为十方佛所共摩顶。如是,一切世界海,及彼世界海一一尘中,所有普

xián x? yì rú shì w?i shí füng f? zh? suǒ m? dǐng

贤,悉亦如是,为十方佛之所摩顶。

tr shí pǔ xián pú sà jí c?ng shì sün mai ?r qǐ c?ng cǐ sün mai qǐ shí jí c?ng yí qia shì jia

尔时,普贤菩萨,即从是三昧而起。从此三昧起时,即从一切世界

hǎi wyi ch?n shù sün mai hǎi m?n qǐ suǒ wai c?ng zh? sün shì niànniàn wú chü bi? shànqiǎo zhì sün mai m?n qǐ c?ng

海微尘数三昧海门起。所谓:从知三世念念无差别善巧智三昧门起,从

zh? sün shì yí qia fǎ jia suǒ yǒu wyi ch?n sün mai m?n qǐ c?ngxiàn sün shì yí qia f? chà sün mai m?n qǐ c?ngxiàn

知三世一切法界所有微尘三昧门起,从现三世一切佛刹三昧门起,从现

yí qia zh?ngshyng sha zhái sün mai m?n qǐ c?ng zh? yí qia zh?ngshyng x?n hǎi sün mai m?n qǐ c?ng zh? yí qia zh?ng

一切众 生舍宅三昧门起,从知一切众 生心海三昧门起,从知一切众

shyng ga bi? míng zì sün mai m?n qǐ c?ng zh? shí füng fǎ jia chù suǒ ga chü bi? sün mai m?n qǐ c?ng zh? yí qia wyi

生各别名字三昧门起,从知十方法界处所各差别三昧门起,从知一切微

ch?nzhōng ga yǒu wú biünguǎng dà f? shyn yún sün mai m?n qǐ c?ng yǎn shuō yí qia fǎ lǐ qù hǎi sün mai m?n qǐ

尘中各有无边广大佛身云三昧门起,从演说一切法理趣海三昧门起。

pǔ xián pú sà c?ng rú shì dtng sün mai m?n qǐ shí qí zhū pú sà y? y? ga d? shì jia hǎi wyi ch?n shù

普贤菩萨从如是等三昧门起时,其诸菩萨一一各得世界海微尘数

sün mai hǎi yún shì jia hǎi wyi ch?n shù tu? lu? ní hǎi yún shì jia hǎi wyi ch?n shù zhū fǎ füngbiàn hǎi yún shì

三昧海云、世界海微尘数陀罗尼海云、世界海微尘数诸法方便海云、世

jia hǎi wyi ch?n shù biàn cái m?n hǎi yún shì jia hǎi wyi ch?n shù xiū xíng hǎi yún shì jia hǎi wyi ch?n shù pǔ zhào fǎ

界海微尘数辩才门海云、世界海微尘数修行海云、世界海微尘数普照法

jia yí qia rú lái gōng d? zàng zhì guüngmíng hǎi yún shì jia hǎi wyi ch?n shù yí qia rú lái zhū lì zhì huì wú chü

界一切如来功德藏智光明海云、世界海微尘数一切如来诸力智慧无差

bi? füngbiàn hǎi yún shì jia hǎi wyi ch?n shù yí qia rú lái y? y? máo kǒngzhōng ga xiànzh?ng chà hǎi yún shì jia

别方便海云、世界海微尘数一切如来一一毛孔中各现众刹海云、世界

hǎi wyi ch?n shù y? y? pú sà shì xiànc?ng dōu shuàitiüngōng m? xià shyngch?ng f? zhuǎnzhang fǎ lún bō nia pán dtng hǎi

海微尘数一一菩萨示现从兜率天宫殁下生 成佛转 正法轮般涅槃等海

yún rú cǐ shì jia zhōng pǔ xián pú sà c?ng sün mai qǐ zhū pú sà zh?ng hu? rú shì yì rú shì yí qia

云。如此世界中,普贤菩萨从三昧起,诸菩萨众获如是益。如是一切

shì jia hǎi jí bǐ shì jia hǎi suǒ yǒu wyi ch?n y? y? ch?nzhōng x? yì rú shì

世界海,及彼世界海所有微尘,一一尘中,悉亦如是。

tr shí shí füng yí qia shì jia hǎi yǐ zhū f? wyi sh?n lì jí pǔ xián pú sà sün mai lì gù x?

尔时,十方一切世界海,以诸佛威神力,及普贤菩萨三昧力故,悉

jiy wyi d?ng y? y? shì jia zh?ng bǎo zhuüng yán jí chū miào y?n yǎn shuō zhū fǎ fù yú yí qia rú lái zh?ng huì dào

皆微动。一一世界众宝 庄 严及出妙音演说诸法。复于一切如来众会道

chǎng hǎi zhōng pǔ yǔ shí zhǒng dà m? ní wáng yún h? dtng w?i shí suǒ wai miào j?n x?ngchuáng m? ní wáng yún

场海中,普雨十种大摩尼王云。何等为十?所谓:妙金星 幢 摩尼王云、

guüngmíngzhào yào m? ní wáng yún bǎo lún chuí xià m? ní wáng yún zh?ng bǎo zàngxiàn pú sà xiàng m? ní wáng yún

光明照曜摩尼王云、宝轮垂下摩尼王云、众宝藏现菩萨像摩尼王云、

chyngyáng f? míng m? ní wáng yún guüngmíng chì shang pǔ zhào yí qia f? chà dào chǎng m? ní wáng yún guüngzhào shí füng

称扬佛名摩尼王云、光明炽盛普照一切佛刹道场摩尼王云、光照十方

zhǒngzh?ngbiàn huà m? ní wáng yún chyng zàn yí qia pú sà gōng d? m? ní wáng yún rú rì guüng chì shang m? ní wáng

种 种变化摩尼王云、称赞一切菩萨功德摩尼王云、如日光炽盛摩尼王

yún yua yì yua y?n zhōu w?n shí füng m? ní wáng yún pǔ yǔ rú shì shí zhǒng dà m? ní wáng yún yǐ yí qia rú

云、悦意乐音周闻十方摩尼王云。普雨如是十种大摩尼王云已,一切如

lái zhū máo kǒngzhōngxiánfàngguüngmíng yú guüngmíngzhōng ?r shuōs?ng yán

来诸毛孔中咸放光明,于光明中而说颂言:

pǔ xián biàn zhù yú zhū chà zu? bǎo lián huü zh?ng suǒ guün

普贤遍住于诸刹,坐宝莲华众所观,

yí qia sh?n tōng mǐ bù xiàn wú liàng sün mai jiy n?ng rù

一切神通靡不现,无量三昧皆能入。

pǔ xián h?ng yǐ zhǒngzhǒngshyn fǎ jia zhōu liú x? chōng mǎn

普贤恒以种 种身,法界周流悉充满,

sün mai sh?n tōng füng biàn lì yuán y?n guǎng shuō jiy wú ài

三昧神通方便力,圆音广说皆无碍。

yí qia chà zhōng zhū f? suǒ zhǒngzhǒng sün mai xiànsh?ntōng

一切刹中诸佛所,种 种三昧现神通,

y? y? sh?n tōng x? zhōu biàn shí füng gu? tǔ wú yí zht

一一神通悉周遍,十方国土无遗者。

rú yí qia chà rú lái suǒ bǐ chà ch?n zhōng x? yì rán

如一切刹如来所,彼刹尘中悉亦然,

suǒ xiàn sün mai sh?n tōng shì pí lú zhy nà zh? yuàn lì

所现三昧神通事,毗卢遮那之愿力。

pǔ xián shyn xiàng rú xū kōng y? zhyn ?r zhù fyi gu? tǔ

普贤身相如虚空,依真而住非国土,

suí zhū zh?ng shyng x?n suǒ yù shì xiàn pǔ shyn dtng yí qia

随诸众 生心所欲,示现普身等一切。

pǔ xián ün zhù zhū dà yuàn hu? cǐ wú liàng sh?n tōng lì

普贤安住诸大愿,获此无量神通力,

yí qia f? shyn suǒ yǒu chà x? xiàn qí xíng ?r yì bǐ

一切佛身所有刹,悉现其形而诣彼。

yí qia zh?ng hǎi wú yǒu biün fyn shyn zhù bǐ yì wú liàng

一切众海无有边,分身住彼亦无量,

suǒ xiàn gu? tǔ jiy yán jìng yí chà nà zhōng jiàn duō ji?

所现国土皆严净,一刹那中见多劫。

pǔ xián ün zhù yí qia chà suǒ xiàn sh?n tōng shang wú bǐ

普贤安住一切刹,所现神通胜无比,

zhan d?ng shí füng mǐ bù zhōu lìng qí guün zht x? d? jiàn

震动十方靡不周,令其观者悉得见。

yí qia f? zhì gōng d? lì zhǒngzhǒng dà fǎ jiy ch?ng mǎn

一切佛智功德力,种 种大法皆成满,

yǐ zhū sün mai füng biàn m?n shì jǐ wǎng x? pú tí hang

以诸三昧方便门,示己往昔菩提行。

rú shì zì zài bù s? yì shí füng gu? tǔ jiy shì xiàn

如是自在不思议,十方国土皆示现,

w?i xiǎn pǔ rù zhū sün mai f? guüng yún zhōng zàn gōng d?

