华严经教念网

《大方广佛华严经注音》01

编辑:鸿博 · 时间:2020-04-10

《大方广佛华严经注音》01

shì zhǔ miào yán pǐn dì yī zhī yī

世主妙严品第一之一

rú shì wǒ w?n yì shí f? zài m? ji? tí gu? ā lán ru? fǎ pú tí chǎngzhōng shǐ ch?ngzhang ju?

如是我闻:一时,佛在摩竭提国,阿兰若法菩提场 中,始成 正觉。

qí dì jiān gù jīn gāng suǒ ch?ng shàngmiào bǎo lún jí zh?ng bǎo huā qīngjìng m? ní yǐ w?i yán shì

其地坚固,金刚所成;上妙宝轮,及众宝华、清净摩尼,以为严饰。

zhū sa xiàng hǎi wú biānxiǎnxiàn m? ní w?i chuángchángfàngguāngmíng h?ng chū miào yīn zh?ng bǎo lu? wǎng

诸色相海,无边显现;摩尼为 幢 常放光明,恒出妙音;众宝罗网,

miàoxiāng huā yīng zhōu zā chuí bù m? ní bǎo wáng biànxiàn zì zài yǔ wú jìn bǎo jí zh?ngmiào huā fēn

妙香华缨,周匝垂布;摩尼宝王,变现自在,雨无尽宝及众妙华,分

sàn yú dì bǎo shù háng lia zhī ya guāng mào f? sh?n lì gù lìng cǐ dào chǎng yí qia zhuāng yán yú zhōngyǐng

散于地;宝树行列,枝叶光茂。佛神力故,令此道场一切 庄 严于中影

xiàn qí pú tí shù gāo xiǎn shū ta jīn gāng w?i shēn liú lí w?i gàn zh?ng zá miào bǎo yǐ w?i zhī tiáo

现。其菩提树,高显殊特:金刚为身,琉璃为干,众杂妙宝以为枝条;

bǎo ya fú shū chuí yìn rú yún bǎo huā zá sa fēn zhī bù yǐng fù yǐ m? ní ?r w?i qí guǒ hán huī

宝叶扶疏,垂荫如云,宝华杂色,分枝布影。复以摩尼而为其果,含辉

fā yàn yǔ huā jiàn lia qí shù zhōuyuán xiánfàngguāngmíng yú guāngmíngzhōng yǔ m? ní bǎo m? ní

发焰,与华间列。其树周圆,咸放光明,于光明中雨,摩尼宝。摩尼

bǎo nai yǒu zhū pú sà qí zh?ng rú yún jù shí chū xiàn y?u yǐ rú lái wēi sh?n lì gù qí pú tí shù

宝内,有诸菩萨,其众如云,俱时出现。又以如来威神力故,其菩提树

h?ng chū miào yīn shuōzhǒngzhǒng fǎ wú yǒu jìn jí

恒出妙音,说种 种法,无有尽极。

rú lái suǒ chǔ gōngdiàn l?u g? guǎng b? yán lì chōngbiàn shí fāng zh?ng sa m? ní zhī suǒ jí ch?ng

如来所处宫殿楼阁。广博严丽,充遍十方,众色摩尼之所集成,

zhǒngzhǒng bǎo huā yǐ w?i zhuāngjiào zhū zhuāng yán jù liú guāng rú yún c?nggōngdiànjiān cuì yǐngch?ngchuáng

种 种宝华以为 庄 校。诸 庄 严具,流光如云,从宫殿间萃影成 幢 ;

wú biān pú sà dào chǎngzh?ng huì xián jí qí suǒ yǐ n?ng chū xiàn zhū f? guāngmíng bù sī yì yīn m? ní bǎo

无边菩萨,道场 众会,咸集其所,以能出现诸佛光明不思议音。摩尼宝

wáng ?r w?i qí wǎng rú lái zì zài sh?ntōng zhī lì suǒ yǒu jìng jia jiē c?ngzhōng chū yí qia zh?ngshēng jū chǔ

王而为其网,如来自在神通之力,所有境界,皆从中出;一切众 生居处

wū zhái jiē yú cǐ zhōngxiàn qí yǐngxiàng y?u yǐ zhū f? sh?n lì suǒ jiā yī niàn zhī jiān xī bāo fǎ jia

屋宅,皆于此中现其影像。又以诸佛神力所加;一念之间,悉包法界。

qí shī zǐ zu? gāo guǎngmiào hǎo m? ní w?i tái lián huā w?i wǎng qīngjìngmiào bǎo yǐ w?i qí lún zh?ng

其师子座,高广妙好:摩尼为台,莲华为网,清净妙宝,以为其轮,众

sa zá huā ?r zu? yīng lu? táng xia l?u g? jiē qì hù yǒu fán zhū wù xiàng bai tǐ zhuāng yán

色杂华而作璎珞。堂榭、楼阁、阶砌、户牖,凡诸物像,备体 庄 严;

bǎo shù zhī guǒ zhōu huí jiàn lia m? ní guāng yún hù xiāngzhào yào shí fāng zhū f? huà xiàn zhū wáng yí

宝树枝果,周回间列。摩尼光云,互相照耀,十方诸佛化现珠王,一

qia pú sà jì zhōngmiào bǎo xī fàngguāngmíng ?r lái yíng zhú fù yǐ zhū f? wēi sh?n suǒ chí yǎn shuō rú lái

切菩萨髻中妙宝,悉放光明而来莹烛。复以诸佛威神所持,演说如来

guǎng dà jìng jia miào yīn xiá chàng wú chù bù jí

广大境界,妙音遐畅,无处不及。

ěr shí shì zūn chǔ yú cǐ zu? yú yí qia fǎ ch?ng zuì zhang ju? zhì rù sān shì xī jiē píngděng

尔时,世尊处于此座,于一切法成最正觉。智入三世悉皆平等;

qí shēnchōng mǎn yí qia shì jiān qí yīn pǔ shùn shí fāng gu? tǔ pì rú xū kōng jù hán zh?ngxiàng yú zhū jìng

其身充满一切世间,其音普顺十方国土;譬如虚空具含众 像,于诸境

jia wú suǒ fēn bi? y?u rú xū kōng pǔ biàn yí qia yú zhū gu? tǔ píngděng suí rù shēnh?ngbiàn zu? yí qia dào

界无所分别;又如虚空普遍一切,于诸国土平等随入。身恒遍坐一切道

chǎng pú sà zh?ngzhōng wēi guāng ha yì rú rì lún chū zhàomíng shì jia sān shì suǒ xíngzh?ng fú dà hǎi

场,菩萨众 中 ,威光赫奕,如日轮出,照明世界。三世所行众福大海,

xī yǐ qīngjìng ?r h?ng shì shēng zhū f? gu? tǔ wú biān sa xiàngyuán mǎn guāngmíng biànzhōu fǎ jia děng wú chā

悉已清净;而恒示生诸佛国土,无边色相圆满光明,遍周法界等无差

bi? yǎn yí qia fǎ rú bù dà yún yī yī máo duān xī n?ngr?ngsh?u yí qia shì jia ?r wú zhàng ài ga xiàn

别。演一切法如布大云,一一毛端,悉能容受一切世界而无障碍,各现

wú liàngsh?ntōng zhī lì jiào huà tiáo fú yí qia zh?ngshēng shēnbiàn shí fāng ?r wú lái wǎng zhì rù zhū xiàngliǎo