为显普入诸三昧,佛光云中赞功德。

tr shí yí qia pú sà zh?ng jiy xiàng pǔ xián h? zhǎngzhünyǎng ch?ng f? sh?n lì t?ngshyng zàn yán

尔时,一切菩萨众,皆向普贤合掌瞻仰,承佛神力,同声赞言:

c?ng zhū f? fǎ ?r chū shyng yì y?n rú lái yuàn lì qǐ

从诸佛法而出生,亦因如来愿力起,

zhyn rú píng dtng xū kōng zàng rǔ yǐ yán jìng cǐ fǎ shyn

真如平等虚空藏,汝已严净此法身。

yí qia f? chà zh?ng huì zhōng pǔ xiánbiàn zhù yú qí suǒ

一切佛刹众会中,普贤遍住于其所,

gōng d? zhì hǎi guüngmíng zht dtngzhào shí füng wú bú jiàn

功德智海光明者,等照十方无不见。

pǔ xiánguǎng dà gōng d? hǎi biànwǎng shí füng q?n jìn f?

普贤广大功德海,遍往十方亲近佛,

yí qia ch?nzhōng suǒ yǒu chà x? n?ng yì bǐ ?r míngxiàn

一切尘中所有刹,悉能诣彼而明现。

f? zǐ wǒ cáo chángjiàn rǔ zhū rú lái suǒ x? q?n jìn

佛子我曹常见汝,诸如来所悉亲近,

zhù yú sün mai shí jìngzhōng yí qia gu? tǔ wyi ch?n ji?

住于三昧实境中,一切国土微尘劫。

f? zǐ n?ng yǐ pǔ biàn shyn x? yì shí füng zhū gu? tǔ

佛子能以普遍身,悉诣十方诸国土,

zh?ngshyng dà hǎi xián jì dù fǎ jia wyi ch?n wú bù rù

众 生大海咸济度,法界微尘无不入。

rù yú fǎ jia yí qia ch?n qí shyn wú jìn wú chü bi?

入于法界一切尘,其身无尽无差别,

pì rú xū kōng x? zhōubiàn yǎn shuō rú lái guǎng dà fǎ

譬如虚空悉周遍,演说如来广大法。

yí qia gōng d? guüngmíng zht rú yún guǎng dà lì shū shang

一切功德光明者,如云广大力殊胜,

zh?ngshyng hǎi zhōng jiy wǎng yì shuō f? suǒ hang wú dtng fǎ

众 生海中皆往诣,说佛所行无等法。

w?i dù zh?ngshyng yú ji? hǎi pǔ xiánshanghang jiy xiū xí

为度众 生于劫海,普贤胜行皆修习,

yǎn yí qia fǎ rú dà yún qí y?n guǎng dà mǐ bù w?n

演一切法如大云,其音广大靡不闻。

gu? tǔ yún h? d? ch?ng lì zhū f? yún h? ?r chū xiàn

国土云何得成立?诸佛云何而出现?

jí yǐ yí qia zh?ngshyng hǎi yuàn suí qí yì rú shí shuō

及以一切众 生海?愿随其义如实说。

cǐ zhōng wú liàng dà zh?ng hǎi x? zài zūn qiángōngjìng zhù

此中无量大众海,悉在尊前恭敬住,

w?i zhuǎnq?ngjìngmiào fǎ lún yí qia zhū f? jiy suí xǐ

为转清净妙法轮,一切诸佛皆随喜。

shì jia ch?ng jiù pǐn dì sì

世界成就品第四

tr shí pǔ xián pú sà m? hy sà yǐ f? sh?n lì biànguün chá yí qia shì jia hǎi yí qia zh?ngshyng

尔时,普贤菩萨摩诃萨以佛神力,遍观察一切世界海、一切众 生

hǎi yí qia zhū f? hǎi yí qia fǎ jia hǎi yí qia zh?ngshyng ya hǎi yí qia zh?ngshyng gyn yù hǎi yí

海、一切诸佛海、一切法界海、一切众 生业海、一切众 生根欲海、一

qia zhū f? fǎ lún hǎi yí qia sün shì hǎi yí qia rú lái yuàn lì hǎi yí qia rú lái sh?nbiàn hǎi rú shì

切诸佛法轮海、一切三世海、一切如来愿力海、一切如来神变海;如是

guün chá yǐ pǔ gào yí qia dào chǎngzh?ng hǎi zhū pú sà yán f? zǐ zhū f? shì zūn zh? yí qia shì jia hǎi

观察已,普告一切道场 众海诸菩萨言:佛子!诸佛世尊知一切世界海

ch?nghuàiq?ngjìng zhì bù kt s? yì zh? yí qia zh?ngshyng ya hǎi zhì bù kt s? yì zh? yí qia fǎ jia ün lì

成坏清净智不可思议,知一切众 生业海智不可思议,知一切法界安立

hǎi zhì bù kt s? yì shuō yí qia wú biün f? hǎi zhì bù kt s? yì rù yí qia yù jit gyn hǎi zhì bù kt s?

海智不可思议,说一切无边佛海智不可思议,入一切欲解根海智不可思

yì y? niàn pǔ zh? yí qia sün shì zhì bù kt s? yì xiǎn shì yí qia rú lái wú liàngyuàn hǎi zhì bù kt s?

议,一念普知一切三世智不可思议,显示一切如来无量愿海智不可思

yì shì xiàn yí qia f? sh?nbiàn hǎi zhì bù kt s? yì zhuǎn fǎ lún zhì bù kt s? yì jiàn lì yǎn shuō hǎi bù

议,示现一切佛神变海智不可思议,转法轮智不可思议,建立演说海不

kt s? yì q?ngjìng f? shyn bù kt s? yì wú biün sa xiàng hǎi pǔ zhàomíng bù kt s? yì xiàng jí suí hǎo

可思议,清净佛身不可思议,无边色相海普照明不可思议,相及随好

jiy q?ngjìng bù kt s? yì wú biün sa xiàngguüngmíng lún hǎi jù zú q?ngjìng bù kt s? yì zhǒngzhǒng sa xiàng

皆清净不可思议,无边色相 光明轮海具足清净不可思议,种 种色相

guüngmíng yún hǎi bù kt s? yì shū shang bǎo yàn hǎi bù kt s? yì ch?ng jiù yán y?n hǎi bù kt s? yì shì

光明云海不可思议,殊胜宝焰海不可思议,成就言音海不可思议,示

xiàn sün zhǒng zì zài hǎi tiáo fú ch?ng shú yí qia zh?ngshyng bù kt s? yì yǒngmtngtiáo fú zhū zh?ngshyng hǎi wú kōng

现三种自在海调伏成熟一切众 生不可思议,勇猛调伏诸众 生海无空

gu? zht bù kt s? yì ün zhù f? dì bù kt s? yì rù rú lái jìng jia bù kt s? yì wyi lì hù chí bù

过者不可思议,安住佛地不可思议,入如来境界不可思议,威力护持不

kt s? yì guün chá yí qia f? zhì suǒ hang bù kt s? yì zhū lì yuán mǎn wú n?ng cu? fú bù kt s? yì wú

可思议,观察一切佛智所行不可思议,诸力圆满无能摧伏不可思议,无

wai gōng d? wú n?ng gu? zht bù kt s? yì zhù wú chü bi? sün mai bù kt s? yì sh?ntōngbiàn huà bù kt s?

畏功德无能过者不可思议,住无差别三昧不可思议,神通变化不可思

yì q?ngjìng zì zài zhì bù kt s? yì yí qia f? fǎ wú n?ng huǐ huài bù kt s? yì rú shì dtng yí qia fǎ

议,清净自在智不可思议,一切佛法无能毁坏不可思议。如是等一切法,

wǒ düngch?ng f? sh?n lì jí yí qia rú lái wyi sh?n lì gù jù zú xuünshuō wai lìngzh?ngshyng rù f? zhì

我当承佛神力,及一切如来威神力故,具足宣说。为令众 生,入佛智

huì hǎi gù wai lìng yí qia pú sà yú f? gōng d? hǎi zhōng d? ün zhù gù wai lìng yí qia shì jia hǎi yí

慧海故;为令一切菩萨,于佛功德海中得安住故;为令一切世界海,一

qia f? zì zài suǒ zhuüng yán gù wai lìng yí qia ji? hǎi zhōng rú lái zh?ngxìngh?ng bú duàn gù wai lìng yú yí

切佛自在所 庄 严故;为令一切劫海中,如来种性恒不断故;为令于一

qia shì jia hǎi zhōng xiǎn shì zhū fǎ zhyn shí xìng gù wai lìng suí yí qia zh?ngshyng wú liàng xia hǎi ?r yǎn shuō

切世界海中,显示诸法真实性故;为令随一切众 生无量解海,而演说

gù wai lìng suí yí qia zh?ngshyng zhū gyn hǎi füngbiànlìngshyng zhū f? fǎ gù wai lìng suí yí qia zh?ngshyng la

故;为令随一切众 生诸根海,方便令生诸佛法故;为令随一切众 生乐

yù hǎi cu? p? yí qia zhàng ài shün gù wai lìng suí yí qia zh?ngshyng x?n hang hǎi lìngjìng xiū zhì chū yào dào

欲海,摧破一切障碍山故;为令随一切众 生心行海,令净修治出要道

gù wai lìng yí qia pú sà ün zhù pǔ xiányuàn hǎi zhōng gù

故;为令一切菩萨,安住普贤愿海中故。

shì shí pǔ xián pú sà fù yù lìng wú liàng dào chǎngzh?ng hǎi shynghuün xǐ gù lìng yú yí qia fǎ zyngzhǎng

是时,普贤菩萨复欲令无量道场 众海生欢喜故,令于一切法增长

ài la gù lìngshyngguǎng dà zhyn shí xìn xia hǎi gù lìngjìng zhì pǔ m?n fǎ jia zàngshyn gù lìng ün lì pǔ

爱乐故,令生 广大真实信解海故,令净治普门法界藏身故,令安立普

xiányuàn hǎi gù lìngjìng zhì rù sün shì píngdtng zhì yǎn gù lìngzyngzhǎng pǔ zhào yí qia shì jiünzàng dà huì hǎi

贤愿海故,令净治入三世平等智眼故,令增长普照一切世间藏大慧海

gù lìngshyng tu? lu? ní lì chí yí qia fǎ lún gù lìng yú yí qia dào chǎngzhōng jìn f? jìng jia x? küi

故,令生陀罗尼力,持一切法轮故,令于一切道场 中,尽佛境界悉开

shì gù lìng küi chǎn yí qia rú lái fǎ m?n gù lìngzyngzhǎng fǎ jia guǎng dà shanshyn yí qia zhì xìng gù jí

示故,令开阐一切如来法门故,令增长法界广大甚深一切智性故,即

shuōs?ng yán

说颂言:

zhì huì shanshyngōng d? hǎi pǔ xiàn shí füng wú liàng gu?