无量神通之力,教化调伏一切众 生;身遍十方而无来往,智入诸相了

fǎ kōng jì sān shì zhū f? suǒ yǒu sh?nbiàn yú guāngmíngzhōng mǐ bù xián dǔ yí qia f? tǔ bù sī yì

法空寂。三世诸佛所有神变,于光明中,靡不咸睹;一切佛土不思议

ji? suǒ yǒu zhuāng yán xī lìngxiǎnxiàn

劫,所有 庄 严悉令显现。

yǒu shí f? shì jia wēi ch?n shù pú sà m? hē sà suǒ g?ng w?i rào qí míng yuē pǔ xián pú sà m? hē

有十佛世界微尘数菩萨摩诃萨所共围绕,其名曰:普贤菩萨摩诃

sà pǔ d? zuì shangdēngguāngzhào pú sà m? hē sà pǔ guāng shī zǐ chuáng pú sà m? hē sà pǔ bǎo yàn miào

萨、普德最胜灯光照菩萨摩诃萨、普光师子 幢 菩萨摩诃萨、普宝焰妙

guāng pú sà m? hē sà pǔ yīn gōng d? hǎi chuáng pú sà m? hē sà pǔ zhì guāngzhào rú lái jìng pú sà m? hē

光菩萨摩诃萨、普音功德海 幢 菩萨摩诃萨、普智光照如来境菩萨摩诃

sà pǔ bǎo jì huā chuáng pú sà m? hē sà pǔ ju? yua yì shēng pú sà m? hē sà pǔ qīngjìng wú jìn fú

萨、普宝髻华 幢 菩萨摩诃萨、普觉悦意声菩萨摩诃萨、普清净无尽福

guāng pú sà m? hē sà pǔ guāngmíngxiàng pú sà m? hē sà hǎi yua guāng dà míng pú sà m? hē sà yún yīn

光菩萨摩诃萨、普光明相菩萨摩诃萨、海月光大明菩萨摩诃萨、云音

hǎi guāng wú g?u zàng pú sà m? hē sà gōng d? bǎo jì zhì shēng pú sà m? hē sà gōng d? zì zài wáng dà guāng

海光无垢藏菩萨摩诃萨、功德宝髻智生菩萨摩诃萨、功德自在王大光

pú sà m? hē sà shànyǒngměnglián huā jì pú sà m? hē sà pǔ zhì yún rì chuáng pú sà m? hē sà dà

菩萨摩诃萨、善勇猛莲华髻菩萨摩诃萨、普智云日 幢 菩萨摩诃萨、大

jīng jìn jīn gāngzhāi pú sà m? hē sà xiāng yàn guāngchuáng pú sà m? hē sà dà míng d? shēn měi yīn pú sà m?

精进金刚斋菩萨摩诃萨、香焰光 幢 菩萨摩诃萨、大明德深美音菩萨摩

hē sà dà fú guāng zhì shēng pú sà m? hē sà rú shì děng ?r w?i shàngshǒu yǒu shí f? shì jia wēi ch?n shù

诃萨、大福光智生菩萨摩诃萨,如是等而为上首,有十佛世界微尘数。

cǐ zhū pú sà wǎng xī jiē yǔ pí lú zhē nà rú lái g?ng jí shàn gēn xiū pú sà hang jiē c?ng rú lái

此诸菩萨,往昔皆与毗卢遮那如来共集善根,修菩萨行;皆从如来

shàn gēn hǎi shēng zhū bō lu? mì xī yǐ yuán mǎn huì yǎn míng cha děngguān sān shì yú zhū sān mai jù zú qīng

善根海生,诸波罗蜜悉已圆满。慧眼明彻,等观三世;于诸三昧具足清

jìng biàn cái rú hǎi guǎng dà wú jìn jù f? gōng d? zūn yán kě jìng zhī zh?ngshēng gēn rú yìng huà fú rù

净。辩才如海广大无尽;具佛功德尊严可敬。知众 生根如应化伏;入

fǎ jia zàng zhì wú chā bi? zhang f? jiě tuō shanshēnguǎng dà n?ng suí fāngbiàn rù yú yī dì ?r yǐ yí qia

法界藏智无差别;证佛解脱甚深广大;能随方便入于一地,而以一切

yuàn hǎi suǒ chí h?ng yǔ zhì jù jìn wai lái jì liǎo dá zhū f? xī yǒu guǎng dà mì mì zhī jìng shàn zhī yí qia

愿海所持,恒与智俱尽未来际。了达诸佛希有广大秘密之境,善知一切

f? píngděng fǎ yǐ jiàn rú lái pǔ guāngmíng dì rù yú wú liàng sān mai hǎi m?n yú yí qia chù jiē suí xiàn

佛平等法,已践如来普光明地,入于无量三昧海门;于一切处皆随现

shēn shì fǎ suǒ hang xī t?ng qí shì zǒng chí guǎng dà jí zh?ng fǎ hǎi biàn cái shànqiǎozhuǎn bù tuì lún yí

身。世法所行悉同其事;总持广大集众法海。辩才善巧转不退轮。一

qia rú lái gōng d? dà hǎi xián rù qí shēn yí qia zhū f? suǒ zài gu? tǔ jiē suí yuànwǎng yǐ c?ngg?ngyǎng yí qia

切如来功德大海咸入其身;一切诸佛所在国土皆随愿往。已曾供养一切

zhū f? wú biān jì ji? huān xǐ wú juàn yí qia rú lái d? pú tí chù cháng zài qí zhōng qīn jìn bù

诸佛,无边际劫,欢喜无倦;一切如来得菩提处,常在其中,亲近不

shě h?ng yǐ suǒ d? pǔ xiányuàn hǎi lìng yí qia zh?ngshēng zhì shēn jù zú ch?ng jiù rú shì wú liànggōng d?

舍。恒以所得普贤愿海,令一切众 生智身具足,成就如是无量功德。

fù yǒu f? shì jia wēi ch?n shù zhí jīn gāngsh?n suǒ wai miào sa nà lu? yán zhí jīn gāngsh?n rì lún sù

复有佛世界微尘数执金刚神,所谓:妙色那罗延执金刚神、日轮速

jí chuáng zhí jīn gāngsh?n xū mí huā guāng zhí jīn gāngsh?n qīngjìng yún yīn zhí jīn gāngsh?n zhū gēn měi miào zhí

疾 幢 执金刚神、须弥华光执金刚神、清净云音执金刚神、诸根美妙执

jīn gāngsh?n kě ài la guāngmíng zhí jīn gāngsh?n dà shù l?i yīn zhí jīn gāngsh?n shī zǐ wángguāngmíng zhí jīn

金刚神、可爱乐光明执金刚神、大树雷音执金刚神、师子王光明执金

gāngsh?n mì yàn shang mù zhí jīn gāngsh?n lián huā guāng m? ní jì zhí jīn gāngsh?n rú shì děng ?r w?i shàngshǒu

刚神、密焰胜目执金刚神、莲华光摩尼髻执金刚神,如是等而为上首,

yǒu f? shì jia wēi ch?n shù jiē yú wǎng xī wú liàng ji? zhōng h?ng fā dà yuàn yuàncháng qīn jìn g?ngyǎng zhū f?

有佛世界微尘数。皆于往昔无量劫中,恒发大愿:愿常亲近供养诸佛,

suí yuàn suǒ xíng yǐ d? yuán mǎn dào yú bǐ àn jī jí wú biānqīngjìng fú ya yú zhū sān mai suǒ hang zhī jìng

随愿所行已得圆满到于彼岸。积集无边清净福业,于诸三昧所行之境,

xī yǐ míng dá hu? sh?ntōng lì suí rú lái zhù rù bù sī yì jiě tuō jìng jia chǔ yú zh?ng huì wēi guāng

悉已明达。获神通力,随如来住,入不思议解脱境界;处于众会威光

ta dá suí zhū zh?ngshēng suǒ yìngxiànshēn ?r shì tiáo fú yí qia zhū f? huà xíng suǒ zài jiē suí huà wǎng

特达,随诸众 生所应现身而示调伏。一切诸佛化形所在,皆随化往;

yí qia rú lái suǒ zhù zhī chù cháng qín shǒu hù

一切如来所住之处常勤守护。

fù yǒu f? shì jia wēi ch?n shù shēnzh?ngsh?n suǒ wai huā jì zhuāng yán shēnzh?ngsh?n guāngzhào shí fāngshēn

复有佛世界微尘数身众神,所谓:华髻 庄 严身众神、光照十方身

zh?ngsh?n hǎi yīn tiáo fú shēnzh?ngsh?n jìng huā yán jì shēnzh?ngsh?n wú liàng wēi yí shēnzh?ngsh?n zuì shàng

众神、海音调伏身众神、净华严髻身众神、无量威仪身众神、最上

guāng yán shēnzh?ngsh?n jìngguāngxiāng yún shēnzh?ngsh?n shǒu hù sha chí shēnzh?ngsh?n pǔ xiàn sha qǔ shēnzh?ngsh?n

光严身众神、净光 香云身众神、守护摄持身众神、普现摄取身众神、

bù d?ngguāngmíngshēnzh?ngsh?n rú shì děng ?r w?i shàngshǒu yǒu f? shì jia wēi ch?n shù jiē yú wǎng xī ch?ng jiù

不动光明身众神,如是等而为上首,有佛世界微尘数。皆于往昔成就

dà yuàn g?ngyǎngch?ng shì yí qia zhū f?

大愿,供养承事一切诸佛。

fù yǒu f? shì jia wēi ch?n shù zú xíngsh?n suǒ wai bǎo yìn shǒu zú xíngsh?n lián huā guāng zú xíngsh?n

复有佛世界微尘数足行神,所谓;宝印手足行神、莲华光足行神、

qīngjìng huā jì zú xíngsh?n sha zhū shànjiàn zú xíngsh?n miào bǎo xīngchuáng zú xíngsh?n la tǔ miào yīn zú xíng

清净华髻足行神、摄诸善见足行神、妙宝星 幢 足行神、乐吐妙音足行

sh?n zhān tán shù guāng zú xíngsh?n lián huā guāngmíng zú xíngsh?n wēi miàoguāngmíng zú xíngsh?n jī jí miào huā

神、栴檀树光足行神、莲华光明足行神、微妙光明足行神、积集妙华

zú xíngsh?n rú shì děng ?r w?i shàngshǒu yǒu f? shì jia wēi ch?n shù jiē yú gu? qù wú liàng ji? zhōng qīn

足行神,如是等而为上首,有佛世界微尘数。皆于过去无量劫中,亲

jìn rú lái suí zhú bù shě

近如来,随逐不舍。

fù yǒu f? shì jia wēi ch?n shù dào chǎngsh?n suǒ wai jìngzhuāng yán chuáng dào chǎngsh?n xū mí bǎo guāng

复有佛世界微尘数道场神,所谓:净 庄 严 幢 道场神、须弥宝光

dào chǎngsh?n l?i yīn chuángxiàng dào chǎngsh?n yǔ huā miào yǎn dào chǎngsh?n huā yīngguāng jì dào chǎngsh?n yǔ

道场神、雷音 幢 相道场神、雨华妙眼道场神、华缨光髻道场神、雨

bǎo zhuāng yán dào chǎngsh?n yǒngměngxiāng yǎn dào chǎngsh?n jīn gāng cǎi yún dào chǎngsh?n lián huā guāngmíng dào chǎng

宝 庄 严道场神、勇猛香眼道场神、金刚彩云道场神、莲华光明道场

sh?n miàoguāngzhào yào dào chǎngsh?n rú shì děng ?r w?i shàngshǒu yǒu f? shì jia wēi ch?n shù jiē yú gu? qù

神、妙光照耀道场神,如是等而为上首,有佛世界微尘数。皆于过去

zhí wú liàng f? ch?ng jiù yuàn lì guǎngxīngg?ngyǎng

值无量佛,成就愿力,广兴供养。

fù yǒu f? shì jia wēi ch?n shù zhǔ ch?ngsh?n suǒ wai bǎo fēngguāng yào zhǔ ch?ngsh?n miào yán gōngdiàn zhǔ

复有佛世界微尘数主城神,所谓:宝峰光耀主城神、妙严宫殿主

ch?ngsh?n qīngjìng xǐ bǎo zhǔ ch?ngsh?n lí yōu qīngjìng zhǔ ch?ngsh?n huā dēng yàn yǎn zhǔ ch?ngsh?n yàn chuáng

城神、清净喜宝主城神、离忧清净主城神、华灯焰眼主城神、焰 幢

míngxiàn zhǔ ch?ngsh?n shang fú guāngmíng zhǔ ch?ngsh?n qīngjìngguāngmíng zhǔ ch?ngsh?n xiāng jì zhuāng yán zhǔ ch?ng

明现主城神、盛福光明主城神、清净光明主城神、香髻 庄 严主城

sh?n miào bǎo guāngmíng zhǔ ch?ngsh?n rú shì děng ?r w?i shàngshǒu yǒu f? shì jia wēi ch?n shù jiē yú wú liàng

神、妙宝光明主城神,如是等而为上首,有佛世界微尘数。皆于无量

bù sī yì ji? yán jìng rú lái suǒ jū gōngdiàn

不思议劫,严净如来所居宫殿。

fù yǒu f? shì jia wēi ch?n shù zhǔ dì sh?n suǒ wai pǔ d? jìng huā zhǔ dì sh?n jiān fú zhuāng yán

复有佛世界微尘数主地神,所谓:普德净华主地神、坚福 庄 严

zhǔ dì sh?n miào huā yán shù zhǔ dì sh?n pǔ sàn zh?ng bǎo zhǔ dì sh?n jìng mù guān shí zhǔ dì sh?n miào sa shang

主地神、妙华严树主地神、普散众宝主地神、净目观时主地神、妙色胜

yǎn zhǔ dì sh?n xiāng máo fà guāng zhǔ dì sh?n yua yì yīn shēng zhǔ dì sh?n miào huā xuán jì zhǔ dì sh?n jīn

眼主地神、香毛发光主地神、悦意音声主地神、妙华旋髻主地神、金

gāng yán tǐ zhǔ dì sh?n rú shì děng ?r w?i shàngshǒu yǒu f? shì jia wēi ch?n shù jiē yú wǎng xī fā shēnzh?ng

刚严体主地神,如是等而为上首,有佛世界微尘数。皆于往昔发深重

yuàn yuàncháng qīn jìn zhū f? rú lái t?ng xiū fú ya

愿:愿常亲近诸佛如来,同修福业。

fù yǒu wú liàng zhǔ shānsh?n suǒ wai bǎo fēng kāi huā zhǔ shānsh?n huā lín miào jì zhǔ shānsh?n gāo chuáng

复有无量主山神,所谓:宝峰开华主山神,华林妙髻主山神、高 幢

pǔ zhào zhǔ shānsh?n lí ch?njìng jì zhǔ shānsh?n guāngzhào shí fāng zhǔ shānsh?n dà lì guāngmíng zhǔ shānsh?n