智慧甚深功德海,普现十方无量国,

suí zhū zh?ngshyng suǒ yìngjiàn guüngmíngbiànzhàozhuǎn fǎ lún

随诸众 生所应见,光明遍照转法轮。

shí füng chà hǎi pǒ s? yì f? wú liàng ji? jiy yán jìng

十方刹海叵思议,佛无量劫皆严净,

w?i huà zh?ngshyng shǐ ch?ng shú chū x?ng yí qia zhū gu? tǔ

为化众 生使成熟,出兴一切诸国土。

f? jìngshanshyn nán kt s? pǔ shì zh?ngshynglìng d? rù

佛境甚深难可思,普示众 生令得入,

qí x?n la xiǎo zhu? zhū yǒu bù n?ng tōng dá f? suǒ wù

其心乐小著诸有,不能通达佛所悟。

ru? yǒu jìng xìn jiün gù x?n cháng d? q?n jìn shàn zh? shí

若有净信坚固心,常得亲近善知识,

yí qia zhū f? yǔ qí lì cǐ nǎi n?ng rù rú lái zhì

一切诸佛与其力,此乃能入如来智。

lí zhū chǎnkuáng x?n q?ngjìng cháng la cí byi xìnghuün xǐ

离诸谄诳心清净,常乐慈悲性欢喜,

zhì yù guǎng dà shyn xìn r?n bǐ w?n cǐ fǎ shyng x?n yua

志欲广大深信人,彼闻此法生欣悦。

ün zhù pǔ xián zhū yuàn dì xiū xíng pú sà q?ng jìng dào

安住普贤诸愿地,修行菩萨清净道,

guün chá fǎ jia rú xū kōng cǐ nǎi n?ng zh? f? hang chù

观察法界如虚空,此乃能知佛行处。

cǐ zhū pú sà hu? shàn lì jiàn f? yí qia sh?n tōng lì

此诸菩萨获善利,见佛一切神通力,

xiū yú dào zht m? n?ng zh? pǔ xián hang r?n füng d? wù

修余道者莫能知,普贤行人方得悟。

zh?ngshyngguǎng dà wú yǒu biün rú lái yí qia jiy hù niàn

众 生 广大无有边,如来一切皆护念,

zhuǎnzhang fǎ lún mǐ bù zhì pí lú zhy nà jìng jia lì

转 正法轮靡不至,毗卢遮那境界力。

yí qia chà tǔ rù wǒ shyn suǒ zhù zhū f? yì fù rán

一切刹土入我身,所住诸佛亦复然,

rǔ yìng guün wǒ zhū máo kǒng wǒ j?n shì rǔ f? jìng jia

汝应观我诸毛孔,我今示汝佛境界。

pǔ xián hang yuàn wú biün jì wǒ yǐ xiū xíng d? jù zú

普贤行愿无边际,我已修行得具足,

pǔ yǎn jìng jia guǎng dà shyn shì f? suǒ hangyìng dì t?ng

普眼境界广大身,是佛所行应谛听。

tr shí pǔ xián pú sà m? hy sà gào zhū dà zh?ng yán zhū f? zǐ shì jia hǎi yǒu shí zhǒng shì

尔时,普贤菩萨摩诃萨,告诸大众言:诸佛子,世界海有十种事,

gu? qù xiàn zài wai lái zhū f? yǐ shuō xiànshuō düngshuō h? zht w?i shí suǒ wai shì jia hǎi

过去、现在、未来诸佛,已说、现说、当说。何者为十?所谓:世界海

qǐ jù y?n yuán shì jia hǎi suǒ y? zhù shì jia hǎi xíngzhuàng shì jia hǎi tǐ xìng shì jia hǎi zhuüng yán

起具因缘,世界海所依住,世界海形 状 ,世界海体性,世界海 庄 严,

shì jia hǎi q?ngjìng shì jia hǎi f? chū x?ng shì jia hǎi ji? zhù shì jia hǎi ji? zhuǎnbiàn chü bi? shì jia hǎi

世界海清净,世界海佛出兴,世界海劫住,世界海劫转变差别,世界海

wú chü bi? m?n zhū f? zǐ l?a shuō shì jia hǎi yǒu cǐ shí shì ru? guǎngshuō zht yǔ shì jia hǎi wyi ch?n

无差别门。诸佛子!略说世界海,有此十事。若广说者,与世界海微尘

shù dtng gu? qù xiàn zài wai lái zhū f? yǐ shuō xiànshuō düngshuō zhū f? zǐ l?a shuō yǐ shí

数等。过去、现在、未来诸佛,已说、现说、当说。诸佛子!略说以十

zhǒng y?n yuán gù yí qia shì jia hǎi yǐ ch?ng xiànch?ng düngch?ng h? zht w?i shí suǒ wai rú lái

种因缘故,一切世界海,已成、现成、当成。何者为十?所谓:如来

sh?n lì gù fǎ yìng rú shì gù yí qia zh?ngshynghang ya gù yí qia pú sà ch?ng yí qia zhì suǒ d? gù

神力故,法应如是故,一切众 生行业故,一切菩萨成一切智所得故,

yí qia zh?ngshyng jí zhū pú sà t?ng jí shàn gyn gù yí qia pú sà yán jìng gu? tǔ yuàn lì gù yí qia pú sà

一切众 生及诸菩萨同集善根故,一切菩萨严净国土愿力故,一切菩萨

ch?ng jiù bù tuì hangyuàn gù yí qia pú sà q?ngjìngshang xia zì zài gù yí qia rú lái shàn gyn suǒ liú jí

成就不退行愿故,一切菩萨清净胜解自在故,一切如来善根所流,及

yí qia zhū f? ch?ng dào shí zì zài shì lì gù pǔ xián pú sà zì zài yuàn lì gù zhū f? zǐ shì w?i l?a

一切诸佛成道时,自在势力故,普贤菩萨自在愿力故。诸佛子!是为略

shuō shí zhǒng y?n yuán ru? guǎngshuō zht yǒu shì jia hǎi wyi ch?n shù

说十种因缘,若广说者,有世界海微尘数。

tr shí pǔ xián pú sà yù ch?ngxuün qí yì ch?ng f? wyi lì guün chá shí füng ?r shuōs?ng yán

尔时,普贤菩萨欲重宣其义,承佛威力,观察十方而说颂言:

suǒ shuō wú biün zh?ng chà hǎi pí lú zhy nà x? yán jìng

所说无边众刹海,毗卢遮那悉严净,

shì zūn jìng jia bù s? yì zhì huì sh?n tōng lì rú shì

世尊境界不思议,智慧神通力如是。

pú sà xiū xíng zhū yuàn hǎi pǔ suí zh?ng shyng x?n suǒ yù

菩萨修行诸愿海,普随众 生心所欲,

zh?ngshyng x?n hangguǎng wú biün pú sà gu? tǔ biàn shí füng

众 生心行广无边,菩萨国土遍十方。

pú sà qù yú yí qia zhì qín xiū zhǒng zhǒng zì zài lì

菩萨趣于一切智,勤修种 种自在力,

wú liàngyuàn hǎi pǔ chū shyng guǎng dà chà tǔ jiy ch?ng jiù

无量愿海普出生,广大刹土皆成就。

xiū zhū hang hǎi wú yǒu biün rù f? jìng jia yì wú liàng

修诸行海无有边,入佛境界亦无量,

w?i jìng shí füng zhū gu? tǔ y? y? tǔ j?ng wú liàng ji?

为净十方诸国土,一一土经无量劫。

zh?ngshyng fán nǎo suǒ rǎo zhu? fyn bi? yù la fyi y? xiàng

众 生烦恼所扰浊,分别欲乐非一相,

suí x?n zào ya bù s? yì yí qia chà hǎi s? ch?ng lì

随心造业不思议,一切刹海斯成立。

f? zǐ chà hǎi zhuüng yán cáng lí g?u guüngmíng bǎo suǒ ch?ng

佛子刹海 庄 严藏,离垢光明宝所成,

s? y?u guǎng dà xìn xia x?n shí füng suǒ zhù xián rú shì

斯由广大信解心,十方所住咸如是。

pú sà n?ng xiū pǔ xián hang y?u xíng fǎ jia wyi ch?n dào

菩萨能修普贤行,游行法界微尘道,

ch?nzhōng x? xiàn wú liàng chà q?ngjìngguǎng dà rú xū kōng

尘中悉现无量刹,清净广大如虚空。

dtng xū kōng jia xiàn sh?n tōng x? yì dào chǎng zhū f? suǒ

等虚空界现神通,悉诣道场诸佛所,

lián huá zu? shàng shì zh?ngxiàng y? yì shyn büo yí qia chà

莲华座上示众 相,一一身包一切刹。

y? niàn pǔ xiàn yú sün shì yí qia chà hǎi jiy ch?ng lì

一念普现于三世,一切刹海皆成立,

f? yǐ füng biàn x? rù zhōng cǐ shì pí lú suǒ yán jìng

佛以方便悉入中,此是毗卢所严净。

tr shí pǔ xián pú sà fù gào dà zh?ng yán zhū f? zǐ y? y? shì jia hǎi yǒu shì jia hǎi wyi ch?n

尔时,普贤菩萨复告大众言:诸佛子!一一世界海,有世界海微尘

shù suǒ y? zhù suǒ wai hu? y? yí qia zhuüng yán zhù hu? y? xū kōng zhù hu? y? yí qia bǎo guüngmíng zhù

数所依住。所谓:或依一切 庄 严住,或依虚空住,或依一切宝光明住,

hu? y? yí qia f? guüngmíng zhù hu? y? yí qia bǎo sa guüngmíng zhù hu? y? yí qia f? y?n shyng zhù hu? y?

或依一切佛光明住,或依一切宝色光明住,或依一切佛音声住,或依

rú huàn ya shyng dà lì ü xiū lu? xíng j?n güngshǒu zhù hu? y? yí qia shì zhǔ shyn zhù hu? y? yí qia pú sà

如幻业生,大力阿修罗形金刚手住,或依一切世主身住,或依一切菩萨

shyn zhù hu? y? pǔ xián pú sà yuàn suǒ shyng yí qia chü bi? zhuüng yán hǎi zhù zhū f? zǐ shì jia hǎi yǒu

身住,或依普贤菩萨愿所生,一切差别 庄 严海住。诸佛子!世界海有

rú shì dtng shì jia hǎi wyi ch?n shù suǒ y? zhù

如是等,世界海微尘数所依住。

tr shí pǔ xián pú sà yù ch?ngxuün qí yì ch?ng f? wyi lì guün chá shí füng ?r shuōs?ng yán

尔时,普贤菩萨欲重宣其义,承佛威力,观察十方而说颂言:

biàn mǎn shí füng xū kōng jia suǒ yǒu yí qia zhū gu? tǔ

遍满十方虚空界,所有一切诸国土,

rú lái sh?n lì zh? suǒ jiü chù chù xiàn qián jiy kt jiàn

如来神力之所加,处处现前皆可见。

hu? yǒu zhǒngzhǒng zhū gu? tǔ wú fyi lí g?u bǎo suǒ ch?ng

或有种 种诸国土,无非离垢宝所成,

q?ng jìng m? ní zuì shū miào chì rán pǔ xiàn guüng míng hǎi

清净摩尼最殊妙,炽然普现光明海。

hu? yǒu q?ng jìng guüng míng chà y? zhǐ xū kōng jia ?r zhù

或有清净光明刹,依止虚空界而住,

hu? zài m? ní bǎo hǎi zhōng fù yǒu ün zhù guüng míng zàng

或在摩尼宝海中,复有安住光明藏。

rú lái chǔ cǐ zh?ng huì hǎi yǎn shuō fǎ lún jiy qiǎo miào

如来处此众会海,演说法轮皆巧妙,

zhū f? jìng jia guǎng wú biün zh?ngshyngjiàn zht x?n huün xǐ

诸佛境界广无边,众 生见者心欢喜。

yǒu yǐ m? ní zu? yán shì zhuàng rú huü dyngguǎng fyn bù

有以摩尼作严饰, 状 如华灯广分布,

xiüng yàn guüng yún sa chì rán fù yǐ miào bǎo guüngmíngwǎng

香焰光云色炽然,覆以妙宝光明网。

hu? yǒu chà tǔ wú biün jì ün zhù lián huü shyn dà hǎi

或有刹土无边际,安住莲华深大海,

guǎng b? q?ngjìng yǔ shì shū zhū f? miàoshànzhuüng yán gù

广博清净与世殊,诸佛妙善 庄 严故。

hu? yǒu chà hǎi suí lún zhuǎn yǐ f? wyi sh?n d? ün zhù

或有刹海随轮转,以佛威神得安住,

zhū pú sà zh?ngbiàn zài zhōng chángjiàn wú yüngguǎng dà bǎo

诸菩萨众遍在中,常见无央广大宝。

hu? yǒu zhù yú j?n güng shǒu hu? fù yǒu zhù tiün zhǔ shyn

或有住于金刚手,或复有住天主身,

pí lú zhy nà wú shàng zūn cháng yú cǐ chù zhuǎn fǎ lún

毗卢遮那无上尊,常于此处转法轮。

hu? y? bǎo shù píng jūn zhù xiüng yàn yún zhōng yì fù rán

或依宝树平均住,香焰云中亦复然;

hu? yǒu y? zhū dà shuǐ zhōng yǒu zhù jiün gù j?n güng hǎi

或有依诸大水中,有住坚固金刚海。

hu? yǒu y? zhǐ j?n güngchuáng hu? yǒu zhù yú huü hǎi zhōng

或有依止金刚 幢 ,或有住于华海中,

guǎng dà sh?n tōng wú bù zhōu pí lú zhy nà cǐ n?ng xiàn

广大神通无不周,毗卢遮那此能现。

hu? xiū hu? duǎn wú liàngzhǒng qí xiàngxuánhuán yì fyi y?

或修或短无量 种,其相旋环亦非一,

miào zhuüng yán zàng yǔ shì shū q?ng jìng xiū zhì nǎi n?ng jiàn

妙 庄 严藏与世殊,清净修治乃能见。

rú shì zhǒng zhǒng ga chü bi? yí qia jiy y? yuàn hǎi zhù

如是种 种各差别,一切皆依愿海住;

hu? yǒu gu? tǔ cháng zài kōng zhū f? rú yún x? chōng biàn

或有国土常在空,诸佛如云悉充遍。

hu? yǒu zài kōng xuán fù zhù hu? shí ?r yǒu hu? wú yǒu

或有在空悬覆住,或时而有或无有;

hu? yǒu gu? tǔ jí q?ng jìng zhù yú pú sà bǎo guàn zhōng

或有国土极清净,住于菩萨宝冠中。

shí füng zhū f? dà sh?n tōng yí qia jiy yú cǐ zhōng jiàn

十方诸佛大神通,一切皆于此中见,

zhū f? y?n shyng xián biàn mǎn s? y?u ya lì zh? suǒ huà

诸佛音声咸遍满,斯由业力之所化。

hu? yǒu gu? tǔ zhōu fǎ jia q?ng jìng lí g?u c?ng x?n qǐ

或有国土周法界,清净离垢从心起,

rú yǐng rú huàn guǎng wú biün rú y?n tu? wǎng ga chü bi?

如影如幻广无边,如因陀网各差别。

hu? xiànzhǒngzhǒngzhuüng yán zàng y? zhǐ xū kōng ?r jiàn lì

或现种 种 庄 严藏,依止虚空而建立,

zhū ya jìng jia bù s? yì f? lì xiǎn shì jiy lìng jiàn

诸业境界不思议,佛力显示皆令见。

y? y? gu? tǔ wyi ch?n nai niàn niàn shì xiàn zhū f? chà

一一国土微尘内,念念示现诸佛刹,

shù jiy wú liàngdtngzh?ngshyng pǔ xián suǒ zu? h?ng rú shì

数皆无量等众 生,普贤所作恒如是。

w?i yù ch?ng shú zh?ngshyng gù shì zhōng xiū xíngj?ng ji? hǎi

为欲成熟众 生故,是中修行经劫海,

guǎng dà sh?n biàn mǐ bù x?ng fǎ jia zh? zhōng x? zhōu biàn

广大神变靡不兴,法界之中悉周遍。

fǎ jia gu? tǔ y? y? ch?n zhū dà chà hǎi zhù qí zhōng

法界国土一一尘,诸大刹海住其中,

f? yún píng dtng x? mí fù yú yí qia chù xián chōng mǎn

佛云平等悉弥覆,于一切处咸充满。

rú y? ch?n zhōng zì zài y?ng yí qia ch?n nai yì fù rán

如一尘中自在用,一切尘内亦复然,

zhū f? pú sà dà sh?n tōng pí lú zhy nà x? n?ng xiàn

诸佛菩萨大神通,毗卢遮那悉能现。

yí qia guǎng dà zhū chà tǔ rú yǐng rú huàn yì rú yàn

一切广大诸刹土,如影如幻亦如焰,

shí füng bú jiàn suǒ c?ng shyng yì fù wú lái wú qù chù

十方不见所从生,亦复无来无去处。

mia huài shyngch?ng hù xún fù yú xū kōngzhōng wú zàn yǐ

灭坏生 成互循复,于虚空中无暂已,

m? bù jiy y?u q?ng jìng yuàn guǎng dà ya lì zh? suǒ chí

莫不皆由清净愿,广大业力之所持。

tr shí pǔ xián pú sà fù gào dà zh?ng yán zhū f? zǐ shì jia hǎi yǒu zhǒngzhǒng chü bi? xíngxiàng

尔时,普贤菩萨,复告大众言:诸佛子!世界海有种 种差别形相。

suǒ wai hu? yuán hu? füng hu? fyi yuánfüng wú liàng chü bi? hu? rú shuǐxuánxíng hu? rú shün yàn xíng