普照主山神、离尘净髻主山神、光照十方主山神、大力光明主山神、

wēi guāng pǔ shang zhǔ shānsh?n wēi mì guāng lún zhǔ shānsh?n pǔ yǎn xiànjiàn zhǔ shānsh?n jīn gāng mì yǎn zhǔ shān

威光普胜主山神、微密光轮主山神、普眼现见主山神、金刚密眼主山

sh?n rú shì děng ?r w?i shàngshǒu qí shù wú liàng jiē yú zhū fǎ d? qīngjìng yǎn

神,如是等而为上首,其数无量。皆于诸法得清净眼。

fù yǒu bù kě sī yì shù zhǔ lín sh?n suǒ wai bù huā rú yún zhǔ lín sh?n zhu? gàn shū guāng zhǔ lín

复有不可思议数主林神,所谓:布华如云主林神、擢干舒光主林

sh?n shēng yá fā yào zhǔ lín sh?n jí xiángjìng ya zhǔ lín sh?n chuí bù yàn zàng zhǔ lín sh?n qīngjìngguāngmíng

神、生芽发耀主林神、吉祥净叶主林神、垂布焰藏主林神、清净光明

zhǔ lín sh?n kě yì l?i yīn zhǔ lín sh?n guāngxiāng pǔ biàn zhǔ lín sh?n miàoguāng huí yào zhǔ lín sh?n huá guǒ

主林神、可意雷音主林神、光 香普遍主林神、妙光回耀主林神、华果

guāng wai zhǔ lín sh?n rú shì děng ?r w?i shàngshǒu bù sī yì shù jiē yǒu wú liàng kě ài guāngmíng

光味主林神,如是等而为上首,不思议数。皆有无量可爱光明。

fù yǒu wú liàng zhǔ yào sh?n suǒ wai jí xiáng zhǔ yào sh?n zhān tán lín zhǔ yào sh?n qīngjìngguāngmíng

复有无量主药神,所谓:吉祥主药神、栴檀林主药神、清净光明

zhǔ yào sh?n míngchēng pǔ w?n zhǔ yào sh?n máo kǒngguāngmíng zhǔ yào sh?n pǔ zhì qīngjìng zhǔ yào sh?n dà fā

主药神、名称普闻主药神、毛孔光明主药神、普治清净主药神、大发

hǒu shēng zhǔ yào sh?n bì rì guāngchuáng zhǔ yào sh?n míngjiàn shí fāng zhǔ yào sh?n yì qì míng mù zhǔ yào sh?n

吼声主药神、蔽日光 幢 主药神、明见十方主药神、益气明目主药神,

rú shì děng ?r w?i shàngshǒu qí shù wú liàng xìng jiē lí g?u r?n cí y?u wù

如是等而为上首,其数无量。性皆离垢,仁慈祐物。

fù yǒu wú liàng zhǔ jià sh?n suǒ wai r?u ruǎnshang wai zhǔ jià sh?n shí huā jìngguāng zhǔ jià sh?n sa

复有无量主稼神,所谓:柔软胜味主稼神、时华净光主稼神、色

lì yǒngjiàn zhǔ jià sh?n zēngzhǎngjīng qì zhǔ jià sh?n pǔ shēng gēn guǒ zhǔ jià sh?n miào yán huán jì zhǔ jià sh?n

力勇健主稼神、增长精气主稼神、普生根果主稼神、妙严环髻主稼神、

rùn z? jìng huā zhǔ jià sh?n ch?ng jiù miàoxiāng zhǔ jià sh?n jiàn zhě ài la zhǔ jià sh?n lí g?u jìngguāng zhǔ jià

润泽净华主稼神、成就妙香主稼神、见者爱乐主稼神、离垢净光主稼

sh?n rú shì děng ?r w?i shàngshǒu qí shù wú liàng m? bù jiē d? dà xǐ ch?ng jiù

神,如是等而为上首,其数无量。莫不皆得大喜成就。

fù yǒu wú liàng zhǔ h? sh?n suǒ wai pǔ fā xùn liú zhǔ h? sh?n pǔ ji? quánjiàn zhǔ h? sh?n lí ch?n

复有无量主河神,所谓:普发迅流主河神、普洁泉涧主河神、离尘

jìng yǎn zhǔ h? sh?n shí fāngbiàn hǒu zhǔ h? sh?n jiù hù zh?ngshēng zhǔ h? sh?n wú ra jìngguāng zhǔ h? sh?n

净眼主河神、十方遍吼主河神、救护众 生主河神、无热净光主河神、

pǔ shēnghuān xǐ zhǔ h? sh?n guǎng d? shangchuáng zhǔ h? sh?n guāngzhào pǔ shì zhǔ h? sh?n hǎi d? guāngmíng zhǔ

普生欢喜主河神、广德胜 幢 主河神、光照普世主河神、海德光明主

h? sh?n rú shì děng ?r w?i shàngshǒu yǒu wú liàng shù jiē qín zu? yì lì yì zh?ngshēng

河神,如是等而为上首,有无量数。皆勤作意,利益众 生。

fù yǒu wú liàng zhǔ hǎi sh?n suǒ wai chū xiàn bǎo guāng zhǔ hǎi sh?n ch?ng jīn gāngchuáng zhǔ hǎi sh?n yuǎn

复有无量主海神,所谓:出现宝光主海神、成金刚 幢 主海神、远

ch?n lí g?u zhǔ hǎi sh?n pǔ shuǐgōngdiàn zhǔ hǎi sh?n jí xiáng bǎo yua zhǔ hǎi sh?n miào huā l?ng jì zhǔ hǎi sh?n

尘离垢主海神、普水宫殿主海神、吉祥宝月主海神、妙华龙髻主海神、

pǔ chí guāng wai zhǔ hǎi sh?n bǎo yàn huā guāng zhǔ hǎi sh?n jīn gāngmiào jì zhǔ hǎi sh?n hǎi cháo l?i shēng zhǔ hǎi

普持光味主海神、宝焰华光主海神、金刚妙髻主海神、海潮雷声主海

sh?n rú shì děng ?r w?i shàngshǒu qí shù wú liàng xī yǐ rú lái gōng d? dà hǎi chōng mǎn qí shēn

神,如是等而为上首,其数无量。悉以如来功德大海,充满其身。

fù yǒu wú liàng zhǔ shuǐsh?n suǒ wai pǔ xìng yún chuáng zhǔ shuǐsh?n hǎi cháo yún yīn zhǔ shuǐsh?n miào

复有无量主水神,所谓:普兴云 幢 主水神、海潮云音主水神、妙

sa lún jì zhǔ shuǐsh?n shànqiǎoxuán fú zhǔ shuǐsh?n lí g?u xiāng jī zhǔ shuǐsh?n fú qiáoguāng yīn zhǔ shuǐsh?n

色轮髻主水神、善巧漩澓主水神、离垢香积主水神、福桥光音主水神、

zhī zú zì zài zhǔ shuǐsh?n jìng xǐ shàn yīn zhǔ shuǐsh?n pǔ xiàn wēi guāng zhǔ shuǐsh?n hǒu yīn biàn hǎi zhǔ shuǐsh?n

知足自在主水神、净喜善音主水神、普现威光主水神、吼音遍海主水神,

rú shì děng ?r w?i shàngshǒu qí shù wú liàng cháng qín jiù hù yí qia zh?ngshēng ?r w?i lì yì