所谓:或圆,或方,或非圆方,无量差别;或如水漩形,或如山焰形,

hu? rú shù xíng hu? rú huü xíng hu? rú gōngdiànxíng hu? rú zh?ngshyngxíng hu? rú f? xíng rú shì dtng

或如树形,或如华形,或如宫殿形,或如众 生形,或如佛形。如是等,

yǒu shì jia hǎi wyi ch?n shù

有世界海微尘数。

tr shí pǔ xián pú sà yù ch?ngxuün qí yì ch?ng f? wyi lì guün chá shí füng ?r shuōs?ng yán

尔时,普贤菩萨欲重宣其义,承佛威力,观察十方而说颂言:

zhū gu? tǔ hǎi zhǒngzhǒng bi? zhǒngzhǒngzhuüng yán zhǒngzhǒng zhù

诸国土海种 种别,种 种 庄 严种 种住,

shū xíng g?ng mti biàn shí füng rǔ dtng xián yìng g?ng guün chá

殊形共美遍十方,汝等咸应共观察。

qí zhuàng hu? yuán hu? yǒu füng hu? fù sün w?i jí bü yú

其 状 或圆或有方,或复三维及八隅,

m? ní lún zhuàng lián huü dtng yí qia jiy y?u ya lìng yì

摩尼轮 状 莲华等,一切皆由业令异。

hu? yǒu q?ng jìng yàn zhuüng yán zhyn j?n jiàn cu? duō shū hǎo

或有清净焰 庄 严,真金间错多殊好,

m?n tà jìng küi wú yōng zhì s? y?u ya guǎng yì wú zá

门闼竞开无壅滞,斯由业 广 意无杂。

chà hǎi wú biün chü bi? zàng pì rú yún bù zài xū kōng

刹海无边差别藏,譬如云布在虚空,

bǎo lún bù dì miào zhuüng yán zhū f? guüng míng zhào yào zhōng

宝轮布地妙 庄 严,诸佛光明照耀中。

yí qia gu? tǔ x?n fyn bi? zhǒng zhǒng guüng míng ?r zhào xiàn

一切国土心分别,种 种 光 明而照现,

f? yú rú shì chà hǎi zhōng ga ga shì xiàn sh?n tōng lì

佛于如是刹海 中 ,各各示现神通力。

hu? yǒu zá rǎn hu? q?ng jìng sh?u kǔ sh?u la ga chü bi?

或有杂染或清净,受苦受乐各差别,

s? y?u ya hǎi bù s? yì zhū liú zhuǎn fǎ h?ng rú shì

斯由业海不思议,诸流 转 法恒如是。

y? máo kǒng nai nán s? chà dtng wyi ch?n shù zhǒng zhǒng zhù

一毛孔内难思刹,等微尘数 种 种 住,

y? y? jiy yǒu biàn zhào zūn zài zh?ng huì zhōng xuün miào fǎ

一一皆有遍照尊,在 众 会 中 宣妙法。

yú y? ch?n zhōng dà xiǎo chà zhǒng zhǒng chü bi? rú ch?n shù

于一尘中大小刹,种 种 差别如尘数,

píng tǎn güo xià ga bù t?ng f? x? wǎng yì zhuǎn fǎ lún

平坦高下各不同,佛悉往诣 转 法轮。

zhū lún yǐ yán dì

pú sà x? chōng mǎn

hu? yǐ m? ní ch?ng

pǔ fàng rì zàng guüng

y?u rú yǐng xiàng zhù

qǔ shuō bù kt d?

hu? yǒu zhū chà hǎi

c?ng yú yuàn lì shyng

guüng yún zu? yán shì

pú sà g?ng y?u chù

hu? jìng guüng w?i tǐ

fù y? guüng míng zhù

yí qia guüng zhuüng yán

y? zhǐ xū kōng zhù

hu? shì jìng guüng míng

chū shyng bù kt zh?

jiün gù bù kt huài

ün zhù bǎo lián huü

yí qia ch?n zhōng suǒ xiàn chà jiy shì btn yuàn sh?n tōng lì

一切尘 中 所现刹,皆是本愿神通力,

suí qí x?n la zhǒng zhǒng shū yú xū kōng zhōng x? n?ng zu?

随其心乐种 种 殊,于虚空中悉能作。

yí qia gu? tǔ suǒ yǒu ch?n y? y? ch?n zhōng f? jiy rù

一切国土所有尘,一一尘 中 佛皆入,

pǔ w?i zh?ng shyng qǐ sh?n biàn pí lú zhy nà fǎ rú shì

普为 众 生 起神变,毗卢遮那法如是。

tr shí pǔ xián pú sà fù gào dà zh?ng yán zhū f? zǐ yìng zh? shì jia hǎi yǒu zhǒngzhǒng tǐ suǒ

尔时,普贤菩萨复告大众言:诸佛子!应知世界海有种 种体。所

wai hu? yǐ yí qia bǎo zhuüng yán w?i tǐ hu? yǐ y? bǎo zhǒngzhǒngzhuüng yán w?i tǐ hu? yǐ yí qia bǎo guüng

谓:或以一切宝 庄 严为体,或以一宝种 种 庄 严为体,或以一切宝光

míng w?i tǐ hu? yǐ zhǒngzhǒng sa guüngmíng w?i tǐ hu? yǐ yí qia zhuüng yán guüngmíng w?i tǐ hu? yǐ bù kt

明为体,或以种 种色光明为体,或以一切 庄 严光明为体,或以不可

huài j?n güng w?i tǐ hu? yǐ f? lì chí w?i tǐ hu? yǐ miào bǎo xiàng w?i tǐ hu? yǐ f? biàn huà w?i tǐ hu?

坏金刚为体,或以佛力持为体,或以妙宝相为体,或以佛变化为体,或

yǐ rì m? ní lún w?i tǐ hu? yǐ jí wyi xì bǎo w?i tǐ hu? yǐ yí qia bǎo yàn w?i tǐ hu? yǐ zhǒngzhǒng

以日摩尼轮为体,或以极微细宝为体,或以一切宝焰为体,或以种 种

xiüng w?i tǐ hu? yǐ yí qia bǎo huü guàn w?i tǐ hu? yǐ yí qia bǎo yǐngxiàng w?i tǐ hu? yǐ yí qia zhuüng yán

香为体,或以一切宝华冠为体,或以一切宝影像为体,或以一切 庄 严

suǒ shì xiàn w?i tǐ hu? yǐ y? niàn x?n pǔ shì xiànjìng jia w?i tǐ hu? yǐ pú sà xíng bǎo w?i tǐ hu? yǐ bǎo

所示现为体,或以一念心普示现境界为体,或以菩萨形宝为体,或以宝

huü ruǐ w?i tǐ hu? yǐ f? yán y?n w?i tǐ

华蕊为体,或以佛言音为体。

tr shí pǔ xián pú sà yù ch?ngxuün qí yì ch?ng f? wyi lì guün chá shí füng ?r shuōs?ng yán

尔时,普贤菩萨欲重宣其义,承佛威力,观察十方而说颂言:

hu? yǒu zhū chà hǎi miào bǎo suǒ h? ch?ng

或有诸刹海,妙宝所合成,

坚固不可坏,安住宝莲华。

或是净光明,出生不可知,

一切光 庄 严,依止虚空住。

或净光为体,复依光明住,

光云作严饰,菩萨共游处。

或有诸刹海,从于愿力生,

犹如影像住,取说不可得。

或以摩尼成,普放日藏光,

珠轮以严地,菩萨悉充满。

yǒu chà bǎo yàn ch?ng yàn yún fù qí shàng

有刹宝焰成,焰云覆其上,

zh?ng bǎo guüng shū miào jiy y?u ya suǒ d?

众宝光殊妙,皆由业所得。

hu? c?ngmiàoxiàngshyngzh?ngxiàngzhuüng yán dì

或从妙相 生,众 相 庄 严地,

rú guàn g?ng chí dàis? y?u f? huà qǐ

如冠共持戴,斯由佛化起。

hu? c?ng x?n hǎi shyngsuí x?n suǒ xia zhù

或从心海生,随心所解住,

rú huàn wú chù suǒyí qia shì fyn bi?