如是等而为上首,其数无量。常勤救护一切众 生,而为利益。

fù yǒu wú shù zhǔ huǒ sh?n suǒ wai pǔ guāng yàn zàng zhǔ huǒ sh?n pǔ jí guāngchuáng zhǔ huǒ sh?n

复有无数主火神,所谓:普光焰藏主火神、普集光 幢 主火神、

dà guāng pǔ zhào zhǔ huǒ sh?n zh?ngmiàogōngdiàn zhǔ huǒ sh?n wú jìn guāng jì zhǔ huǒ sh?n zhǒngzhǒng yàn yǎn zhǔ huǒ

大光普照主火神、众妙宫殿主火神、无尽光髻主火神、种 种焰眼主火

sh?n shí fānggōngdiàn rú xū mí shān zhǔ huǒ sh?n wēi guāng zì zài zhǔ huǒ sh?n guāngmíng p? àn zhǔ huǒ sh?n

神、十方宫殿如须弥山主火神、威光自在主火神、光明破暗主火神、

l?i yīn diànguāng zhǔ huǒ sh?n rú shì děng ?r w?i shàngshǒu bù kě chēng shù jiē n?ng shì xiànzhǒngzhǒngguāngmíng

雷音电光主火神,如是等而为上首,不可称数。皆能示现种 种 光明,

lìng zhū zh?ngshēng ra nǎo chú mia

令诸众 生热恼除灭。

fù yǒu wú liàng zhǔ fēngsh?n suǒ wai wú ài guāngmíng zhǔ fēngsh?n pǔ xiànyǒng ya zhǔ fēngsh?n piāo

复有无量主风神,所谓:无碍光明主风神、普现勇业主风神、飘

jī yún chuáng zhǔ fēngsh?n jìngguāngzhuāng yán zhǔ fēngsh?n lì n?ng ji? shuǐ zhǔ fēngsh?n dà shēngbiàn hǒu zhǔ fēng

击云 幢 主风神、净光 庄 严主风神、力能竭水主风神、大声遍吼主风

sh?n shù miǎochuí jì zhǔ fēngsh?n suǒ xíng wú ài zhǔ fēngsh?n zhǒngzhǒnggōngdiàn zhǔ fēngsh?n dà guāng pǔ

神、树杪垂髻主风神、所行无碍主风神、种 种宫殿主风神、大光普

zhào zhǔ fēngsh?n rú shì děng ?r w?i shàngshǒu qí shù wú liàng jiē qín sàn mia wǒ màn zhī xīn

照主风神,如是等而为上首,其数无量。皆勤散灭我慢之心。

fù yǒu wú liàng zhǔ kōngsh?n suǒ wai jìngguāng pǔ zhào zhǔ kōngsh?n pǔ y?u shēnguǎng zhǔ kōngsh?n shēng

复有无量主空神,所谓:净光普照主空神、普游深广主空神、生

jí xiángfēng zhǔ kōngsh?n lí zhàng ān zhù zhǔ kōngsh?n guǎng bù miào jì zhǔ kōngsh?n wú ài guāng yàn zhǔ kōngsh?n

吉祥风主空神、离障安住主空神、广步妙髻主空神、无碍光焰主空神、

wú ài shang lì zhǔ kōngsh?n lí g?u guāngmíng zhǔ kōngsh?n shēnyuǎnmiào yīn zhǔ kōngsh?n guāngbiàn shí fāng zhǔ kōng

无碍胜力主空神、离垢光明主空神、深远妙音主空神、光遍十方主空

sh?n rú shì děng ?r w?i shàngshǒu qí shù wú liàng xīn jiē lí g?u guǎng dà míng ji?

神,如是等而为上首,其数无量。心皆离垢,广大明洁。

fù yǒu wú liàng zhǔ fāngsh?n suǒ wai biàn zhù yí qia zhǔ fāngsh?n pǔ xiànguāngmíng zhǔ fāngsh?n guāng

复有无量主方神,所谓:遍住一切主方神、普现光明主方神、光

xíngzhuāng yán zhǔ fāngsh?n zhōuxíng bù ài zhǔ fāngsh?n yǒngduàn mí hu? zhǔ fāngsh?n pǔ y?u jìngkōng zhǔ fāngsh?n

行 庄 严主方神、周行不碍主方神、永断迷惑主方神、普游净空主方神、

dà yún chuáng yīn zhǔ fāngsh?n jì mù wú luàn zhǔ fāngsh?n pǔ guān shì ya zhǔ fāngsh?n zhōubiàn y?u lǎn zhǔ

大云 幢 音主方神、髻目无乱主方神、普观世业主方神、周遍游览主

fāngsh?n rú shì děng ?r w?i shàngshǒu qí shù wú liàng n?ng yǐ fāngbiàn pǔ fàngguāngmíng h?ngzhào shí fāng

方神,如是等而为上首,其数无量。能以方便,普放光明,恒照十方,

xiāng xù bù ju?

相续不绝。

fù yǒu wú liàng zhǔ ya sh?n suǒ wai pǔ d? jìngguāng zhǔ ya sh?n xǐ yǎn guān shì zhǔ ya sh?n hù

复有无量主夜神,所谓:普德净光主夜神、喜眼观世主夜神、护

shì jīng qì zhǔ ya sh?n jì jìng hǎi yīn zhǔ ya sh?n pǔ xiàn jí xiáng zhǔ ya sh?n pǔ fā shù huā zhǔ ya sh?n

世精气主夜神、寂静海音主夜神、普现吉祥主夜神、普发树华主夜神、

píngděng hù yù zhǔ ya sh?n y?u xì kuài la zhǔ ya sh?n zhū gēn cháng xǐ zhǔ ya sh?n chū shēngjìng fú zhǔ ya

平等护育主夜神、游戏快乐主夜神、诸根常喜主夜神、出生净福主夜

sh?n rú shì děng ?r w?i shàngshǒu qí shù wú liàng jiē qín xiū xí yǐ fǎ w?i la

神,如是等而为上首,其数无量。皆勤修习,以法为乐。

fù yǒu wú liàng zhǔ zh?ush?n suǒ wai shì xiàngōngdiàn zhǔ zh?ush?n fā qǐ huì xiāng zhǔ zh?ush?n la

复有无量主昼神,所谓:示现宫殿主昼神、发起慧香主昼神、乐

shangzhuāng yán zhǔ zh?ush?n xiāng huā miàoguāng zhǔ zh?ush?n pǔ jí miào yào zhǔ zh?ush?n la zu? xǐ mù zhǔ zh?ush?n

胜 庄 严主昼神、香华妙光主昼神、普集妙药主昼神、乐作喜目主昼神、

pǔ xiàn zhū fāng zhǔ zh?ush?n dà bēi guāngmíng zhǔ zh?ush?n shàn gēn guāngzhào zhǔ zh?ush?n miào huā yīng lu? zhǔ zh?u

普现诸方主昼神、大悲光明主昼神、善根光照主昼神、妙华璎珞主昼

sh?n rú shì děng ?r w?i shàngshǒu qí shù wú liàng jiē yú miào fǎ n?ngshēng xìn xia h?ngg?ngjīng qín

神,如是等而为上首,其数无量。皆于妙法,能生信解,恒共精勤,

yán shì gōngdiàn

严饰宫殿。

fù yǒu wú liàng ā xiū lu? wáng suǒ wai lu? h?u ā xiū lu? wáng pí m? zhì duō lu? ā xiū lu? wáng