如幻无处所,一切是分别。

hu? yǐ f? guüng míngm? ní guüng w?i tǐ

或以佛光明,摩尼光为体,

zhū f? yú zhōng xiànga qǐ sh?n tōng lì

诸佛于中现,各起神通力。

hu? pǔ xián pú sàhuà xiàn zhū chà hǎi

或普贤菩萨,化现诸刹海,

yuàn lì suǒ zhuüng yányí qia jiy shū miào

愿力所 庄 严,一切皆殊妙。

tr shípǔ xián pú sà fù gào dà zh?ng yánzhū f? zǐyìng zh? shì jia hǎi yǒu zhǒngzhǒngzhuüng yán

尔时,普贤菩萨复告大众言:诸佛子!应知世界海有种 种 庄 严。

suǒ wai hu? yǐ yí qia zhuüng yán jù zhōng chū shàngmiào yún zhuüng yán hu? yǐ shuō yí qia pú sà gōng d? zhuüng

所谓:或以一切 庄 严具中出上妙云 庄 严,或以说一切菩萨功德 庄

yán hu? yǐ shuō yí qia zh?ngshyng ya bào zhuüng yán hu? yǐ shì xiàn yí qia pú sà yuàn hǎi zhuüng yán hu? yǐ

严,或以说一切众 生业报 庄 严,或以示现一切菩萨愿海 庄 严,或以

biǎo shì yí qia sün shì f? yǐngxiàngzhuüng yán hu? yǐ y? niànqǐng shì xiàn wú biün ji? sh?ntōngjìng jia zhuüng yán

表示一切三世佛影像 庄 严,或以一念顷示现无边劫,神通境界 庄 严,

hu? yǐ chū xiàn yí qia f? shynzhuüng yán hu? yǐ chū xiàn yí qia bǎo xiüng yún zhuüng yán hu? yǐ shì xiàn yí qia dào

或以出现一切佛身 庄 严,或以出现一切宝香云 庄 严,或以示现一切道

chǎngzhōng zhū zhynmiào wù guüngmíngzhào yào zhuüng yán hu? yǐ shì xiàn yí qia pǔ xiánhangyuànzhuüng yán rú

场 中,诸珍妙物,光明照耀 庄 严,或以示现一切普贤行愿 庄 严。如

shì dtng yǒu shì jia hǎi wyi ch?n shù

是等,有世界海微尘数。

tr shí pǔ xián pú sà yù ch?ngxuün qí yì ch?ng f? wyi lì guün chá shí füng ?r shuōs?ng yán

尔时,普贤菩萨欲重宣其义,承佛威力,观察十方而说颂言:

guǎng dà chà hǎi wú yǒu biün jiy y?u q?ng jìng ya suǒ ch?ng

广大刹海无有边,皆由清净业所成,

zhǒngzhǒngzhuüng yán zhǒngzhǒng zhù yí qia shí füng jiy biàn mǎn

种 种 庄 严种 种住,一切十方皆遍满。

wú biün sa xiàng bǎo yàn yún guǎng dà zhuüng yán fyi y? zhǒng

无边色相宝焰云,广大 庄 严非一种,

shí füng chà hǎi cháng chū xiàn pǔ yǎn miào y?n ?r shuō fǎ

十方刹海常出现,普演妙音而说法。

pú sà wú biüngōng d? hǎi zhǒngzhǒng dà yuàn suǒ zhuüng yán

菩萨无边功德海,种 种大愿所 庄 严,

cǐ tǔ jù shí chū miào y?n pǔ zhan shí füng zhū chà wǎng

此土俱时出妙音,普震十方诸刹网。

zh?ngshyng ya hǎi guǎng wú liàng suí qí gǎn bào ga bù t?ng

众 生业海广无量,随其感报各不同,

yú yí qia chù zhuüng yán zhōng jiy y?u zhū f? n?ng yǎn shuō

于一切处 庄 严中,皆由诸佛能演说。

sün shì suǒ yǒu zhū rú lái sh?n tōng pǔ xiàn zhū chà hǎi

三世所有诸如来,神通普现诸刹海,

y? y? shì zhōng yí qia f?rú shì yán jìng rǔ yìng guün

一一事中一切佛,如是严净汝应观。

gu? qù wai lái xiàn zài ji?shí füng yí qia zhū gu? tǔ

过去未来现在劫,十方一切诸国土,

yú bǐ suǒ yǒu dà zhuüng yány? y? jiy yú chà zhōngjiàn

于彼所有大 庄 严,一一皆于刹中见。

yí qia shì zhōng wú liàng f?shù dtngzh?ngshyngbiàn shì jiün

一切事中无量佛,数等众 生遍世间,

w?i lìng tiáo fú qǐ sh?n tōngyǐ cǐ zhuüng yán gu? tǔ hǎi

为令调伏起神通,以此 庄 严国土海。

yí qia zhuüng yán tǔ miào yúnzhǒngzhǒng huü yún xiüng yàn yún

一切 庄 严吐妙云,种 种华云香焰云,

m? ní bǎo yún cháng chū xiànchà hǎi yǐ cǐ w?i yán shì

摩尼宝云常出现,刹海以此为严饰。

shí füng suǒ yǒu ch?ng dào chùzhǒngzhǒngzhuüng yán jiy jù zú

十方所有成道处,种 种 庄 严皆具足,

liú guüng bù jiǒng ru? cǎi yúnyú cǐ chà hǎi xián lìng jiàn

流光布迥若彩云,于此刹海咸令见。

pǔ xián yuàn hang zhū f? zǐdtng zh?ng shyng ji? qín xiū xí

普贤愿行诸佛子,等众 生劫勤修习,

wú biün gu? tǔ x? zhuüng yányí qia chù zhōng jiy xiǎnxiàn

无边国土悉 庄 严,一切处中皆显现。

tr shípǔ xián pú sà fù gào dà zh?ng yánzhū f? zǐyìng zh? shì jia hǎiyǒu shì jia hǎi wyi ch?n

尔时,普贤菩萨复告大众言:诸佛子!应知世界海,有世界海微尘

shù q?ngjìngfüngbiàn hǎisuǒ waizhū pú sà q?n jìn yí qia shàn zh? shí t?ngshàn gyn gùzyngzhǎngguǎng dà gōng

数清净方便海。所谓:诸菩萨亲近一切善知识同善根故,增长 广大功

d? yún biàn fǎ jia gù jìng xiū guǎng dà zhū shang jit gù guün chá yí qia pú sà jìng jia ?r ün zhù gù

德云,遍法界故,净修广大诸胜解故,观察一切菩萨境界而安住故,

xiū zhì yí qia zhū bō lu? mì x? yuán mǎn gù guün chá yí qia pú sà zhū dì ?r rù zhù gù chū shyng yí qia jìng

修治一切诸波罗蜜悉圆满故,观察一切菩萨诸地而入住故,出生一切净

yuàn hǎi gù xiū xí yí qia chū yào hang gù rù yú yí qia zhuüng yán hǎi gù ch?ng jiù q?ngjìngfüngbiàn lì gù

愿海故,修习一切出要行故,入于一切 庄 严海故,成就清净方便力故。

rú shì dtng yǒu shì jia hǎi wyi ch?n shù

如是等,有世界海微尘数。

tr shí pǔ xián pú sà yù ch?ngxuün qí yì ch?ng f? wyi lì guün chá shí füng ?r shuōs?ng yán

尔时,普贤菩萨欲重宣其义,承佛威力,观察十方而说颂言:

yí qia chà hǎi zhū zhuüng yán wú shù füngbiànyuàn lì shyng

一切刹海诸 庄 严,无数方便愿力生,

yí qia chà hǎi chángguüng yào wú liàngq?ngjìng ya lì qǐ

一切刹海常 光耀,无量清净业力起。

jiǔ yuǎn q?n jìn shàn zh? shí t?ng xiū shàn ya jiy q?ng jìng

久远亲近善知识,同修善业皆清净,

cí byi guǎng dà biànzh?ngshyng yǐ cǐ zhuüng yán zhū chà hǎi

慈悲广大遍众 生,以此 庄 严诸刹海。

yí qia fǎ m?n sün mai dtng chán dìng xia tuō füng biàn dì

一切法门三昧等,禅定解脱方便地,

yú zhū f? suǒ x? jìng zhì yǐ cǐ chū shyng zhū chà hǎi

于诸佛所悉净治,以此出生诸刹海。

fü shyng wú liàng ju? dìng xia n?ng xia rú lái dtng wú yì

发生无量决定解,能解如来等无异,

rtn hǎi füng biàn yǐ xiū zhì gù n?ng yán jìng wú biün chà

忍海方便已修治,故能严净无边刹。

w?i lì zh?ngshyng xiū shanghang fú d? guǎng dà chángzyngzhǎng

为利众 生修胜行,福德广大常增长,

pì rú yún bù dtng xū kōng yí qia chà hǎi jiy ch?ng jiù

譬如云布等虚空,一切刹海皆成就。

zhū dù wú liàng dtng chà ch?n x? yǐ xiū xíng lìng jù zú

诸度无量等刹尘,悉已修行令具足,

yuàn bō lu? mì wú yǒu jìn q?ng jìng chà hǎi c?ng cǐ shyng

愿波罗蜜无有尽,清净刹海从此生。

jìng xiū wú dtng yí qia fǎ shyng qǐ wú biün chū yào hang

净修无等一切法,生起无边出要行,

zhǒngzhǒngfüngbiàn huà qún shyng rú shì zhuüng yán gu? tǔ hǎi

种 种方便化群生,如是 庄 严国土海。

xiū xí zhuüng yán füng biàn dì rù f? gōng d? fǎ m?n hǎi

修习 庄 严方便地,入佛功德法门海,

pǔ shǐ zh?ngshyng ji? kǔ yuán guǎng dà jìng chà jiy ch?ng jiù

普使众 生竭苦源,广大净刹皆成就。

lì hǎi guǎng dà wú yǔ dtng pǔ shǐ zh?ngshyngzh?ngshàn gyn

力海广大无与等,普使众 生 种善根,

g?ng yǎng yí qia zhū rú lái gu? tǔ wú biün x? q?ng jìng

供养一切诸如来,国土无边悉清净。

tr shí pǔ xián pú sà fù gào dà zh?ng yán zhū f? zǐ yìng zh? y? y? shì jia hǎi yǒu shì jia hǎi

尔时,普贤菩萨复告大众言:诸佛子!应知一一世界海,有世界海

wyi ch?n shù f? chū xiàn chü bi? suǒ wai hu? xiànxiǎoshyn hu? xiàn dà shyn hu? xiànduǎnsh?u hu? xiàncháng

微尘数佛,出现差别。所谓:或现小身,或现大身,或现短寿,或现长

sh?u hu? w?i yán jìng y? f? gu? tǔ hu? yǒu yán jìng wú liàng f? tǔ hu? w?i xiǎn shì y? chang fǎ lún hu?

寿,或唯严净一佛国土,或有严净无量佛土,或唯显示一乘法轮,或

yǒu xiǎn shì bù kt s? yì zhū chang fǎ lún hu? xiàntiáo fú shǎo fan zh?ngshyng hu? shì tiáo fú wú biünzh?ngshyng

有显示不可思议。诸乘法轮,或现调伏少分众 生,或示调伏无边众 生,

rú shì dtng yǒu shì jia hǎi wyi ch?n shù

如是等,有世界海微尘数。

tr shí pǔ xián pú sà yù ch?ngxuün qí yì ch?ng f? wyi lì guün chá shí füng ?r shuōs?ng yán

尔时,普贤菩萨欲重宣其义,承佛威力,观察十方而说颂言:

zhū f? zhǒng zhǒng füng biàn m?n chū x?ng yí qia zhū chà hǎi

诸佛种 种方便门,出兴一切诸刹海,

jiy suí zh?ng shyng x?n suǒ la cǐ shì rú lái shàn quán lì

皆随众 生心所乐,此是如来善权力。

zhū f? fǎ shyn bù s? yì wú sa wú xíng wú yǐng xiàng

诸佛法身不思议,无色无形无影像,

n?ng w?i zh?ngshyngxiànzh?ngxiàng suí qí x?n la x? lìngjiàn

能为众 生现众 相,随其心乐悉令见。

hu? w?i zh?ngshyngxiànduǎnsh?u hu? xiàn zhù sh?u wú liàng ji?

或为众 生现短寿,或现住寿无量劫,

fǎ shyn shí füng pǔ xiàn qián suí yí chū xiàn yú shì jiün

法身十方普现前,随宜出现于世间。

hu? yǒu yán jìng bù s? yì shí füng suǒ yǒu zhū chà hǎi

或有严净不思议,十方所有诸刹海;

hu? w?i yán jìng y? gu? tǔ yú y? shì xiàn x? wú yú

或唯严净一国土,于一示现悉无余。

hu? suí zh?ngshyng x?n suǒ yào shì xiàn nán s? zhǒngzhǒngchang

或随众 生心所乐,示现难思种 种 乘;

hu? yǒu w?i xuün y? chang fǎ y? zhōngfüngbiànxiàn wú liàng

或有唯宣一乘法,一中方便现无量。

hu? yǒu zì rán ch?ngzhang ju? lìngshǎozh?ngshyng zhù yú dào

或有自然成 正觉,令少众 生住于道;

hu? yǒu n?ng yú y? niàn zhōng küi wù qún mí wú yǒu shù

或有能于一念中,开悟群迷无有数。

hu? yú máo kǒng chū huà yún shì xiàn wú liàng wú biün f?

或于毛孔出化云,示现无量无边佛,

yí qia shì jiün jiy xiàn dǔ zhǒngzhǒngfüngbiàn dù qún shyng

一切世间皆现睹,种 种方便度群生。

hu? yǒu yán y?n pǔ zhōu biàn suí qí x?n la ?r shuō fǎ

或有言音普周遍,随其心乐而说法,

bù kt s? yì dà ji? zhōng tiáo fú wú liàngzh?ngshyng hǎi

不可思议大劫中,调伏无量 众 生海。

hu? yǒu wú liàngzhuüng yán gu? zh?ng huì q?ngjìng yǎn rán zu?

或有无量 庄 严国,众会清净俨然坐,

f? rú yún bù zài qí zhōng shí füng chà hǎi mǐ bù chōng

佛如云布在其中,十方刹海靡不充。

zhū f? füng biàn bù s? yì suí zh?ng shyng x?n x? xiàn qián

诸佛方便不思议,随众 生心悉现前,

pǔ zhù zhǒngzhǒngzhuüng yán chà yí qia gu? tǔ jiy zhōubiàn

普住种 种 庄 严刹,一切国土皆周遍。

tr shí pǔ xián pú sà fù gào dà zh?ng yán zhū f? zǐ yìng zh? shì jia hǎi yǒu shì jia hǎi wyi ch?n

尔时,普贤菩萨复告大众言:诸佛子!应知世界海,有世界海微尘

shù ji? zhù suǒ wai hu? yǒu ü syng qí ji? zhù hu? yǒu wú liàng ji? zhù hu? yǒu wú biün ji? zhù hu? yǒu

数劫住。所谓:或有阿僧祇劫住,或有无量劫住,或有无边劫住,或有

wú dtng ji? zhù hu? yǒu bù kt shù ji? zhù hu? yǒu bù kt chyng ji? zhù hu? yǒu bù kt s? ji? zhù hu? yǒu

无等劫住,或有不可数劫住,或有不可称劫住,或有不可思劫住,或有

bù kt liáng ji? zhù hu? yǒu bù kt shuō ji? zhù hu? yǒu bù kt shuō bù kt shuō ji? zhù rú shì dtng yǒu shì

不可量劫住,或有不可说劫住。或有不可说不可说劫住,如是等,有世

jia hǎi wyi ch?n shù

界海微尘数。

tr shí pǔ xián pú sà yù ch?ngxuün qí yì ch?ng f? wyi lì guün chá shí füng ?r shuōs?ng yán

尔时,普贤菩萨欲重宣其义,承佛威力,观察十方而说颂言:

shì jia hǎi zhōngzhǒngzhǒng ji? guǎng dà füngbiàn suǒ zhuüng yán

世界海中 种 种劫,广大方便所 庄 严,

shí füng gu? tǔ xián guün jiàn shù liàng chü bi? x? míng liǎo

十方国土咸观见,数量差别悉明了。

wǒ jiàn shí füng shì jia hǎi ji? shù wú liàng dtng zh?ng shyng

我见十方世界海,劫数无量等众 生,

hu? cháng hu? duǎn hu? wú biün yǐ f? y?n shyng j?n yǎn shuō

或长或短或无边,以佛音声今演说。

wǒ jiàn shí füng zhū chà hǎi hu? zhù gu? tǔ wyi ch?n ji?

我见十方诸刹海,或住国土微尘劫,

hu? yǒu y? ji? hu? wú shù yǐ yuàn zhǒng zhǒng ga bù t?ng

或有一劫或无数,以愿种 种各不同。

hu? yǒu chún jìng hu? chún rǎn hu? fù rǎn jìng ar jù zá

或有纯净或纯染,或复染净二俱杂,

yuàn hǎi ün lì zhǒngzhǒng shū zhù yú zh?ngshyng x?n xiǎngzhōng

愿海安立种 种殊,住于众 生心想 中。

wǎng x? xiū xíng chà ch?n ji? hu? dà q?ng jìng shì jia hǎi

往昔修行刹尘劫,获大清净世界海,

zhū f? jìng jia jù zhuüng yán yǒng zhù wú biün guǎng dà ji?

诸佛境界具 庄 严,永住无边广大劫。

yǒu míng zhǒng zhǒng bǎo guüng míng hu? míng dtng y?n yàn yǎn zàng

有名种 种宝光明,或名等音焰眼藏,

lí ch?n guüng míng jí xián ji? cǐ q?ng jìng ji? sha yí qia

离尘光明及贤劫,此清净劫摄一切。

yǒu q?ng jìng ji? y? f? x?ng hu? y? ji? zhōng wú liàng xiàn

有清净劫一佛兴,或一劫中无量现,

wú jìn füng biàn dà yuàn lì rù yú yí qia zhǒng zhǒng ji?

无尽方便大愿力,入于一切种 种劫。

hu? wú liàng ji? rù y? ji? hu? fù y? ji? rù duō ji?

或无量劫入一劫,或复一劫入多劫,

yí qia ji? hǎi zhǒng zhǒng m?n shí füng gu? tǔ jiy míng xiàn

一切劫海种 种门,十方国土皆明现。

hu? yí qia ji? zhuüng yán shì yú y? ji? zhōng jiy xiàn dǔ

或一切劫 庄 严事,于一劫中皆现睹,

hu? y? ji? nai suǒ zhuüng yán pǔ rù yí qia wú biün ji?

或一劫内所 庄 严,普入一切无边劫。

shǐ c?ng y? niànzhōngch?ng ji? x? y? zh?ngshyng x?n xiǎngshyng

始从一念终 成劫,悉依众 生心想 生,

yí qia chà hǎi ji? wú biün yǐ y? füng biàn jiy q?ng jìng

一切刹海劫无边,以一方便皆清净。

tr shí pǔ xián pú sà fù gào dà zh?ng yán zhū f? zǐ yìng zh? shì jia hǎi yǒu shì jia hǎi wyi ch?n

尔时,普贤菩萨复告大众言:诸佛子,应知世界海,有世界海微尘

shù ji? zhuǎnbiàn chü bi? suǒ wai fǎ rú shì gù shì jia hǎi wú liàngch?nghuài ji? zhuǎnbiàn rǎn wū zh?ngshyng

数劫转变差别。所谓:法如是故,世界海无量 成坏劫转变;染污众 生

zhù gù shì jia hǎi ch?ng rǎn wū ji? zhuǎnbiàn xiū guǎng dà fú zh?ngshyng zhù gù shì jia hǎi ch?ng rǎn jìng ji?