复有无量阿修罗王,所谓:罗睺阿修罗王、毗摩质多罗阿修罗王、

qiǎohuàn shù ā xiū lu? wáng dà juàn shǔ ā xiū lu? wáng dà lì ā xiū lu? wáng biànzhào ā xiū lu? wáng jiān

巧幻术阿修罗王、大眷属阿修罗王、大力阿修罗王、遍照阿修罗王、坚

gù xíngmiàozhuāng yán ā xiū lu? wáng guǎng dà yīn huì ā xiū lu? wáng chū xiànshang d? ā xiū lu? wáng miào hǎo

固行妙 庄 严阿修罗王、广大因慧阿修罗王、出现胜德阿修罗王、妙好

yīn shēng ā xiū lu? wáng rú shì děng ?r w?i shàngshǒu qí shù wú liàng xī yǐ jīng qín cuī fú wǒ màn jí zhū

音声阿修罗王,如是等而为上首,其数无量。悉已精勤摧伏我慢及诸

fán nǎo

烦恼。

fù yǒu bù kě sī yì shù jiā l?u lu? wáng suǒ wai dà sù jí lì jiā l?u lu? wáng wú n?nghuài bǎo jì

复有不可思议数迦楼罗王,所谓:大速疾力迦楼罗王、无能坏宝髻

jiā l?u lu? wáng qīngjìng sù jí jiā l?u lu? wáng xīn bù tuì zhuǎn jiā l?u lu? wáng dà hǎi chù sha chí lì jiā l?u

迦楼罗王、清净速疾迦楼罗王、心不退转迦楼罗王、大海处摄持力迦楼

lu? wáng jiān gù jìngguāng jiā l?u lu? wáng qiǎo yán guàn jì jiā l?u lu? wáng pǔ ji? shì xiàn jiā l?u lu? wáng pǔ

罗王、坚固净光迦楼罗王、巧严冠髻迦楼罗王、普捷示现迦楼罗王、普

guān hǎi jiā l?u lu? wáng pǔ yīn guǎng mù jiā l?u lu? wáng rú shì děng ?r w?i shàngshǒu bù sī yì shù xī

观海迦楼罗王、普音广目迦楼罗王,如是等而为上首,不思议数。悉

yǐ ch?ng jiù dà fāngbiàn lì pǔ n?ng jiù sha yí qia zh?ngshēng

已成就大方便力,普能救摄一切众 生。

fù yǒu wú liàng jǐn nà lu? wáng suǒ wai shàn huì guāngmíngtiān jǐn nà lu? wáng miào huā chuáng jǐn

复有无量紧那罗王,所谓:善慧光明天紧那罗王、妙华 幢 紧

nà lu? wáng zhǒngzhǒngzhuāng yán jǐn nà lu? wáng yua yì hǒu shēng jǐn nà lu? wáng bǎo shù guāngmíng jǐn nà lu?

那罗王、种 种 庄 严紧那罗王、悦意吼声紧那罗王、宝树光明紧那罗

wáng jiàn zhě xīn la jǐn nà lu? wáng zuì shangguāngzhuāng yán jǐn nà lu? wáng wēi miào huā chuáng jǐn nà lu? wáng

王、见者欣乐紧那罗王、最胜 光 庄 严紧那罗王、微妙华 幢 紧那罗王、

d?ng dì lì jǐn nà lu? wáng sha fú a zh?ng jǐn nà lu? wáng rú shì děng ?r w?i shàngshǒu qí shù wú liàng

动地力紧那罗王、摄伏恶众紧那罗王,如是等而为上首,其数无量。

jiē qín jīng jìn guān yí qia fǎ xīn h?ngkuài la zì zài y?u xì

皆勤精进,观一切法,心恒快乐,自在游戏。

fù yǒu wú liàng m? h?u lu? qi? wáng suǒ wai shàn huì m? h?u lu? qi? wáng qīngjìng wēi yīn m? h?u lu? qi?

复有无量摩睺罗伽王,所谓:善慧摩睺罗伽王、清净威音摩睺罗伽

wáng shang huì zhuāng yán jì m? h?u lu? qi? wáng miào mù zhǔ m? h?u lu? qi? wáng rú dēngchuáng w?i zh?ng suǒ guī

王、胜慧 庄 严髻摩睺罗伽王、妙目主摩睺罗伽王、如灯 幢 为众所归

m? h?u lu? qi? wáng zuì shangguāngmíngchuáng m? h?u lu? qi? wáng shī zǐ yì m? h?u lu? qi? wáng zh?ngmiàozhuāng

摩睺罗伽王、最胜 光明 幢 摩睺罗伽王、师子臆摩睺罗伽王、众妙 庄

yán yīn m? h?u lu? qi? wáng xū mí jiān gù m? h?u lu? qi? wáng kě ài la guāngmíng m? h?u lu? qi? wáng rú shì

严音摩睺罗伽王、须弥坚固摩睺罗伽王、可爱乐光明摩睺罗伽王,如是

děng ?r w?i shàngshǒu qí shù wú liàng jiē qín xiū xí guǎng dà fāngbiàn lìng zhū zh?ngshēngyǒng gē chī wǎng

等而为上首,其数无量。皆勤修习,广大方便,令诸众 生永割痴网。

fù yǒu wú liàng ya chā wáng suǒ wai pí shā m?n ya chā wáng zì zài yīn ya chā wáng yán chí qì zhàng

复有无量夜叉王,所谓:毗沙门夜叉王、自在音夜叉王、严持器仗

ya chā wáng dà zhì huì ya chā wáng yàn yǎn zhǔ ya chā wáng jīn gāng yǎn ya chā wáng yǒngjiàn bì ya chā wáng

夜叉王、大智慧夜叉王、焰眼主夜叉王、金刚眼夜叉王、勇健臂夜叉王、

yǒng dí dà jūn ya chā wáng fù zī cái ya chā wáng lì huài gāo shān ya chā wáng rú shì děng ?r w?i shàngshǒu

勇敌大军夜叉王、富资财夜叉王、力坏高山夜叉王,如是等而为上首,

qí shù wú liàng jiē qín shǒu hù yí qia zh?ngshēng

其数无量。皆勤守护一切众 生。

fù yǒu wú liàng zhū dà l?ngwáng suǒ wai pí l?u b? chā l?ngwáng suō ji? lu? l?ngwáng yún yīn miàochuáng

复有无量诸大龙王,所谓:毗楼博叉龙王、娑竭罗龙王、云音妙 幢

l?ngwáng yàn kǒu hǎi guāngl?ngwáng pǔ gāo yún chuángl?ngwáng d? chā jiā l?ngwáng wú biān bù l?ngwáng qīng

龙王、焰口海光龙王、普高云 幢 龙王、德叉迦龙王、无边步龙王、清

jìng sa l?ngwáng pǔ yùn dà shēngl?ngwáng wú ra nǎo l?ngwáng rú shì děng ?r w?i shàngshǒu qí shù wú liàng

净色龙王、普运大声龙王、无热恼龙王,如是等而为上首,其数无量。

m? bù qín lì xìng yún bù yǔ lìng zhū zh?ngshēng ra nǎo xiāo mia

莫不勤力兴云布雨,令诸众 生热恼消灭。

fù yǒu wú liàng jiū pán tú wáng suǒ wai zēngzhǎng jiū pán tú wáng l?ng zhǔ jiū pán tú wáng shànzhuāng