住故,世界海成染污劫转变;修广大福众 生住故,世界海成染净劫

zhuǎnbiàn xìn xia pú sà zhù gù shì jia hǎi ch?ng rǎn jìng ji? zhuǎnbiàn wú liàngzh?ngshyng fü pú tí x?n gù

转变;信解菩萨住故,世界海成染净劫转变;无量 众 生发菩提心故,

shì jia hǎi chúnq?ngjìng ji? zhuǎnbiàn zhū pú sà ga ga y?u zhū shì jia gù shì jia hǎi wú biünzhuüng yán ji? zhuǎn

世界海纯清净劫转变;诸菩萨各各游诸世界故,世界海无边 庄 严劫转

biàn shí füng yí qia shì jia hǎi zhū pú sà yún jí gù shì jia hǎi wú liàng dà zhuüng yán ji? zhuǎnbiàn zhū f?

变;十方一切世界海诸菩萨云集故,世界海无量大 庄 严劫转变;诸佛

shì zūn rù nia pán gù shì jia hǎi zhuüng yán mia ji? zhuǎnbiàn zhū f? chū xiàn yú shì gù yí qia shì jia hǎi

世尊入涅槃故,世界海 庄 严灭劫转变;诸佛出现于世故,一切世界海

guǎng b? yán jìng ji? zhuǎnbiàn rú lái sh?ntōngbiàn huà gù shì jia hǎi pǔ q?ngjìng ji? zhuǎnbiàn rú shì dtng

广博严净劫转变;如来神通变化故,世界海普清净劫转变。如是等,

yǒu shì jia hǎi wyi ch?n shù

有世界海微尘数。

tr shí pǔ xián pú sà yù ch?ngxuün qí yì ch?ng f? wyi lì guün chá shí füng ?r shuōs?ng yán

尔时,普贤菩萨欲重宣其义,承佛威力,观察十方而说颂言:

yí qia zhū gu? tǔ jiy suí ya lì shyng

一切诸国土,皆随业力生,

rǔ dtng yìng guün chá zhuǎn biàn xiàng rú shì

汝等应观察,转变相如是。

rǎn wū zhū zh?ng shyng ya hu? chán kt bù

染污诸众 生,业惑缠可怖,

bǐ x?n lìng chà hǎi yí qia ch?ng rǎn wū

彼心令刹海,一切成染污。

ru? yǒu q?ng jìng x?n xiū zhū fú d? hang

若有清净心,修诸福德行,

bǐ x?n lìng chà hǎi zá rǎn jí q?ng jìng

彼心令刹海,杂染及清净。

xìn xia zhū pú sà yú bǐ ji? zhōng shyng

信解诸菩萨,于彼劫中 生,

suí qí x?n suǒ yǒu zá rǎn q?ng jìng jiàn

随其心所有,杂染清净见。

wú liàng zhū zh?ng shyng x? fü pú tí x?n

无量诸众 生,悉发菩提心,

bǐ x?n lìng chà hǎi zhù ji? h?ng q?ng jìng

彼心令刹海,住劫恒清净。

wú liàng yì pú sà wǎng yì yú shí füng

无量亿菩萨,往诣于十方,

zhuüng yán wú yǒu shū ji? zhōng chü bi? jiàn

庄 严无有殊,劫中差别见。

y? y? wyi ch?n nai f? chà rú ch?n shù

一一微尘内,佛刹如尘数,

pú sà g?ng yún jí gu? tǔ jiy q?ng jìng

菩萨共云集,国土皆清净。

shì zūn rù nia pán bǐ tǔ zhuüng yán mia

世尊入涅槃,彼土 庄 严灭,

zh?ng shyng wú fǎ qì shì jia ch?ng zá rǎn

众 生无法器,世界成杂染。

ru? yǒu f? x?ng shì yí qia x? zhyn hǎo

若有佛兴世,一切悉珍好,

suí qí x?n q?ng jìng zhuüng yán jiy jù zú

随其心清净, 庄 严皆具足。

zhū f? sh?n tōng lì shì xiàn bù s? yì

诸佛神通力,示现不思议,

shì shí zhū chà hǎi yí qia pǔ q?ng jìng

是时诸刹海,一切普清净。

tr shí pǔ xián pú sà fù gào dà zh?ng yán zhū f? zǐ yìng zh? shì jia hǎi yǒu shì jia hǎi wyi ch?n

尔时,普贤菩萨复告大众言:诸佛子!应知世界海,有世界海微尘

shù wú chü bi? suǒ wai y? y? shì jia hǎi zhōng yǒu shì jia hǎi wyi ch?n shù shì jia wú chü bi? y? y? shì

数无差别。所谓:一一世界海中,有世界海微尘数世界无差别;一一世

jia hǎi zhōng zhū f? chū xiàn suǒ yǒu wyi lì wú chü bi? y? y? shì jia hǎi zhōng yí qia dào chǎngbiàn shí füng

界海中,诸佛出现所有威力无差别;一一世界海中,一切道场遍十方

fǎ jia wú chü bi? y? y? shì jia hǎi zhōng yí qia rú lái dào chǎngzh?ng huì wú chü bi? y? y? shì jia hǎi

法界无差别;一一世界海中,一切如来道场 众会无差别;一一世界海

zhōng yí qia f? guüngmíngbiàn fǎ jia wú bi? bi? y? y? shì jia hǎi zhōng yí qia f? biàn huà míng hào wú

中,一切佛光明遍法界无差别;一一世界海中,一切佛变化,名号无

chü bi? y? y? shì jia hǎi zhōng yí qia f? y?n shyng pǔ biàn shì jia hǎi wú biün ji? zhù wú chü bi? y? y?

差别;一一世界海中,一切佛音声普遍世界海无边劫住无差别;一一

shì jia hǎi zhōng fǎ lún füngbiàn wú chü bi? y? y? shì jia hǎi zhōng yí qia shì jia hǎi pǔ rù y? ch?n

世界海中,法轮方便无差别;一一世界海中,一切世界海,普入一尘

wú chü bi? y? y? shì jia hǎi zhōng y? y? wyi ch?n yí qia sün shì zhū f? shì zūn guǎng dà jìng jia jiy

无差别;一一世界海中,一一微尘,一切三世诸佛世尊广大境界,皆

yú zhōngxiàn wú chü bi? zhū f? zǐ shì jia hǎi wú chü bi? l?a shuō rú shì ru? guǎngshuō zht yǒu shì

于中现无差别。诸佛子!世界海无差别,略说如是;若广说者,有世

jia hǎi wyi ch?n shù wú chü bi?

界海微尘数无差别。

tr shí pǔ xián pú sà yù ch?ngxuün qí yì ch?ng f? wyi lì guün chá shí füng ?r shuōs?ng yán

尔时,普贤菩萨欲重宣其义,承佛威力,观察十方而说颂言:

y? wyi ch?n zhōng duō chà hǎi chù suǒ ga bi? x? yán jìng

一微尘中多刹海,处所各别悉严净,

rú shì wú liàng rù y? zhōng y? y? qū fyn wú zá yua

如是无量入一中,一一区分无杂越。

y? y? ch?n nai nán s? f? suí zh?ng shyng x?n pǔ xiàn qián

一一尘内难思佛,随众 生心普现前,

yí qia chà hǎi mǐ bù zhōu rú shì füng biàn wú chü bi?

一切刹海靡不周,如是方便无差别。

y? y? ch?nzhōng zhū shù wáng zhǒngzhǒngzhuüng yán x? chuí bù

一一尘中诸树王,种 种 庄 严悉垂布,

shí füng gu? tǔ jiy t?ng xiàn rú shì yí qia wú chü bi?

十方国土皆同现,如是一切无差别。

y? y? ch?n nai wyi ch?n zh?ng x? g?ng w?i rào r?n zhōng zhǔ

一一尘内微尘众,悉共围绕人中主,

chū gu? yí qia biàn shì jiün yì bù p? ài xiüng zá luàn

出过一切遍世间,亦不迫隘相杂乱。

y? y? ch?nzhōng wú liàngguüng pǔ biàn shí füng zhū gu? tǔ

一一尘中无量 光,普遍十方诸国土,

x? xiàn zhū f? pú tí hang yí qia chà hǎi wú chü bi?

悉现诸佛菩提行,一切刹海无差别。

y? y? ch?n zhōng wú liàng shyn biàn huà rú yún pǔ zhōu biàn

一一尘中无量身,变化如云普周遍,

yǐ f? sh?n tōng dǎo qún pǐn shí füng gu? tǔ yì wú bi?

以佛神通导群品,十方国土亦无别。

y? y? ch?nzhōngshuōzh?ng fǎ qí fǎ q?ngjìng rú lún zhuǎn

一一尘中说众法,其法清净如轮转,

zhǒngzhǒng füng biàn zì zài m?n yí qia jiy yǎn wú chü bi?

种 种方便自在门,一切皆演无差别。

y? ch?n pǔ yǎn zhū f? y?n chōng mǎn fǎ qì zhū zh?ngshyng

一尘普演诸佛音,充满法器诸众 生,

biàn zhù chà hǎi wú yüng ji? rú shì y?n shyng yì wú yì

遍住刹海无央劫,如是音声亦无异。

chà hǎi wú liàngmiàozhuüng yán yú y? ch?nzhōng wú bù rù

刹海无量妙 庄 严,于一尘中无不入,

rú shì zhū f? sh?n tōng lì yí qia jiy y?u ya xìng qǐ

如是诸佛神通力,一切皆由业性起。

y? y? ch?n zhōng sün shì f? suí qí suǒ yào x? lìng jiàn

一一尘中三世佛,随其所乐悉令见,

tǐ xìng wú lái yì wú qù yǐ yuàn lì gù biàn shì jiün

体性无来亦无去,以愿力故遍世间。


华严经教念网:http://www.lshuayanjing.com

文章推荐:

修佛的感应

修佛法的财富感应

修佛会有感应吗

修佛感应

信佛的感应