复有无量鸠槃荼王,所谓:增长鸠槃荼王、龙主鸠槃荼王、善 庄

yán chuáng jiū pán tú wáng pǔ rào yì xíng jiū pán tú wáng shan kě bù wai jiū pán tú wáng měi mù duān yán jiū

严 幢 鸠槃荼王、普饶益行鸠槃荼王、甚可怖畏鸠槃荼王、美目端严鸠

pán tú wáng gāo fēng huì jiū pán tú wáng yǒngjiàn bì jiū pán tú wáng wú biānjìng huā yǎn jiū pán tú wáng guǎng

槃荼王、高峰慧鸠槃荼王、勇健臂鸠槃荼王、无边净华眼鸠槃荼王、广

dà tiānmiàn ā xiū lu? yǎn jiū pán tú wáng rú shì děng ?r w?i shàngshǒu qí shù wú liàng jiē qín xiū xu? wú

大天面阿修罗眼鸠槃荼王,如是等而为上首,其数无量。皆勤修学无

ài fǎ m?n fàng dà guāngmíng

碍法门,放大光明。

fù yǒu wú liàngqián tà p? wáng suǒ wai chí gu? qián tà p? wáng shù guāngqián tà p? wáng jìng mù

复有无量乾闼婆王,所谓:持国乾闼婆王、树光乾闼婆王、净目

qián tà p? wáng huā guànqián tà p? wáng pǔ yīn qián tà p? wáng la yáo d?ngmiào mù qián tà p? wáng miào yīn

乾闼婆王、华冠乾闼婆王、普音乾闼婆王、乐摇动妙目乾闼婆王、妙音

shī zǐ chuángqián tà p? wáng pǔ fàng bǎo guāngmíngqián tà p? wáng jīn gāng shù huā chuángqián tà p? wáng yua pǔ

师子 幢 乾闼婆王、普放宝光明乾闼婆王、金刚树华 幢 乾闼婆王、乐普

xiànzhuāng yán qián tà p? wáng rú shì děng ?r w?i shàngshǒu qí shù wú liàng jiē yú dà fǎ shēnshēng xìn xia

现 庄 严乾闼婆王,如是等而为上首,其数无量。皆于大法深生信解,

huān xǐ ài zh?ng qín xiū bù juàn

欢喜爱重,勤修不倦。

fù yǒu wú liàng yua tiān zǐ suǒ wai yua tiān zǐ huā wáng jì guāngmíngtiān zǐ zh?ngmiàojìngguāngmíngtiān

复有无量月天子,所谓月天子:华王髻光明天子、众妙净光明天

zǐ ān la shì jiān xīn tiān zǐ shù wáng yǎn guāngmíngtiān zǐ shì xiànqīngjìngguāngtiān zǐ pǔ y?u bù d?ng

子、安乐世间心天子、树王眼光明天子、示现清净光天子、普游不动

guāngtiān zǐ xīng xiù wáng zì tiān zǐ jìngjiào yua tiān zǐ dà wēi d? guāngmíngtiān zǐ rú shì děng ?r w?i

光天子、星宿王自天子、净觉月天子、大威德光明天子,如是等而为

shàngshǒu qí shù wú liàng jiē qín xiǎn fā zh?ngshēng xīn bǎo

上首,其数无量。皆勤显发众 生心宝。

fù yǒu wú liàng rì tiān zǐ suǒ wai rì tiān zǐ guāng yàn yǎn tiān zǐ xū mí guāng kě wai jìngchuángtiān

复有无量日天子,所谓日天子:光焰眼天子、须弥光可畏敬 幢 天

zǐ lí g?u bǎo zhuāng yán tiān zǐ yǒngměng bù tuì zhuǎntiān zǐ miào huā yīngguāngmíngtiān zǐ zuì shangchuáng

子、离垢宝 庄 严天子、勇猛不退转天子、妙华缨光明天子、最胜 幢

guāngmíngtiān zǐ bǎo jì pǔ guāngmíngtiān zǐ guāngmíng yǎn tiān zǐ chí shang d? tiān zǐ pǔ guāngmíngtiān zǐ

光明天子、宝髻普光明天子、光明眼天子、持胜德天子、普光明天子。

rú shì děng ?r w?i shàngshǒu qí shù wú liàng jiē qín xiū xí lì yì zh?ngshēng zēng qí shàn gēn

如是等而为上首,其数无量。皆勤修习,利益众 生,增其善根。

fù yǒu wú liàng sān shí sān tiānwáng suǒ wai shì jiā yīn tu? lu? tiānwáng pǔ chēng mǎn yīn tiānwáng

复有无量三十三天王,所谓:释迦因陀罗天王、普称满音天王、

cí mù bǎo jì tiānwáng bǎo guāngchuángmíngchēngtiānwáng fā shēng xǐ la jì tiānwáng kě ài la zhangniàntiān

慈目宝髻天王、宝光 幢 名称天王、发生喜乐髻天王、可爱乐正念天

wáng xū mí shang yīn tiānwáng ch?ng jiù niàntiānwáng kě ài la jìng huā guāngtiānwáng zhì rì yǎn tiānwáng

王、须弥胜音天王、成就念天王、可爱乐净华光天王、智日眼天王、

zì zài guāngmíngn?ng ju? wù tiānwáng rú shì děng ?r w?i shàngshǒu qí shù wú liàng jiē qín fā qǐ yí qia shì

自在光明能觉悟天王,如是等而为上首,其数无量。皆勤发起一切世

jiānguǎng dà zhī ya

间广大之业。

fù yǒu wú liàng xū ya m? tiānwáng suǒ wai shàn shí fēn tiānwáng kě ài la guāngmíngtiānwáng wú

复有无量须夜摩天王,所谓:善时分天王、可爱乐光明天王、无

jìn huì gōng d? chuángtiānwáng shànbiàn huà duān yán tiānwáng zǒng chí dà guāngmíngtiānwáng bù sī yì zhì huì tiān

尽慧功德 幢 天王、善变化端严天王、总持大光明天王、不思议智慧天

wáng lún zhāitiānwáng guāng yàn tiānwáng guāngzhàotiānwáng pǔ guān chá dà míngchēngtiānwáng rú shì děng ?r

王、轮斋天王、光焰天王、光照天王、普观察大名称天王,如是等而

w?i shàngshǒu qí shù wú liàng jiē qín xiū xí guǎng dà shàn gēn xīn cháng xǐ zú

为上首,其数无量。皆勤修习广大善根,心常喜足。

fù yǒu bù kě sī yì shù dōu shuài tu? tiānwáng suǒ wai zhī zú tiānwáng xǐ la hǎi jì tiānwáng zuì

复有不可思议数兜率陀天王,所谓:知足天王、喜乐海髻天王、最

shanggōng d? chuángtiānwáng jì jìngguāngtiānwáng kě ài la miào mù tiānwáng bǎo fēngjìng yua tiānwáng zuì shang

胜功德 幢 天王、寂静光天王、可爱乐妙目天王、宝峰净月天王、最胜

yǒngjiàn lì tiānwáng jīn gāngmiàoguāngmíngtiānwáng xīng xiù zhuāng yán chuángtiānwáng kě ài la zhuāng yán tiānwáng

勇健力天王、金刚妙光明天王、星宿 庄 严 幢 天王、可爱乐 庄 严天王,

rú shì děng ?r w?i shàngshǒu bù sī yì shù jiē qín niàn chí yí qia zhū f? suǒ yǒu míng hào

如是等而为上首,不思议数。皆勤念持一切诸佛所有名号。

fù yǒu wú liàng huà la tiānwáng suǒ wai shànbiàn huà tiānwáng jì jìng yīn guāngmíngtiānwáng biàn huà

复有无量化乐天王,所谓:善变化天王、寂静音光明天王、变化

lì guāngmíngtiānwáng zhuāng yán zhǔ tiānwáng niànguāngtiānwáng zuì shàng yún yīn tiānwáng zh?ngmiào zuì shangguāng

力光明天王、庄 严主天王、念光天王、最上云音天王、众妙最胜 光

tiānwáng miào jì guāngmíngtiānwáng ch?ng jiù xǐ huì tiānwáng huā guāng jì tiānwáng pǔ jiàn shí fāngtiānwáng

天王、妙髻光明天王、成就喜慧天王、华光髻天王、普见十方天王,

rú shì děng ?r w?i shàngshǒu qí shù wú liàng jiē qín diào fú yí qia zh?ngshēng lìng d? xia tuō

如是等而为上首,其数无量。皆勤调伏一切众 生,令得解脱。

fù yǒu wú shù tā huà zì zài tiānwáng suǒ wai d? zì zài tiānwáng miào mù zhǔ tiānwáng miàoguànchuáng

复有无数他化自在天王,所谓:得自在天王、妙目主天王、妙冠 幢

tiānwáng yǒngměng huì tiānwáng miào yīn jù tiānwáng miàoguāngchuángtiānwáng jì jìngjìng jia m?n tiānwáng miào

天王、勇猛慧天王、妙音句天王、妙光 幢 天王、寂静境界门天王、妙

lún zhuāng yán chuángtiānwáng huā ruǐ huì zì zài tiānwáng yīn tu? lu? lì miàozhuāng yán guāngmíngtiānwáng rú shì

轮 庄 严 幢 天王、华蕊慧自在天王、因陀罗力妙 庄 严光明天王,如是

děng ?r w?i shàngshǒu qí shù wú liàng jiē qín xiū xí zì zài fāngbiànguǎng dà fǎ m?n

等而为上首,其数无量。皆勤修习自在方便广大法门。

fù yǒu bù kě shǔ dà fàn tiānwáng suǒ wai shī qì tiānwáng huì guāngtiānwáng shàn huì guāngmíngtiān

复有不可数大梵天王,所谓:尸弃天王、慧光天王、善慧光明天

wáng pǔ yún yīn tiānwáng guān shì yán yīn zì zài tiānwáng jì jìngguāngmíng yǎn tiānwáng guāngbiàn shí fāngtiān

王、普云音天王、观世言音自在天王、寂静光明眼天王、光遍十方天

wáng biàn huà yīn tiānwáng guāngmíngzhào yào yǎn tiānwáng yua yì hǎi yīn tiānwáng rú shì děng ?r w?i shàngshǒu

王、变化音天王、光明照耀眼天王、悦意海音天王,如是等而为上首,

bù kě chēng shù jiē jù dà cí lián mǐn zh?ngshēng shū guāng pǔ zhào lìng qí kuài la

不可称数。皆具大慈,怜愍众 生,舒光普照,令其快乐。

fù yǒu wú liàngguāng yīn tiānwáng suǒ wai kě ài la guāngmíngtiānwáng qīngjìngmiàoguāngtiānwáng n?ng

复有无量 光音天王,所谓:可爱乐光明天王、清净妙光天王、能

zì zài yīn tiānwáng zuì shangniàn zhì tiānwáng kě ài la qīngjìngmiào yīn tiānwáng shàn sī w?i yīn tiānwáng pǔ

自在音天王、最胜念智天王、可爱乐清净妙音天王、善思惟音天王、普

yīn biànzhàotiānwáng shanshēnguāng yīn tiānwáng wú g?u chēngguāngmíngtiānwáng zuì shangjìngguāngtiānwáng rú shì

音遍照天王、甚深光音天王、无垢称 光明天王、最胜净光天王,如是

děng ?r w?i shàngshǒu qí shù wú liàng jiē zhù guǎng dà jì jìng xǐ la wú ài fǎ m?n

等而为上首,其数无量。皆住广大寂静喜乐无碍法门。

fù yǒu wú liàngbiànjìngtiānwáng suǒ wai qīngjìng huì míngchēngtiānwáng zuì shangjiàntiānwáng jì jìng

复有无量遍净天王,所谓:清净慧名称天王、最胜见天王、寂静

d? tiānwáng xū mí yīn tiānwáng jìngniàn yǎn tiānwáng kě ài la zuì shangguāngzhàotiānwáng shì jiān zì zài

德天王、须弥音天王、净念眼天王、可爱乐最胜 光照天王、世间自在

zhǔ tiānwáng guāng yàn zì zài tiānwáng la sī w?i fǎ biàn huà tiānwáng biàn huà chuángtiānwáng xīng xiù yīn miào

主天王、光焰自在天王、乐思惟法变化天王、变化 幢 天王、星宿音妙

zhuāng yán tiānwáng rú shì děng ?r w?i shàngshǒu qí shù wú liàng xī yǐ ān zhù guǎng dà fǎ m?n yú zhū shì

庄 严天王,如是等而为上首,其数无量。悉已安住广大法门,于诸世

jiān qín zu? lì yì

间,勤作利益。

fù yǒu wú liàngguǎng guǒ tiānwáng suǒ wai ài la fǎ guāngmíngchuángtiānwáng qīngjìngzhuāng yán hǎi tiān

复有无量 广果天王,所谓:爱乐法光明 幢 天王、清净 庄 严海天

wáng zuì shang huì guāngmíngtiānwáng zì zài zhì huì chuángtiānwáng la jì jìngtiānwáng pǔ zhì yǎn tiānwáng

王、最胜慧光明天王、自在智慧 幢 天王、乐寂静天王、普智眼天王、

la xuán huì tiānwáng shànzh?ng huì guāngmíngtiānwáng wú g?u jì jìngguāngtiānwáng guǎng dà qīngjìngguāngtiānwáng

乐旋慧天王、善种慧光明天王、无垢寂静光天王、广大清净光天王,

rú shì děng ?r w?i shàngshǒu qí shù wú liàng m? bù jiē yǐ jì jìng zhī fǎ ?r w?i gōngdiàn ān zhù qí zhōng

如是等而为上首,其数无量。莫不皆以寂静之法,而为宫殿安住其中。

fù yǒu wú shù dà zì zài tiānwáng suǒ wai miào yàn hǎi tiānwáng zì zài míngchēngguāngtiānwáng qīng

复有无数大自在天王,所谓:妙焰海天王、自在名称 光天王、清

jìnggōng d? yǎn tiānwáng kě ài la dà huì tiānwáng bù d?ngguāng zì zài tiānwáng miàozhuāng yán yǎn tiānwáng

净功德眼天王、可爱乐大慧天王、不动光自在天王、妙 庄 严眼天王、

shàn sī w?i guāngmíngtiānwáng kě ài la dà zhì tiānwáng pǔ yīn zhuāng yán chuángtiānwáng jí jīng jìn míngchēng

善思惟光明天王、可爱乐大智天王、普音 庄 严 幢 天王、极精进名称

guāngtiānwáng rú shì děng ?r w?i shàngshǒu bù kě chēng shù jiē qín guān chá wú xiàng zhī fǎ suǒ hangpíngděng

光天王,如是等而为上首,不可称数。皆勤观察无相之法,所行平等。


华严经教念网:http://www.lshuayanjing.com

文章推荐:

修佛的感应

修佛法的财富感应

修佛会有感应吗

修佛感应

信佛的感应